Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutiset

Joulukauppa aiempaa aikaisemmin liikkeelle – Lahjaostosten lisäksi osassa kotitalouksia satsataan myös kodin tunnelmaan
Tilaajille

Jou­lu­kaup­pa aiempaa ai­kai­sem­min liik­keel­le – Lah­ja­os­tos­ten lisäksi osassa ko­ti­ta­louk­sia sat­sa­taan myös kodin tun­nel­maan

04:00
Lunta on nyt harvinaisen paljon, Sallassa jopa 25 senttiä enemmän kuin normaalisti – pakkanen on lauhtunut vain hetkellisesti

Lunta on nyt har­vi­nai­sen paljon, Sal­las­sa jopa 25 senttiä enemmän kuin nor­maa­lis­ti – pak­ka­nen on lauh­tu­nut vain het­kel­li­ses­ti

30.11.2023 16:53 1
Tilaajille
Ylen kan­na­tus­mit­taus: Kokoomus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan tapahtumat eivät juuri näyt tuloksissa

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan ta­pah­tu­mat eivät juuri näyt tu­lok­sis­sa

30.11.2023 16:52 1
Oululaismies edelleen kadoksissa – poliisi pyytää havaintoja pari viikkoa sitten kadonneesta miehestä

Ou­lu­lais­mies edel­leen ka­dok­sis­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja pari viikkoa sitten ka­don­nees­ta mie­hes­tä

30.11.2023 16:51
Ravintola Piste avataan jo ensi lauantaina – paikalle asennetaan väliaikainen sähköpääkeskus, kiinteistöön levinnyttä nokea puhdistaa iso siivousporukka

Ra­vin­to­la Piste avataan jo ensi lauan­tai­na – pai­kal­le asen­ne­taan vä­li­ai­kai­nen säh­kö­pää­kes­kus, kiin­teis­töön le­vin­nyt­tä nokea puh­dis­taa iso sii­vous­po­ruk­ka

29.11.2023 13:04
Tilaajille
Itä-Lapin kunnat: alueellinen opintolainahyvitys toisi lisää elinvoimaa

Itä-La­pin kunnat: alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tys toisi lisää elin­voi­maa

29.11.2023 08:40 1
Käyttövesiputki halkesi omakotitalossa Kuusamossa – pelastuslaitos hälytettiin paikalle

Käyt­tö­ve­si­put­ki halkesi oma­ko­ti­ta­los­sa Kuu­sa­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pai­kal­le

29.11.2023 06:38
Koronahuippu on ohitettu Pohjois-Pohjanmaalla – Sairaanhoidossa varaudutaan nyt influenssa- ja RS-virusepidemioiden kasvuun

Ko­ro­na­huip­pu on ohi­tet­tu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – ­Sai­raan­hoi­dos­sa va­rau­du­taan nyt inf­luens­sa- ja RS-vi­ru­se­pi­de­mioi­den kasvuun

29.11.2023 04:00
Tilaajille
"Kuulostaa, että paikan saaminen heti ei ole itsestäänselvyys" – miten uudistukset vaikuttanut Taivalkoskella päivähoidon kysyntään, joka on tapissaan?

"Kuu­los­taa, että paikan saa­mi­nen heti ei ole it­ses­tään­sel­vyys" – miten uu­dis­tuk­set vai­kut­ta­nut Tai­val­kos­kel­la päi­vä­hoi­don ky­syn­tään, joka on ta­pis­saan?

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Löysitkö mieluista ostettavaa tarjouskampanjoista? – Kerro Black Friday ja Cyber Monday kokemuksista Koillissanomien viikon kysymykseen

Löy­sit­kö mie­luis­ta os­tet­ta­vaa tar­jous­kam­pan­jois­ta? – Kerro Black Friday ja Cyber Monday ko­ke­muk­sis­ta Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen

29.11.2023 04:00
Tilaajille
Oliko Ruka Nordicissa varmasti 25 000 kävijää? Kisojen järjestäjät kertovat, että yleisöä oli laskentatavasta riippuen jopa aiemmin ilmoitettua enemmän

Oliko Ruka Nor­di­cis­sa var­mas­ti 25 000 kä­vi­jää? Kisojen jär­jes­tä­jät ker­to­vat, että yleisöä oli las­ken­ta­ta­vas­ta riip­puen jopa aiemmin il­moi­tet­tua enemmän

29.11.2023 08:34 6
Tilaajille
Lapin liitto ja kuntajohtajat tuomitsevat valtionosuuksien lisäleikkaukset: "Kohdistuu lasten ja nuorten palveluihin sekä työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen"

Lapin liitto ja kun­ta­joh­ta­jat tuo­mit­se­vat val­tion­osuuk­sien li­sä­leik­kauk­set: "Koh­dis­tuu lasten ja nuorten pal­ve­lui­hin sekä työl­li­syy­den ja elin­voi­man edis­tä­mi­seen"

28.11.2023 14:25
Tilaajille
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta etenee syy­te­har­kin­taan – asian­osai­sia eli uhreja on ainakin 170, mutta mah­dol­li­ses­ti yli 2 000

28.11.2023 16:22 1
Tilaajille
Posio satsaa taajaman valaistukseen – Kahden vuoden aikana katuvalojen lisäksi uusitaan hiihtolatujen ja keramiikkaveistosten valaistukset

Posio satsaa taa­ja­man va­lais­tuk­seen – Kahden vuoden aikana ka­tu­va­lo­jen lisäksi uu­si­taan hiih­to­la­tu­jen ja ke­ra­miik­ka­veis­tos­ten va­lais­tuk­set

28.11.2023 13:51
Tilaajille
Pohteen asiakasmaksuihin kaavaillaan 10 prosentin korotuksia ensi vuonna

Pohteen asia­kas­mak­sui­hin kaa­vail­laan 10 pro­sen­tin ko­ro­tuk­sia ensi vuonna

28.11.2023 07:50 3
Tilaajille
Posion Sairaalantien asunnot vapaaseen vuokraukseen – kunta ottaa joka kuukausi pahasti takkiin, kun ikäihmisille rakennetuista kahdesta rivitalosta saatu vuokrattua vasta kolme asuntoa

Posion Sai­raa­lan­tien asunnot va­paa­seen vuok­rauk­seen – kunta ottaa joka kuu­kau­si pahasti tak­kiin, kun ikä­ih­mi­sil­le ra­ken­ne­tuis­ta kah­des­ta ri­vi­ta­los­ta saatu vuok­rat­tua vasta kolme asuntoa

28.11.2023 04:00 9
Tilaajille
Raja-Joosepin rajanylityspaikalle saapui maanantaina kaksi turvapaikanhakijaa

Ra­ja-Joo­se­pin ra­jan­yli­tys­pai­kal­le saapui maa­nan­tai­na kaksi tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

27.11.2023 17:34 1
Tilaajille
Posion keskustassa sijaitseva legendaarinen paikka herää uudelleen henkiin – "On elämän merkki, kun valot palavat taas kiinteistössä"

Posion kes­kus­tas­sa si­jait­se­va le­gen­daa­ri­nen paikka herää uu­del­leen henkiin – "On elämän merkki, kun valot palavat taas kiin­teis­tös­sä"

27.11.2023 19:04 3
Tilaajille
Kuntajohtajat: Hyvinvointialueuudistus heikentää palvelujen saatavuutta – pienien kuntien johtajista lähes kaikki olivat pessimistisiä tulevaisuuden suhteen

Kun­ta­joh­ta­jat: Hy­vin­voin­ti­alue­uu­dis­tus hei­ken­tää pal­ve­lu­jen saa­ta­vuut­ta – pienien kuntien joh­ta­jis­ta lähes kaikki olivat pes­si­mis­ti­siä tu­le­vai­suu­den suhteen

27.11.2023 14:52
Tilaajille
Pannuhuoneesta alkanut palo vaurioitti omakotitaloa myöhään illalla Kuusamossa

Pan­nu­huo­nees­ta alkanut palo vau­rioit­ti oma­ko­ti­ta­loa myöhään illalla Kuu­sa­mos­sa

27.11.2023 07:37
"Eiköhän tämä ole niin sanotusti hyvä avioliitto" – presidenttiehdokas Alexander Stubb vieraili Kuusamossa ja vastasi kysymyksiin Natosta ja yhteistyöstä hallituksen kanssa

"Ei­kö­hän tämä ole niin sa­no­tus­ti hyvä avio­liit­to" – p­re­si­dent­tieh­do­kas Ale­xan­der Stubb vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa ja vastasi ky­sy­myk­siin Natosta ja yh­teis­työs­tä hal­li­tuk­sen kanssa

26.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Kahden vuoden liikkumattomuuden hinnalla saisi F-35A-hävittäjiä, sanoo Kuusamossa vieraillut ministeri – ratkaisuja etsivään ohjelmaan valtio on varannut koko kaudelle 80 miljoonaa euroa

Kahden vuoden liik­ku­mat­to­muu­den hin­nal­la saisi F-35A-hä­vit­tä­jiä, sanoo Kuu­sa­mos­sa vie­rail­lut mi­nis­te­ri – rat­kai­su­ja et­si­vään oh­jel­maan valtio on va­ran­nut koko kau­del­le 80 mil­joo­naa euroa

26.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossa vieraileva Olli Rehn pitää Itä-Suomen elinvoimaa isona turvallisuuspoliittisena kysymyksenä eikä usko Naton kaventavan Suomen itsemääräämisoikeutta

Kuu­sa­mos­sa vie­rai­le­va Olli Rehn pitää Itä-Suo­men elin­voi­maa isona tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na ky­sy­myk­se­nä eikä usko Naton ka­ven­ta­van Suomen it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

25.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Kuusamon yhteismetsän osakkaiden tyytyväisyys toimintaan on lisääntynyt – "Ei syytä muuttaa linjaa"

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän osak­kai­den tyy­ty­väi­syys toi­min­taan on li­sään­ty­nyt – "Ei syytä muuttaa linjaa"

25.11.2023 04:00
Tilaajille
Siltoja Kuusamosta Eurooppaan ja sisätoreja kohtaamispaikoiksi – seminaarissa puhuneella tulevaisuustutkija Ilkka Halavalla on visioita, mitä seuraavan vuosikymmenen varalle voisi tehdä

Siltoja Kuu­sa­mos­ta Eu­roop­paan ja si­sä­to­re­ja koh­taa­mis­pai­koik­si – se­mi­naa­ris­sa pu­hu­neel­la tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Ha­la­val­la on vi­sioi­ta, mitä seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen varalle voisi tehdä

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen – "Avataan, kun se aika tulee"

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa, hal­lin­to-oi­keus kumosi alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – "A­va­taan, kun se aika tulee"

24.11.2023 11:39 21
Tilaajille
Kuusamolaisille nuorille ja lapsille edullisemmat bussiliput Rukalle

Kuu­sa­mo­lai­sil­le nuo­ril­le ja lap­sil­le edul­li­sem­mat bus­si­li­put Rukalle

24.11.2023 11:23
Tilaajille
Eläkeliiitto haluaa kasvattaa jäsenmääräänsä Kuusamossa – puheenjohtajaksi valittiin Heino Ervasti

Elä­ke­liiit­to haluaa kas­vat­taa jä­sen­mää­rään­sä Kuu­sa­mos­sa – pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Heino Ervasti

24.11.2023 10:43
Tilaajille
Minne mennä: Ruka Nordic, lentopalloa, jääkiekkoa, Posion joulunavaus, Nilon korttelikerho – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi

Minne mennä: Ruka Nordic, len­to­pal­loa, jää­kiek­koa, Posion jou­lu­na­vaus, Nilon kort­te­li­ker­ho – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si

24.11.2023 04:00
Tilaajille
Joulukuussa aloittava perhekahvila vastaa vanhempien toiveeseen – ”Pohjois-Kuusamossa ei ole lapsille juurikaan ohjattua harrastustoimintaa”

Jou­lu­kuus­sa aloit­ta­va per­he­kah­vi­la vastaa van­hem­pien toi­vee­seen – ”Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa ei ole lap­sil­le juu­ri­kaan oh­jat­tua har­ras­tus­toi­min­taa”

24.11.2023 04:00 1
Tilaajille