Uutiset

Suuri päivä Posiolla, katso kokousta suorana – valitseeko valtuusto Mularin, Jääskön vai mustan hevosen?
Tilaajille

Suuri päivä Po­siol­la, katso ko­kous­ta suorana – va­lit­see­ko val­tuus­to Mu­la­rin, Jääskön vai mustan he­vo­sen?

14:24
THL: Suomessa 704 uutta koronatartuntaa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta ­tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 704 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

11:48
Korona muokkaa hiihtolomaa monin tavoin – Ota nämä seikat huomioon lomakohteessa

Korona muokkaa hiih­to­lo­maa monin tavoin – Ota nämä seikat huo­mioon lo­ma­koh­tees­sa

07:00
Tilaajille
Talonpöytä keksi keinot selvitä koronan aiheuttamasta sulusta – mitä tekevät muut ravintolat?

Ta­lon­pöy­tä keksi keinot selvitä koronan ai­heut­ta­mas­ta sulusta – mitä tekevät muut ra­vin­to­lat?

04:00 1
Tilaajille
Lainavinkki: Lumoava tarina siitä, mikä elämässä onkaan tärkeää

Lai­na­vink­ki: Lumoava tarina siitä, mikä elä­mäs­sä onkaan tärkeää

04.03.2021 19:53
Tilaajille
Viikon luontoääni: Koskikara on Koillismaan talvinen houkutuslintu

Viikon luon­toää­ni: Kos­ki­ka­ra on Koil­lis­maan tal­vi­nen hou­ku­tus­lin­tu

04.03.2021 19:40
Tilaajille
Oikutteleeko öljypoltin? Parin vuoden jälkeen Kuusamossa on jälleen korjaaja: ”Ratkaisevaa on, ehtiikö uusiutuva polttoaine tulla markkinoille ennen kuin öljylämmitys ajetaan alas”

Oi­kut­te­lee­ko öl­jy­pol­tin? Parin vuoden jälkeen Kuu­sa­mos­sa on jälleen kor­jaa­ja: ”Rat­kai­se­vaa on, ehtiikö uu­siu­tu­va polt­to­ai­ne tulla mark­ki­noil­le ennen kuin öl­jy­läm­mi­tys ajetaan alas”

08:42
Tilaajille
Posiolla on annettu 670 rokoteannosta – koronarokotteiden antamista laajennetaan

Po­siol­la on annettu 670 ro­ko­te­an­nos­ta – ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mis­ta laa­jen­ne­taan

04.03.2021 19:07
Kuusamon helluntaiseurakunnalle kaupungilta 2000 euroa – ruokaa käy hakemassa 10-30 henkilöä kahtena jakopäivänä viikossa

Kuu­sa­mon hel­lun­tai­seu­ra­kun­nal­le kau­pun­gil­ta 2000 euroa – ruokaa käy ha­ke­mas­sa 10-30 hen­ki­löä kahtena ja­ko­päi­vä­nä vii­kos­sa

04.03.2021 19:00
Tilaajille
Ulkoilujärjestöt eivät pidä sisä- ja ulkotapahtumien yhtäläisiä osallistumisrajoituksia perusteltuina

Ul­koi­lu­jär­jes­töt eivät pidä sisä- ja ul­ko­ta­pah­tu­mien yh­tä­läi­siä osal­lis­tu­mis­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tel­tui­na

04.03.2021 18:27 1
Koronavirus jyllää yhä Oulun kaupunginsairaalassa, seitsemäs potilas kuollut ja altistumisia ilmi uudella osastolla – Oulussa torstaina tietoon yhteensä 11 tuoretta tartuntaa

Ko­ro­na­vi­rus jyllää yhä Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa, seit­se­mäs potilas kuollut ja al­tis­tu­mi­sia ilmi uudella osas­tol­la – Oulussa tors­tai­na tietoon yh­teen­sä 11 tuo­ret­ta tar­tun­taa

04.03.2021 18:22
Lapin avi: Toimijoilta vaaditaan suunnitelma siitä, miten asiakkaiden lähikontaktit voidaan välttää ja turvavälit säilyttää

Lapin avi: Toi­mi­joil­ta vaa­di­taan suun­ni­tel­ma siitä, miten asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tit voidaan välttää ja tur­va­vä­lit säi­lyt­tää

04.03.2021 17:56
Tilaajille
Kuusamon Näyttämö tiedottaa: Naisen kaipuu -näytelmän esitykset peruttu kokonaan tältä keväältä

Kuu­sa­mon Näyt­tä­mö tie­dot­taa: Naisen kaipuu -näy­tel­män esi­tyk­set peruttu ko­ko­naan tältä ke­vääl­tä

04.03.2021 17:51
Tilaajille
Myllykosken voimalaitos myytiin Kuusinkijoki Kuntoon ry:lle – Matti Aikio: "Tämä on historiallinen, ainutlaatuinen tapaus, että tuon kokoluokan joki vapautetaan"

Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tos myytiin Kuu­sin­ki­jo­ki Kuntoon ry:lle – Matti Aikio: "Tämä on his­to­rial­li­nen, ai­nut­laa­tui­nen tapaus, että tuon ko­ko­luo­kan joki va­pau­te­taan"

10:02 4
Tilaajille
Taivalkosken Tehy ja kunta keskustelevat koronalisästä

Tai­val­kos­ken Tehy ja kunta kes­kus­te­le­vat ko­ro­na­li­säs­tä

10:22
Tilaajille
Kuusamossa haetaan nyt kesätyöseteleitä – kesätyöllistämiseen myös ehdotetaan mukavaa lisämäärärahaa, tuen kohteena 15-29-vuotiaat, joita on noin 800

Kuu­sa­mos­sa haetaan nyt ke­sä­työ­se­te­lei­tä – ke­sä­työl­lis­tä­mi­seen myös eh­do­te­taan mukavaa li­sä­mää­rä­ra­haa, tuen koh­tee­na 15-29-vuo­tiaat, joita on noin 800

04.03.2021 13:23
Tilaajille
Posion sulki rakennustarkastuspalvelut, kun kevät painaa päälle – työntekijä siirtyi Kuusamoon, uutta haetaan

Posion sulki ra­ken­nus­tar­kas­tus­pal­ve­lut, kun kevät painaa päälle – työn­te­ki­jä siirtyi Kuu­sa­moon, uutta haetaan

04.03.2021 12:04
Tilaajille
THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 10 Oulussa – koko maassa 758 uutta tar­tun­taa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 10 Oulussa – koko maassa 758 uutta tar­tun­taa

04.03.2021 13:14
Posion kunnanvaltuustolla perjantaina jännittävin kokous vuosiin – millaisia ovat kannatusta saaneet kunnanjohtajaehdokkaat Mulari ja Jääskö, totteleeko valtuuston enemmistö kunnanhallituksen tahtoa?

Posion kun­nan­val­tuus­tol­la per­jan­tai­na jän­nit­tä­vin kokous vuosiin – mil­lai­sia ovat kan­na­tus­ta saaneet kun­nan­joh­ta­ja­eh­dok­kaat Mulari ja Jääskö, tot­te­lee­ko val­tuus­ton enem­mis­tö kun­nan­hal­li­tuk­sen tahtoa?

04.03.2021 10:25 1
Tilaajille
Kovat maalisvaalit käynnistyivät – ehdokkaina ahmija, ihme kuulija ja superlukija, lasten iloksipa tietenkin

Kovat maa­lis­vaa­lit käyn­nis­tyi­vät – eh­dok­kai­na ahmija, ihme kuulija ja su­per­lu­ki­ja, lasten ilok­si­pa tie­ten­kin

04.03.2021 04:00
Tilaajille
Rovaniemi suosittelee etäopetusta toisen asteen opiskelijoille, REDUn yksiköt ilmoittivat siirtyvänsä  etäopetukseen heti hiihtolomien jälkeen

Ro­va­nie­mi suo­sit­te­lee etä­ope­tus­ta toisen asteen opis­ke­li­joil­le, REDUn yksiköt il­moit­ti­vat siir­ty­vän­sä etä­ope­tuk­seen heti hiih­to­lo­mien jälkeen

03.03.2021 20:45
Tilaajille
Avin päätös voi laittaa kaupat rajaamaan asiakasmäärää – "Varmaan kokisin sen niin, että minun turvallisuudestani huolehditaan"

Avin päätös voi laittaa kaupat ra­jaa­maan asia­kas­mää­rää – "Var­maan kokisin sen niin, että minun tur­val­li­suu­des­ta­ni huo­leh­di­taan"

03.03.2021 19:58
Tilaajille
Kantatien talvinopeus Posiolla 80:sta 100:ksi? – "Nopeusrajoituksen nostamiset ovat harvinaisia aloitteita"

Kan­ta­tien tal­vi­no­peus Po­siol­la 80:sta 100:k­si? – "No­peus­ra­joi­tuk­sen nos­ta­mi­set ovat har­vi­nai­sia aloit­tei­ta"

03.03.2021 15:00 2
Tilaajille
Hiihtolomakursseilla kuusi oppituntia laskettelusta ja lautailusta Rukalla – kaupunki kustantaa osan

Hiih­to­lo­ma­kurs­seil­la kuusi op­pi­tun­tia las­ket­te­lus­ta ja lau­tai­lus­ta Rukalla – kau­pun­ki kus­tan­taa osan

03.03.2021 15:00
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan tartuntarypäs nostaa Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuuslukua – koulut jatkavat lähiopetuksessa, kokoontumisrajoitukset kuuteen henkilöön

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­päs nostaa Poh­jois-Poh­jan­maan il­maan­tu­vuus­lu­kua – koulut jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kuuteen hen­ki­löön

03.03.2021 19:23
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 16 uutta koronatartuntaa, joista 11 Oulussa – koko maassa uusia tartuntoja 797

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 16 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 11 Oulussa – koko maassa uusia tar­tun­to­ja 797

03.03.2021 12:09
Posiolaisyrittäjien laatimassa kirjelmässä ei haluta Antti Mularia kunnanjohtajaksi – elinvoimaisuuden kehittäjää tarvitaan, elinkeinopäällikkö aloitti työsuhdettaan koskevat neuvottelut

Po­sio­lais­yrit­tä­jien laa­ti­mas­sa kir­jel­mäs­sä ei haluta Antti Mularia kun­nan­joh­ta­jak­si – elin­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­jää tar­vi­taan, elin­kei­no­pääl­lik­kö aloitti työ­suh­det­taan kos­ke­vat neu­vot­te­lut

03.03.2021 19:17 4
Tilaajille
Aurinkomatkat ryhtyy myymään pakettimatkoja Kuusamoon ja Lappiin myös kesälle

Au­rin­ko­mat­kat ryhtyy myymään pa­ket­ti­mat­ko­ja Kuu­sa­moon ja Lappiin myös kesälle

03.03.2021 09:51 1
Tilaajille
Miljoona kuutiota tukkia ei ole ongelma sahoille, mutta tukkisuman korjuu on – "Ei onnistu nykyresursseilla", sanoo Pölkyn metsäjohtaja Kuusamosta

Mil­joo­na kuu­tio­ta tukkia ei ole ongelma sa­hoil­le, mutta tuk­ki­su­man korjuu on – "Ei onnistu ny­ky­re­surs­seil­la", sanoo Pölkyn met­sä­joh­ta­ja Kuu­sa­mos­ta

03.03.2021 08:56
Tilaajille
Kuusamossa Neste Nilonkankaalla on voinut altistua koronavirukselle

Kuu­sa­mos­sa Neste Ni­lon­kan­kaal­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

03.03.2021 09:01