Uutiset

Tilaajille

Päi­vä­hoi­to­las­ten määrä hieman vä­hen­ty­nyt Tai­val­kos­kel­la

06:00
Posiolla nuoret ottivat yrittäjissä vetovastuun – Posion yrittäjäjärjestön hallituksen kokoonpano on ikärakenteeltaan harvinaisuuksia koko Suomen yrittäjäkentässä. Hallituksen jäsenten keski-ikä on 37,6 vuotta. Neljä hallituksen jäsenistä on alle neljäkymppisiä.

Po­siol­la nuoret ottivat yrit­tä­jis­sä ve­to­vas­tuun – Posion yrit­tä­jä­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­no on ikä­ra­ken­teel­taan har­vi­nai­suuk­sia koko Suomen yrit­tä­jä­ken­täs­sä. Hal­li­tuk­sen jä­sen­ten kes­ki-ikä on 37,6 vuotta. Neljä hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä on alle nel­jä­kymp­pi­siä.

04:00
Tilaajille
Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä – Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla

Hal­li­tus turvaa maa­seu­dun yri­tys­ten sekä maa- ja ka­la­ta­lou­den toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä – Hal­li­tus on vuoden 2020 toi­ses­sa li­sä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­ses­sään päät­tä­nyt tukea maa­seu­dun ja maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­den yri­tyk­siä 30 mil­joo­nal­la eurolla

08.04.2020 20:05
Kun koronaepidemia tulee Koillismaalle, vanhusyksikköjen asukkaita tulee todennäköisesti sairastumaan - Käkelä: "Asukkaat ovat jo lähtökohtaisesti kohonneessa kuoleman riskissä"

Kun ko­ro­na­epi­de­mia tulee Koil­lis­maal­le, van­hus­yk­sik­kö­jen asuk­kai­ta tulee to­den­nä­köi­ses­ti sai­ras­tu­maan - Käkelä: "A­suk­kaat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ko­hon­nees­sa kuo­le­man ris­kis­sä"

08.04.2020 17:54

Poh­jois-Poh­jan­maal­la 88 ko­ro­na­tar­tun­taa

08.04.2020 17:04
Kuusamon kaupunki ja seurakunta soittaa kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen - varmistetaan kotona pärjääminen

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja seu­ra­kun­ta soittaa kai­kil­le yli 70-vuo­tiail­le asuk­kail­leen - var­mis­te­taan kotona pär­jää­mi­nen

08.04.2020 15:21
Mitä kehysriihessä päätettiin? Katso hallituksen tiedotustilaisuus suorana kello 14

Mitä ke­hys­rii­hes­sä pää­tet­tiin? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus suorana kello 14

08.04.2020 13:45
Tukiopetusta, kertausta ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia – kaikkea sitä voi kouluelämä olla syksyllä, nyt "hukassa" olevia oppilaita Koillismaalla vain muutamia

Tu­kio­pe­tus­ta, ker­taus­ta ja so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen on­gel­mia – kaikkea sitä voi kou­lu­elä­mä olla syk­syl­lä, nyt "hu­kas­sa" olevia op­pi­lai­ta Koil­lis­maal­la vain muu­ta­mia

08.04.2020 11:00
Tilaajille
Rukan Solstice peruttu - lippurahat saa takaisin tai ne voi lahjoittaa ensi vuoden tapahtuman järjestämiseen

Rukan Sols­ti­ce peruttu - lip­pu­ra­hat saa ta­kai­sin tai ne voi lah­joit­taa ensi vuoden ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

08.04.2020 09:57
Uuden ennusteen mukaan ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mia olisi Pohjois-Suomessa pahimmillaan juhannuksen aikaan – alueella suuri huoli työvoiman riittävyydestä

Uuden en­nus­teen mukaan ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia olisi Poh­jois-Suo­mes­sa pa­him­mil­laan ju­han­nuk­sen aikaan – alueel­la suuri huoli työ­voi­man riit­tä­vyy­des­tä

08.04.2020 08:38
Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen - tukeaa voi hakea myös takautuvasti

Yrit­tä­jil­le mää­rä­ai­kai­nen oikeus työ­mark­ki­na­tu­keen - tukeaa voi hakea myös ta­kau­tu­vas­ti

08.04.2020 08:19
Taivalkoski valmistelee lomauttamisia – yrittäjille maksuaikaa vuokriin ja hankintoja aikaistetaan

Tai­val­kos­ki val­mis­te­lee lo­maut­ta­mi­sia – yrit­tä­jil­le mak­su­ai­kaa vuok­riin ja han­kin­to­ja ai­kais­te­taan

08.04.2020 06:00
Tilaajille
Ruka on hiljentynyt ja vuokramökit suljettu - kauppiaat ovat silti varautuneet mökkiläisten tuloon pääsiäiseksi

Ruka on hil­jen­ty­nyt ja vuok­ra­mö­kit sul­jet­tu - kaup­piaat ovat silti va­rau­tu­neet mök­ki­läis­ten tuloon pää­siäi­sek­si

08.04.2020 04:00
Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen – Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa

Yrit­tä­jil­le mää­rä­ai­kai­nen oikeus työ­mark­ki­na­tu­keen – Yrit­tä­jäl­le voidaan maksaa työ­mark­ki­na­tu­kea, jos yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­ly on päät­ty­nyt tai yrit­tä­jä­tu­lo on ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi vä­hem­män kuin 1 089,67 euroa kuu­kau­des­sa

07.04.2020 17:57
Koronaepidemia on alkanut Kittilässä ja Kolarissa – "Tilanne muualla Lapissa on edelleen rauhallinen eikä voida puhua koronaepidemiasta"

Ko­ro­na­epi­de­mia on alkanut Kit­ti­läs­sä ja Ko­la­ris­sa – "Ti­lan­ne muualla Lapissa on edel­leen rau­hal­li­nen eikä voida puhua ko­ro­nae­pi­de­mias­ta"

07.04.2020 16:28
THL julkisti viimeisimmät tiedot koronaan sairastuneista - Koillismaan kuntia ei listalta löydy

THL jul­kis­ti vii­mei­sim­mät tiedot ko­ro­naan sai­ras­tu­neis­ta - Koil­lis­maan kuntia ei lis­tal­ta löydy

07.04.2020 13:25
OYS:ssa koronapotilaiden lukumäärä kasvussa - henkilöstön määrää lisätään

OYS:ssa ko­ro­na­po­ti­lai­den lu­ku­mää­rä kas­vus­sa - hen­ki­lös­tön määrää li­sä­tään

07.04.2020 12:56
Hallitus linjasi rajaliikenteen tiukennuksista Ruotsin ja Norjan vastaisella rajalla - vain välttämätön työmatkaliikenne sallitaan

Hal­li­tus linjasi ra­ja­lii­ken­teen tiu­ken­nuk­sis­ta Ruotsin ja Norjan vas­tai­sel­la rajalla - vain vält­tä­mä­tön työ­mat­ka­lii­ken­ne sal­li­taan

07.04.2020 08:16
Rajaliikenteeseen tiukennuksia – katso hallituksen tilannekatsaus suorana kello 8

Ra­ja­lii­ken­tee­seen tiu­ken­nuk­sia – katso hal­li­tuk­sen ti­lan­ne­kat­saus suorana kello 8

07.04.2020 07:40
Talven ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poistaminen alkaa tällä viikolla – Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa kesänopeuksiin siirrytään keskiviikosta 8.4. alkaen ja merkit tulee olla vaihdettu viimeistään 24.4.

Talven ja pimeän ajan no­peus­ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen alkaa tällä vii­kol­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään kes­ki­vii­kos­ta 8.4. alkaen ja merkit tulee olla vaih­det­tu vii­meis­tään 24.4.

07.04.2020 05:00
Tuulivoimapuistosta epävarmuustekijöitä – Posion kunta edellyttää lausunnossaan, ettei Maaningan voimajohtohankkeella ole haitallisia vaikutuksia asuin- ja matkailuympäristöihin Posion kunnan alueella, mikäli se toteutuu

Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Posion kunta edel­lyt­tää lau­sun­nos­saan, ettei Maa­nin­gan voi­ma­joh­to­hank­keel­la ole hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia asuin- ja mat­kai­lu­ym­pä­ris­töi­hin Posion kunnan alueel­la, mikäli se to­teu­tuu

07.04.2020 04:00
Tilaajille
HS: Levi saattoi olla "viruslinko" – Vaasassa useita koronavirustartuntoja, joiden jäljet johtavat Levin hiihtokeskukseen

HS: Levi saattoi olla "vi­rus­lin­ko" – Vaa­sas­sa useita ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, joiden jäljet joh­ta­vat Levin hiih­to­kes­kuk­seen

06.04.2020 21:00
Julkiset hankinnat pitävät nyt talouden rattaita raksuttamassa – Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen: "Pienempien kuntien ja kaupunkien vesijohto-, viemäri- ja katurakennustyömailla on merkittävä rooli pienten maarakennusyritysten työllistymisessä"

Jul­ki­set han­kin­nat pitävät nyt ta­lou­den rat­tai­ta rak­sut­ta­mas­sa – Ko­ne­yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Markku Suo­mi­nen: "Pie­nem­pien kuntien ja kau­pun­kien ve­si­joh­to-, vie­mä­ri- ja ka­tu­ra­ken­nus­työ­mail­la on mer­kit­tä­vä rooli pienten maa­ra­ken­nus­yri­tys­ten työl­lis­ty­mi­ses­sä"

06.04.2020 19:04
Koronan takia isät ulos sairaalasta synnytyksen jälkeen – kansanedustaja Simula: "Perheiden tuesta huolehdittava riittävin resurssein"

Koronan takia isät ulos sai­raa­las­ta syn­ny­tyk­sen jälkeen – kan­san­edus­ta­ja Simula: "Per­hei­den tuesta huo­leh­dit­ta­va riit­tä­vin re­surs­sein"

06.04.2020 18:46
OYS:ssa tehohoidossa kuusi koronapotilasta - henkilöstössä ensimmäinen tartuntalähteeltään tuntematon tartunta

OYS:ssa te­ho­hoi­dos­sa kuusi ko­ro­na­po­ti­las­ta - hen­ki­lös­tös­sä en­sim­mäi­nen tar­tun­ta­läh­teel­tään tun­te­ma­ton tar­tun­ta

06.04.2020 16:07
Taksinkuljettajat voivat saada tartunnan asiakkaastaan - viranomaiset vetoavat tietosuojaan

Tak­sin­kul­jet­ta­jat voivat saada tar­tun­nan asiak­kaas­taan - vi­ran­omai­set ve­toa­vat tie­to­suo­jaan

06.04.2020 14:50
Sairaanhoitopiiri varautuu ko­ro­nae­pi­de­mian etenemiseen – Ouluun on hankittu kuusi kylmäkonttia vainajien säilytykseen

Sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu ko­ro­na­epi­de­mian ete­ne­mi­seen – Ouluun on han­kit­tu kuusi kyl­mä­kont­tia vai­na­jien säi­ly­tyk­seen

06.04.2020 09:54
Mehiläinen avaa koronaklinikan - näytteet otetaan asiakkaan istuessa autossa

Me­hi­läi­nen avaa ko­ro­na­kli­ni­kan - näyt­teet otetaan asiak­kaan is­tues­sa autossa

06.04.2020 04:00
Tilaajille
Suomessa on nyt 1 927 varmennettua ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSin erva-alueella ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kasvanut, Pohjois-Pohjanmaan luvut ennallaan

Suo­mes­sa on nyt 1 927 var­men­net­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSin er­va-alueel­la ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­va­nut, Poh­jois-Poh­jan­maan luvut en­nal­laan

05.04.2020 16:09
Kittilässä paljastui lisää koronatartuntoja – johtava lääkäri puhuu jo epidemiasta

Kit­ti­läs­sä pal­jas­tui lisää ko­ro­na­tar­tun­to­ja – johtava lääkäri puhuu jo epi­de­mias­ta

05.04.2020 15:57