Talvikausi käyntiin: Seu­raam­me Rukan ava­jai­sia päi­vit­ty­väs­sä ku­va­gal­le­rias­sa

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Menovinkit: Ko­ko­sim­me ta­pah­tu­mat, keikat ja näyt­te­lyt yhteen juttuun

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Uutiset

Kuluttajaliiton kysely: Joka viidennellä kotitaloudella ei ole lainkaan varaa elinkustannusten nousuun
Tilaajille

Ku­lut­ta­ja­lii­ton kysely: Joka vii­den­nel­lä ko­ti­ta­lou­del­la ei ole lain­kaan varaa elin­kus­tan­nus­ten nousuun

08:59
Kuka viestii ja mitä kerrotaan, kun matkailuyrityksessä sattuu onnettomuus? Tiedottamisen haasteisiin puututtiin työpajassa Kuusamossa: "Sehän ampuu omaan nilkkaan, jos tietoa ei anneta"

Kuka viestii ja mitä ker­ro­taan, kun mat­kai­lu­yri­tyk­ses­sä sattuu on­net­to­muus? Tie­dot­ta­mi­sen haas­tei­siin puu­tut­tiin työ­pa­jas­sa Kuu­sa­mos­sa: "Sehän ampuu omaan nilk­kaan, jos tietoa ei anneta"

04:00
Tilaajille
Lämpöpumppujen suosio kasvanut talojen lämmityksessä – öljyllä ja sähköllä lämmitetään aiempaa vähemmän

Läm­pö­pump­pu­jen suosio kas­va­nut talojen läm­mi­tyk­ses­sä – öljyllä ja säh­köl­lä läm­mi­te­tään aiempaa vä­hem­män

04:00
Tilaajille
"Rakennuksesta saa positiivisen mielikuvan Taivalkoskesta" – myös VPK sai tiloja uudella paloasemalla, jonka avajaisia juhlittiin torstaina

"Ra­ken­nuk­ses­ta saa po­si­tii­vi­sen mie­li­ku­van Tai­val­kos­kes­ta" – myös VPK sai tiloja uudella pa­loa­se­mal­la, jonka ava­jai­sia juh­lit­tiin tors­tai­na

06.10.2022 18:55
Tilaajille
Ville Aho aloitti Rukakeskuksessa tiskaushommista, toimitusjohtajan paikalla 10 vuotta on hänelle tarpeeksi – seuraajan haku avautuu samalla kun rinteetkin

Ville Aho aloitti Ru­ka­kes­kuk­ses­sa tis­kaus­hom­mis­ta, toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­la 10 vuotta on hänelle tar­peek­si – seu­raa­jan haku avautuu samalla kun rin­teet­kin

06.10.2022 13:00
Tilaajille
SUH: Syyskuussa hukkui kahdeksan ihmistä – hypotermia ja kylmäsokki vaarana vesien viilentyessä

SUH: Syys­kuus­sa hukkui kah­dek­san ihmistä – hy­po­ter­mia ja kyl­mä­sok­ki vaarana vesien vii­len­tyes­sä

06.10.2022 09:30
Tilaajille
Pölkky Oy otti käyttöön ainutlaatuisen metsätietojärjestelmän – "Etämetsänomistajien kanssa kaupankäynti voidaan hoitaa nyt myös täysin sähköisesti"

Pölkky Oy otti käyt­töön ai­nut­laa­tui­sen met­sä­tie­to­jär­jes­tel­män – "E­tä­met­sä­no­mis­ta­jien kanssa kau­pan­käyn­ti voidaan hoitaa nyt myös täysin säh­köi­ses­ti"

06.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken koulu ei ole vieläkään valmis, kunta miettii ottavansa kolmannen osapuolen rakentamaan sen loppuun: "Emme voi enää luottaa siihen, että asiat etenevät Manran osalta"

Tai­val­kos­ken koulu ei ole vie­lä­kään valmis, kunta miettii ot­ta­van­sa kol­man­nen osa­puo­len ra­ken­ta­maan sen lop­puun: "Emme voi enää luottaa siihen, että asiat ete­ne­vät Manran osalta"

06.10.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon vuokrataloille aletaan etsiä uutta toimitusjohtajaa – Taito Takkinen jättää yhtiön

Kuu­sa­mon vuok­ra­ta­loil­le aletaan etsiä uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa – Taito Tak­ki­nen jättää yhtiön

05.10.2022 17:36
Tilaajille
Kuusamon psykiatrisen osaston tilanne esillä illalla televisiossa

Kuu­sa­mon psy­kiat­ri­sen osaston tilanne esillä illalla te­le­vi­sios­sa

05.10.2022 12:51
Tilaajille
Kiireelliset sijoitukset lastensuojelussa lisääntyneet Kuusamossa – menoihin puoli miljoonaa lisää: "Sijoituksia ei tarvitse olla montaa kappaletta, kun kustannukset nousevat heti"

Kii­reel­li­set si­joi­tuk­set las­ten­suo­je­lus­sa li­sään­ty­neet Kuu­sa­mos­sa – me­noi­hin puoli mil­joo­naa lisää: "Si­joi­tuk­sia ei tar­vit­se olla montaa kap­pa­let­ta, kun kus­tan­nuk­set nou­se­vat heti"

05.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Kaupunki hakee Raatesalmen pelloille viljelijää nyt huutokaupalla – aikaisempi vuokrauspäätös meni mönkään

Kau­pun­ki hakee Raa­te­sal­men pel­loil­le vil­je­li­jää nyt huu­to­kau­pal­la – ai­kai­sem­pi vuok­raus­pää­tös meni mönkään

05.10.2022 04:00
Tilaajille
Pohjola valitti Taivalkosken kunnanjohtajavalinnasta – kokee tulleensa syrjityksi ja katsoo, että kuntaan haluttiin valita rikoskomisario hakuilmoituksesta välittämättä

Pohjola valitti Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja­va­lin­nas­ta – kokee tul­leen­sa syr­ji­tyk­si ja katsoo, että kuntaan ha­lut­tiin valita ri­kos­ko­mi­sa­rio ha­ku­il­moi­tuk­ses­ta vä­lit­tä­mät­tä

04.10.2022 16:05 8
Tilaajille
Ikäihmiset ja mielenterveyden palvelut herättävät Pohteen sote-järjestämissuuunnitelman lausunnoissa huolta – Pohjois-Pohjanmaan psykiatrit huolissaan Kuusamon ja Raahen lakkautussuunnitelmista

Ikä­ih­mi­set ja mie­len­ter­vey­den pal­ve­lut he­rät­tä­vät Pohteen so­te-jär­jes­tä­mis­suuun­ni­tel­man lau­sun­nois­sa huolta – Poh­jois-Poh­jan­maan psy­kiat­rit huo­lis­saan Kuu­sa­mon ja Raahen lak­kau­tus­suun­ni­tel­mis­ta

04.10.2022 13:41
Tilaajille
Pitkän linjan Rajan ammattilaisesta Kuusamon ensimmäinen turvallisuusjohtaja – Jaakko Ritola aloitti virassa lokakuun alussa

Pitkän linjan Rajan am­mat­ti­lai­ses­ta Kuu­sa­mon en­sim­mäi­nen tur­val­li­suus­joh­ta­ja – Jaakko Ritola aloitti virassa lo­ka­kuun alussa

04.10.2022 13:24 2
Tilaajille
Marjolle korona tuli vihlovana pääkipuna, mutta pahinta on makuaistin menetys – Kuusamolaislääkärin mukaan tautitilanne on rauhallinen eikä paluuta massiivisiin rajoituksiin ole näkyvissä

Mar­jol­le korona tuli vih­lo­va­na pää­ki­pu­na, mutta pahinta on ma­ku­ais­tin menetys – ­Kuu­sa­mo­lais­lää­kä­rin mukaan tau­ti­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen eikä paluuta mas­sii­vi­siin ra­joi­tuk­siin ole nä­ky­vis­sä

04.10.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon seurakuntavaaleissa kolmelta listalta 56 ehdokasta – kirkkovaltuuston puheenjohtaja vaihtuu

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa kol­mel­ta lis­tal­ta 56 eh­do­kas­ta – kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja vaihtuu

03.10.2022 21:19
Tilaajille
Murtotuulen tuulipuisto kytkettiin sähköverkkoon, neljäsosa voimaloista tuottaa jo sähköä – valmistuttuaan puiston sähköteho yli 120 megawattia

Mur­to­tuu­len tuu­li­puis­to kyt­ket­tiin säh­kö­verk­koon, nel­jäs­osa voi­ma­lois­ta tuottaa jo sähköä – ­val­mis­tut­tuaan puiston säh­kö­te­ho yli 120 me­ga­wat­tia

03.10.2022 10:03 1
Tilaajille
Metsäteillä riittää töitä – vaihtelevat olosuhteet tekevät ylläpidon haastavaksi

Met­sä­teil­lä riittää töitä – vaih­te­le­vat olo­suh­teet tekevät yl­lä­pi­don haas­ta­vak­si

03.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Lähes 40 prosenttia säilölumesta suli Rukalla – korkea sähkönhinta pakottaa säästämään rinnevalojen ja hissien käytössä talven aikana

Lähes 40 pro­sent­tia säi­lö­lu­mes­ta suli Rukalla – korkea säh­kön­hin­ta pa­kot­taa sääs­tä­mään rin­ne­va­lo­jen ja hissien käy­tös­sä talven aikana

02.10.2022 12:00
Tilaajille
Postin uudet toimet iskevät pahiten paikallislehtiin: jakeluhinnat nousevat, peittojakelut loppuvat – "Mikäli joltain paikkakunnalta loppuu oma lehti, alue jää väistämättä vähän varjoon"
Lukijalta

Postin uudet toimet iskevät pahiten pai­kal­lis­leh­tiin: ja­ke­lu­hin­nat nou­se­vat, peit­to­ja­ke­lut lop­pu­vat – "Mikäli joltain paik­ka­kun­nal­ta loppuu oma lehti, alue jää väis­tä­mät­tä vähän var­joon"

02.10.2022 04:00 3
Ruska-ajan konserttisarja päättyy huomenna – viimeisessä esityksessä kuullaan Bachia ja Olssonia urkuri Ismo Hintsalalta

Rus­ka-ajan kon­sert­ti­sar­ja päättyy huo­men­na – ­vii­mei­ses­sä esi­tyk­ses­sä kuul­laan Bachia ja Ols­so­nia urkuri Ismo Hint­sa­lal­ta

01.10.2022 14:44
Tilaajille
Autotalli ja sen sisällä ollut auto tuhoutuivat palossa Taivalkoskella

Au­to­tal­li ja sen sisällä ollut auto tu­hou­tui­vat palossa Tai­val­kos­kel­la

01.10.2022 09:14
Kuusamon seurakunta panttaa ehdokaslistoja, vaikka juridista syytä ei lakiasiantuntijan mukaan ole – Lääninrovasti kritisoi: "Salaamista ei voi tehdä mielivaltaisesti tai varmuuden vuoksi"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta panttaa eh­do­kas­lis­to­ja, vaikka ju­ri­dis­ta syytä ei la­ki­asian­tun­ti­jan mukaan ole – Lää­nin­ro­vas­ti kri­ti­soi: "Sa­laa­mis­ta ei voi tehdä mie­li­val­tai­ses­ti tai var­muu­den vuoksi"

01.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Aki Räisäsen valinnasta Taivalkosken kunnanjohtajaksi ainakin yksi valitus – "Prosessi voi viedä vuosia", sanoo vt. kunnanjohtaja Koillissanomille

Aki Räi­sä­sen va­lin­nas­ta Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jak­si ainakin yksi valitus – "P­ro­ses­si voi viedä vuo­sia", sanoo vt. kun­nan­joh­ta­ja Koil­lis­sa­no­mil­le

30.09.2022 17:11 4
Tilaajille
"Lumensyvyysmittareissa ei ole yhtään mitään" – Virallinen ensilumi ohitti Koillismaan kokonaan, sanoo päivystävä meteorologi

"Lu­men­sy­vyys­mit­ta­reis­sa ei ole yhtään mitään" – ­Vi­ral­li­nen en­si­lu­mi ohitti Koil­lis­maan ko­ko­naan, sanoo päi­vys­tä­vä me­teo­ro­lo­gi

30.09.2022 09:58
Tilaajille
Yle: Kuusamon suurpetokeskuksen eläimistä suurimmalla osalla vaurioita hampaissa

Yle: Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­sen eläi­mis­tä suu­rim­mal­la osalla vau­rioi­ta ham­pais­sa

29.09.2022 19:00 7
Tilaajille
Poliisi: Viranomaiset eivät koskaan pyydä pankkitunnuksia – niiden pyytäjistä pitää ilmoittaa poliisille

Po­lii­si: Vi­ran­omai­set eivät koskaan pyydä pank­ki­tun­nuk­sia – niiden pyy­tä­jis­tä pitää il­moit­taa po­lii­sil­le

29.09.2022 15:35
Tilaajille
Peltikolari johti liikenteenohjaukseen Kuusamon keskustassa

Pel­ti­ko­la­ri johti lii­ken­teen­oh­jauk­seen Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa

29.09.2022 14:55
Tilaajille
Hallitus: Venäläisiä koskevat tiukentuneet viisumimääräykset voimaan ensi yönä – Sisäministeri: Rajavartiolaitos varautunut luvattomiin rajan ylityksiin ja turvapaikkahakemuksiin

Hal­li­tus: Ve­nä­läi­siä kos­ke­vat tiu­ken­tu­neet vii­su­mi­mää­räyk­set voimaan ensi yönä – ­Si­sä­mi­nis­te­ri: Ra­ja­var­tio­lai­tos va­rau­tu­nut lu­vat­to­miin rajan yli­tyk­siin ja tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­siin

29.09.2022 14:23