Latitude 66 Cobalt Oy
Lukijalta Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­suun­nit­te­lus­sa kii­reh­ti­mi­nen ei olisi vas­tuul­lis­ta – esi­täm­me kai­vos­ve­ron käyt­töön­ot­toa

21.04.2021 18:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Flöjt

Lu­ki­jal­ta: Mai­se­ma-aloi­te vaalii Kit­kan-Kou­ta­joen ve­sis­tön puh­taut­ta ja kau­neut­ta

19.04.2021 19:00
Tilaajille
Nortec Mineralsin tukikohta mahdollisesti Posiolle? – Soukkavaaran kiinteistön omistava Posion kunta kaipaa uusia vuokralaisia

Nortec Mi­ne­ral­sin tu­ki­koh­ta mah­dol­li­ses­ti Po­siol­le? – Souk­ka­vaa­ran kiin­teis­tön omis­ta­va Posion kunta kaipaa uusia vuok­ra­lai­sia

08.04.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Kitkan Viisaiden väitteet eivät pidä paikkaansa – toimimme lakien ja viranomaisohjeen mukaisesti
Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: Kitkan Vii­sai­den väit­teet eivät pidä paik­kaan­sa – toi­mim­me lakien ja vi­ran­omais­oh­jeen mu­kai­ses­ti

31.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Latitude ei toimi vastuullisesti – olemme valittaneet KHO:lle lupien puutteesta kairauksissa
Mielipide Kitkan Viisaat ry:n hallitus

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­de ei toimi vas­tuul­li­ses­ti – olemme va­lit­ta­neet KHO:lle lupien puut­tees­ta kai­rauk­sis­sa

31.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Latitude tutkii maastossa ensi kesänä – Pudasjärvellä yksi yhtiötä kiinnostavista kohteista

La­ti­tu­de tutkii maas­tos­sa ensi kesänä – Pu­das­jär­vel­lä yksi yhtiötä kiin­nos­ta­vis­ta koh­teis­ta

25.03.2021 08:57
Tilaajille
Kobolttia enemmän kuin ennakkoon arvioitiin – Valmistunut varantoarvio sai Thomas Hoyerin ilahtumaan: "Kaivoksesta päätöksiä vasta kun jatkotutkimukset valmistuvat"

Ko­bolt­tia enemmän kuin en­nak­koon ar­vioi­tiin – Val­mis­tu­nut va­ran­to­ar­vio sai Thomas Hoyerin ilah­tu­maan: "Kai­vok­ses­ta pää­tök­siä vasta kun jat­ko­tut­ki­muk­set val­mis­tu­vat"

18.03.2021 04:00 5
Tilaajille
Kuusamon Juomasuo Euroopan suurimpia esiintymiä – kobolttia alueella 16.500 tonnia

Kuu­sa­mon Juo­ma­suo Eu­roo­pan suu­rim­pia esiin­ty­miä – ko­bolt­tia alueel­la 16.500 tonnia

17.03.2021 13:30 3
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt pyrkimässä vanhoille apajille Pudasjärvelle – Korpisella on ollut kaivostoimintaa ennenkin

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt pyr­ki­mäs­sä van­hoil­le apa­jil­le Pu­das­jär­vel­le – Kor­pi­sel­la on ollut kai­vos­toi­min­taa en­nen­kin

29.01.2021 08:56 1
Tilaajille
Kansalaisaloite ajaa maisemahanketta

Kan­sa­lais­aloi­te ajaa mai­se­ma­han­ket­ta

10.01.2021 04:00 5
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintälupahakemukset Kuusamoon, Posiolle ja Sallaan – "Kuusamon liuskevyöhykkeen systemaattinen geologinen tutkimus etenee"

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Kuu­sa­moon, Po­siol­le ja Sallaan – "Kuu­sa­mon lius­ke­vyö­hyk­keen sys­te­maat­ti­nen geo­lo­gi­nen tut­ki­mus etenee"

11.11.2020 08:00
Tilaajille
Lukijalta: Malminetsinnästä, pohjavesistä ja ilmaisun tarkkuudesta

Lu­ki­jal­ta: Mal­mi­net­sin­näs­tä, poh­ja­ve­sis­tä ja il­mai­sun tark­kuu­des­ta

28.10.2020 12:00
Lukijalta Mielipide Jouni Hakola

Lu­ki­jal­ta: Poh­ja­ve­den pi­laan­tu­mis­ris­ki otet­ta­va va­ka­vas­ti

23.10.2020 17:36
Lukijalta Mielipide Esko Leskelä

Lu­ki­jal­ta: Rea­lis­mi on tär­keää, Jussi Lähde

20.10.2020 17:42
Lukijalta: Latituden Jussi Lähde vastaa lukijan kirjoitukseen: Kairaustutkimukset tai maalämpökaivot eivät uhkaa pohjavesiä
Lukijalta Mielipide Jussi Lähde

Lu­ki­jal­ta: La­ti­tu­den Jussi Lähde vastaa lukijan kir­joi­tuk­seen: Kai­raus­tut­ki­muk­set tai maa­läm­pö­kai­vot eivät uhkaa poh­ja­ve­siä

17.10.2020 04:01
Mitä mieltä Kuusamon kaupunginvaltuutetut ovat malminetsinnästä Juomasuon ympäristössä? – katso vastaukset tästä!

Mitä mieltä Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ovat mal­min­et­sin­näs­tä Juo­ma­suon ym­pä­ris­tös­sä? – katso vas­tauk­set tästä!

14.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt haluaa tutkia akkumineraalien esiintymistä Rovaniemen ja Tervolan alueilla – jätti varausilmoituksen 45 neliökilometrin alueista

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Cobalt haluaa tutkia ak­ku­mi­ne­raa­lien esiin­ty­mis­tä Ro­va­nie­men ja Ter­vo­lan alueil­la – jätti va­raus­il­moi­tuk­sen 45 ne­liö­ki­lo­met­rin alueis­ta

07.10.2020 13:01
Tukes hyväksyi Latitude 66 Cobaltin Juomasuon kaivospiirin lähialueen malminetsintäluvan Kuusamossa

Tukes hy­väk­syi La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin Juo­ma­suon kai­vos­pii­rin lä­hi­alueen mal­min­et­sin­tä­lu­van Kuu­sa­mos­sa

01.09.2020 18:01
Tilaajille
"Kaivoksia tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta ei nyt ihan joka niemeen" – Kuusamo sai teollisuusalan johtotehtävissä työskennelleen Jouni Hakolan kunnioittamaan luontoa

"Kai­vok­sia tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin, mutta ei nyt ihan joka nie­meen" – Kuusamo sai teol­li­suus­alan joh­to­teh­tä­vis­sä työs­ken­nel­leen Jouni Hakolan kun­nioit­ta­maan luontoa

17.06.2020 17:52
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt on tehnyt yhteensä 700 neliökilometrin laajuiset varausilmoitukset Rovaniemen, Tervolan ja Tornion alueille

La­ti­tu­de 66 Cobalt on tehnyt yh­teen­sä 700 ne­liö­ki­lo­met­rin laa­jui­set va­raus­il­moi­tuk­set Ro­va­nie­men, Ter­vo­lan ja Tornion alueil­le

16.06.2020 13:00
Tilaajille