Uutiset

THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – tartuntoja Oulussa, Iissä ja Nivalassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Iissä ja Ni­va­las­sa

12:00
Lasten vaalit päästävät lapset ääneen: "On tärkeää, että lapsille jää positiivinen muistijälki äänestämisestä, jotta he täysi-ikäisinä äänioikeutettuina kokevat tärkeäksi osallistua päätöksentekoon"

Lasten vaalit pääs­tä­vät lapset ääneen: "On tär­keää, että lap­sil­le jää po­si­tii­vi­nen muis­ti­jäl­ki ää­nes­tä­mi­ses­tä, jotta he täy­si-ikäi­si­nä ää­ni­oi­keu­tet­tui­na kokevat tär­keäk­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon"

12:00
Tilaajille
Kaatuneitten muistopäivää vietetään tänään – seuraa Koillismaan juhlallisuuksia Facebookin tai Youtuben kautta

Kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää vie­te­tään tänään – seuraa Koil­lis­maan juh­lal­li­suuk­sia Fa­ce­boo­kin tai You­tu­ben kautta

04:00
Tilaajille
Hirsimökin ostajille jäitä hattuun, kun toimitusajat venyvät – mökkikuumeeseen helpotusta vasta ensi vuonna

Hir­si­mö­kin os­ta­jil­le jäitä hat­tuun, kun toi­mi­tus­ajat venyvät – mök­ki­kuu­mee­seen hel­po­tus­ta vasta ensi vuonna

15.05.2021 12:00
Tilaajille
THL: Suomessa 192 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on raportoitu neljä

THL: Suo­mes­sa 192 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu neljä

15.05.2021 12:23
Moni Lapin pieni kunta kääntyi muuttovoittoiseksi korona-aikana – Kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta kiihtyy tulevaisuudessa

Moni Lapin pieni kunta kääntyi muut­to­voit­toi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na – Kil­pai­lu asuk­kais­ta ja osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta kiihtyy tu­le­vai­suu­des­sa

15.05.2021 04:00
Tilaajille
Posion Nolimon ja Kotkan kannabisjutun päätekijälle 4,5 vuoden vankeusrangaistus – Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi viisi tekijää ja hylkäsi yhden syytteet

Posion Nolimon ja Kotkan kan­na­bis­ju­tun pää­te­ki­jäl­le 4,5 vuoden van­keus­ran­gais­tus – Ky­men­laak­son kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si viisi tekijää ja hylkäsi yhden syyt­teet

14.05.2021 16:02
Tilaajille
Perhokalastuksen MM-kisojen järjestämisestä päätetään toukokuun lopussa – "Ilmoittautuminen on varmuuden vuoksi jo avattu, mukaan pitäisi saada vähintään 15 joukkuetta"

Per­ho­ka­las­tuk­sen MM-ki­so­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä pää­te­tään tou­ko­kuun lopussa – "Il­moit­tau­tu­mi­nen on var­muu­den vuoksi jo avattu, mukaan pitäisi saada vä­hin­tään 15 jouk­kuet­ta"

14.05.2021 15:00
Tilaajille
THL: Suomessa 154 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan neljä tartuntaa kirjattiin Ouluun, Haapajärvelle ja Kalajoelle

THL: Suo­mes­sa 154 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan neljä tar­tun­taa kir­jat­tiin Ouluun, Haa­pa­jär­vel­le ja Ka­la­joel­le

14.05.2021 11:46
Huumekuski saa usein kevyen tuomion Suomessa – Liikenneturva kehottaa ottamaan mallia Tanskasta, jossa tuomio törkeästä rikoksesta rapsahtaa herkästi

Huu­me­kus­ki saa usein kevyen tuomion Suo­mes­sa – Lii­ken­ne­tur­va ke­hot­taa ot­ta­maan mallia Tans­kas­ta, jossa tuomio tör­keäs­tä ri­kok­ses­ta rap­sah­taa her­käs­ti

14.05.2021 11:00
Tilaajille
Posion ulkoilureitille myös maastopyöräilykaista – Vapaa-ajan asukkaita, matkailijoita ja kuntalaisia kannustetaan omatoimiseen ja ohjattuun liikkumiseen lähiluonnossa

Posion ul­koi­lu­rei­til­le myös maas­to­pyö­räi­ly­kais­ta – Va­paa-ajan asuk­kai­ta, mat­kai­li­joi­ta ja kun­ta­lai­sia kan­nus­te­taan oma­toi­mi­seen ja oh­jat­tuun liik­ku­mi­seen lä­hi­luon­nos­sa

14.05.2021 11:00
Tilaajille
Lemmikinomistaja, muista nämä asiat kesähelteillä – "Kaikkein suurin vaara koirille ja kissoille kesällä on lämpö"

Lem­mi­ki­no­mis­ta­ja, muista nämä asiat ke­sä­hel­teil­lä – "Kaik­kein suurin vaara koi­ril­le ja kis­soil­le kesällä on lämpö"

14.05.2021 11:00
Tilaajille
Solstice-festivaali peruttu – tänäkään juhannuksena ei juhlita Rukan huipulla

Sols­ti­ce-fes­ti­vaa­li peruttu – tä­nä­kään ju­han­nuk­se­na ei juhlita Rukan hui­pul­la

14.05.2021 10:01
Tilaajille
Kuusamon ehdokkaiden vaalivideot julkaistiin tänään – Videot auttavat vertailemaan ehdokkaita: "Äänestäjä näkee, minkälainen ehdokas on, kun näkee hänet kokonaisuudessaan juttelemassa"

Kuu­sa­mon eh­dok­kai­den vaa­li­vi­deot jul­kais­tiin tänään – Videot aut­ta­vat ver­tai­le­maan eh­dok­kai­ta: "Ää­nes­tä­jä näkee, min­kä­lai­nen ehdokas on, kun näkee hänet ko­ko­nai­suu­des­saan jut­te­le­mas­sa"

14.05.2021 15:22
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – koko maan tartuntamäärä kasvoi 262:lla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maan tar­tun­ta­mää­rä kasvoi 262:lla

13.05.2021 11:49
Helatorstaina pääsee taas elokuviin – viivästyneet ensi-illat tietävät syksyksi kotimaisten elokuvien putkea: Toiveikkaina ollaan, että ihmiset taas löytäisivät elokuviin"

He­la­tors­tai­na pääsee taas elo­ku­viin – vii­väs­ty­neet en­si-il­lat tie­tä­vät syk­syk­si ko­ti­mais­ten elo­ku­vien putkea: Toi­veik­kai­na ollaan, että ihmiset taas löy­täi­si­vät elo­ku­viin"

13.05.2021 04:50
Tilaajille
Taivalkoskella valittiin opettajia virkoihin – Peruskoulun ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin vakinaista virkaa voi vielä hakea

Tai­val­kos­kel­la va­lit­tiin opet­ta­jia vir­koi­hin – Pe­rus­kou­lun ja lukion ma­te­ma­tii­kan, fy­sii­kan ja kemian leh­to­rin va­ki­nais­ta virkaa voi vielä hakea

13.05.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkosken nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen avustuksia myönnettiin lähes 24 000 euroa – yli puolet sai Taivakosken Kuohu

Tai­val­kos­ken nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­toi­men avus­tuk­sia myön­net­tiin lähes 24 000 euroa – yli puolet sai Tai­va­kos­ken Kuohu

12.05.2021 15:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 280 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa, Haapajärvellä ja Taivalkoskella

THL: Suo­mes­sa on todettu 280 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Haa­pa­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

12.05.2021 12:56
OmaVerossa häiriö veroilmoitusten määräpäivänä lähellä puoltayötä – lisäaikaa 11.5. määräpäivän veroilmoittajille perjantaihin 14.5. asti

Oma­Ve­ros­sa häiriö ve­ro­il­moi­tus­ten mää­rä­päi­vä­nä lähellä puol­ta­yö­tä – li­sä­ai­kaa 11.5. mää­rä­päi­vän ve­ro­il­moit­ta­jil­le per­jan­tai­hin 14.5. asti

12.05.2021 11:01
Koillismaan päällystysohjelma ensi kesälle aivan olematon, kartalta löytyy vain kaksi työmaata – katso, miltä Kurkijärventiellä ja neljän tien risteyksessä näytti 10 vuotta sitten

Koil­lis­maan pääl­lys­tys­oh­jel­ma ensi kesälle aivan ole­ma­ton, kar­tal­ta löytyy vain kaksi työ­maa­ta – katso, miltä Kur­ki­jär­ven­tiel­lä ja neljän tien ris­teyk­ses­sä näytti 10 vuotta sitten

12.05.2021 04:00
Tilaajille
Yrittääkö joku vahingoittaa koiria Kuusamossa? Some kuhisee ruokapiiloista ja lasinsirpaleista, mutta poliisi tai eläinlääkäri ei tiedä tapauksista

Yrit­tää­kö joku va­hin­goit­taa koiria Kuu­sa­mos­sa? Some kuhisee ruo­ka­pii­lois­ta ja la­sin­sir­pa­leis­ta, mutta poliisi tai eläin­lää­kä­ri ei tiedä ta­pauk­sis­ta

12.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kaupungin tilinpäätös hyväksyttiin valtuustossa – Huoliakin oli: "Korona ja yli 100 miljoonan euron investoinnit, joista suurimpana uusi koulu, tuntuu aika vaikealta yhtälöltä"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin ti­lin­pää­tös hy­väk­syt­tiin val­tuus­tos­sa – Huo­lia­kin oli: "Korona ja yli 100 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit, joista suu­rim­pa­na uusi koulu, tuntuu aika vai­keal­ta yh­tä­löl­tä"

11.05.2021 19:00
Tilaajille
Sallan rajalla avautuu uusi elintarvikkeiden vientiväylä Venäjälle, kunhan pakotteet poistuvat

Sallan rajalla avautuu uusi elin­tar­vik­kei­den vien­ti­väy­lä Ve­nä­jäl­le, kunhan pa­kot­teet pois­tu­vat

11.05.2021 17:31
Tilaajille
Aikuisten ryhmäharrastukset voivat jatkua Pohjois-Pohjanmaalla ensi viikosta lähtien – "Etenemme suositusten purkamisessa maltillisesti"

Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tuk­set voivat jatkua Poh­jois-Poh­jan­maal­la ensi vii­kos­ta lähtien – "E­te­nem­me suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa mal­til­li­ses­ti"

11.05.2021 17:24
THL: Suomessa 124 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalle kirjattiin kolme tuoretta tapausta –Siikajoella yksi uusista tartunnoista, kokonaistartuntaluku nyt 20

THL: Suo­mes­sa 124 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­le kir­jat­tiin kolme tuo­ret­ta ta­paus­ta –Sii­ka­joel­la yksi uusista tar­tun­nois­ta, ko­ko­nais­tar­tun­ta­lu­ku nyt 20

11.05.2021 15:25
Veskan osayleiskaavan osittainen muutos yksimielisesti läpi valtuustossa – lomarakennuspaikoista pysyvän asutuksen tontteja

Veskan osa­yleis­kaa­van osit­tai­nen muutos yk­si­mie­li­ses­ti läpi val­tuus­tos­sa – lo­ma­ra­ken­nus­pai­kois­ta pysyvän asu­tuk­sen tont­te­ja

11.05.2021 15:11
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt teki 2400 neliökilometrin varausilmoitukset Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen – Operaatio Akkumalmi jatkuu

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki 2400 ne­liö­ki­lo­met­rin va­raus­il­moi­tuk­set Lap­piin, Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Kai­nuu­seen – Ope­raa­tio Ak­ku­mal­mi jatkuu

11.05.2021 12:20 2
Tilaajille
1,7 miljoonalla suomalaisella on tänään viimeinen päivä täydentää veroilmoitusta

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 11:00
”Antoisaa päästä paikan päälle” – Taivalkosken seurakunnan nimikkolähetti toimii lähettinä Angolassa, hän vieraili Taivalkoskella nyt ensimmäistä kertaa

”An­toi­saa päästä paikan päälle” – Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­het­ti toimii lä­het­ti­nä An­go­las­sa, hän vie­rai­li Tai­val­kos­kel­la nyt en­sim­mäis­tä kertaa

11.05.2021 11:00
Tilaajille