Vieraskolumnit
Viimeisin tunti
Eevi Jaakkolan kolumni: Kasvaako nyt sukupolvi, joka pitää normaalina, että kotikirkon ovet ovat kiinni? Tulevaisuuden kannalta se olisi pahinta
Kolumni Eevi Jaakkola

Eevi Jaak­ko­lan ko­lum­ni: Kas­vaa­ko nyt su­ku­pol­vi, joka pitää nor­maa­li­na, että ko­ti­kir­kon ovet ovat kiinni? Tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta se olisi pahinta

04:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Ulla Parviaisen kolumni: Koulussa opitaan taloustaitoja ja yrittäjyyttä – hienointa olisi, jos yrittäjyyttä saisivat kokeilla kaikki suomalaiset lapset ja nuoret

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Kou­lus­sa opitaan ta­lous­tai­to­ja ja yrit­tä­jyyt­tä – hie­noin­ta olisi, jos yrit­tä­jyyt­tä sai­si­vat ko­keil­la kaikki suo­ma­lai­set lapset ja nuoret

07.04.2021 15:00
Tilaajille
Seppo Salmisen Vieraskolumni: Jos temput loppuu, otetaan konstit käyttöön, on tuttu lausahdus rajan takana kävijöille – Konsteista ja muista matkoistaan Leo Koutaniemi on kerännyt mainion kirjan
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Sal­mi­sen Vie­ras­ko­lum­ni: Jos temput loppuu, otetaan konstit käyt­töön, on tuttu lau­sah­dus rajan takana kä­vi­jöil­le – Kons­teis­ta ja muista mat­kois­taan Leo Kou­ta­nie­mi on ke­rän­nyt mainion kirjan

01.04.2021 04:00
Tilaajille
Aino Kämäräisen kolumni: Saavutus tuntuu paremmalta, kun sen eteen on ponnistellut – mutta itsekurin kehittäminen vie aikaa
Kolumni Aino Kämäräinen

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Saa­vu­tus tuntuu pa­rem­mal­ta, kun sen eteen on pon­nis­tel­lut – mutta it­se­ku­rin ke­hit­tä­mi­nen vie aikaa

31.03.2021 12:26
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Antakaa turpeen paksuntua – suo on Suomen todellinen pitkän tähtäimen hiilinielu
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Antakaa turpeen pak­sun­tua – suo on Suomen to­del­li­nen pitkän täh­täi­men hii­li­nie­lu

29.03.2021 04:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan kolumni: Zero Ninen aukiolla juotaisiin Kuusamon omaan Julma Ölkkyä – Mutta millainen olisi keskusta, jos sinä saisit vapaasti suunnitella sen?
Kolumni Hilkka Nevala

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: Zero Ninen au­kiol­la juo­tai­siin Kuu­sa­mon omaan Julma Ölkkyä – Mutta mil­lai­nen olisi kes­kus­ta, jos sinä saisit va­paas­ti suun­ni­tel­la sen?

27.03.2021 04:00 3
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Toisella kymmenellä otimme eläteiksi kaksi sarvipöllön untuvikkoa, tarkoituksena ottaa ne hengiltä ja topata kirjahyllyn päälle – ne halut katosivat
Kolumni Jouni Alavuotunki

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Toi­sel­la kym­me­nel­lä otimme elä­teik­si kaksi sar­vi­pöl­lön un­tu­vik­koa, tar­koi­tuk­se­na ottaa ne hen­gil­tä ja topata kir­ja­hyl­lyn päälle – ne halut ka­to­si­vat

24.03.2021 18:02
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Torankijärvi on kuusamolaisuuden kuva – vaikka pohjalla olisi miten ummehtunutta tahansa, pinnalla voi kuvitella elävänsä raikkaissa sfääreissä
Kolumni Petri Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: To­ran­ki­jär­vi on kuu­sa­mo­lai­suu­den kuva – vaikka poh­jal­la olisi miten um­meh­tu­nut­ta ta­han­sa, pin­nal­la voi ku­vi­tel­la elä­vän­sä raik­kais­sa sfää­reis­sä

24.03.2021 17:39
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Yhteiskunnan on pyörittävä, joten ainakaan vanhoilla ei ole väliä, niinkö? Suomen perustuslailla on tähän jotain sanottavaa

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yh­teis­kun­nan on pyö­rit­tä­vä, joten ai­na­kaan van­hoil­la ei ole väliä, niinkö? Suomen pe­rus­tus­lail­la on tähän jotain sa­not­ta­vaa

19.03.2021 04:00
Tilaajille
Anna Kantolan vieraskolumni: Kannatatko lapsityövoiman hyväksikäyttöä Suomen kobolttikaivoshankkeissa?

Anna Kan­to­lan vie­ras­ko­lum­ni: Kan­na­tat­ko lap­si­työ­voi­man hy­väk­si­käyt­töä Suomen ko­bolt­ti­kai­vos­hank­keis­sa?

17.03.2021 11:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Kokemuksella on väliä: ”Myötätunto maisemaa, luontoa ja eläimiä kohtaan luo empatiaa myös itseä kohtaan"

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Ko­ke­muk­sel­la on väliä: ”Myö­tä­tun­to mai­se­maa, luontoa ja eläimiä kohtaan luo em­pa­tiaa myös itseä koh­taan"

14.03.2021 04:01
Tilaajille
Anselmi Pitkäsen vieraskolumni: "Se ääliö riipusti pikkusuolaiset seinälle kolme päivää liian aikaisin" – kuivaliha räystäiden alla ja muita kuusamolaisia kevään merkkejä

Anselmi Pit­kä­sen vie­ras­ko­lum­ni: "Se ääliö rii­pus­ti pik­ku­suo­lai­set sei­näl­le kolme päivää liian ai­kai­sin" – kui­va­li­ha räys­täi­den alla ja muita kuu­sa­mo­lai­sia kevään merk­ke­jä

13.03.2021 04:00
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Hirvitti, kun Zero Ninen rokkarit kävelivät pakkasessa rokkarin kevyissä työvaatteissa - ei ollut helppo olla teini arktisessa Kuusamossa
Kolumni Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Hir­vit­ti, kun Zero Ninen rok­ka­rit kä­ve­li­vät pak­ka­ses­sa rok­ka­rin ke­vyis­sä työ­vaat­teis­sa - ei ollut helppo olla teini ark­ti­ses­sa Kuu­sa­mos­sa

11.03.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kari Kauppisen vieraskolumni: Koillismaa voisi päästä some-kuvien kärkipäähän pienillä teoilla: maalataan pirteitä kuvia asvalttiin ja perustetaan rakastavaisten penkki
Kolumni Kari Kauppinen

Kari Kaup­pi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Koil­lis­maa voisi päästä so­me-ku­vien kär­ki­pää­hän pie­nil­lä teoil­la: maa­la­taan pir­tei­tä kuvia as­valt­tiin ja pe­rus­te­taan ra­kas­ta­vais­ten penkki

04.03.2021 04:00
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: "Ehdokashankinta takkuaa ja erityisesti naisia on vaikeampi saada ehdokkaiksi – he kokevat myös vihapuhetta miehiä enemmän"
Kolumni Ulla Parviainen

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: "Eh­do­kas­han­kin­ta takkuaa ja eri­tyi­ses­ti naisia on vai­keam­pi saada eh­dok­kaik­si – he kokevat myös vi­ha­pu­het­ta miehiä enem­män"

03.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Minäkin olin koulukiusattu
Kolumni Tuomo Törmänen

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Minäkin olin kou­lu­kiu­sat­tu

01.03.2021 19:02
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Miksi Yhdysvalloissa suuri joukko uskoo yhä, että vaalit varastettiin? Vastaus löytyy, kun miettii syytteitä valhe- ja valtamediasta
Kolumni Seppo Salminen

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Miksi Yh­dys­val­lois­sa suuri joukko uskoo yhä, että vaalit va­ras­tet­tiin? Vastaus löytyy, kun miettii syyt­tei­tä valhe- ja val­ta­me­dias­ta

27.02.2021 04:01
Tilaajille
Aino Kämäräisen kolumni: Yhdessä jaettujen elämysten nälkä vaivaa meitä kaikkia – pelkään, että tulemme maksamaan näistä toimenpiteistä vielä kovan hinnan

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Yhdessä jaet­tu­jen elä­mys­ten nälkä vaivaa meitä kaikkia – pel­kään, että tulemme mak­sa­maan näistä toi­men­pi­teis­tä vielä kovan hinnan

26.02.2021 04:01
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Vaalien siirtäminen on vaarallista – äänestämisen riskit tuskin suurempia kuin marketissa käynnin
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vaalien siir­tä­mi­nen on vaa­ral­lis­ta – ää­nes­tä­mi­sen riskit tuskin suu­rem­pia kuin mar­ke­tis­sa käynnin

21.02.2021 04:00 3
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Suostuin kuskiksi savusaunareissulle Mehtäkylään – päädyin kuin osaksi Syvä joki -elokuvaa, kun kyläläinen tarttui banjoon
Kolumni Perti Vartiainen

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Suos­tuin kus­kik­si sa­vu­sau­na­reis­sul­le Meh­tä­ky­lään – päädyin kuin osaksi Syvä joki -e­lo­ku­vaa, kun ky­lä­läi­nen tarttui banjoon

19.02.2021 04:00
Tilaajille