Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kaivokset
Latitude sai jatkoajan Kuusamon Juomasuon kaivostöiden aloittamiseen Tukesilta, vaikka vastustustakin oli – "Olemme alusta lähtien tienneet, että yhtiön hakemus täyttää lainsäädännön asettamat edellytykset"

La­ti­tu­de sai jat­ko­ajan Kuu­sa­mon Juo­ma­suon kai­vos­töi­den aloit­ta­mi­seen Tu­ke­sil­ta, vaikka vas­tus­tus­ta­kin oli – "Olemme alusta lähtien tien­neet, että yhtiön hakemus täyttää lain­sää­dän­nön aset­ta­mat edel­ly­tyk­set"

01.05.2022 04:00 5
Tilaajille
Hakemukset malminetsintäluvista tuplaantuivat, kun korona nosti metallien markkinahintoja – nykyisistä luvista 72 prosenttia on Lapissa

Ha­ke­muk­set mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta tup­laan­tui­vat, kun korona nosti me­tal­lien mark­ki­na­hin­to­ja – ny­kyi­sis­tä luvista 72 pro­sent­tia on Lapissa

29.03.2022 11:32
Tilaajille
Malminetsintä kielletään kansallispuistoissa, mutta Natura-alueilla etsintää voidaan jatkaa

Mal­min­et­sin­tä kiel­le­tään kan­sal­lis­puis­tois­sa, mutta Na­tu­ra-alueil­la et­sin­tää voidaan jatkaa

28.02.2022 08:42
Tilaajille
Kaivosten perustamiseen Etelä-Posiolle on varauduttava maakuntakaavassa, sanoo kunta ja aluetta tutkinut Nortec Minerals Oy

Kai­vos­ten pe­rus­ta­mi­seen Ete­lä-Po­siol­le on va­rau­dut­ta­va maa­kun­ta­kaa­vas­sa, sanoo kunta ja aluetta tut­ki­nut Nortec Mi­ne­rals Oy

16.02.2022 04:00
Tilaajille
Minna Lymi vahvistaa Latitude 66 Cobaltin viestintää – yhtiö julkaisee keväällä uudet verkkosivut

Minna Lymi vah­vis­taa La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin vies­tin­tää – yhtiö jul­kai­see ke­vääl­lä uudet verk­ko­si­vut

10.02.2022 12:28
Tilaajille
Lukijalta: Fysiikan lait eivät aseta estettä australialaiselle yhtiölle, joka tonkii maaperää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fy­sii­kan lait eivät aseta estettä aust­ra­lia­lai­sel­le yh­tiöl­le, joka tonkii maa­pe­rää

31.12.2021 04:00 6
Tilaajille
Posion Soukkavaarassa tehdään tutkimustyötä ja valmistaudutaan moreeninäytteiden keräämisen

Posion Souk­ka­vaa­ras­sa tehdään tut­ki­mus­työ­tä ja val­mis­tau­du­taan mo­ree­ni­näyt­tei­den ke­rää­mi­sen

07.12.2021 19:43
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee 35 000 hehtaarin malminetsintälupaa Rovaniemelle ja Tervolaan – Yhtiö etsii Etelä-Lapin maaperästä etenkin kobolttia

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee 35 000 heh­taa­rin mal­min­et­sin­tä­lu­paa Ro­va­nie­mel­le ja Ter­vo­laan – Yhtiö etsii Ete­lä-La­pin maa­pe­räs­tä etenkin ko­bolt­tia

27.09.2021 13:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tauk­sia Esko Saa­jan­non ky­sy­myk­siin – Tal­vi­vaa­ran kal­lio­pe­rä ei ole poik­keuk­sel­li­sen uraa­ni­pi­toi­nen

17.09.2021 16:27
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Kitkajoki voinee hetkeksi huokaista – kaivoshankkeen uudella omistajalla ei ole toiminnassa olevia kaivoksia missään päin maailmaa
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Kit­ka­jo­ki voinee het­kek­si huo­kais­ta – kai­vos­hank­keen uudella omis­ta­jal­la ei ole toi­min­nas­sa olevia kai­vok­sia missään päin maail­maa

10.09.2021 11:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mika Flöjtin mie­li­pi­de­kir­joi­tus ja to­si­asiat

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Toimitusjohtaja Hoyer Latituden myynnistä: "Eurooppalainen omistaja ymmärtää australialaista paremmin paikalliset olosuhteet ja Suomen merkityksen osana eurooppalaista akkutoimialan kasvua" – aloite kaupasta tuli SunMirror AG:ltä

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Hoyer La­ti­tu­den myyn­nis­tä: "Eu­roop­pa­lai­nen omis­ta­ja ym­mär­tää aust­ra­lia­lais­ta pa­rem­min pai­kal­li­set olo­suh­teet ja Suomen mer­ki­tyk­sen osana eu­roop­pa­lais­ta ak­ku­toi­mi­alan kasvua" – aloite kau­pas­ta tuli Sun­Mir­ror AG:ltä

26.08.2021 17:46 6
Tilaajille
Lukijalta: Kouervaaran kairaustutkimus ja tosiasiat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kouer­vaa­ran kai­raus­tut­ki­mus ja to­si­asiat

25.08.2021 17:30 3
Tilaajille
Kunnanjohtajat: "Kaivosveron tuotto ohjattava suoraan kunnille"

Kun­nan­joh­ta­jat: "Kai­vos­ve­ron tuotto oh­jat­ta­va suoraan kun­nil­le"

25.08.2021 08:51 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mo­lai­set an­sait­si­si­vat, että Ol­lin­suon kai­raus­tut­ki­muk­sis­ta ja muusta mal­min­et­sin­näs­tä pu­hut­tai­siin to­sia­siai­den pe­rus­teel­la

19.08.2021 19:00 3
Tilaajille

Kan­sa­lais­jär­jes­tö valitti Maa­nin­gan Haa­ra­kum­pu­jen val­tauk­sis­ta

02.06.2021 16:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mal­min­et­sin­näs­tä ja kai­vos­toi­min­nas­ta työ­paik­ko­ja – kantani kai­vos­ky­sy­myk­seen ei ole muut­tu­nut

28.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Leipää lap­sil­le, hakkua maahan – kaivos olisi pe­las­tus Kuu­sa­mon ja Käylän kur­jis­tu­viin paik­koi­hin

26.05.2021 19:00 2
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Mai­nit­se­mal­la ym­pä­ris­töl­le hai­tal­li­sen uraanin vas­ti­neis­sa, lau­sun­nois­sa ja va­li­tuk­sis­sa Kuu­sa­mon luon­to­kau­pun­ki pys­tyi­si vas­tus­ta­maan myös mal­min­et­sin­tä­val­tauk­sia ja kai­vos­pii­re­jä

25.05.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Oulankajoen valuma-alue on arvokas luontokohde, jota ei saa tuhota kaivoksella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ou­lan­ka­joen va­lu­ma-alue on arvokas luon­to­koh­de, jota ei saa tuhota kai­vok­sel­la

29.04.2021 11:03
Tilaajille