Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Uutiset

Ovatko autosi ajovalot kunnossa? Valojen kunto ja toiminta on tarkistettava aika ajoin
Tilaajille

Ovatko autosi ajo­va­lot kun­nos­sa? Valojen kunto ja toi­min­ta on tar­kis­tet­ta­va aika ajoin

19:00
Huijausviestejä liikkeellä nyt myös Suomi.fi-viestien nimissä – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Hui­jaus­vies­te­jä liik­keel­lä nyt myös Suo­mi.fi-vies­tien nimissä – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

17:10
Maastopyöräilijä loukkaantui Rukalla: liukastui, kaatui ja meni sarvien yli – vietiin ambulanssilla sairaalaan

Maas­to­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui Ru­kal­la: liu­kas­tui, kaatui ja meni sarvien yli – vietiin am­bu­lans­sil­la sai­raa­laan

17:05
Tilaajille
Päihdekuskit aiheuttivat viiden vuoden aikana 324 kuolemaa liikenteessä – neljänneksellä kuskeista sekakäyttöä, rikoksen uusiminen yleistä

Päih­de­kus­kit ai­heut­ti­vat viiden vuoden aikana 324 kuo­le­maa lii­ken­tees­sä – nel­jän­nek­sel­lä kus­keis­ta se­ka­käyt­töä, ri­kok­sen uu­si­mi­nen yleistä

15:00
Oulun vaalipiirin kansanedustajat: avohakkuut saavat jatkua – Osa katsoo, että metsien suojelu menee liian pitkälle

Oulun vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jat: avo­hak­kuut saavat jatkua – Osa katsoo, että metsien suojelu menee liian pit­käl­le

15:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 70 uutta koronatartuntaa – OYSissa on hoidossa 10 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 70 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSissa on hoi­dos­sa 10 ko­ro­na­po­ti­las­ta

13:55
Posion messut Soukkavaaraan? – "Messuja tulisi uudistaa, myös järjestäjien omat tuntemukset ovat samanlaiset, messuille kaivataan uutta ilmettä"

Posion messut Souk­ka­vaa­raan? – "Mes­su­ja tulisi uu­dis­taa, myös jär­jes­tä­jien omat tun­te­muk­set ovat sa­man­lai­set, mes­suil­le kai­va­taan uutta il­met­tä"

11:00
Tilaajille
Mies tuomittiin 3,5 vuoden vankeuteen Kuusamossa tehdystä puukotuksesta

Mies tuo­mit­tiin 3,5 vuoden van­keu­teen Kuu­sa­mos­sa teh­dys­tä puu­ko­tuk­ses­ta

10:56
Tilaajille
Taivalkosken väkiluku kasvanut helmikuusta lähtien – Asiantuntija: "Kaupungistumis- ja keskittymiskehitys jatkuu koronan jälkeenkin, mutta sen rinnalla on aiempaa enemmän monipaikkaisuuteen perustuvia vastavirtoja"

Tai­val­kos­ken vä­ki­lu­ku kas­va­nut hel­mi­kuus­ta lähtien – Asian­tun­ti­ja: "Kau­pun­gis­tu­mis- ja kes­kit­ty­mis­ke­hi­tys jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta sen rin­nal­la on aiempaa enemmän mo­ni­paik­kai­suu­teen pe­rus­tu­via vas­ta­vir­to­ja"

04:00
Tilaajille
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Uuden raportin mukaan koronapandemia kasvattaa hyvinvoinnin vajeita – vaarana 90-luvun laman kaltaiset pitkäaikaiset vauriot

Uuden ra­por­tin mukaan ko­ro­na­pan­de­mia kas­vat­taa hy­vin­voin­nin vajeita – vaarana 90-lu­vun laman kal­tai­set pit­kä­ai­kai­set vauriot

26.10.2021 16:30
Opintotuen tulorajat nousemassa 25 prosentilla vuodeksi 2022: "Ahkeruudelle pitää antaa tilaa"

Opin­to­tuen tu­lo­ra­jat nou­se­mas­sa 25 pro­sen­til­la vuo­dek­si 2022: "Ah­ke­ruu­del­le pitää antaa tilaa"

26.10.2021 16:30
Pohjois-Pohjanmaalla raportoitu 30 uudesta koronatartunnasta, Kuusamossa yksi uusi tartunta– OYSissa hoidossa kahdeksan koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ra­por­toi­tu 30 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, Kuu­sa­mos­sa yksi uusi tar­tun­ta– OYSissa hoi­dos­sa kah­dek­san ko­ro­na­po­ti­las­ta

26.10.2021 16:06
Matti Heikkilä varapuheenjohtajaksi, Maaret Ihme piirihallitukseen – Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin teki valintoja

Matti Heik­ki­lä va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si, Maaret Ihme pii­ri­hal­li­tuk­seen – Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin teki va­lin­to­ja

26.10.2021 15:00
Tilaajille
Koronatestauspiste Kuusamon lentokentälle – 9Lives avaa pisteen kaikille Pohjois-Suomen kentille

Ko­ro­na­tes­taus­pis­te Kuu­sa­mon len­to­ken­täl­le – 9Lives avaa pisteen kai­kil­le Poh­jois-Suo­men ken­til­le

26.10.2021 10:56
Tilaajille

Posion kun­nan­hal­li­tus päätti tam­mi­kuun alue­vaa­lien ää­nes­tys- ja en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta sekä -a­jois­ta

26.10.2021 04:00
Tilaajille

Kurkkaa tästä, mil­lai­sia ve­ro­pro­sent­te­ja Posion kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa val­tuus­tol­le

26.10.2021 04:00
Tilaajille
Posio valitsi elinkeinopäällikön – Trifon Suopela tulee Rovaniemeltä ja  tunnistaa kunnan ja elinkeinojen kehittämisen tarpeet hienosti, sanoo kunnanjohtaja

Posio valitsi elin­kei­no­pääl­li­kön – Trifon Suopela tulee Ro­va­nie­mel­tä ja tun­nis­taa kunnan ja elin­kei­no­jen ke­hit­tä­mi­sen tarpeet hie­nos­ti, sanoo kun­nan­joh­ta­ja

25.10.2021 19:00
Tilaajille
Kela lähetti maksumuistutuksia maksamattomista terveydenhoitomaksuista tuhansille korkeakouluopiskelijoille

Kela lähetti mak­su­muis­tu­tuk­sia mak­sa­mat­to­mis­ta ter­vey­den­hoi­to­mak­suis­ta tu­han­sil­le kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joil­le

25.10.2021 17:55
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 163 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana – koko maassa 1 732 tapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 163 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – koko maassa 1 732 ta­paus­ta

25.10.2021 13:01
Kuusamon Ollinsuon malminetsintälupapäätös sai lainvoiman – "Olemme saaneet lähes kaikilta maanomistajilta tarvitsemamme luvat tutkimusten tekoon"

Kuu­sa­mon Ol­lin­suon mal­min­et­sin­tä­lu­pa­pää­tös sai lain­voi­man – "Olemme saaneet lähes kai­kil­ta maan­omis­ta­jil­ta tar­vit­se­mam­me luvat tut­ki­mus­ten tekoon"

25.10.2021 09:01 3
Tilaajille
Mikä näistä on hulluin , entä realistisin vaihtoehto Posion kunnan tyhjille teollisuustiloille: luonnontuotejalostamo, verkkokauppa, logistiikkakeskus, elämyskeskus? – "Paikka on saatava kansallisesti tunnetuksi"

Mikä näistä on hulluin , entä rea­lis­ti­sin vaih­to­eh­to Posion kunnan tyh­jil­le teol­li­suus­ti­loil­le: luon­non­tuo­te­ja­los­ta­mo, verk­ko­kaup­pa, lo­gis­tiik­ka­kes­kus, elä­mys­kes­kus? – "Paikka on saatava kan­sal­li­ses­ti tun­ne­tuk­si"

25.10.2021 04:00 1
Tilaajille
’Zombiakut’ aiheuttavat Suomessa yhä enemmän tulipaloja – lajittelemalla ehkäiset vaaratilanteet

’Zom­bia­kut’ ai­heut­ta­vat Suo­mes­sa yhä enemmän tu­li­pa­lo­ja – la­jit­te­le­mal­la eh­käi­set vaa­ra­ti­lan­teet

24.10.2021 13:03
Tilaajille
Lasten antibioottien ja astmalääkkeiden kulutus väheni huomattavasti pandemian aikana – Lääkkeiden käytön vähenemisestä aiheutui noin 3,4 miljoonan euron säästö

Lasten an­ti­bioot­tien ja ast­ma­lääk­kei­den kulutus väheni huo­mat­ta­vas­ti pan­de­mian aikana – Lääk­kei­den käytön vä­he­ne­mi­ses­tä ai­heu­tui noin 3,4 mil­joo­nan euron säästö

24.10.2021 04:00
Tilaajille
Jutun takaa: Uutisreportterit välittävät havaintoja – tärkeää tietoa ikävistäkin asioista on kerrottava

Jutun takaa: Uu­tis­re­port­te­rit vä­lit­tä­vät ha­vain­to­ja – tärkeää tietoa ikä­vis­tä­kin asiois­ta on ker­rot­ta­va

23.10.2021 18:25
Tilaajille
Iso varasto syttyi palamaan Kemijärvellä – Palo saatiin rajattua nopeasti

Iso varasto syttyi pa­la­maan Ke­mi­jär­vel­lä – Palo saatiin ra­jat­tua no­peas­ti

23.10.2021 15:33
Tilaajille
Mielenterveyden keskusliiton puheejohtaja Tarmo Raatikainen: "Rahoituksen leikkaus halvaannuttaa mielenterveystyön"

Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton pu­hee­joh­ta­ja Tarmo Raa­ti­kai­nen: "Ra­hoi­tuk­sen leik­kaus hal­vaan­nut­taa mie­len­ter­veys­työn"

23.10.2021 14:53
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa pe­las­ta­jat hä­ly­tet­tiin tar­kis­ta­maan onko joutsen jää­ty­nyt kiinni – pai­kal­ta löytyi kui­ten­kin vain pyy­dys­mer­kin­tä: "Se on kaukaa kat­sot­tu­na voinut näyttää lin­nul­ta"

23.10.2021 13:56
Tilaajille
Taivalkosken kirkonkylän alakoulun remontti on jo 2,5 kuukautta myöhässä –  Kunnan tekninen johtaja: "Jos sisäilmaongelma jatkuu, työ on mennyt hukkaan"

Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

23.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Työmies Putkonen: kaikkien pitäisi päästä teltan sisäpuolelle – Ahosta ei ole hyväksytty perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäseneksi

Työmies Put­ko­nen: kaik­kien pitäisi päästä teltan si­sä­puo­lel­le – Ahosta ei ole hy­väk­syt­ty pe­rus­suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si

23.10.2021 04:00 1
Tilaajille