Mielipide

Lukijalta: Verotuksen hulluus on biokaasualan alasajo: "Tämä mielivaltainen verottaminen tappaisi koko biokaasualan erittäin lupaavan sekä merkittävän kasvun"
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Arttu Papinaho

Lu­ki­jal­ta: Ve­ro­tuk­sen hulluus on bio­kaa­su­alan ala­sa­jo: "Tämä mie­li­val­tai­nen ve­rot­ta­mi­nen tap­pai­si koko bio­kaa­su­alan erit­täin lu­paa­van sekä mer­kit­tä­vän kasvun"

04:00
Koululiikunta remonttiin – lapsille ja nuorille hikiliikuntaa tunti päivässä
Kolumni Erkki Ahola

Kou­lu­lii­kun­ta re­mont­tiin – lap­sil­le ja nuo­ril­le hi­ki­lii­kun­taa tunti päi­väs­sä

09.04.2021 10:03 1
Tilaajille
Lukijalta: Leimaannun ennemmin yhteistyökyvyttömäksi kuin alistun lahjottavaksi – Kuusamossa ei ole aitoa yhteistyötä kunnallisessa hallinnossa
Lukijalta Mielipide Joukomo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Lei­maan­nun en­nem­min yh­teis­työ­ky­vyt­tö­mäk­si kuin alistun lah­jot­ta­vak­si – Kuu­sa­mos­sa ei ole aitoa yh­teis­työ­tä kun­nal­li­ses­sa hal­lin­nos­sa

09.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Eevi Jaakkolan kolumni: Kasvaako nyt sukupolvi, joka pitää normaalina, että kotikirkon ovet ovat kiinni? Tulevaisuuden kannalta se olisi pahinta
Kolumni Eevi Jaakkola

Eevi Jaak­ko­lan ko­lum­ni: Kas­vaa­ko nyt su­ku­pol­vi, joka pitää nor­maa­li­na, että ko­ti­kir­kon ovet ovat kiinni? Tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta se olisi pahinta

09.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Meille soitettiin: "Voisiko Kurkijärventien liikenteen muuttaa vasemmanpuoleiseksi? Meitä ei montaa olisi, joilla se vääränkätinen ajo pitäisi opetella"
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "Voi­si­ko Kur­ki­jär­ven­tien lii­ken­teen muuttaa va­sem­man­puo­lei­sek­si? Meitä ei montaa olisi, joilla se vää­rän­kä­ti­nen ajo pitäisi ope­tel­la"

08.04.2021 19:01
Tilaajille
Lukijalta: Palvelut ovat Kuusamossa kunnossa – nyt niiden käyttäjiksi tarvitaan lisää ihmisiä
Lukijalta Mielipide Eetu Kallunki

Lu­ki­jal­ta: Pal­ve­lut ovat Kuu­sa­mos­sa kun­nos­sa – nyt niiden käyt­tä­jik­si tar­vi­taan lisää ihmisiä

08.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Seikkailupuisto Posion teollisuushalliin? – Miksi halliin pakolla haetaan jotain teollisuustoimintaa, miksi ei voida hakea myös matkailutoimintaa
Kolumni Erkki Ahola

Seik­kai­lu­puis­to Posion teol­li­suus­hal­liin? – Miksi halliin pakolla haetaan jotain teol­li­suus­toi­min­taa, miksi ei voida hakea myös mat­kai­lu­toi­min­taa

08.04.2021 04:00 3
Tilaajille
Meille soitettiin: "Jos sukulaisia riittää töihin, niin älkää turhaan laittako ilmoituksia TE-keskuksen sivuille"
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: "Jos su­ku­lai­sia riittää töihin, niin älkää turhaan lait­ta­ko il­moi­tuk­sia TE-kes­kuk­sen si­vuil­le"

07.04.2021 19:00
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Koulussa opitaan taloustaitoja ja yrittäjyyttä – hienointa olisi, jos yrittäjyyttä saisivat kokeilla kaikki suomalaiset lapset ja nuoret

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Kou­lus­sa opitaan ta­lous­tai­to­ja ja yrit­tä­jyyt­tä – hie­noin­ta olisi, jos yrit­tä­jyyt­tä sai­si­vat ko­keil­la kaikki suo­ma­lai­set lapset ja nuoret

07.04.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Moni on jättänyt muuttamatta Kuusamoon huonojen tietoliikenneyhteyksien takia: "Paikkakunnan järkevä kuiduttaminen olisi ainoa oikea ratkaisu"
Lukijalta Mielipide Tapio Lämsä

Lu­ki­jal­ta: Moni on jät­tä­nyt muut­ta­mat­ta Kuu­sa­moon huo­no­jen tie­to­lii­ken­ne­yh­teyk­sien takia: "Paik­ka­kun­nan järkevä kui­dut­ta­mi­nen olisi ainoa oikea rat­kai­su"

07.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Ihminen on valehtelevainen – Kun valehtelua on ollut maailman sivu, pitäisikö nyt puhua luottamuksen jälkeisestä ajasta.
Kolumni Risto Pikkupeura

Ihminen on va­leh­te­le­vai­nen – Kun va­leh­te­lua on ollut maail­man sivu, pi­täi­si­kö nyt puhua luot­ta­muk­sen jäl­kei­ses­tä ajasta.

07.04.2021 04:00
Lääninrovastin pääsiäistervehdys: Milloin tämä kärsimys päättyy?
Mielipide Tuomo Törmänen

Lää­nin­ro­vas­tin pää­siäis­ter­veh­dys: Milloin tämä kär­si­mys päät­tyy?

05.04.2021 17:00
Tilaajille
Mistä etsimme Vapahtajaamme? – Ortodoksisen kirkon piispainkokouksen pääsiäistervehdys Herran vuonna 2021
Mielipide Leo Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa,Arseni Kuopion ja Karjalan metropoliitta, Elia Oulun metropoliitta

Mistä etsimme Va­pah­ta­jaam­me? – Or­to­dok­si­sen kirkon piis­pain­ko­kouk­sen pää­siäis­ter­veh­dys Herran vuonna 2021

04.04.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Muutaman viikon bilekielto ei haittaa pitkässä juoksussa ketään
Mielipide Juha Kaartinen

Lu­ki­jal­ta: Muu­ta­man viikon bi­le­kiel­to ei haittaa pit­käs­sä juok­sus­sa ketään

04.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon pääsiäistervehdys: Punainen ja valkoinen aurinko loistaa ristin päällä
Mielipide Piispa Jukka Keskitalo

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon pää­siäis­ter­veh­dys: Pu­nai­nen ja val­koi­nen aurinko loistaa ristin päällä

03.04.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Ristiinnaulittu Jumala – Pääsiäisen viesti
Mielipide Peter Kujala

Lu­ki­jal­ta: Ris­tiin­nau­lit­tu Jumala – Pää­siäi­sen viesti

03.04.2021 04:00
Tilaajille
Lukijan runo: Pääsiäisruno
Mielipide Liisa Hilla

Lukijan runo: Pää­siäis­ru­no

02.04.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Lopetetaan etelän ihmisten mollaaminen ja annetaan heidän lomailla rauhassa omissa mökeissään
Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Lo­pe­te­taan etelän ih­mis­ten mol­laa­mi­nen ja an­ne­taan heidän lo­mail­la rau­has­sa omissa mö­keis­sään

01.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Olisiko nyt aika ottaa kuituyhteydet niiden päätettäväksi, joilla siihen on äänestäjiltä valtakirja
Mielipide Erkki Kumpula

Lu­ki­jal­ta: Olisiko nyt aika ottaa kui­tu­yh­tey­det niiden pää­tet­tä­väk­si, joilla siihen on ää­nes­tä­jil­tä val­ta­kir­ja

01.04.2021 13:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Missä olivat Oulun kansanedustajat, kun eduskunta päätti vapauttaa Lapin ravintolat väliaikaisesta sulusta?
Mielipide Risto Tyni

Lu­ki­jal­ta: Missä olivat Oulun kan­sa­ne­dus­ta­jat, kun edus­kun­ta päätti va­paut­taa Lapin ra­vin­to­lat vä­li­ai­kai­ses­ta su­lus­ta?

01.04.2021 11:00 3
Tilaajille
753 rakastui Kuusamoon viime vuonna – varo, ettei rakkaus kuihdu alkuhuuman jälkeen: Kuusamo, näillä vinkeillä hurmaat heidät yhä uudelleen
Kolumni Terhi Marjakangas

753 ra­kas­tui Kuu­sa­moon viime vuonna – varo, ettei rakkaus kuihdu al­ku­huu­man jäl­keen: Kuu­sa­mo, näillä vin­keil­lä hurmaat heidät yhä uu­del­leen

01.04.2021 04:00 4
Tilaajille
Seppo Salmisen Vieraskolumni: Jos temput loppuu, otetaan konstit käyttöön, on tuttu lausahdus rajan takana kävijöille – Konsteista ja muista matkoistaan Leo Koutaniemi on kerännyt mainion kirjan
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Sal­mi­sen Vie­ras­ko­lum­ni: Jos temput loppuu, otetaan konstit käyt­töön, on tuttu lau­sah­dus rajan takana kä­vi­jöil­le – Kons­teis­ta ja muista mat­kois­taan Leo Kou­ta­nie­mi on ke­rän­nyt mainion kirjan

01.04.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kitkan Viisaiden väitteet eivät pidä paikkaansa – toimimme lakien ja viranomaisohjeen mukaisesti
Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: Kitkan Vii­sai­den väit­teet eivät pidä paik­kaan­sa – toi­mim­me lakien ja vi­ran­omais­oh­jeen mu­kai­ses­ti

31.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Latitude ei toimi vastuullisesti – olemme valittaneet KHO:lle lupien puutteesta kairauksissa
Mielipide Kitkan Viisaat ry:n hallitus

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­de ei toimi vas­tuul­li­ses­ti – olemme va­lit­ta­neet KHO:lle lupien puut­tees­ta kai­rauk­sis­sa

31.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Aino Kämäräisen kolumni: Saavutus tuntuu paremmalta, kun sen eteen on ponnistellut – mutta itsekurin kehittäminen vie aikaa
Kolumni Aino Kämäräinen

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Saa­vu­tus tuntuu pa­rem­mal­ta, kun sen eteen on pon­nis­tel­lut – mutta it­se­ku­rin ke­hit­tä­mi­nen vie aikaa

31.03.2021 12:26
Tilaajille
Luultavasti Eino on oikeassa, vaikka en omaakaan kokemusta avioliitosta tai viidenkympin hiihdosta – hiki on kuitenkin joskus tullut
Kolumni Janne Kaikkonen

Luul­ta­vas­ti Eino on oi­keas­sa, vaikka en omaa­kaan ko­ke­mus­ta avio­lii­tos­ta tai vii­den­kym­pin hiih­dos­ta – hiki on kui­ten­kin joskus tullut

31.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sari Nivala

Lukijan runo: Ko­ro­na-ah­dis­tus

30.03.2021 14:59 1
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ju­mis­kon voi­ma­lan pe­rus­kun­nos­tus on kes­key­tet­tä­vä

30.03.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Ky­se­ly­tun­tien näyt­tä­mi­nen pitäisi lo­pet­taa ko­ko­naan ja tuo AVA-ka­na­van sätti

30.03.2021 04:00
Tilaajille