Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Viikonvaihde

Lentäjälakolla oli osansa tuurissa, että Tommi ja Arja Kallberg löysivät unelmapaikan Kuusamon Käylästä ja perustivat retkeilyyn erikoistuneen yrityksen – "Eräopas ei ammattina ole kaikista helpoin"
Tilaajille

Len­tä­jä­la­kol­la oli osansa tuu­ris­sa, että Tommi ja Arja Kall­berg löy­si­vät unel­ma­pai­kan Kuu­sa­mon Käy­läs­tä ja pe­rus­ti­vat ret­kei­lyyn eri­kois­tu­neen yri­tyk­sen – "E­räo­pas ei am­mat­ti­na ole kai­kis­ta hel­poin"

26.05.2023 16:30 1
Minne mennä: Kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksia, erinäisiä näyttelyitä ja juniorijalkapalloa muun muassa tarjolla Koillismaalla lähipäivinä

Minne mennä: Kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vän juh­lal­li­suuk­sia, eri­näi­siä näyt­te­lyi­tä ja ju­nio­ri­jal­ka­pal­loa muun muassa tar­jol­la Koil­lis­maal­la lä­hi­päi­vi­nä

17.05.2023 04:00
Tilaajille
Rukalla säilöntäaika on nyt parhaimmillaan – kiirettä pitää, kun kesäasiakkaille tehdään kaikki valmiiksi ja lumi pannaan talteen ensi talvea varten

Rukalla säi­lön­tä­ai­ka on nyt par­haim­mil­laan – kii­ret­tä pitää, kun ke­sä­asiak­kail­le tehdään kaikki val­miik­si ja lumi pannaan talteen ensi talvea varten

11.05.2023 04:00
Tilaajille
Kiinnostaako lintubongaus tai ukrainankieliset sadut? Taidettakin on tarjolla monessa paikassa – Nappaa tästä menovinkit viikkoon

Kiin­nos­taa­ko lin­tu­bon­gaus tai uk­rai­nan­kie­li­set sadut? Tai­det­ta­kin on tar­jol­la monessa pai­kas­sa – Nappaa tästä me­no­vin­kit viik­koon

05.05.2023 04:00 6
Tilaajille
"Niin kauan, kun naisten osaamista vähätellään, on tekemistä" – Minna Rytisalo kyllästyi siihen, että nainen on edelleen poikkeus ja kirjoitti kirjan, jossa sadut eivät menekään niin kuin aina

"Niin kauan, kun naisten osaa­mis­ta vä­hä­tel­lään, on te­ke­mis­tä" – Minna Ry­ti­sa­lo kyl­läs­tyi siihen, että nainen on edel­leen poik­keus ja kir­joit­ti kirjan, jossa sadut eivät me­ne­kään niin kuin aina

04.05.2023 04:00 3
Tilaajille
Mauno ja Johannes haluavat mullistaa parkkien suunnittelun ja rinnekulttuurin – kuusamolaisen kaksikon yritys rynnistää aiemmin ulkomaisten asiantuntijoiden hallussa olleelle alalle

Mauno ja Jo­han­nes ha­lua­vat mul­lis­taa park­kien suun­nit­te­lun ja rin­ne­kult­tuu­rin – kuu­sa­mo­lai­sen kak­si­kon yritys ryn­nis­tää aiemmin ul­ko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den hal­lus­sa ol­leel­le alalle

28.04.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Riittävätkö tuohet Rukan konttikouluun ja tehdäänkö siellä myös virsuja?

Muik­ku­laa­tik­ko: Riit­tä­vät­kö tuohet Rukan kont­ti­kou­luun ja teh­dään­kö siellä myös vir­su­ja?

28.04.2023 16:30
Tilaajille
Muikkulaatikko: Kunpa maailman parhaille sotilassiteille ei tulisi käyttöä

Muik­ku­laa­tik­ko: Kunpa maail­man par­hail­le so­ti­las­si­teil­le ei tulisi käyttöä

21.04.2023 16:30 1
Tilaajille
Ilmakiväärin luodit helähtelevät naisten vuorolla tiistai-iltaisin Kuusamon Terveystalon alakerrassa: "On kiva, että on rento vuoro, jolla harjoitella metsästyskautta varten"

Il­ma­ki­vää­rin luodit he­läh­te­le­vät naisten vuo­rol­la tiis­tai-il­tai­sin Kuu­sa­mon Ter­veys­ta­lon ala­ker­ras­sa: "On kiva, että on rento vuoro, jolla har­joi­tel­la met­säs­tys­kaut­ta varten"

14.04.2023 16:30 2
Tilaajille
Oletko kuullut Pudasjärven ufoista, Saapungin valopallosta tai Loukusanjärven hirviöstä? Huuhaa-Suomen historia saattaa yllättää lukijansa

Oletko kuullut Pu­das­jär­ven ufois­ta, Saa­pun­gin va­lo­pal­los­ta tai Lou­ku­san­jär­ven hir­viös­tä? Huu­haa-Suo­men his­to­ria saattaa yl­lät­tää lu­ki­jan­sa

08.04.2023 12:05 5
Tilaajille
"On tärkeää tuntea oma kulttuurinsa" – munankirjoituskurssi Kuusamossa täyttyi yhdessä yössä, mutta ukrainalainen Olena ehti sittenkin mukaan

"On tärkeää tuntea oma kult­tuu­rin­sa" – mu­nan­kir­joi­tus­kurs­si Kuu­sa­mos­sa täyttyi yhdessä yössä, mutta uk­rai­na­lai­nen Olena ehti sit­ten­kin mukaan

08.04.2023 12:00
Tilaajille
Rohkeasti jään reunalle sen läpi – tällaista on koskikellunta Kitkajoessa

Roh­keas­ti jään reu­nal­le sen läpi – täl­lais­ta on kos­ki­kel­lun­ta Kit­ka­joes­sa

02.04.2023 15:24 1
Tilaajille
Aitoon apukädet tarpeen Rukan hiihtosesongissa – viikoittain vaihtuvat vapaaehtoiset pitävät tunturin VPK:n pyörät pyörimässä

Aitoon apu­kä­det tarpeen Rukan hiih­to­se­son­gis­sa – vii­koit­tain vaih­tu­vat va­paa­eh­toi­set pitävät tun­tu­rin VPK:n pyörät pyö­ri­mäs­sä

23.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Yksi postaa joka vaalitorilta, toisella taas ei ole tilejä lainkaan - Näin Koillismaan kansanedustajaehdokkaat eroavat toisistaan sosiaalisessa mediassa

Yksi postaa joka vaa­li­to­ril­ta, toi­sel­la taas ei ole tilejä lain­kaan - Näin Koil­lis­maan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat eroavat toi­sis­taan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

17.03.2023 16:30 2
Tilaajille
Öinen matka lumikissan kyydissä paljastaa ammatin yllättävät puolet – Itsenäisyys tuo mukanaan myös yksinäisyyttä, Aleksi kertoo

Öinen matka lu­mi­kis­san kyy­dis­sä pal­jas­taa ammatin yl­lät­tä­vät puolet – It­se­näi­syys tuo mu­ka­naan myös yk­si­näi­syyt­tä, Aleksi kertoo

10.03.2023 16:30 1
Tilaajille
Lainavinkki: Merkillinen tarina harmaista herroista ja tytöstä, joka antoi ihmisille takaisin ajan

Lai­na­vink­ki: Mer­kil­li­nen tarina har­mais­ta her­rois­ta ja ty­tös­tä, joka antoi ih­mi­sil­le ta­kai­sin ajan

04.03.2023 17:16
Tilaajille
Unelmiaan toteuttavat maailmanmatkaajat Antti ja Jenni löysivät kodin Rukalta – haaveissa siintää Etelämanner, jossa toinen heistä haluaa kivuta huipulle ja laskea lumilaudalla alas

Unel­miaan to­teut­ta­vat maail­man­mat­kaa­jat Antti ja Jenni löy­si­vät kodin Rukalta – haa­veis­sa siintää Ete­lä­man­ner, jossa toinen heistä haluaa kivuta hui­pul­le ja laskea lu­mi­lau­dal­la alas

03.03.2023 16:30
Tilaajille
Jospa jäisitkin – millaisia vinkkejä tuoreet kuusamolaiset antavat paikkakunnalle muutosta haaveileville

Jospa jäi­sit­kin – mil­lai­sia vink­ke­jä tuoreet kuu­sa­mo­lai­set antavat paik­ka­kun­nal­le muu­tos­ta haa­vei­le­vil­le

03.03.2023 16:25
Tilaajille
Kiinnostaako bingo, eläinbingo vai lukupiiri? – Hiihtolomaviikolle Koillismaalla on tarjolla kulttuurin lisäksi myös runsaasti musiikkia ja liikuntaa: nappaa tästä menovinkit!

Kiin­nos­taa­ko bingo, eläin­bin­go vai lu­ku­pii­ri? – Hiih­to­lo­ma­vii­kol­le Koil­lis­maal­la on tar­jol­la kult­tuu­rin lisäksi myös run­saas­ti mu­siik­kia ja lii­kun­taa: nappaa tästä me­no­vin­kit!

03.03.2023 04:00
Tilaajille
Tutustuimme Kuusamon uusimpaan päiväretkikohteeseen – Vanttajavaaran näkötornista avautuva järvimaisema on niin upea, että sen vuoksi kannattaa hiihtää viimeinen kilometri ylämäkeä

Tu­tus­tuim­me Kuu­sa­mon uu­sim­paan päi­vä­ret­ki­koh­tee­seen – Vant­ta­ja­vaa­ran nä­kö­tor­nis­ta avau­tu­va jär­vi­mai­se­ma on niin upea, että sen vuoksi kan­nat­taa hiihtää vii­mei­nen ki­lo­met­ri ylä­mä­keä

24.02.2023 16:30 2
Tilaajille
Juhani Määttä kertoo Vanttajavaaran päiväretkikohteesta

Juhani Määttä kertoo Vant­ta­ja­vaa­ran päi­vä­ret­ki­koh­tees­ta

24.02.2023 16:30
Tilaajille
Koillismaalaiset ja pohjoissuomalaiset juuret omaava pohjanpystykorva täyttää vuosia – sen kunniaksi osa rotuaktiiveista haluaisi vaihtaa rodun alkuperämaan

Koil­lis­maa­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set juuret omaava poh­jan­pys­ty­kor­va täyttää vuosia – sen kun­niak­si osa ro­tu­ak­tii­veis­ta ha­luai­si vaihtaa rodun al­ku­pe­rä­maan

18.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lähipäivien tapahtumat ja menot

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä lä­hi­päi­vien ta­pah­tu­mat ja menot

17.02.2023 04:00
Tilaajille
Muikkulaatikko: Muikku esittää Kuusamoon kolmipäiväistä penkkariajelua: toisena päivänä Teerirannalle, kolmantena Sarvivaaraan

Muik­ku­laa­tik­ko: Muikku esittää Kuu­sa­moon kol­mi­päi­väis­tä penk­ka­ria­je­lua: toisena päivänä Tee­ri­ran­nal­le, kol­man­te­na Sar­vi­vaa­raan

10.02.2023 16:30
Tilaajille
Kuusamon uusin grilli oli aluksi hassu idea, sitten täyttä totta keskellä teollisuusaluetta – asiakkaat ovat vaatineet Elämänluukkua jäämään piippujen varjoon

Kuu­sa­mon uusin grilli oli aluksi hassu idea, sitten täyttä totta kes­kel­lä teol­li­suus­aluet­ta – asiak­kaat ovat vaa­ti­neet Elä­män­luuk­kua jäämään piip­pu­jen varjoon

10.02.2023 16:30 1
Tilaajille
Posiolla keskustellaan avantouinnista, Kuusamossa tarjolla stand upia ja Taivalkoskella ainakin koripalloa – Nappaa tästä menovinkit seuraavaan viikkoon

Po­siol­la kes­kus­tel­laan avan­touin­nis­ta, Kuu­sa­mos­sa tar­jol­la stand upia ja Tai­val­kos­kel­la ainakin ko­ri­pal­loa – Nappaa tästä me­no­vin­kit seu­raa­vaan viik­koon

10.02.2023 04:00
Tilaajille
Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Menetkö kumparekisoihin, Mullovan konserttiin vai bingon peluuseen? – valinnanvaraa riittää, valitse tästä

Menetkö kum­pa­re­ki­soi­hin, Mul­lo­van kon­sert­tiin vai bingon pe­luu­seen? – va­lin­nan­va­raa riit­tää, valitse tästä

27.01.2023 04:00
Tilaajille
Koillissanomat testaa: Sähköinen lumikulkija Ranskasta – tällainen on Moonbikes

Koil­lis­sa­no­mat testaa: Säh­köi­nen lu­mi­kul­ki­ja Rans­kas­ta – täl­lai­nen on Moon­bi­kes

27.01.2023 09:05
Tilaajille