Uutiset

Taaleri myi tuulipuistoja, mutta olisi Posiolla pitkään

Taaleri myi tuu­li­puis­to­ja, mutta olisi Po­siol­la pitkään

18:00
Muistatko miltä Kuusamon Torangissa näytti ennen markettien rakentamista? Katso kuvat tästä -ennen ja nyt!

Muis­tat­ko miltä Kuu­sa­mon To­ran­gis­sa näytti ennen mar­ket­tien ra­ken­ta­mis­ta? Katso kuvat tästä -ennen ja nyt!

05:00
Lakkojen vaikutus Pölkylle huomattava – Liittoon kuulumattomat, opiskelijat ja 0-sopimuksella olevat pyörittävät osittain tuotantoa myös lakon aikana

Lak­ko­jen vai­ku­tus Pöl­kyl­le huo­mat­ta­va – Liit­toon kuu­lu­mat­to­mat, opis­ke­li­jat ja 0-so­pi­muk­sel­la olevat pyö­rit­tä­vät osit­tain tuo­tan­toa myös lakon aikana

05:00
Tilaajille
Päivittäisten ostosten tekemiselle on tulossa helpotusta  - ruuan voi tilata jo valmiiksi kasseihin kerättynä, mutta se pitää yhä noutaa itse

Päi­vit­täis­ten os­tos­ten te­ke­mi­sel­le on tulossa hel­po­tus­ta - ruuan voi tilata jo val­miik­si kas­sei­hin ke­rät­ty­nä, mutta se pitää yhä noutaa itse

27.01.2020 05:05
Tilaajille
Kelkkareitti Posiolle yhdistetään ensi kesänä – Kelkkakerhon jäsen Heikki Latvala: "Moottorikelkkailua päästään ihan oikeasti hyödyntämään Posion talvimatkailussa, kun puitteet saadaan ajan tasalle"

Kelk­ka­reit­ti Po­siol­le yh­dis­te­tään ensi kesänä – Kelk­ka­ker­hon jäsen Heikki Lat­va­la: "Moot­to­ri­kelk­kai­lua pääs­tään ihan oi­keas­ti hyö­dyn­tä­mään Posion tal­vi­mat­kai­lus­sa, kun puit­teet saadaan ajan ta­sal­le"

27.01.2020 05:00
Kirkko käy hiippakuntavaaleihin helmikuussa

Kirkko käy hiip­pa­kun­ta­vaa­lei­hin hel­mi­kuus­sa

26.01.2020 20:16
Lapin matkailussa voi tulla ennätystalvi, vaikka kiinalaiset peruvatkin nyt matkojaan – tämä tiedetään ryhmämatkojen rajoittamisen vaikutuksista tällä hetkellä

Lapin mat­kai­lus­sa voi tulla en­nä­tys­tal­vi, vaikka kii­na­lai­set pe­ru­vat­kin nyt mat­ko­jaan – tämä tie­de­tään ryh­mä­mat­ko­jen ra­joit­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta tällä het­kel­lä

26.01.2020 20:12
Tilaajille
Lapin työttömyys laskussa, koko maassa työttömiä enemmän – pitkäaikaistyöttömyys puolittunut neljässä vuodessa

Lapin työt­tö­myys las­kus­sa, koko maassa työt­tö­miä enemmän – pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys puo­lit­tu­nut nel­jäs­sä vuo­des­sa

26.01.2020 09:00
Posio mukaan suolistosyövän seulontatutkimukseen ensimmäisten kuntien joukossa - ennaltaehkäisevä seulonta on maksuton yli 60-vuotiaille

Posio mukaan suo­lis­to­syö­vän seu­lon­ta­tut­ki­muk­seen en­sim­mäis­ten kuntien jou­kos­sa - en­nal­ta­eh­käi­se­vä seu­lon­ta on mak­su­ton yli 60-vuo­tiail­le

24.01.2020 13:40
"Voi olla ihan tavallinen tauti" Kahden kiinalaismatkailijan epäillään sairastuneen koronaviruksesta Ivalossa – matkailijat tulivat Wuhanista Norjan kautta Suomeen

"Voi olla ihan ta­val­li­nen tauti" Kahden kii­na­lais­mat­kai­li­jan epäil­lään sai­ras­tu­neen ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta Iva­los­sa – mat­kai­li­jat tulivat Wu­ha­nis­ta Norjan kautta Suomeen

24.01.2020 12:00
Ovet lopullisesti kiinni lukukauden jälkeen? - Määttälänvaaran ja Törmäsen koulujen kohtaloa käsitellään keskiviikkona

Ovet lo­pul­li­ses­ti kiinni lu­ku­kau­den jäl­keen? - Määt­tä­län­vaa­ran ja Tör­mä­sen kou­lu­jen koh­ta­loa kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na

24.01.2020 05:00
Pohjois-Pohjanmaan elyltä Lappiin lähes 12 miljoonaa euroa työllisyyden kehittämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen vuonna 2019

Poh­jois-Poh­jan­maan elyltä Lappiin lähes 12 mil­joo­naa euroa työl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen ja syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­seen vuonna 2019

24.01.2020 05:00
Rukalle tarvitaan pieniä asuntoja - Uusi rivitalokohde koemarkkinoinnissa

Rukalle tar­vi­taan pieniä asun­to­ja - Uusi ri­vi­ta­lo­koh­de koe­mark­ki­noin­nis­sa

23.01.2020 16:00
Kaunokirjallisuuden myynti kasvoi laskevassa kirjamarkkinassa - Loirin paljastukset kiinnostivat lukijoita eniten

Kau­no­kir­jal­li­suu­den myynti kasvoi las­ke­vas­sa kir­ja­mark­ki­nas­sa - Loirin pal­jas­tuk­set kiin­nos­ti­vat lu­ki­joi­ta eniten

23.01.2020 12:54
Kukapa voisi vastustaa näitä maisemia - Riisitunturi teki jälleen uuden käyntimääräennätyksen eikä Koillismaan ja Kainuun puistonelikonkaan suosiolle ei näy loppua

Kukapa voisi vas­tus­taa näitä mai­se­mia - Rii­si­tun­tu­ri teki jälleen uuden käyn­ti­mää­rä­en­nä­tyk­sen eikä Koil­lis­maan ja Kainuun puis­toneli­kon­kaan suo­siol­le ei näy loppua

23.01.2020 11:00
Nyt on mittaushistorian lämpimin tammikuu - 35 vuotta sitten pakkasta liki -50 astetta, nyt vain muutamia asteita

Nyt on mit­taus­his­to­rian läm­pi­min tam­mi­kuu - 35 vuotta sitten pak­kas­ta liki -50 as­tet­ta, nyt vain muu­ta­mia asteita

22.01.2020 16:00
Tilaajille
Mika huhkii jalkapallokentän kokoisella tasakatolla sahan ja kolan kanssa – lumikuorma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle"

Mika huhkii jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­sel­la ta­sa­ka­tol­la sahan ja kolan kanssa – lu­mi­kuor­ma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiin­teis­tön omis­ta­jan vas­tuul­le"

22.01.2020 11:00
Ulla Parviainen haki Siikalatvalle - kunnanjohtajan virkaan haastatellaan kuusi

Ulla Par­viai­nen haki Sii­ka­lat­val­le - kun­nan­joh­ta­jan virkaan haas­ta­tel­laan kuusi

22.01.2020 10:20
Hengellistä työtä jatkossa kellokortilla? - Työnantajat epäilevät, työntekijät toivovat: "Ajaton työaika voi olla helposti myös rajaton"

Hen­gel­lis­tä työtä jat­kos­sa kel­lo­kor­til­la? - Työn­an­ta­jat epäi­le­vät, työn­te­ki­jät toi­vo­vat: "Ajaton työaika voi olla hel­pos­ti myös ra­ja­ton"

22.01.2020 05:00
Tilaajille
Tutoris valittiin Muikun palveluntuottajaksi - Humana jatkaa maaliskuun alkuun asti

Tutoris va­lit­tiin Muikun pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si - Humana jatkaa maa­lis­kuun alkuun asti

21.01.2020 13:41
Kuusamon demarit haluaa selkokieliset kierrätysohjeet - pakkauksiin koodien tilalle kierrätysohje

Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

21.01.2020 11:11
Kuusamon uudelle jätevedenpuhdistamolle tiukka ympäristölupa – vanha toimii jo jatkoajalla

Kuu­sa­mon uudelle jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­le tiukka ym­pä­ris­tö­lu­pa – vanha toimii jo jat­ko­ajal­la

20.01.2020 07:56
Viisi geologia Posiolle – Kairasydänten analysoinnin ja varastoinnin Posiolle keskittävä kaivosyhtiö tuo mukanaan muuttotappiosta kärsivään kuntaan kipeästi kaivattuja uusia työpaikkoja

Viisi geo­lo­gia Po­siol­le – Kai­ra­sy­dän­ten ana­ly­soin­nin ja va­ras­toin­nin Po­siol­le kes­kit­tä­vä kai­vos­yh­tiö tuo mu­ka­naan muut­to­tap­pios­ta kär­si­vään kuntaan ki­peäs­ti kai­vat­tu­ja uusia työ­paik­ko­ja

19.01.2020 09:00
Ilokaasua pääsee järvistä vähemmän talvella – jäättömän ajan kasvu lisää järvien ilmastopäästöjä

Ilo­kaa­sua pääsee jär­vis­tä vä­hem­män tal­vel­la – jäät­tö­män ajan kasvu lisää järvien il­mas­to­pääs­tö­jä

19.01.2020 00:30
Digitaito haltuun kätevästi – Yli 40 ihmistä kerääntyi Posion Nesteen kabinetissa järjestetylle Koillissanomien digiklinikalle

Di­gi­tai­to haltuun kä­te­väs­ti – Yli 40 ihmistä ke­rään­tyi Posion Nesteen ka­bi­ne­tis­sa jär­jes­te­tyl­le Koil­lis­sa­no­mien di­gi­kli­ni­kal­le

18.01.2020 21:00
"Kokeilepa nauttia perunoiden kuorimisesta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii hopeareunuksia synkimmistäkin pilvistä ja ajattelee tietoisesti toisin

"Ko­kei­le­pa nauttia pe­ru­noi­den kuo­ri­mi­ses­ta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii ho­pea­reu­nuk­sia syn­kim­mis­tä­kin pil­vis­tä ja ajat­te­lee tie­toi­ses­ti toisin

17.01.2020 17:00
Uusi tasapainolauta ja kiipeilyteline tulossa Tolpanniemen koululle

Uusi ta­sa­pai­no­lau­ta ja kii­pei­ly­te­li­ne tulossa Tol­pan­nie­men kou­lul­le

16.01.2020 12:51
Vähintään 15 rekkaa kuljettaa kairasydämiä Posiolle - kaivosyhtiö vuokrasi ovifirman tyhjäksi jääneet tilat ja siirtää toimintansa sinne

Vä­hin­tään 15 rekkaa kul­jet­taa kai­ra­sy­dä­miä Po­siol­le - kai­vos­yh­tiö vuok­ra­si ovi­fir­man tyh­jäk­si jääneet tilat ja siirtää toi­min­tan­sa sinne

16.01.2020 05:00
Katso video pystytyksestä! Uutuuttaan hohtava tuhkasiilo nousi Evon lämpövoimalalle: "Ilkka, onko siellä jo valmista?"

Katso video pys­ty­tyk­ses­tä! Uu­tuut­taan hohtava tuh­ka­sii­lo nousi Evon läm­pö­voi­ma­lal­le: "Ilkka, onko siellä jo val­mis­ta?"

15.01.2020 16:48
300 litraa polttoainetta lumelle – Taivalkoskella siivotaan hakkuualueella tapahtunutta öljyvuotoa: "Kaivinkone menee auttamaan"

300 litraa polt­to­ai­net­ta lumelle – Tai­val­kos­kel­la sii­vo­taan hak­kuu­alueel­la ta­pah­tu­nut­ta öl­jy­vuo­toa: "Kai­vin­ko­ne menee aut­ta­maan"

15.01.2020 12:50