Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Toimittajalta
Kuukausi
Posion keskustaan maailman suurin kahvikuppi? – Mielestäni keskusta kaipaa jotain sellaista, joka saisi matkailijat hieraisemaan silmiään ja kuvauttamaan siinä itseänsä
Kolumni

Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi? – Mie­les­tä­ni kes­kus­ta kaipaa jotain sel­lais­ta, joka saisi mat­kai­li­jat hie­rai­se­maan sil­miään ja ku­vaut­ta­maan siinä it­seän­sä

29.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Toimittajalta: Mistä on kuusamolaiset tehty?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Mistä on kuu­sa­mo­lai­set tehty?

26.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Uusia kokemuksia toimittajana – Mennessäni taidekerhoon jutun tekoon, Filomene -niminen tyttö hypähti saman tien kaulaani ja tervehti halaamalla
Kolumni

Uusia ko­ke­muk­sia toi­mit­ta­ja­na – Men­nes­sä­ni tai­de­ker­hoon jutun tekoon, Fi­lo­me­ne -ni­mi­nen tyttö hypähti saman tien kau­laa­ni ja ter­veh­ti ha­laa­mal­la

10.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamossa ei ole kuninkaallisia, mutta täällä on kansan suosiota nauttiva lentopallojoukkue – ensimmäiset sopimukset osoittavat nuorten pelaajien pääsevän ensi kaudella isoon rooliin kolmatta mestaruutta hakevassa joukkueessa
Kolumni

Kuu­sa­mos­sa ei ole ku­nin­kaal­li­sia, mutta täällä on kansan suo­sio­ta naut­ti­va len­to­pal­lo­jouk­kue – en­sim­mäi­set so­pi­muk­set osoit­ta­vat nuorten pe­laa­jien pää­se­vän ensi kau­del­la isoon rooliin kol­mat­ta mes­ta­ruut­ta ha­ke­vas­sa jouk­kuees­sa

08.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Hurja vaalilupaus lupasi puolittaa polttoaineen ja sähkön hinnan – kuluttajana odotan moista innolla
Kolumni

Hurja vaa­li­lu­paus lupasi puo­lit­taa polt­to­ai­neen ja sähkön hinnan – ku­lut­ta­ja­na odotan moista innolla

05.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Viidestä seitsemään kiloa tuhkaa ja kymmenen kiloa tupakansytyttimiä – Oletko miettinyt, mitä sinusta jää jäljelle, kun viikate heilahtaa?
Kolumni

Vii­des­tä seit­se­mään kiloa tuhkaa ja kym­me­nen kiloa tu­pa­kan­sy­tyt­ti­miä – Oletko miet­ti­nyt, mitä sinusta jää jäl­jel­le, kun viikate hei­lah­taa?

03.05.2023 04:00
Tilaajille
Hauskaa vappua – tästä kulttuurimme iloisimmasta juhlasta alkaa myös kesän kilpavarustelukausi
Kolumni

Hauskaa vappua – tästä kult­tuu­rim­me iloi­sim­mas­ta juh­las­ta alkaa myös kesän kil­pa­va­rus­te­lu­kau­si

01.05.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Miten tämä kaikki pitäisikään kokea?
Kolumni

Miten tämä kaikki pi­täi­si­kään kokea?

28.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Miksi hotelliketjut eivät investoi Posiolle? – Riisitunturin ja Korouoman kävijöistä suurin osa yöpyy muualla, kun pitäjän tarjoamien majoituskohteiden määrä ei riitä alkuunkaan tyydyttämään kysyntää
Kolumni

Miksi ho­tel­li­ket­jut eivät in­ves­toi Po­siol­le? – Rii­si­tun­tu­rin ja Ko­rouo­man kä­vi­jöis­tä suurin osa yöpyy muual­la, kun pitäjän tar­joa­mien ma­joi­tus­koh­tei­den määrä ei riitä al­kuun­kaan tyy­dyt­tä­mään ky­syn­tää

26.04.2023 20:58 6
Tilaajille
Huippu-urheilu on globaalia bisnestä, jossa raha ja menestys jyrää paikallisuuden
Kolumni

Huip­pu-ur­hei­lu on glo­baa­lia bis­nes­tä, jossa raha ja me­nes­tys jyrää pai­kal­li­suu­den

21.04.2023 08:35 1
Tilaajille
Kannatan pakollista tuumaustaukoa tekoälylle – Jos sellainen kyllästyy meihin, ihmiskunnan pyyhkimiseen ei tarvita poppakonsteja
Kolumni

Kan­na­tan pa­kol­lis­ta tuu­maus­tau­koa te­ko­älyl­le – Jos sel­lai­nen kyl­läs­tyy meihin, ih­mis­kun­nan pyyh­ki­mi­seen ei tarvita pop­pa­kons­te­ja

17.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Pitäkää iltaisin ovet auki, kiitos – kiikuttaisin korttini useammin paikallisiin yrityksiin, jos se olisi mahdollista
Kolumni

Pitäkää il­tai­sin ovet auki, kiitos – kii­kut­tai­sin kort­ti­ni useam­min pai­kal­li­siin yri­tyk­siin, jos se olisi mah­dol­lis­ta

14.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Keväthuuma valtaa lentopalloyleisön – tunnelma oli katossa jo ensimmäisessä finaalissa
Kolumni

Ke­vät­huu­ma valtaa len­to­pal­lo­ylei­sön – tun­nel­ma oli katossa jo en­sim­mäi­ses­sä fi­naa­lis­sa

12.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Minne matka, kun kädessä on ketun luu?
Kolumni

Minne matka, kun kädessä on ketun luu?

06.04.2023 15:07 2
Tilaajille
Jos Posio olisikin saanut lentokentän – Paikallinen Pomppa-teatteri palauttaa mieliin 60 vuoden takaisen, tositapahtumiin perustuvan käsittelyprosessin hauskasti värittäen
Kolumni

Jos Posio oli­si­kin saanut len­to­ken­tän – Pai­kal­li­nen Pomp­pa-teat­te­ri pa­laut­taa mieliin 60 vuoden ta­kai­sen, to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van kä­sit­te­ly­pro­ses­sin haus­kas­ti vä­rit­täen

06.04.2023 15:41 1
Tilaajille
Miten käy Matin, Mikan, Teron ja muiden? Me kerromme teille tuoreeltaan vaalivalvojaisten tunnelmat sunnuntaina
Kolumni

Miten käy Matin, Mikan, Teron ja muiden? Me ker­rom­me teille tuo­reel­taan vaa­li­val­vo­jais­ten tun­nel­mat sun­nun­tai­na

31.03.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Vuokra-asuntopula on Kuusamossa lähes naurettavalla tasolla – eikö vetovoimaan muka luoteta tarpeeksi?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vuok­ra-asun­to­pu­la on Kuu­sa­mos­sa lähes nau­ret­ta­val­la tasolla – eikö ve­to­voi­maan muka luoteta tar­peek­si?

29.03.2023 04:00 5
Tilaajille
Asuminen Rukalla ei tarkoita sitä, että kaikki tulisi niellä pureskelematta – entä jos helikopterikenttä perustettaisiin tietämättäsi sinun naapuritontille?
Kolumni

Asu­mi­nen Rukalla ei tar­koi­ta sitä, että kaikki tulisi niellä pu­res­ke­le­mat­ta – entä jos he­li­kop­te­ri­kent­tä pe­rus­tet­tai­siin tie­tä­mät­tä­si sinun naa­pu­ri­ton­til­le?

24.03.2023 04:00 7
Tilaajille
Mitä pitää vielä tapahtua, ennen kuin systeemi muuttuu?
Kolumni

Mitä pitää vielä ta­pah­tua, ennen kuin sys­tee­mi muut­tuu?

22.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Toimittajalta: "Tutkimukset kertovat, että jos liikkumattomuus jatkuu, arki tulee olemaan tuskaa" – olemme jo nyt surkeassa kunnossa, mitenköhän on 20 vuoden kuluttua?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: "Tut­ki­muk­set ker­to­vat, että jos liik­ku­mat­to­muus jatkuu, arki tulee olemaan tuskaa" – olemme jo nyt sur­keas­sa kun­nos­sa, mi­ten­kö­hän on 20 vuoden ku­lut­tua?

20.03.2023 04:00 1
Tilaajille