Uutiset

OYS: Koronatestaus kannattaa nyt, vaikka oireet olisivat lieviä – sairaalassa ei ole ollut kesäkuun jälkeen yhtään koronapotilasta

OYS: Ko­ro­na­tes­taus kan­nat­taa nyt, vaikka oireet oli­si­vat lieviä – sai­raa­las­sa ei ole ollut ke­sä­kuun jälkeen yhtään ko­ro­na­po­ti­las­ta

13:55
Tukkilaistaidoissa ei päästä mittelemään tänä kesänä – Käylän kisat jouduttiin perumaan koronan takia: "Pienelle alueelle olisi ollut hankala saada tehtyä vaadittavia turvatoimia"

Tuk­ki­lais­tai­dois­sa ei päästä mit­te­le­mään tänä kesänä – Käylän kisat jou­dut­tiin pe­ru­maan koronan takia: "Pie­nel­le alueel­le olisi ollut hankala saada tehtyä vaa­dit­ta­via tur­va­toi­mia"

10:50
Tilaajille
Kuusamon kotiseutumuseo ja Hannu Hautalan Luontokuvakeskus museokorttikohteiksi – kiinnostuneita on riittänyt: "Yllättävän paljon, ainakin muutama joka päivä"

Kuu­sa­mon ko­ti­seu­tu­mu­seo ja Hannu Hau­ta­lan Luon­to­ku­va­kes­kus mu­seo­kort­ti­koh­teik­si – kiin­nos­tu­nei­ta on riit­tä­nyt: "Yl­lät­tä­vän paljon, ainakin muutama joka päivä"

04:00
Tilaajille
Puu jos toinenkin kaatuu nyt Kitkantiellä – taustalla pääkadun saneeraus: "Osa puista on jo huonossa kunnossa"

Puu jos toi­nen­kin kaatuu nyt Kit­kan­tiel­lä – taus­tal­la pää­ka­dun sa­nee­raus: "Osa puista on jo huo­nos­sa kun­nos­sa"

01.07.2020 15:05
Tilaajille
'Alikessun natsat' ihoon ja ryystöpuuhiin – moni paarmalaji kuoriutui nyt samanaikaisesti eikä teräviltä suuosilta välty mikään: "Hevosillakin on pitänyt olla suojia"

'Ali­kes­sun natsat' ihoon ja ryys­tö­puu­hiin – moni paar­ma­la­ji kuo­riu­tui nyt sa­man­ai­kai­ses­ti eikä te­rä­vil­tä suu­osil­ta välty mikään: "He­vo­sil­la­kin on pitänyt olla suojia"

01.07.2020 04:00
Tilaajille
OYS sai digitaalisen karttajärjestelmän – helpottaa sairaalarakennuksissa kulkemista

OYS sai di­gi­taa­li­sen kart­ta­jär­jes­tel­män – hel­pot­taa sai­raa­la­ra­ken­nuk­sis­sa kul­ke­mis­ta

01.07.2020 04:00
Tilaajille
Sallan revotulimatkailukaava hyväksyttin – San Parksin läheisyyteen suunnitteilla yksitoista pientä rakennusta

Sallan re­vo­tu­li­mat­kai­lu­kaa­va hy­väk­syt­tin – San Parksin lä­hei­syy­teen suun­nit­teil­la yk­si­tois­ta pientä ra­ken­nus­ta

30.06.2020 18:26
Tilaajille
Lapin poliisin yöt hiljenivät – korona-aika lisäsi murtoja, varkauksia ja rattijuopumuksia

Lapin po­lii­sin yöt hil­je­ni­vät – ko­ro­na-ai­ka lisäsi mur­to­ja, var­kauk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

30.06.2020 18:24
Tilaajille
Päivö-myrsky lähestyy Koillismaata – vettä tulee runsaasti ja meteorologi varoittaa: "Lahompi puu voi kaatua"

Päi­vö-myrs­ky lä­hes­tyy Koil­lis­maa­ta – vettä tulee run­saas­ti ja me­teo­ro­lo­gi va­roit­taa: "La­hom­pi puu voi kaatua"

30.06.2020 14:02
Tilaajille
Tarkastuslautakunnan kertomus Posion viime vuodesta: sairauspoissaolot lisääntyivät, talousarviossa ylitystä, huolta korjaustarpeista ja sisäilmaongelmista

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ker­to­mus Posion viime vuo­des­ta: sai­raus­pois­sa­olot li­sään­tyi­vät, ta­lous­ar­vios­sa yli­tys­tä, huolta kor­jaus­tar­peis­ta ja si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta

30.06.2020 04:00
Tilaajille
IL: Ex-ministeri Paavo Arhinmäki ehdottaa nuuskan myynnin laillistamista Länsi-Pohjan koronatilanteen hillitsemiseksi

IL: Ex-mi­nis­te­ri Paavo Ar­hin­mä­ki eh­dot­taa nuuskan myynnin lail­lis­ta­mis­ta Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si

29.06.2020 17:23
Tilaajille
Ammattimaiset nuuskanvälittäjät näkivät tilaisuutensa koittaneen, kun Ruotsin raja suljettiin – Tämä on tarina miehestä, josta tuli yksi Pohjois-Suomen tunnetuimmista nuuskadiilereistä

Am­mat­ti­mai­set nuus­kan­vä­lit­tä­jät näkivät ti­lai­suu­ten­sa koit­ta­neen, kun Ruotsin raja sul­jet­tiin – Tämä on tarina mie­hes­tä, josta tuli yksi Poh­jois-Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta nuus­ka­dii­le­reis­tä

29.06.2020 17:22
Tilaajille
Päätaloviikko alkaa tänään – Jalavan Kaupalla runsaasti taidetta esillä ulkotiloissa sekä netissä

Pää­ta­lo­viik­ko alkaa tänään – Jalavan Kau­pal­la run­saas­ti tai­det­ta esillä ul­ko­ti­lois­sa sekä netissä

29.06.2020 16:07
Tilaajille
Lintu kävi kaupassa – pelastuslaitos ohjasi ulos

Lintu kävi kau­pas­sa – pe­las­tus­lai­tos ohjasi ulos

29.06.2020 13:49
Tilaajille
Miltä näyttää kun 600 kiloa räjähdeainetta laukaistaan kallion sisässä? Katso video Merenvaaran maanottopaikalta

Miltä näyttää kun 600 kiloa rä­jäh­de­ai­net­ta lau­kais­taan kallion si­säs­sä? Katso video Me­ren­vaa­ran maan­ot­to­pai­kal­ta

29.06.2020 10:51
Tilaajille
Liikenteessä tapahtui viikonloppuna – hirvikolari Jokikylällä ja huume-epäily Kuusamon keskustassa

Lii­ken­tees­sä ta­pah­tui vii­kon­lop­pu­na – hir­vi­ko­la­ri Jo­ki­ky­läl­lä ja huu­me-epäi­ly Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa

29.06.2020 08:56
Tilaajille
Taimikot kuntoon – Taivalkosken nuoret oppivat metsänhoitoa

Tai­mi­kot kuntoon – Tai­val­kos­ken nuoret oppivat met­sän­hoi­toa

29.06.2020 04:00
Tilaajille

Oi­kai­su: Ko­ro­na­vi­rus­tu­kea ei tullut koil­lis­maa­lai­sil­le nuorten työ­pa­joil­le

26.06.2020 12:52
Löydetyistä reittimerkinnöistä rutikuivaa rahaa, Roope Tonteri suunnittelee ja rakentaa skeittiramppia – Posiolla kohdattiin mökkiläiset virtuaalisesti

Löy­de­tyis­tä reit­ti­mer­kin­nöis­tä ru­ti­kui­vaa rahaa, Roope Tonteri suun­nit­te­lee ja ra­ken­taa skeit­ti­ramp­pia – Po­siol­la koh­dat­tiin mök­ki­läi­set vir­tuaa­li­ses­ti

26.06.2020 04:00
Tilaajille
Uusitut huoneet ja parannettu ilmanvaihto sulun aikana – Rukahovi avaa heinäkuun alussa

Uusitut huoneet ja pa­ran­net­tu il­man­vaih­to sulun aikana – Ru­ka­ho­vi avaa hei­nä­kuun alussa

26.06.2020 04:00
Tilaajille
Helleraja jälleen rikki Kuusamossa ja Taivalkoskella – Viikonlopuksi lämpötila saattaa tipahtaa jopa  yli kymmenellä asteella

Hel­le­ra­ja jälleen rikki Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la – Vii­kon­lo­puk­si läm­pö­ti­la saattaa ti­pah­taa jopa yli kym­me­nel­lä as­teel­la

25.06.2020 15:42
Tilaajille
Maakunnat keskustelivat valtiovarainministeri Matti Vanhasen kanssa lentoliikenteen tilanteesta: "Jos lennot loppuvat on yritysten toiminta maakunnassa uhattuna”

Maa­kun­nat kes­kus­te­li­vat val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Matti Van­ha­sen kanssa len­to­lii­ken­teen ti­lan­tees­ta: "Jos lennot lop­pu­vat on yri­tys­ten toi­min­ta maa­kun­nas­sa uhat­tu­na”

25.06.2020 11:30
Tilaajille
Kaapeliteleviossa ongelmia Kuusamon suunnalla – operaattori teki taajuusmuutoksia ja ohjeistaa asetusten palauttamiseen: "Uusimmissa laitteissa vanhat kanavat putsaantuvat, mutta vanhemmissa ne voivat jäädä listalle"

Kaa­pe­li­te­le­vios­sa on­gel­mia Kuu­sa­mon suun­nal­la – ope­raat­to­ri teki taa­juus­muu­tok­sia ja oh­jeis­taa ase­tus­ten pa­laut­ta­mi­seen: "Uu­sim­mis­sa lait­teis­sa vanhat kanavat put­saan­tu­vat, mutta van­hem­mis­sa ne voivat jäädä lis­tal­le"

25.06.2020 07:00
Tilaajille
Vaaraa liikenteelle ja rikki menneitä renkaita – Huolta aiheuttaneen Oivantien kunnostus alkoi vihdoin Posiolla

Vaaraa lii­ken­teel­le ja rikki men­nei­tä ren­kai­ta – Huolta ai­heut­ta­neen Oi­van­tien kun­nos­tus alkoi vihdoin Po­siol­la

25.06.2020 04:00
Tilaajille
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi voimakkaasti toukokuussa –  Kuusamossa selvästi korkein työttömyysaste

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä nousi voi­mak­kaas­ti tou­ko­kuus­sa –  Kuu­sa­mos­sa sel­väs­ti korkein työt­tö­myys­as­te

24.06.2020 18:50
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus vangitsi vuokramökkihuijauksista epäillyn torniolaismiehen – miehen epäillään hyötyneen huijauksista 10 000 euron arvosta

Lapin kä­rä­jä­oi­keus van­git­si vuok­ra­mök­ki­hui­jauk­sis­ta epäil­lyn tor­nio­lais­mie­hen – miehen epäil­lään hyö­ty­neen hui­jauk­sis­ta 10 000 euron arvosta

24.06.2020 18:17
Posiolle tehdään skeittiramppi pikavauhtia – neuvoa tähän antoi lumilautailun maailmanmestari

Po­siol­le tehdään skeit­ti­ramp­pi pi­ka­vauh­tia – neuvoa tähän antoi lu­mi­lau­tai­lun maail­man­mes­ta­ri

24.06.2020 18:03
Tilaajille
Porotalouden tukea voi hakea verkossa

Po­ro­ta­lou­den tukea voi hakea ver­kos­sa

24.06.2020 16:43
Tilaajille

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi toi­siin­sa Po­siol­la

24.06.2020 16:22
Tilaajille
Posion ruoka- ja siivouspalveluista äänestettiin – puheenjohtajan ääni ratkaisi: "Toteuttajaksi esitetään Compass Group FS Finland Oy:tä"

Posion ruoka- ja sii­vous­pal­ve­luis­ta ää­nes­tet­tiin – pu­heen­joh­ta­jan ääni rat­kai­si: "To­teut­ta­jak­si esi­te­tään Compass Group FS Finland Oy:tä"

24.06.2020 11:00
Tilaajille