Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Uutiset

Ravintolassa puukotus Pudasjärvellä viikonvaihteessa – poliisi tutkii tapon yrityksenä
Tilaajille

Ra­vin­to­las­sa puu­ko­tus Pu­das­jär­vel­lä vii­kon­vaih­tees­sa – poliisi tutkii tapon yri­tyk­se­nä

15:42
Kaksi autoa kolaroi Posion keskustassa – kuskit ja matkustajat säilyivät vammoitta

Kaksi autoa kolaroi Posion kes­kus­tas­sa – kuskit ja mat­kus­ta­jat säi­lyi­vät vam­moit­ta

13:00
Tilaajille
"Kuusamon mittakaavassa tämä on merkityksellinen investointi" – Kahden toimijan kalatalo avaa ovensa keväällä, samalla Kuusamon kala hyppää isoille vesille

"Kuu­sa­mon mit­ta­kaa­vas­sa tämä on mer­ki­tyk­sel­li­nen in­ves­toin­ti" – Kahden toi­mi­jan ka­la­ta­lo avaa ovensa ke­vääl­lä, samalla Kuu­sa­mon kala hyppää isoille vesille

04:00 4
Tilaajille
Neljä kuukautta ehdollista holttiomasta jätteiden käsittelystä omassa pihassa Posiolla – "Tavarat levällään siksi, että niistä oli helpompi löytää tarvittavia osia

Neljä kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta holt­ti­omas­ta jät­tei­den kä­sit­te­lys­tä omassa pihassa Po­siol­la – "Ta­va­rat le­väl­lään siksi, että niistä oli hel­pom­pi löytää tar­vit­ta­via osia

04:00 2
Tilaajille
Vedenottoluvasta Kuoliolla valitus hallinto-oikeuteen – pitää 1200 euron kertakorvausta liian pienenä

Ve­den­ot­to­lu­vas­ta Kuo­liol­la valitus hal­lin­to-oi­keu­teen – pitää 1200 euron ker­ta­kor­vaus­ta liian pienenä

04:00 2
Tilaajille
Rovaniemeläisiä, posiolaisia ja kuusamolaisia pyydetään osallistumaan malminetsintää ja kaivoksia käsittelevään tutkimukseen – malminetsinnästä yli 70 prosenttia kohdentuu Lappiin

Ro­va­nie­me­läi­siä, po­sio­lai­sia ja kuu­sa­mo­lai­sia pyy­de­tään osal­lis­tu­maan mal­min­et­sin­tää ja kai­vok­sia kä­sit­te­le­vään tut­ki­muk­seen – mal­min­et­sin­näs­tä yli 70 pro­sent­tia koh­den­tuu Lappiin

05.02.2023 19:00
Tilaajille
Terveyskeskus, paloasema ja muut sote-rakennukset myyntiin Kuusamossa – kaupunki seuraa muiden pitäjien jalanjälkiä ja haluaa eroon vuokravälikätenä olemisesta

Ter­veys­kes­kus, pa­lo­ase­ma ja muut sote-ra­ken­nuk­set myyn­tiin Kuu­sa­mos­sa – kau­pun­ki seuraa muiden pi­tä­jien ja­lan­jäl­kiä ja haluaa eroon vuok­ra­vä­li­kä­te­nä ole­mi­ses­ta

05.02.2023 04:00 11
Tilaajille
Taivalkosken kunta etsii ratkaisua sisäilmaongelmiin – keskushallinto siirtyy väliaikaisesti monitoimitalolle

Tai­val­kos­ken kunta etsii rat­kai­sua si­sä­il­ma­on­gel­miin – kes­kus­hal­lin­to siirtyy vä­li­ai­kai­ses­ti mo­ni­toi­mi­ta­lol­le

05.02.2023 04:00 6
Tilaajille
Uusi koirarekisteri herättää hämmennystä – kritiikkiä tiedottamisesta ja maksullisuudesta

Uusi koi­ra­re­kis­te­ri he­rät­tää häm­men­nys­tä – kri­tiik­kiä tie­dot­ta­mi­ses­ta ja mak­sul­li­suu­des­ta

04.02.2023 16:30 1
Tilaajille
Vanha teknologia puretaan pois – Telian kaapeli-TV lopetetaan Kuusamossa rajatulla alueella

Vanha tek­no­lo­gia pu­re­taan pois – Telian kaa­pe­li-TV lo­pe­te­taan Kuu­sa­mos­sa ra­ja­tul­la alueel­la

04.02.2023 04:00 4
Tilaajille
Poliisi etsii kadonnutta 15–vuotiasta rovaniemeläistä Jimi Repoa

Poliisi etsii ka­don­nut­ta 15–­vuo­tias­ta ro­va­nie­me­läis­tä Jimi Repoa

03.02.2023 16:08
Ei akuuttia henkilöstöpulaa – Vaikka Rukalla varhaiskasvatuksen paine on hellittänyt, muualla Kuusamossa paikat alkavat olla täynnä

Ei akuut­tia hen­ki­lös­tö­pu­laa – Vaikka Rukalla var­hais­kas­va­tuk­sen paine on hel­lit­tä­nyt, muualla Kuu­sa­mos­sa paikat alkavat olla täynnä

03.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Suomen Sairaanhoitajien toiminnanjohtaja, kemijärveläislähtöinen Anne Pauna kertoo, minkälaisella lääkkeellä hoitajapulaa pitäisi helpottaa

Suomen Sai­raan­hoi­ta­jien toi­min­nan­joh­ta­ja, ke­mi­jär­ve­läis­läh­töi­nen Anne Pauna kertoo, min­kä­lai­sel­la lääk­keel­lä hoi­ta­ja­pu­laa pitäisi hel­pot­taa

02.02.2023 21:13 1
Tilaajille
Pellettikattila savutti omakotitalossa Kuusamossa – pelastuslaitos paikalle, tilanteessa ei henkikövahinkoja

Pel­let­ti­kat­ti­la savutti oma­ko­ti­ta­los­sa Kuu­sa­mos­sa – ­pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le, ti­lan­tees­sa ei hen­ki­kö­va­hin­ko­ja

02.02.2023 21:12
"Miksi siirtää digitaaliseen maailmaan harjoittelu, joka voidaan tehdä myös paperilla?" Kuusamolainen opettaja Kimmo Huttu haluaa perusopetuksen digitalisaatiolle selkeät sisältötavoitteet – Huttu pureutuu aiheeseen tuoreessa väitöstutkimuksessaan

"Miksi siirtää di­gi­taa­li­seen maail­maan har­joit­te­lu, joka voidaan tehdä myös pa­pe­ril­la?" Kuu­sa­mo­lai­nen opet­ta­ja Kimmo Huttu haluaa pe­rus­ope­tuk­sen di­gi­ta­li­saa­tiol­le selkeät si­säl­tö­ta­voit­teet – Huttu pu­reu­tuu ai­hee­seen tuo­rees­sa väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan

02.02.2023 17:39 1
Tilaajille
Risteyskolari Rukalla – henkilöauto ajoi toisen kylkeen

Ris­teys­ko­la­ri Rukalla – hen­ki­lö­au­to ajoi toisen kylkeen

02.02.2023 16:48 1
Tilaajille
Thaipoimijoiden viisumien myöntäminen Suomeen on keskeytetty ihmiskauppariskin sekä kausityöasetuksen mahdollisen muutoksen takia

Thai­poi­mi­joi­den vii­su­mien myön­tä­mi­nen Suomeen on kes­key­tet­ty ih­mis­kaup­pa­ris­kin sekä kau­si­työ­ase­tuk­sen mah­dol­li­sen muu­tok­sen takia

02.02.2023 16:11 1
Tilaajille
Puolustusvaliokunta haluaa lisätä Suomen ampumaratojen määrän tuhanteen – "Reserviläiskoulutuksessa ampumataidon ylläpitäminen kivääriradoilla on tärkeää"

Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta haluaa lisätä Suomen am­pu­ma­ra­to­jen määrän tu­han­teen – "­Re­ser­vi­läis­kou­lu­tuk­ses­sa am­pu­ma­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­nen ki­vää­ri­ra­doil­la on tär­keää"

02.02.2023 08:45 1
Tilaajille
Mitä eroa on valtatie 20:n tienhoidossa eri urakoijien välillä? Katso video ja lue YIT:n ja Destian työmaapäällikköjen kommentit – "Itse tein eilen niin, ja olipa tasainen ja hyvä ajaa"

Mitä eroa on val­ta­tie 20:n tien­hoi­dos­sa eri ura­koi­jien vä­lil­lä? Katso video ja lue YIT:n ja Destian työ­maa­pääl­lik­kö­jen kom­men­tit – "Itse tein eilen niin, ja olipa ta­sai­nen ja hyvä ajaa"

02.02.2023 04:00 5
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 19:00
Tilaajille
ASP-järjestelmän muutokset helpottavat ensiasunnon hankintaa – aloitusikäraja nousi ja omistusasuntolainan valtiontakauksen enimmäismäärä korotettiin

ASP-jär­jes­tel­män muu­tok­set hel­pot­ta­vat en­si­asun­non han­kin­taa – a­loi­tu­si­kä­ra­ja nousi ja omis­tus­asun­to­lai­nan val­tion­ta­kauk­sen enim­mäis­mää­rä ko­ro­tet­tiin

01.02.2023 11:00
Tilaajille
Radio Kaleva kuuluu nyt myös Kuusamossa

Radio Kaleva kuuluu nyt myös Kuu­sa­mos­sa

01.02.2023 10:53 1
Kuusamo ja Taivalkoski mukana Pohjois-Pohjanmaan taidepilotissa - teemana luonto ja kestävyys

Kuusamo ja Tai­val­kos­ki mukana Poh­jois-Poh­jan­maan tai­de­pi­lo­tis­sa - teemana luonto ja kes­tä­vyys

01.02.2023 08:43
Tilaajille
Lumenvarastointia parannetaan Ruka Nordiciin – Kuusamon Erä-Veikoille esitetään lähes 200 000 euron avustusta Snow Secure-lumenvarastointijärjestelmän hankintaan

Lu­men­va­ras­toin­tia pa­ran­ne­taan Ruka Nor­di­ciin – Kuu­sa­mon Erä-Vei­koil­le esi­te­tään lähes 200 000 euron avus­tus­ta Snow Se­cu­re-lu­men­va­ras­toin­ti­jär­jes­tel­män han­kin­taan

01.02.2023 04:00 5
Tilaajille
Sisäilmaongelmienkin pitäisi poistua, kun Taivalkosken yläkoulua kohennetaan yltä päältä parin miljoonan euron remontissa – "Oppilaat toivoivat ikkunoita isommiksi, ja se toteutetaan"

Si­sä­il­ma­on­gel­mien­kin pitäisi pois­tua, kun Tai­val­kos­ken ylä­kou­lua ko­hen­ne­taan yltä päältä parin mil­joo­nan euron re­mon­tis­sa – "Op­pi­laat toi­voi­vat ik­ku­noi­ta isom­mik­si, ja se to­teu­te­taan"

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Pfeifer Holdingin ja Pölkky Oy:n yrityskauppa toteutuu – kilpailuviranomainen hyväksyy sopimuksen

Pfeifer Hol­din­gin ja Pölkky Oy:n yri­tys­kaup­pa to­teu­tuu – ­kil­pai­lu­vi­ra­no­mai­nen hy­väk­syy so­pi­muk­sen

31.01.2023 15:23 3
Tilaajille
Viisi henkilöä lyhennettyyn työviikkoon Telatek Works Oy:ssa - Toimitusjohtaja Juha Iiponen: "Tulos vaikuttaa toimituksien ajoittumiseen"

Viisi hen­ki­löä ly­hen­net­tyyn työ­viik­koon Telatek Works Oy:ssa - Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ii­po­nen: "Tulos vai­kut­taa toi­mi­tuk­sien ajoit­tu­mi­seen"

31.01.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken kunnanvirasto tarvitsee uuden remontin sisäilma- ja kosteusvaurioiden takia

Tai­val­kos­ken kun­nan­vi­ras­to tar­vit­see uuden re­mon­tin si­sä­il­ma- ja kos­teus­vau­rioi­den takia

31.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Yle: Posiolla toiminut yrittäjä tuomittiin ympäristön turmelemisesta neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen – korvattavaa tuli 10 000 euroa

Yle: Po­siol­la toi­mi­nut yrit­tä­jä tuo­mit­tiin ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta neljän kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keu­teen – kor­vat­ta­vaa tuli 10 000 euroa

31.01.2023 20:51
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt haluaa löytää Kuusamosta, Kemijärveltä ja Pelkosenniemeltä kultaa, kobolttia tai kuparia – yhtiö on tehnyt 240 neliökilometrin varausalueilmoitukset Tukesille

La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa löytää Kuu­sa­mos­ta, Ke­mi­jär­vel­tä ja Pel­ko­sen­nie­mel­tä kultaa, ko­bolt­tia tai kuparia – yhtiö on tehnyt 240 ne­liö­ki­lo­met­rin va­raus­alue­il­moi­tuk­set Tu­ke­sil­le

30.01.2023 16:41 1
Tilaajille