Uutiset

Mika huhkii jalkapallokentän kokoisella tasakatolla sahan ja kolan kanssa – lumikuorma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle"

Mika huhkii jal­ka­pal­lo­ken­tän ko­koi­sel­la ta­sa­ka­tol­la sahan ja kolan kanssa – lu­mi­kuor­ma ei ole leikin asia: "Kuuluu kiin­teis­tön omis­ta­jan vas­tuul­le"

11:00
Ulla Parviainen haki Siikalatvalle - kunnanjohtajan virkaan haastatellaan kuusi

Ulla Par­viai­nen haki Sii­ka­lat­val­le - kun­nan­joh­ta­jan virkaan haas­ta­tel­laan kuusi

10:20
Hengellistä työtä jatkossa kellokortilla? - Työnantajat epäilevät, työntekijät toivovat: "Ajaton työaika voi olla helposti myös rajaton"

Hen­gel­lis­tä työtä jat­kos­sa kel­lo­kor­til­la? - Työn­an­ta­jat epäi­le­vät, työn­te­ki­jät toi­vo­vat: "Ajaton työaika voi olla hel­pos­ti myös ra­ja­ton"

05:00
Tilaajille
Tutoris valittiin Muikun palveluntuottajaksi - Humana jatkaa maaliskuun alkuun asti

Tutoris va­lit­tiin Muikun pal­ve­lun­tuot­ta­jak­si - Humana jatkaa maa­lis­kuun alkuun asti

21.01.2020 13:41
Kuusamon demarit haluaa selkokieliset kierrätysohjeet - pakkauksiin koodien tilalle kierrätysohje

Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

21.01.2020 11:11
Kuusamon uudelle jätevedenpuhdistamolle tiukka ympäristölupa – vanha toimii jo jatkoajalla

Kuu­sa­mon uudelle jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­le tiukka ym­pä­ris­tö­lu­pa – vanha toimii jo jat­ko­ajal­la

20.01.2020 07:56
Viisi geologia Posiolle – Kairasydänten analysoinnin ja varastoinnin Posiolle keskittävä kaivosyhtiö tuo mukanaan muuttotappiosta kärsivään kuntaan kipeästi kaivattuja uusia työpaikkoja

Viisi geo­lo­gia Po­siol­le – Kai­ra­sy­dän­ten ana­ly­soin­nin ja va­ras­toin­nin Po­siol­le kes­kit­tä­vä kai­vos­yh­tiö tuo mu­ka­naan muut­to­tap­pios­ta kär­si­vään kuntaan ki­peäs­ti kai­vat­tu­ja uusia työ­paik­ko­ja

19.01.2020 09:00
Ilokaasua pääsee järvistä vähemmän talvella – jäättömän ajan kasvu lisää järvien ilmastopäästöjä

Ilo­kaa­sua pääsee jär­vis­tä vä­hem­män tal­vel­la – jäät­tö­män ajan kasvu lisää järvien il­mas­to­pääs­tö­jä

19.01.2020 00:30
Digitaito haltuun kätevästi – Yli 40 ihmistä kerääntyi Posion Nesteen kabinetissa järjestetylle Koillissanomien digiklinikalle

Di­gi­tai­to haltuun kä­te­väs­ti – Yli 40 ihmistä ke­rään­tyi Posion Nesteen ka­bi­ne­tis­sa jär­jes­te­tyl­le Koil­lis­sa­no­mien di­gi­kli­ni­kal­le

18.01.2020 21:00
"Kokeilepa nauttia perunoiden kuorimisesta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii hopeareunuksia synkimmistäkin pilvistä ja ajattelee tietoisesti toisin

"Ko­kei­le­pa nauttia pe­ru­noi­den kuo­ri­mi­ses­ta" – ilon tuoja Päivi Käkelä etsii ho­pea­reu­nuk­sia syn­kim­mis­tä­kin pil­vis­tä ja ajat­te­lee tie­toi­ses­ti toisin

17.01.2020 17:00
Uusi tasapainolauta ja kiipeilyteline tulossa Tolpanniemen koululle

Uusi ta­sa­pai­no­lau­ta ja kii­pei­ly­te­li­ne tulossa Tol­pan­nie­men kou­lul­le

16.01.2020 12:51
Vähintään 15 rekkaa kuljettaa kairasydämiä Posiolle - kaivosyhtiö vuokrasi ovifirman tyhjäksi jääneet tilat ja siirtää toimintansa sinne

Vä­hin­tään 15 rekkaa kul­jet­taa kai­ra­sy­dä­miä Po­siol­le - kai­vos­yh­tiö vuok­ra­si ovi­fir­man tyh­jäk­si jääneet tilat ja siirtää toi­min­tan­sa sinne

16.01.2020 05:00
Katso video pystytyksestä! Uutuuttaan hohtava tuhkasiilo nousi Evon lämpövoimalalle: "Ilkka, onko siellä jo valmista?"

Katso video pys­ty­tyk­ses­tä! Uu­tuut­taan hohtava tuh­ka­sii­lo nousi Evon läm­pö­voi­ma­lal­le: "Ilkka, onko siellä jo val­mis­ta?"

15.01.2020 16:48
300 litraa polttoainetta lumelle – Taivalkoskella siivotaan hakkuualueella tapahtunutta öljyvuotoa: "Kaivinkone menee auttamaan"

300 litraa polt­to­ai­net­ta lumelle – Tai­val­kos­kel­la sii­vo­taan hak­kuu­alueel­la ta­pah­tu­nut­ta öl­jy­vuo­toa: "Kai­vin­ko­ne menee aut­ta­maan"

15.01.2020 12:50
Pelastustehtävät vähentyivät Posiolla – Niin kuin muuallakin Suomessa, myös Posiolla on vaikeuksia löytää uusia henkilöitä vapaapalokuntaan

Pe­las­tus­teh­tä­vät vä­hen­tyi­vät Po­siol­la – Niin kuin muual­la­kin Suo­mes­sa, myös Po­siol­la on vai­keuk­sia löytää uusia hen­ki­löi­tä va­paa­pa­lo­kun­taan

15.01.2020 09:00
Tilaajille
Kotirannan Muikkuun valitaan uusi toimija kahden kilpailutuksen jälkeen – Humana jatkaa maaliskuuhun saakka

Ko­ti­ran­nan Muik­kuun va­li­taan uusi toimija kahden kil­pai­lu­tuk­sen jälkeen – Humana jatkaa maa­lis­kuu­hun saakka

15.01.2020 05:00
Tilaajille
Valtion virastojen hankintojen jalanjälki syyniin  - Tutkija: "Maailmanlaajuisesti ainutkertaista"

Valtion vi­ras­to­jen han­kin­to­jen ja­lan­jäl­ki syyniin - Tut­ki­ja: "Maail­man­laa­jui­ses­ti ai­nut­ker­tais­ta"

15.01.2020 05:00
Oulun kauppakamari: Puolella yrityksistä hankaluuksia rekrytoinnissa

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri: Puo­lel­la yri­tyk­sis­tä han­ka­luuk­sia rek­ry­toin­nis­sa

14.01.2020 21:35
Taivalkoskella kävi hyvä tuuri: kerrankin valtionosuuksia maksetaan lisää

Tai­val­kos­kel­la kävi hyvä tuuri: ker­ran­kin val­tion­osuuk­sia mak­se­taan lisää

14.01.2020 21:00
Jäälyhdystä tehty maljakko, johon on laitettu kuusen havuja ja koristeltu joulupalloilla kuin omenia. Jouluvalot olen asettanut lumen alle, katiskaverkkoa hyväksi käyttäen. Joka joulu joku uusi idea.
Mielipide

Jää­lyh­dys­tä tehty mal­jak­ko, johon on lai­tet­tu kuusen havuja ja ko­ris­tel­tu jou­lu­pal­loil­la kuin omenia. Jou­lu­va­lot olen aset­ta­nut lumen alle, ka­tis­ka­verk­koa hyväksi käyt­täen. Joka joulu joku uusi idea.

14.01.2020 20:00
"Tehtiin se ja pidettiin hauskaa" – Kuura on yksi seitsemän hengen yhteisvoltin tekijäporukasta – Rukalla kuvatulla Backflip-videolla yli viisi miljoonaa katselukertaa

"Teh­tiin se ja pi­det­tiin haus­kaa" – Kuura on yksi seit­se­män hengen yh­teis­vol­tin te­ki­jä­po­ru­kas­ta – Rukalla ku­va­tul­la Backf­lip-vi­deol­la yli viisi mil­joo­naa kat­se­lu­ker­taa

14.01.2020 16:16
PS varoittaa kaupunkia velanoton riskeistä: "Peruspalvelut pitää turvata ja kerskarakentamiset unohtaa"

PS va­roit­taa kau­pun­kia ve­lan­oton ris­keis­tä: "Pe­rus­pal­ve­lut pitää turvata ja kers­ka­ra­ken­ta­mi­set unoh­taa"

14.01.2020 16:00
Leuto talvi pakotti nuoren kuvaajan luopumaan perinteisistä luontokuvista: "Lumisateessa lentävän hiiripöllön sijaan olen kuvannut vesisateessa tai vesilätäkön yli lentävää hiiripöllöä"

Leuto talvi pakotti nuoren ku­vaa­jan luo­pu­maan pe­rin­tei­sis­tä luon­to­ku­vis­ta: "Lu­mi­sa­tees­sa len­tä­vän hii­ri­pöl­lön sijaan olen ku­van­nut ve­si­sa­tees­sa tai ve­si­lä­tä­kön yli len­tä­vää hii­ri­pöl­löä"

14.01.2020 16:00
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Toi­mit­ta­ja Erkki Ahola kir­joit­taa kuo­le­mas­ta ja eu­ta­na­sias­ta KS:ssa 13.01.

14.01.2020 16:00
Nastat jalkaan ja reippaasti retkelle – kansallispuistojen polut ja ladut ovat väliin liukkaita, mutta oikeilla välineillä pärjää

Nastat jalkaan ja reip­paas­ti ret­kel­le – kan­sal­lis­puis­to­jen polut ja ladut ovat väliin liuk­kai­ta, mutta oi­keil­la vä­li­neil­lä pärjää

14.01.2020 14:00
Seurakunnan painopisteenä rippikoululaiset – vuorossa suuri ikäluokka

Seu­ra­kun­nan pai­no­pis­tee­nä rip­pi­kou­lu­lai­set – vuo­ros­sa suuri ikä­luok­ka

14.01.2020 14:00
Kuusamo ja Posio tarjoavat apua vauvaperheille, mutta Taivalkoskea paremmaksi ne eivät pane - kummassakin periaatteena on silti matala kynnys

Kuusamo ja Posio tar­joa­vat apua vau­va­per­heil­le, mutta Tai­val­kos­kea pa­rem­mak­si ne eivät pane - kum­mas­sa­kin pe­ri­aat­tee­na on silti matala kynnys

14.01.2020 12:00
Tilaajille
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Satu Joulu yh­des­sä-ta­pah­tu­mas­ta

14.01.2020 12:00
"Nyt on hyvät olosuhteet liikkua maastossa" – metson ja teeren talvimetsästys alkaa viikon päästä

"Nyt on hyvät olo­suh­teet liikkua maas­tos­sa" – metson ja teeren tal­vi­met­säs­tys alkaa viikon päästä

14.01.2020 09:53
Meriläinen jatkaa Kuusamon Keskustanaisten johdossa

Me­ri­läi­nen jatkaa Kuu­sa­mon Kes­kus­ta­nais­ten joh­dos­sa

14.01.2020 09:00