Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Vieraskolumnit
Kuukausi
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Sotapuolue kuulostaa turvallisuuspalvelun luomukselta – Venäjän todellisen opposition kannattajat kulkevat syrjäkaduilla hiljaisiksi pamputettuina
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: So­ta­puo­lue kuu­los­taa tur­val­li­suus­pal­ve­lun luo­muk­sel­ta – Venäjän to­del­li­sen op­po­si­tion kan­nat­ta­jat kul­ke­vat syr­jä­ka­duil­la hil­jai­sik­si pam­pu­tet­tui­na

03.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Niilo Keräsen vieraskolumni: Hyvinvointialueen suunnitelma herätti keskustelun – "Onneksi tämä on vielä luonnos"
Kolumni

Niilo Keräsen vie­ras­ko­lum­ni: Hy­vin­voin­ti­alueen suun­ni­tel­ma herätti kes­kus­te­lun – "On­nek­si tämä on vielä luon­nos"

01.10.2022 10:14 1
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Tässä on tulevaisuuslautakunnan kahden ensimmäisen kokouksen saldo: 17 päätöstä, 52 sivua pöytäkirjoja ja nippu liitteitä
Mielipidekirjoitus

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Tässä on tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan kahden en­sim­mäi­sen ko­kouk­sen saldo: 17 pää­tös­tä, 52 sivua pöy­tä­kir­jo­ja ja nippu liit­tei­tä

29.09.2022 04:00 3
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Esittelin sukulaispojalle Ouluntien nähtävyydet – Karjalaisen suvun perinne hymyilytti
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Esit­te­lin su­ku­lais­po­jal­le Ou­lun­tien näh­tä­vyy­det – Kar­ja­lai­sen suvun perinne hy­myi­lyt­ti

23.09.2022 12:00 5
Tilaajille
Monica Hepo-ojan kolumni: Kuusamon psykiatrisen osaston mahdollinen sulkeminen on suuri vikatikki – raskaassa tilanteessa apua on muutenkin vaikea hakea
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Kuu­sa­mon psy­kiat­ri­sen osaston mah­dol­li­nen sul­ke­mi­nen on suuri vi­ka­tik­ki – ras­kaas­sa ti­lan­tees­sa apua on muu­ten­kin vaikea hakea

22.09.2022 12:00
Tilaajille
Sari Puustisen kolumni: Tehostetaan ihmiset hengiltä ja systeemi toimimattomaksi
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Te­hos­te­taan ihmiset hen­gil­tä ja sys­tee­mi toi­mi­mat­to­mak­si

14.09.2022 04:00 2
Tilaajille
Sinusta seurakunnan luottamushenkilö?
Kolumni

Sinusta seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö?

12.09.2022 11:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Kutkutti ajatus, että olisipa viimeinen keikka Leningradiin ollut viikkoa myöhemmin – onneksi ei ollut ja nyt Gorbatshov on poissa
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Kut­kut­ti ajatus, että olisipa vii­mei­nen keikka Le­nin­gra­diin ollut viikkoa myö­hem­min – onneksi ei ollut ja nyt Gor­ba­tshov on poissa

10.09.2022 04:00
Tilaajille
Kolumni

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Hei­mon­sa vii­mei­nen, ”Kuop­pa­mies”, kuoli ja minä virun glo­baa­lin pan­de­mian kou­ris­sa – miten pää­si­sim­me turvaan tältä kaaok­sel­ta?

08.09.2022 15:16
Tilaajille
Vanhemmat
Pekka Virtasen kolumni: USA tulee mieleen tavasta, jolla Kuusamossa on ruvettu harrastamaan taktista suhmurointia
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: USA tulee mieleen ta­vas­ta, jolla Kuu­sa­mos­sa on ruvettu har­ras­ta­maan tak­tis­ta suh­mu­roin­tia

06.09.2022 04:00 4
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Uutissa alkoi näkyä tuttu voimala, joten kysyin kollegalta: käytiinkö me 1989 tuolla?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Uutissa alkoi näkyä tuttu voi­ma­la, joten kysyin kol­le­gal­ta: käy­tiin­kö me 1989 tuolla?

03.09.2022 04:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: "Jos eläkkeelle jää pitkän linjan opettaja, hänen merkityksestään ei ole minkäänlaista epäselvyyttä"
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: "Jos eläk­keel­le jää pitkän linjan opet­ta­ja, hänen mer­ki­tyk­ses­tään ei ole min­kään­lais­ta epä­sel­vyyt­tä"

02.09.2022 08:39 1
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Kotiseuturetki avartaa maailmankuvaa – "Perheeseen syntyi poika, josta tuli Ruotsin nykyinen puolustusministeri Peter Hultqvist"

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Ko­ti­seu­tu­ret­ki avartaa maail­man­ku­vaa – "Per­hee­seen syntyi poika, josta tuli Ruotsin ny­kyi­nen puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Peter Hultq­vist"

30.08.2022 11:10
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Thaipoimijoiden haravointi tappaa viimeisenkin marjastusinnon – seuraava sukupolvi ei enää tunnista mustikkaa tai pikkupoimuria
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Thai­poi­mi­joi­den ha­ra­voin­ti tappaa vii­mei­sen­kin mar­jas­tus­in­non – seu­raa­va su­ku­pol­vi ei enää tun­nis­ta mus­tik­kaa tai pik­ku­poi­mu­ria

26.08.2022 04:00 7
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Suomea ja Eurooppaa puolustetaan nyt sähköä säästämällä
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Suomea ja Eu­roop­paa puo­lus­te­taan nyt sähköä sääs­tä­mäl­lä

24.08.2022 11:00
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Viisumien rajoittaminen on ristiriidassa Helsingin hengen kanssa – sitä ei odottanut Suomelta
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Vii­su­mien ra­joit­ta­mi­nen on ris­ti­rii­das­sa Hel­sin­gin hengen kanssa – sitä ei odot­ta­nut Suo­mel­ta

22.08.2022 14:00 1
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Sivukylälle kantautui tieto yhden Mikan rahapulasta – mummo täräytti perikuusamolaisen kommentin
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Si­vu­ky­läl­le kan­tau­tui tieto yhden Mikan ra­ha­pu­las­ta – mummo tä­räyt­ti pe­ri­kuu­sa­mo­lai­sen kom­men­tin

22.08.2022 10:30 2
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Etäisyyksien ja alueen ominaispiirteiden takia erikoistumisen merkitys kasvaa – "Rakennamme perheiden Posiota"
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Etäi­syyk­sien ja alueen omi­nais­piir­tei­den takia eri­kois­tu­mi­sen mer­ki­tys kasvaa – "Ra­ken­nam­me per­hei­den Po­sio­ta"

10.08.2022 13:11 1
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Suomessa asuu yli miljoona sinkkua, mutta millainen on sinkkujen Suomi?
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Suo­mes­sa asuu yli mil­joo­na sink­kua, mutta mil­lai­nen on sink­ku­jen Suomi?

05.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Etenevätkö sinulla vuodenajat kellon suuntaisesti myötäpäivään siten, että kevät on iltapäivä kolmessa?
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ete­ne­vät­kö sinulla vuo­den­ajat kellon suun­tai­ses­ti myö­tä­päi­vään siten, että kevät on il­ta­päi­vä kol­mes­sa?

04.08.2022 04:00 1
Tilaajille