Mielipide

Jouni Alavuotungin kolumni: Kun pohjalaismies lähti rakentamaan tulevaisuuttaan Amerikkaan 1900-luvun alussa
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Kun poh­ja­lais­mies lähti ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suut­taan Ame­rik­kaan 1900-lu­vun alussa

27.01.2020 05:00
Lukijalta: Kobolttia pitää louhia ensisijaisesti siellä, missä on koboltin lisäksi köyhiä, kouluttamattomia ihmisiä
Mielipide Pekka Paalanne

Lu­ki­jal­ta: Ko­bolt­tia pitää louhia en­si­si­jai­ses­ti siellä, missä on ko­bol­tin lisäksi köyhiä, kou­lut­ta­mat­to­mia ihmisiä

27.01.2020 05:00
Meille soitettiin: Olisi kiva, jos kaikki osallistuisivat postilaatikkoryhmän edustan puhdistukseen vuorollaan - ainakin joskus kun on sitä virtaa juosta ja hiihtääkin

Meille soi­tet­tiin: Olisi kiva, jos kaikki osal­lis­tui­si­vat pos­ti­laa­tik­ko­ryh­män edustan puh­dis­tuk­seen vuo­rol­laan - ainakin joskus kun on sitä virtaa juosta ja hiih­tää­kin

27.01.2020 05:00
Tilaajille
Lukijan kuva: Hiihtolatu näyttää hieman erilaiselta Oulussa kuin Kuusamossa

Lukijan kuva: Hiih­to­la­tu näyttää hieman eri­lai­sel­ta Oulussa kuin Kuu­sa­mos­sa

27.01.2020 05:00
Pääkirjoitus: Tasan sata vuotta sitten Kuusamon seurakunnassa oli yhtä monta jäsentä kuin nyt ja hautauksiakin oli yhtä monta - sittemmin syntyvyys on romahtanut, eikä vuonna 1920 kukaan lie puhunut pappien työajan rajoittamisesta

Pää­kir­joi­tus: Tasan sata vuotta sitten Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nas­sa oli yhtä monta jäsentä kuin nyt ja hau­tauk­sia­kin oli yhtä monta - sit­tem­min syn­ty­vyys on ro­mah­ta­nut, eikä vuonna 1920 kukaan lie puhunut pappien työajan ra­joit­ta­mi­ses­ta

26.01.2020 05:00
Niilo Keräsen kolumni: Ennen perhe asui vaikka omakotitalon pihamökissä - nyt eletään itsekkäästi 50 vuotta ja huomataan, että jotain tärkeää jäi saamatta

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Ennen perhe asui vaikka oma­ko­ti­ta­lon pi­ha­mö­kis­sä - nyt eletään it­sek­kääs­ti 50 vuotta ja huo­ma­taan, että jotain tärkeää jäi saa­mat­ta

23.01.2020 12:28
Anna Kantolan kolumni: Pelkällä toivolla ei elä - tie varauksista kaivokseen on pitkä ja riskialtis

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Pel­käl­lä toi­vol­la ei elä - tie va­rauk­sis­ta kai­vok­seen on pitkä ja ris­ki­al­tis

22.01.2020 10:00
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat  -- ainoa kestävä tapa on haittojen syntymiseen vaikuttaminen
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat -- ainoa kestävä tapa on hait­to­jen syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­mi­nen

21.01.2020 14:00
Toimittajalta: Kaivattuja työpaikkoja vihdoin tulossa Posiolle – Matkailun toimialalle on odotettu vuosia investointeja, ja nyt niitä tulee, ihan kotikutoisesti
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Kai­vat­tu­ja työ­paik­ko­ja vihdoin tulossa Po­siol­le – Mat­kai­lun toi­mi­alal­le on odo­tet­tu vuosia in­ves­toin­te­ja, ja nyt niitä tulee, ihan ko­ti­ku­toi­ses­ti

20.01.2020 05:00
Lukijalta: Juomasuon kaivoksen tarkkaa toiminta-aikaa on liian aikaista arvioida
Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: Juo­ma­suon kai­vok­sen tarkkaa toi­min­ta-ai­kaa on liian ai­kais­ta ar­vioi­da

19.01.2020 09:00
Jääveistosten tarinoita: Kun täysikuu laskeutuu taivaanrannan taa, pimeys haittaa sutta, karhua ja kettua
Mielipide Raimo Yli-Suvanto

Jää­veis­tos­ten ta­ri­noi­ta: Kun täy­si­kuu las­keu­tuu tai­vaan­ran­nan taa, pimeys haittaa sutta, karhua ja kettua

18.01.2020 09:00
Tero Karjalaisen kolumni: Käsmäläiset peruuttivat Kalliovaarasta keskustaan – tositarina vuokra-autoilun maailmasta
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Käs­mä­läi­set pe­ruut­ti­vat Kal­lio­vaa­ras­ta kes­kus­taan – to­si­ta­ri­na vuok­ra-au­toi­lun maail­mas­ta

17.01.2020 14:00
Lukijan runo: Talven muistoja
Mielipide Birgitta Takkinen

Lukijan runo: Talven muis­to­ja

17.01.2020 11:00
Lukijan runo: Tintin päivä
Mielipide Enni Inkeri Vääräniemi

Lukijan runo: Tintin päivä

17.01.2020 09:00
"Ei ihme, jos vanhukset sairastuu"
Mielipide KS

"Ei ihme, jos van­huk­set sai­ras­tuu"

16.01.2020 18:00
Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kunnanjohtaja  - ainakin yhdessä asiassa hän on oikeassa
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kun­nan­joh­ta­ja - ainakin yhdessä asiassa hän on oi­keas­sa

16.01.2020 14:00
Elina Kemppaisen kolumni: Eteenpäin strategian ohjaamana – katse tulevaisuudessa

Elina Kemp­pai­sen ko­lum­ni: Eteen­päin stra­te­gian oh­jaa­ma­na – katse tu­le­vai­suu­des­sa

15.01.2020 14:00
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vanhat lehmät lai­tet­tiin Kar­ja­poh­jo­laan, mutta ihminen ei ole eläin

15.01.2020 13:00
Toimittajalta: Muistatko vielä Star Wars Kidin tai raivokkaan toimistotyöntekijän? Viraalivideot alkoivat näytön paiskomisella jo vuonna 1997
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: Muis­tat­ko vielä Star Wars Kidin tai rai­vok­kaan toi­mis­to­työn­te­ki­jän? Vi­raa­li­vi­deot al­koi­vat näytön pais­ko­mi­sel­la jo vuonna 1997

15.01.2020 10:28
Toimittajalta: Jokaisen lapsiperheen vakiovaruste: täikampa
Kolumni Helena Matila

Toi­mit­ta­jal­ta: Jo­kai­sen lap­si­per­heen va­kio­va­rus­te: täi­kam­pa

14.01.2020 14:00
Pekka Virtasen kolumni: Mörököllit uhkaavat
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Mö­rö­köl­lit uh­kaa­vat

14.01.2020 13:00
Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Her­rain­vaa­teh­ti­mo Kuu­sa­moon

14.01.2020 12:00
Lukijalta: Kuusamo on pelastettava – päähuomio on laitettava työpaikkojen luomiseen
Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Kuusamo on pe­las­tet­ta­va – pää­huo­mio on lai­tet­ta­va työ­paik­ko­jen luo­mi­seen

14.01.2020 11:17

Lu­ki­jal­ta: Au­to­teol­li­suus etsii Kongon ul­ko­puo­lis­ta ko­bolt­tia

13.01.2020 10:00
Toimittajalta: Kuolema herättää monenlaisia tunteita – Joskus kuulee järkyttäviä tarinoita siitä, että yksinään asuva ihminen on kuollut asuntoonsa, ja hänet on löydetty vasta jopa viikkojen jälkeen

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuolema he­rät­tää mo­nen­lai­sia tun­tei­ta – Joskus kuulee jär­kyt­tä­viä ta­ri­noi­ta siitä, että yk­si­nään asuva ihminen on kuollut asun­toon­sa, ja hänet on löy­det­ty vasta jopa viik­ko­jen jälkeen

13.01.2020 05:00
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies loppiaismuistoissa: "Samainen kaveri marssii edelleen Perämetsien miehen kamarissa aivan hyväkuntoisen näköisenä"
Kolumni Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies lop­piais­muis­tois­sa: "Sa­mai­nen kaveri marssii edel­leen Pe­rä­met­sien miehen ka­ma­ris­sa aivan hy­vä­kun­toi­sen nä­köi­se­nä"

10.01.2020 18:08
Pääkirjoitus: Voisiko Kuusamosta tulla jätteetön kaupunki viidessä vuodessa? Kierrätykseen kannattaa satsata
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Voisiko Kuu­sa­mos­ta tulla jät­tee­tön kau­pun­ki vii­des­sä vuo­des­sa? Kier­rä­tyk­seen kan­nat­taa satsata

10.01.2020 16:48

Lu­ki­jal­ta: Kuo­lee­ko Kes­kus­ta?

09.01.2020 17:00

Lu­ki­jal­ta: Toi­vot­ta­vas­ti älytön Kit­kan­tien re­mont­ti lai­te­taan jäihin

09.01.2020 14:00
Lukijalta: Joulujuhla Pääjärven Karjalaisessa pirtissä: emännät tarjosivat erinomaiset tsajut kalitkoineen ja glögeineen

Lu­ki­jal­ta: Jou­lu­juh­la Pää­jär­ven Kar­ja­lai­ses­sa pir­tis­sä: emännät tar­jo­si­vat erin­omai­set tsajut ka­lit­koi­neen ja glö­gei­neen

09.01.2020 11:00