Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutiset

Työsuhdepyörien suosio kasvanut myös Koillismaalla – Sähköpyörän hankkinut Aki Lehtinen: "Nyt tulee pyöräiltyä myös kauppareissut"
Tilaajille

Työ­suh­de­pyö­rien suosio kas­va­nut myös Koil­lis­maal­la – Säh­kö­pyö­rän hank­ki­nut Aki Leh­ti­nen: "Nyt tulee pyö­räil­tyä myös kaup­pa­reis­sut"

17:00
Kuusamon kehitysjohtajan virkaan haastatellaan kolmea hakijaa – kaksi heistä on Kuusamosta, yksi Espoosta

Kuu­sa­mon ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaan haas­ta­tel­laan kolmea hakijaa – kaksi heistä on Kuu­sa­mos­ta, yksi Es­poos­ta

15:16
Tilaajille
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

11:00
Tilaajille
"Matkailun kehittäminen on yhdistykselle Kalle Päätalon sanoin silimäänni maankaatoassie" – Näin 20 vuotta sitten perustetun Taivalkosken matkailuyhdistyksen toiminta on muuttunut vuosien aikana

"Mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on yh­dis­tyk­sel­le Kalle Pää­ta­lon sanoin si­li­mään­ni maan­kaa­toas­sie" – Näin 20 vuotta sitten pe­rus­te­tun Tai­val­kos­ken mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen toi­min­ta on muut­tu­nut vuosien aikana

04:00
Tilaajille
Lappilaiset ovat kriittisiä sote-uudistukseen ja hyvinvointialueen toimivuuteen, kertoo tutkimus – kuntien tehtäviä ei haluta siirtää

Lap­pi­lai­set ovat kriit­ti­siä sote-uu­dis­tuk­seen ja hy­vin­voin­ti­alueen toi­mi­vuu­teen, kertoo tut­ki­mus – kuntien teh­tä­viä ei haluta siirtää

29.05.2023 12:19
Tilaajille
Omakotitalon ulkoverhoilu syttyi palamaan Kuusamossa – Alkusammutuksen tehneet talon asukkaat pelastivat tilanteen pahemmalta tuholta

Oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­ver­hoi­lu syttyi pa­la­maan Kuu­sa­mos­sa – Al­ku­sam­mu­tuk­sen tehneet talon asuk­kaat pe­las­ti­vat ti­lan­teen pa­hem­mal­ta tuholta

29.05.2023 12:00
Tilaajille
Maanpuolustusnaiset ahkeria kouluttautujia – koulutukset hyödyttävät kuusamolaista Anne Kurvista työssäkin

Maan­puo­lus­tus­nai­set ahkeria kou­lut­tau­tu­jia – kou­lu­tuk­set hyö­dyt­tä­vät kuu­sa­mo­lais­ta Anne Kur­vis­ta työs­sä­kin

29.05.2023 11:55
Tilaajille
Muutamia kesätyöpaikkoja nuorille vielä auki, kaiken kaikkiaan noin 400 nuorta on aloittamassa erilaisissa kesätöissä ympäri Kuusamoa – Kuusamon Yrittäjien puheenjohtaja Anniina Kärki: "Tärkeä kysymys onkin, miten työnantaja löytää työntekijät?"

Muu­ta­mia ke­sä­työ­paik­ko­ja nuo­ril­le vielä auki, kaiken kaik­kiaan noin 400 nuorta on aloit­ta­mas­sa eri­lai­sis­sa ke­sä­töis­sä ympäri Kuu­sa­moa – Kuu­sa­mon Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Anniina Kärki: "Tärkeä kysymys onkin, miten työn­an­ta­ja löytää työn­te­ki­jät?"

29.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Ukkoskausi käynnistyi rytinällä tällä viikolla – näin suojaudut salamalta

Uk­kos­kau­si käyn­nis­tyi ry­ti­näl­lä tällä vii­kol­la – näin suo­jau­dut sa­la­mal­ta

27.05.2023 12:00
Viritetty mopo tarkoittaa usein pahempaa jälkeä kolaroidessa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leikkaava kirurgi: "Valtava ero törmätäänkö 40 km/h vai 60 km/h"

Vi­ri­tet­ty mopo tar­koit­taa usein pa­hem­paa jälkeä ko­la­roi­des­sa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leik­kaa­va ki­rur­gi: "­Val­ta­va ero tör­mä­tään­kö 40 km/h vai 60 km/h"

27.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon uimahalli edelleen kiinni – Uima-altaasta otetut näytteet valmistuvat alustavasti viikon sisällä – Ympäristötarkastaja: ”Uima-allas ehkä voidaan avata, mutta suihkuun mentävä jäähallille”

Kuu­sa­mon ui­ma­hal­li edel­leen kiinni – Ui­ma-al­taas­ta otetut näyt­teet val­mis­tu­vat alus­ta­vas­ti viikon sisällä – Ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: ”Ui­ma-al­las ehkä voidaan avata, mutta suih­kuun mentävä jää­hal­lil­le”

27.05.2023 18:41 1
Tilaajille
Tukes löysi lasten pelastusliiveistä useita turvallisuuspuutteita – tarkista liiveistä nämä asiat

Tukes löysi lasten pe­las­tus­lii­veis­tä useita tur­val­li­suus­puut­tei­ta – tar­kis­ta lii­veis­tä nämä asiat

26.05.2023 17:01
Tilaajille
Kuusamon kaupungin kehitysjohtajan virkaan kuusi hakemusta – hakijoiden joukossa Jari Karsikko ja Anna Kantola

Kuu­sa­mon kau­pun­gin ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaan kuusi ha­ke­mus­ta – ha­ki­joi­den jou­kos­sa Jari Kar­sik­ko ja Anna Kantola

26.05.2023 16:47
Tilaajille
Kuusamo jakoi järjestöille ja yksityisille kulttuuritoiminta-avustukset – Kuusamon Näyttämölle suurin potti, katso tästä kaikki saajat

Kuusamo jakoi jär­jes­töil­le ja yk­si­tyi­sil­le kult­tuu­ri­toi­min­ta-avus­tuk­set – Kuu­sa­mon Näyt­tä­möl­le suurin potti, katso tästä kaikki saajat

29.05.2023 09:34
Tilaajille
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

26.05.2023 13:40
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, nauttimaan konsertista tai ta­pah­tu­mas­ta tai näyt­te­lys­tä?

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, naut­ti­maan kon­ser­tis­ta tai ta­pah­tu­mas­ta tai näyt­te­lys­tä?

26.05.2023 13:45
Tilaajille
Nyt pääsevät posiolaiset ideoimaan, katugallupissa jo mainioita ehdotuksia – Mihin suuntaisit kymppitonnin?

Nyt pää­se­vät po­sio­lai­set ideoi­maan, ka­tu­gal­lu­pis­sa jo mai­nioi­ta eh­do­tuk­sia – Mihin suun­tai­sit kymp­pi­ton­nin?

26.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon seurakunnalle iso säästö, kun se ilmoittaa toiminnastaan vain yhdessä lehdessä

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nal­le iso säästö, kun se il­moit­taa toi­min­nas­taan vain yhdessä leh­des­sä

25.05.2023 17:15 5
Tilaajille
Posion Sairaalantien rivitaloista vasta yksi asunto vuokrattu ikäihmisille ­– Satsaus oli iso kunnalle, mutta kunnanjohtaja Pekka Jääskö ei ole huolissaan: " Odotusarvona ei ollut, että asunnot menevät heti vuokralle"

Posion Sai­raa­lan­tien ri­vi­ta­lois­ta vasta yksi asunto vuok­rat­tu ikä­ih­mi­sil­le – Satsaus oli iso kun­nal­le, mutta kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö ei ole huo­lis­saan: " O­do­tu­sar­vo­na ei ollut, että asunnot menevät heti vuok­ral­le"

25.05.2023 04:00 1
Tilaajille
"On tullut myös huolta, että tänne ei uskalleta muuttaa" – Pohde toi paljon tietoa, mutta vuodeosaston korvaaminen uudella yksiköllä ja kotisairaalalla herättää kysymyksiä Taivalkoskella

"On tullut myös huolta, että tänne ei us­kal­le­ta muut­taa" – Pohde toi paljon tietoa, mutta vuo­de­osas­ton kor­vaa­mi­nen uudella yk­si­köl­lä ja ko­ti­sai­raa­lal­la he­rät­tää ky­sy­myk­siä Tai­val­kos­kel­la

24.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Nyt on iso tieurakka Posiolla: Tietä levennetään ja tehdään uusi päällyste 10 kilometrille

Nyt on iso tie­urak­ka Po­siol­la: Tietä le­ven­ne­tään ja tehdään uusi pääl­lys­te 10 ki­lo­met­ril­le

24.05.2023 11:00 3
Tilaajille
Sallan rinneyhtiölle myöntämästä takauksesta ja sijoituksesta tehtiin kunnallisvalitus

Sallan rin­ne­yh­tiöl­le myön­tä­mäs­tä ta­kauk­ses­ta ja si­joi­tuk­ses­ta tehtiin kun­nal­lis­va­li­tus

24.05.2023 11:00 2
Tilaajille
Kysyimme Lapin kansanedustajilta, ovatko he valmiita rukkaamaan porotalouden epäreiluksi koettua veromallia – vastaukset hyvin varovaisia, ratkaisuksi ehdotetaan petojen vähentämistä

Ky­syim­me Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ovatko he val­mii­ta ruk­kaa­maan po­ro­ta­lou­den epä­rei­luk­si koettua ve­ro­mal­lia – vas­tauk­set hyvin va­ro­vai­sia, rat­kai­suk­si eh­do­te­taan petojen vä­hen­tä­mis­tä

24.05.2023 08:20
Tilaajille
Keikkatyöläiset kärsivät Pohteen tietohallinnon ruuhkasta – Kiireelle ei heti näy loppua, sillä alueiden perintönä tuli noin 1000 erilaista tietojärjestelmää

Keik­ka­työ­läi­set kär­si­vät Pohteen tie­to­hal­lin­non ruuh­kas­ta – Kii­reel­le ei heti näy loppua, sillä aluei­den pe­rin­tö­nä tuli noin 1000 eri­lais­ta tie­to­jär­jes­tel­mää

24.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Kun vastikkeet pompsahtavat, voi olla syytä harkita energiaremonttia – Kuusamossa energiakriisi lyö näpeille etenkin kaukolämmön hinnan kautta

Kun vas­tik­keet pomp­sah­ta­vat, voi olla syytä harkita ener­gia­re­mont­tia – Kuu­sa­mos­sa ener­gia­krii­si lyö nä­peil­le etenkin kau­ko­läm­mön hinnan kautta

24.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken kirkon peruskorjaus siirtyy vuodelle 2024 – Kirkkoherra Tuomo Törmänen: "Tämä ei ollut yllätys"

Tai­val­kos­ken kirkon pe­rus­kor­jaus siirtyy vuo­del­le 2024 – Kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen: "Tämä ei ollut yl­lä­tys"

23.05.2023 13:31 8
Tilaajille
Kuusamon Vuokratalot on ostanut Lapinväylälle rakenteilla olevien rivitalojen koko osakekannan – Myös Maaseläntielle suunnitteilla rivitalo

Kuu­sa­mon Vuok­ra­ta­lot on ostanut La­pin­väy­läl­le ra­ken­teil­la olevien ri­vi­ta­lo­jen koko osa­ke­kan­nan – Myös Maa­se­län­tiel­le suun­nit­teil­la ri­vi­ta­lo

23.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan keskusta esittää Olli Rehniä puolueen presidenttiehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta esittää Olli Rehniä puo­lueen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

23.05.2023 08:27 2
Tie valmistui vain kartalla – Kouvan ja Taivalkosken Kylmälän välisen tien maksajasta kiisteltiin vuosia, tekemättä se lopulta jäi

Tie val­mis­tui vain kar­tal­la – Kouvan ja Tai­val­kos­ken Kyl­mä­län välisen tien mak­sa­jas­ta kiis­tel­tiin vuosia, te­ke­mät­tä se lopulta jäi

23.05.2023 04:00
Tilaajille
Matkahuollon pakettipalveluiden uudistus kirpaisee kuusamolaisessa Hengarilla-yrityksessä: "Osa palveluista putoaa pois ja yksi työntekijäkin joutuu lähtemään" – näin muutos näkyy asiakkaille

Mat­ka­huol­lon pa­ket­ti­pal­ve­lui­den uu­dis­tus kir­pai­see kuu­sa­mo­lai­ses­sa Hen­ga­ril­la-yri­tyk­ses­sä: "Osa pal­ve­luis­ta putoaa pois ja yksi työn­te­ki­jä­kin joutuu läh­te­mään" – näin muutos näkyy asiak­kail­le

23.05.2023 04:00 2
Tilaajille