Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vieraskolumnit
Kuukausi
Seppo Salmisen vieraskolumni: Palvelut kehittyy – ei kun keskittyy
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Pal­ve­lut ke­hit­tyy – ei kun kes­kit­tyy

06.12.2023 04:00 8
Tilaajille
Marjo Koramon vieraskolumni: Onko ahdistus sittenkin ratkaisun avain?
Kolumni

Marjo Koramon vie­ras­ko­lum­ni: Onko ah­dis­tus sit­ten­kin rat­kai­sun avain?

05.12.2023 04:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Toivoisin skuupin siitä, että ihmiskunta olisi yhtäkkiä ymmärtänyt elävänsä pienellä samalla pallolla – mitä sinä toivoisit eniten koko maailmassa?
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: Toi­voi­sin skuupin siitä, että ih­mis­kun­ta olisi yht­äk­kiä ym­mär­tä­nyt elä­vän­sä pie­nel­lä samalla pal­lol­la – mitä sinä toi­voi­sit eniten koko maail­mas­sa?

02.12.2023 04:00
Tilaajille
Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Jouluun voi valmistautua myös rennolla otteella – Kirkkaampaa kruunua ei jaeta sen perusteella, onko laatikot itsetehtyjä vai kaupasta ostettuja
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Jouluun voi val­mis­tau­tua myös ren­nol­la ot­teel­la – Kirk­kaam­paa kruunua ei jaeta sen pe­rus­teel­la, onko laa­ti­kot it­se­teh­ty­jä vai kau­pas­ta os­tet­tu­ja

28.11.2023 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Sofia Lovisan elämäntarina koskettaa – Jäämeren myrskyt nielivät miehen, lapsi kuoli kohtuun ja Sofia Lovisa menehtyi synnytykseen
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Sofia Lovisan elä­män­ta­ri­na kos­ket­taa – ­Jää­me­ren myrskyt nie­li­vät miehen, lapsi kuoli kohtuun ja Sofia Lovisa me­neh­tyi syn­ny­tyk­seen

27.11.2023 04:00
Tero Karjalaisen kolumni: Välitunnin huvi oli räkärinki asfalttipihalla – uusi Nilo tarjoaa muutakin
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Vä­li­tun­nin huvi oli rä­kä­rin­ki as­falt­ti­pi­hal­la – uusi Nilo tarjoaa muu­ta­kin

25.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Monica Hepo-ojan vieraskolumni: Pitäisikö vanhainkoteihin palkata englannin opettajia?
Kolumni

Monica He­po-ojan vie­ras­ko­lum­ni: Pi­täi­si­kö van­hain­ko­tei­hin palkata eng­lan­nin opet­ta­jia?

23.11.2023 04:00 5
Tilaajille
Pekka Ervastin kolumni: Anteeksi, että olen boomeri – luin itsetutkiskelun tueksi parin boomerin kirjat, joista toisessa painotetaan mokia, toisessa saavutuksia
Kolumni

Pekka Er­vas­tin ko­lum­ni: An­teek­si, että olen boomeri – luin it­se­tut­kis­ke­lun tueksi parin boo­me­rin kirjat, joista toi­ses­sa pai­no­te­taan mokia, toi­ses­sa saa­vu­tuk­sia

20.11.2023 04:00
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Rautatie jäänee ikuiseksi haaveeksi – huollon pelaamisesta olisi syytä huolehtia, sillä jos  kriisi sulkee Itämeren, eteläsuomalaisille tulee vilu ja nälkä
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Rau­ta­tie jäänee ikui­sek­si haa­veek­si – ­huol­lon pe­laa­mi­ses­ta olisi syytä huo­leh­tia, sillä jos kriisi sulkee Itä­me­ren, ete­lä­suo­ma­lai­sil­le tulee vilu ja nälkä

18.11.2023 04:00 11
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Kun lehdet menivät verkkoon, opettivat ne aluksi lukijansa ilmaisen sisällön käyttäjäksi – nyt vastuullinen media on kriisissä ja Elvis elää otsikoissa
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kun lehdet menivät verk­koon, opet­ti­vat ne aluksi lu­ki­jan­sa il­mai­sen si­säl­lön käyt­tä­jäk­si – nyt vas­tuul­li­nen media on krii­sis­sä ja Elvis elää ot­si­kois­sa

16.11.2023 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Vanha rouva lähti kaupunkiin ja kadotti intialaisen ja Pentik-lautasen – miksi designlautanen oli mukana ja mistä se lopulta löytyi?
Kolumni

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Vanha rouva lähti kau­pun­kiin ja kadotti in­tia­lai­sen ja Pen­tik-lau­ta­sen – miksi de­sign­lau­ta­nen oli mukana ja mistä se lopulta löytyi?

14.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Sari Puustisen vieraskolumni: Yli kymmenen vuotta sitten ostin torpan, jonka hankkimiselle muut pyörittivät silmiään – projektin jälkeenkin mielestäni remontti on ihmisen parasta aikaa
Kolumni

Sari Puus­ti­sen vie­ras­ko­lum­ni: Yli kym­me­nen vuotta sitten ostin torpan, jonka hank­ki­mi­sel­le muut pyö­rit­ti­vät sil­miään – p­ro­jek­tin jäl­keen­kin mie­les­tä­ni re­mont­ti on ihmisen parasta aikaa

11.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Pekka Jääskön vieraskolumni: Pienikin pärjää oikealla asenteella – rakkaudesta kotikuntaan ja lajiin syntyy ilo ja into
Kolumni

Pekka Jääskön vie­ras­ko­lum­ni: Pie­ni­kin pärjää oi­keal­la asen­teel­la – ­rak­kau­des­ta ko­ti­kun­taan ja lajiin syntyy ilo ja into

09.11.2023 08:37
Tilaajille
Vanhemmat
Tuomo Törmäsen vieraskolumni: Saako vainajasta puhua pahaa? Rehellinen elämän erilaisten ikävien ja kipeiden asioiden esille nostaminen ei ole sama asia kuin pahan puhuminen
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen vie­ras­ko­lum­ni: Saako vai­na­jas­ta puhua pahaa? Re­hel­li­nen elämän eri­lais­ten ikävien ja ki­pei­den asioi­den esille nos­ta­mi­nen ei ole sama asia kuin pahan pu­hu­mi­nen

07.11.2023 11:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen vieraskolumni: "Yksi sivistyksen mitta on siinä, että annetaanko yhteisen hiekkalaatikon leluja niillekin leikkijöille, joilla ei ole ääntä pyytää mitään" – sote-palveluiden tulevaisuus on asia, johon tuskin kukaan uskaltaa antaa varmoja vastauksia
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: "Yksi si­vis­tyk­sen mitta on siinä, että an­ne­taan­ko yh­tei­sen hiek­ka­laa­ti­kon leluja niil­le­kin leik­ki­jöil­le, joilla ei ole ääntä pyytää mitään" – ­so­te-pal­ve­lui­den tu­le­vai­suus on asia, johon tuskin kukaan us­kal­taa antaa varmoja vas­tauk­sia

04.11.2023 04:00 3
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: "Koplaaminen ilmoitusten ja myönteisen julkisuuden välillä oli täysin vierasta koko neljäkymmentä vuotta kestäneellä urallani" – vaihtoehtofaktat vievät vaaran vesille
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Kop­laa­mi­nen il­moi­tus­ten ja myön­tei­sen jul­ki­suu­den välillä oli täysin vie­ras­ta koko nel­jä­kym­men­tä vuotta kes­tä­neel­lä ural­la­ni" – ­vaih­toeh­to­fak­tat vievät vaaran vesille

02.11.2023 04:00 5
Tilaajille
Marjo Koramon vieraskolumni: Hankin metsästyskortin yhdeksän vuotta sitten ilman käsitystä metsästyskulttuurista – opin heti, että monille yhteisöllisyys oli tärkeämpää kuin metsästys
Kolumni

Marjo Koramon vie­ras­ko­lum­ni: Hankin met­säs­tys­kor­tin yh­dek­sän vuotta sitten ilman kä­si­tys­tä met­säs­tys­kult­tuu­ris­ta – opin heti, että monille yh­tei­söl­li­syys oli tär­keäm­pää kuin met­säs­tys

31.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: "Äitini opetti, että tee se kaikki mitä voit tehdä toisen ihmisen hyväksi ja varsinkin silloin, jos toinen tekee sinulle saman" – tämä parisuhdeneuvo toimisi muutenkin tässä maailmantilanteessa
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: "Äitini opetti, että tee se kaikki mitä voit tehdä toisen ihmisen hyväksi ja var­sin­kin sil­loin, jos toinen tekee sinulle saman" – tämä pa­ri­suh­de­neu­vo toimisi muu­ten­kin tässä maail­man­ti­lan­tees­sa

28.10.2023 04:00
Tilaajille
Riikka Vääräniemen vieraskolumni: Syysloma kutsuu joutenoloon – aika on rajallinen resurssi ja sen arvoa ei voi liikaa korostaa
Kolumni

Riikka Vää­rä­nie­men vie­ras­ko­lum­ni: Syys­lo­ma kutsuu jou­ten­oloon – aika on ra­jal­li­nen re­surs­si ja sen arvoa ei voi liikaa ko­ros­taa

26.10.2023 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Oravista 50 penniä, sudenkaatajille satasia – 1960-luvulla eläinten oikeuksista tai kärsimyksistä ei näillä vesillä puhuttu
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Ora­vis­ta 50 penniä, su­den­kaa­ta­jil­le satasia – 1960-lu­vul­la eläin­ten oi­keuk­sis­ta tai kär­si­myk­sis­tä ei näillä vesillä puhuttu

24.10.2023 04:00
Tilaajille