Mielipide

Lukijalta: EU:ta ei voi verrata Neuvostoliittoon
Lukijalta
Mielipide
Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: EU:ta ei voi verrata Neu­vos­to­liit­toon

11:51
Meille soitettiin – miksi puut piti kaataa?

Meille soi­tet­tiin – miksi puut piti kaataa?

04:42
Sade Raatikaisen kolumni: Tunnistatko  etuoikeutesi?

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Tun­nis­tat­ko etuoi­keu­te­si?

04:18
Tuomo Törmäsen kolumni: Saarnaamisen ilo ja tuska

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Saar­naa­mi­sen ilo ja tuska

29.06.2020 08:50
Hyttyset ja Liverpool – kesäillan juhlijat

Hyt­ty­set ja Li­ver­pool – ke­sä­il­lan juh­li­jat

29.06.2020 04:00
Pääkirjoitus: Tavallisenakin kesänä eteläläiset tuskailevat sääskien kanssa – tämän kesän hyttystuskaa kuvaa hyvin se, että nyt paikallisetkin valittavat niistä

Pää­kir­joi­tus: Ta­val­li­se­na­kin kesänä ete­lä­läi­set tus­kai­le­vat sääs­kien kanssa – tämän kesän hyt­tys­tus­kaa kuvaa hyvin se, että nyt pai­kal­li­set­kin va­lit­ta­vat niistä

27.06.2020 04:00
Meille soitettiin: Voisiko julkinen sektori avustaa verkkoruokaostosten keräilyhinnassa, mikäli tulee uusia virusaaltoja?

Meille soi­tet­tiin: Voisiko jul­ki­nen sektori avustaa verk­ko­ruo­ka­os­tos­ten ke­räi­ly­hin­nas­sa, mikäli tulee uusia vi­ru­saal­to­ja?

25.06.2020 08:00
Lukijalta: Neuvostoliitto 2.0 on entistä enemmän todellisuutta – Eikö jo erota eurosta ja oteta oma valuutta käyttöön?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Neu­vos­to­liit­to 2.0 on entistä enemmän to­del­li­suut­ta – Eikö jo erota eurosta ja oteta oma va­luut­ta käyt­töön?

25.06.2020 04:00

Meille soi­tet­tiin: Kit­kan­tiel­lä kul­ke­via ir­to­koi­ria, ra­pu­rut­to­huol­ta ja ni­me­tön­tä työn­ha­kua

24.06.2020 12:19
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Olen istunut vuosikymmeniä Kuusamon lautakunnissa, enkä antaisi yhdellekään niistä ympäristöpalkintoa

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Olen istunut vuo­si­kym­me­niä Kuu­sa­mon lau­ta­kun­nis­sa, enkä antaisi yh­del­le­kään niistä ym­pä­ris­tö­pal­kin­toa

23.06.2020 11:41
Tero Karjalaisen kolumni: Kunnan putkimies kulki joka päivä Heikkilän koululta kunnan varikolle kahville

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Kunnan put­ki­mies kulki joka päivä Heik­ki­län kou­lul­ta kunnan va­ri­kol­le kah­vil­le

22.06.2020 14:14
Toimittajalta: Kyläkuva pitäisi kunnolla kaunistaa –  Yrittäjämäisestä näkökulmasta sanoisin, että jos olisi puolenkymmentä moottorisahamiestä, yksi monitoimikone sekä puolenkymmentä traktoria kyntöauroineen ja karhineen, sekä kymmenkunta henkilöä tekemään uudet istutukset puistoon, niin kyläkuva olisi kaunistettu viidessä viikossa

Toi­mit­ta­jal­ta: Ky­lä­ku­va pitäisi kun­nol­la kau­nis­taa – Yrit­tä­jä­mäi­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta sa­noi­sin, että jos olisi puo­len­kym­men­tä moot­to­ri­sa­ha­mies­tä, yksi mo­ni­toi­mi­ko­ne sekä puo­len­kym­men­tä trak­to­ria kyn­tö­au­roi­neen ja kar­hi­neen, sekä kym­men­kun­ta hen­ki­löä te­ke­mään uudet is­tu­tuk­set puis­toon, niin ky­lä­ku­va olisi kau­nis­tet­tu vii­des­sä vii­kos­sa

18.06.2020 04:00
Seppo Salmisen kolumni: Viimeinkin peruskivi muurattiin

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Vii­mein­kin pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin

17.06.2020 20:00
Toimittajalta: Pakkaa reppuun kamera, juomapullo ja hyttysmyrkkyä ja lähde tutkimaan lähiseutua

Toi­mit­ta­jal­ta: Pakkaa reppuun kamera, juo­ma­pul­lo ja hyt­tys­myrk­kyä ja lähde tut­ki­maan lä­hi­seu­tua

17.06.2020 04:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Möläyttelijän muotokuva

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Mö­läyt­te­li­jän muo­to­ku­va

16.06.2020 20:48
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies kevättöissä – elinikäinen työmaa maamiehen elannonhankinta ainakin on

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies ke­vät­töis­sä – elin­ikäi­nen työmaa maa­mie­hen elan­non­han­kin­ta ainakin on

16.06.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Kurtti

Lu­ki­jal­ta: Baa­be­lin tor­nis­ta on helppo tark­kail­la ko­ro­na­vi­rus­ta – oli­sit­te­ko samaa mieltä, jos Kuusamo jou­tui­si taudin kes­kiöön?

15.06.2020 18:00
Henrik Karvosen kolumni: Ajatuksia kaikkien aikojen mökkikesän kynnyksellä – vastuullinen toiminta kriisitilanteessa on investointi tulevaan
Lukijalta Mielipide Henrik Karvonen

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Aja­tuk­sia kaik­kien aikojen mök­ki­ke­sän kyn­nyk­sel­lä – vas­tuul­li­nen toi­min­ta krii­si­ti­lan­tees­sa on in­ves­toin­ti tu­le­vaan

15.06.2020 16:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Kananen, Tauno Riekki

Lu­ki­jal­ta: Mikä meillä oikein maksaa – maa­ta­lous­ko te­ho­ton­ta?

15.06.2020 15:00
Lukijalta Mielipide KS

Meille soi­tet­tiin: Opet­ta­jat hei­nä­kuus­sa lo­mau­tuk­siin ja sääs­ty­neil­lä ra­hoil­la nuo­ril­le töitä

15.06.2020 05:59
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kun konkarit lopettavat valtuustouransa, vuosikymmenten kokemus jää pois – mutta mistä uusia tilalle?

Pää­kir­joi­tus: Kun kon­ka­rit lo­pet­ta­vat val­tuus­tou­ran­sa, vuo­si­kym­men­ten kokemus jää pois – mutta mistä uusia ti­lal­le?

15.06.2020 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ekaluokkalaisten määrän ennustetaan putoavat Koillismaalla, mutta sitä vastaan kannattaa tapella – kuinka pitkälle erikoistuminen riittää?

Pää­kir­joi­tus: Eka­luok­ka­lais­ten määrän en­nus­te­taan pu­toa­vat Koil­lis­maal­la, mutta sitä vastaan kan­nat­taa tapella – kuinka pit­käl­le eri­kois­tu­mi­nen riit­tää?

14.06.2020 12:45
Tilaajille
Meille soitettiin: Mikä instanssi siivoaisi Rukan kilpalatujen vierustat?
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin: Mikä ins­tans­si sii­voai­si Rukan kil­pa­la­tu­jen vie­rus­tat?

11.06.2020 04:54
Anna Kantolan kolumni: Talvivaaran ympäristöongelmat pelastivat Kitkajoen – pelastaako korona kesämatkailun?

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­on­gel­mat pe­las­ti­vat Kit­ka­joen – pe­las­taa­ko korona ke­sä­mat­kai­lun?

11.06.2020 04:00
Lukijalta: Onko kaikille kaikkea oikein?

Lu­ki­jal­ta: Onko kai­kil­le kaikkea oikein?

10.06.2020 16:22
Meille soitettiin - koira oppi pitämään mölyt mahassa, kun sai kylmää vettä niskaan
Lukijalta Mielipide

Meille soi­tet­tiin - koira oppi pi­tä­mään mölyt ma­has­sa, kun sai kylmää vettä niskaan

10.06.2020 04:14
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Talous vai terveys

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Talous vai terveys

10.06.2020 04:03
Lukijalta: Kuusamolaisten on turha valittaa terveyspalveluista – sen todistavat kokemukseni toisesta kaupungista

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mo­lais­ten on turha va­lit­taa ter­veys­pal­ve­luis­ta – sen to­dis­ta­vat ko­ke­muk­se­ni toi­ses­ta kau­pun­gis­ta

08.06.2020 16:31
Osmo Bullerin kolumni: Komeetoista koronaan

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Ko­mee­tois­ta ko­ro­naan

08.06.2020 04:24
Köpis, Kiutaköngäs ja Kitkantien monttu - kesämietteet vievät Koillismaan kauneudesta jalkapallon EM-kisoihin, jotka eivät nyt tällä viikolla alakaan

Köpis, Kiu­ta­kön­gäs ja Kit­kan­tien monttu - ke­sä­miet­teet vievät Koil­lis­maan kau­neu­des­ta jal­ka­pal­lon EM-ki­soi­hin, jotka eivät nyt tällä vii­kol­la alakaan

08.06.2020 04:02