Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Toimittajalta
Kuukausi
Olet esikuva, jonka tekemisiä katsotaan suurennuslasilla – käyttäydy sen mukaisesti
Kolumni

Olet esi­ku­va, jonka te­ke­mi­siä kat­so­taan suu­ren­nus­la­sil­la – käyt­täy­dy sen mu­kai­ses­ti

28.02.2024 04:00 3
Tilaajille
Yhteishaku alkoi, mutta toivottavasti 16-vuotiaat eivät vielä joudu stressaamaan siitä, mistä leipä tulee aikuisena pöytään
Kolumni

Yh­teis­ha­ku alkoi, mutta toi­vot­ta­vas­ti 16-vuo­tiaat eivät vielä joudu stres­saa­maan siitä, mistä leipä tulee ai­kui­se­na pöytään

23.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Tein nuorison oudosta käytöksestä väärän päätelmän ja reagoin ensin väärin, mutta onneksi otin selvää
Kolumni

Tein nuo­ri­son oudosta käy­tök­ses­tä väärän pää­tel­män ja reagoin ensin väärin, mutta onneksi otin selvää

21.02.2024 04:00
Tilaajille
Stubb astuu virkaan, kun maailmalla tuulee vähän joka suunnasta – ja kuka ottaa ohjat keskustan laivassa?
Kolumni

Stubb astuu vir­kaan, kun maail­mal­la tuulee vähän joka suun­nas­ta – ja kuka ottaa ohjat kes­kus­tan lai­vas­sa?

19.02.2024 04:00 1
Tilaajille
On uskottava omiin unelmiin – Epäonnistumisten kautta miljoonabisneksen pyörittäjäksi noussut Niklas Nukari piti täydellisen oppitunnin yrittämisestä Yrittäjien aamukahveilla Kuusamossa
Kolumni

On us­kot­ta­va omiin unel­miin – Epä­on­nis­tu­mis­ten kautta mil­joo­na­bis­nek­sen pyö­rit­tä­jäk­si noussut Niklas Nukari piti täy­del­li­sen op­pi­tun­nin yrit­tä­mi­ses­tä Yrit­tä­jien aa­mu­kah­veil­la Kuu­sa­mos­sa

16.02.2024 04:00
Tilaajille
Rukan kehitys nytkähti seuraavalle vaihteelle – ensimmäisenä tulisi laittaa pysäköinti kuntoon
Kolumni

Rukan kehitys nyt­käh­ti seu­raa­val­le vaih­teel­le – en­sim­mäi­se­nä tulisi laittaa py­sä­köin­ti kuntoon

14.02.2024 04:00 5
Tilaajille
Hurahtaja on rakastunut – hurahtamista enemmän olisin huolissani ihmisistä, jotka eivät innostu mistään
Kolumni

Hu­rah­ta­ja on ra­kas­tu­nut – hu­rah­ta­mis­ta enemmän olisin huo­lis­sa­ni ih­mi­sis­tä, jotka eivät innostu mistään

12.02.2024 09:22
Tilaajille
Estyikö kauppareissu lakon aikana? Älä pelaa väärään pussiin syyttämällä siitä lakkoilijaa
Kolumni

Estyikö kaup­pa­reis­su lakon aikana? Älä pelaa väärään pussiin syyt­tä­mäl­lä siitä lak­koi­li­jaa

09.02.2024 04:00 24
Tilaajille
Kauanko sinä pärjäisit häiriötilanteessa ilman vettä tai sähköä? Ei tarvitse olla himovarautuja, tavallinen kotivara riittää, pohtii toimittaja
Kolumni

Kauanko sinä pär­jäi­sit häi­riö­ti­lan­tees­sa ilman vettä tai sähköä? Ei tar­vit­se olla hi­mo­va­rau­tu­ja, ta­val­li­nen ko­ti­va­ra riit­tää, pohtii toi­mit­ta­ja

07.02.2024 04:00
Tilaajille
Tärkeiden pelien viikonloppu – hakeeko Pölkky Kuusamo Turusta kultaa?
Kolumni

Tär­kei­den pelien vii­kon­lop­pu – hakeeko Pölkky Kuusamo Turusta kultaa?

02.02.2024 04:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Posion Pentikmäki on jämähtänyt, mikä on sen tulevaisuus?
Pääkirjoitus

Posion Pen­tik­mä­ki on jä­mäh­tä­nyt, mikä on sen tu­le­vai­suus?

31.01.2024 04:00 3
Tilaajille
Kenestä Suomen seuraava presidentti? – Historia osoittaa, että jopa ”viime metreillä” saattaa löytyä ehdokkaasta joku tekijä, jonka vuoksi hän häviää kisan, kävikö näin Esko Aholle vuonna 2000?
Kolumni

Kenestä Suomen seu­raa­va pre­si­dent­ti? – His­to­ria osoit­taa, että jopa ”viime met­reil­lä” saattaa löytyä eh­dok­kaas­ta joku tekijä, jonka vuoksi hän häviää kisan, kävikö näin Esko Aholle vuonna 2000?

29.01.2024 11:29 4
Tilaajille
Kuolema kohdataan viimeistään hautajaisissa – poismenoon liittyy paljon mystisyyttä, mutta rituaalien tarkoitus on auttaa surutyössä
Pääkirjoitus

Kuolema koh­da­taan vii­meis­tään hau­ta­jai­sis­sa – ­pois­me­noon liittyy paljon mys­ti­syyt­tä, mutta ri­tuaa­lien tar­koi­tus on auttaa su­ru­työs­sä

26.01.2024 04:00
Tilaajille
Oletko kykenevä johonkin on kysymys, joka tulisi silloin tällöin esittää itselleen tilanteessa kuin tilanteessa – minulle se esitettiin aivan yllättäen Helsinki-Kuusamo -lennolla
Kolumni

Oletko ky­ke­ne­vä jo­hon­kin on ky­sy­mys, joka tulisi silloin tällöin esittää it­sel­leen ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa – minulle se esi­tet­tiin aivan yl­lät­täen Hel­sin­ki-Kuu­sa­mo -len­nol­la

24.01.2024 13:53
Tilaajille
Urheiluyläluokka antaa urheilullisillle nuorille eväitä elämään – unohtaa ei saa niitäkään lapsia ja nuoria, joiden polku ei kulje erikoisluokan kautta
Kolumni

Ur­hei­lu­ylä­luok­ka antaa ur­hei­lul­li­sill­le nuo­ril­le eväitä elämään – unohtaa ei saa nii­tä­kään lapsia ja nuoria, joiden polku ei kulje eri­kois­luo­kan kautta

22.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Lehtoniemen noidan hauta-aineiston haluaisi ennemmin Kuusamoon, ellei sitten tutkimustieto yllätä
Kolumni

Leh­to­nie­men noidan hau­ta-ai­neis­ton ha­luai­si en­nem­min Kuu­sa­moon, ellei sitten tut­ki­mus­tie­to yllätä

19.01.2024 04:00 3
Tilaajille
Kiitos Sauli Niinistö kansalaisaloitteeni huomioimisesta – ehdotin presidentille konseptia suomalaisten liikkumiseen kannustamisesta, ja aloite tuotti hedelmää
Kolumni

Kiitos Sauli Nii­nis­tö kan­sa­lais­aloit­tee­ni huo­mioi­mi­ses­ta – ehdotin pre­si­den­til­le kon­sep­tia suo­ma­lais­ten liik­ku­mi­seen kan­nus­ta­mi­ses­ta, ja aloite tuotti he­del­mää

17.01.2024 08:40
Tilaajille
Lumivyöryt eivät ole niin harvinaisia kuin annetaan ymmärtää – luonnossa liikkuja tiedostaa riskit ja ottaa kokemastaan opiksi
Kolumni

Lu­mi­vyö­ryt eivät ole niin har­vi­nai­sia kuin an­ne­taan ym­mär­tää – luon­nos­sa liik­ku­ja tie­dos­taa riskit ja ottaa ko­ke­mas­taan opiksi

15.01.2024 04:00
Tilaajille
Aikuiskoulutustuen lakkautus osuu kipeimmin naisvaltaisille aloille eikä korvaavasta järjestelmästä ole tietoakaan
Kolumni

Ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kau­tus osuu ki­peim­min nais­val­tai­sil­le aloille eikä kor­vaa­vas­ta jär­jes­tel­mäs­tä ole tie­toa­kaan

10.01.2024 04:00 2
Tilaajille
Taivalkoskella ei pääse hyppäämään mäkeä ja se on harmillista etenkin junioriurheilijoiden kannalta
Pääkirjoitus

Tai­val­kos­kel­la ei pääse hyp­pää­mään mäkeä ja se on har­mil­lis­ta etenkin ju­nio­ri­ur­hei­li­joi­den kan­nal­ta

08.01.2024 04:00
Tilaajille