Toimittajalta
Kuukausi
Kolumni

Parin se­kun­nin ajan tui­jo­tin näkyä niin my­kis­ty­nee­nä, etten ta­jun­nut edes esit­täy­tyä – Ra­ken­nus, jota pitäisi ar­vos­taa osana pai­kal­lis- ja kult­tuu­ri­his­to­riaa, muis­tut­ti ul­koi­ses­ti vessan seinää

26.07.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Mil­tä­hän tuntuu katsoa metsän ku­nin­gas­ta sil­mäs­tä silmään – Kar­hu­ko­juil­ta ko­ke­muk­sia on tullut ihas­te­lus­ta jän­ni­tyk­seen: "E­dem­pää polulta kuului yht­äk­kiä val­tai­sa mu­rah­duk­sen ja kar­jah­duk­sen se­koi­tus"

19.07.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Huh hel­let­tä, pitäisi jo en­nät­tää hillaan

15.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Kolumni

Rik­ko­mi­sen ja luo­vuu­den lie­peil­lä –  ja­los­tuu­ko si­säi­nen palo ai­ka­naan ym­pä­ris­töä ilah­dut­ta­vak­si, jopa hyö­dyt­tä­väk­si toi­min­nak­si?

14.07.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

P.S. Ky­sy­myk­siä on he­rät­tä­nyt myös Koil­lis­maan kylien elin­voi­mai­suus – Nos­tet­tai­siin­ko ky­lä­kou­lut mark­ki­noin­nin etua­lal­le, kun pu­hu­taan siitä, miten Kuusamo on per­heil­le paras?

08.07.2021 04:00 2
Tilaajille
Kolumni

Urheilu he­rät­tää tun­tei­ta ja ky­sy­myk­siä – Onko tuomari täysi puu­sil­mä? Saako pelaaja tehdä ja sanoa mitä vain, kunhan on riit­tä­vän tai­ta­va? Voiko Saksaa kan­nat­taa?

08.07.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Pih­ka­nis­ko­jen kuhinaa Koil­lis­maan met­sis­sä – Fin5 alkaa sun­nun­tai­na Po­siol­ta, ko­ro­na­vi­ruk­sen varjo leijuu edel­leen isojen ta­pah­tu­mien yllä

05.07.2021 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Ihas­tel­laan luontoa kes­tä­väs­ti ja kun­nioit­taen – mitä kävi Päh­kä­nän­kal­lion liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sil­le?

01.07.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Onhan se talo ilman aitan polun yllä hei­jaa­via sääskiä kuin pil­vi­nen päivä – nau­ti­taan tai pär­jä­tään koil­li­sen kesässä

30.06.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Myrsky muis­tut­ti il­mas­to-on­gel­mis­ta  – glo­baa­li ongelma tuntuu suu­rem­mal­ta, kun sen seu­rauk­set tulevat omaan nä­kö­pii­riin

28.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Kolumni

Uusia ideoi­ta, uutta työtä Koil­lis­maal­le – Pitäisi roh­keas­ti alkaa pu­hu­maan isoista hank­keis­ta, vaik­ka­pa rau­ta­tien ra­ken­ta­mi­ses­ta Oulusta Kuu­sa­mon ja Rukan kautta Sallaan ja edel­leen Ve­nä­jäl­le

24.06.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

EM-fu­tis viih­dyt­tää Koil­lis­maal­la­kin – Huuh­ka­jil­la on mah­dol­li­suus suureen on­nis­tu­mi­seen

21.06.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Vii­mei­ses­sä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa kes­kus­tel­tiin ilah­dut­ta­van paljon Kuu­sa­mon nuo­ris­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta – val­tuu­te­tut, etsikää keinoja ta­voit­taa nuoret

17.06.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Ei ole nuorten vika, jos po­li­tiik­ka ei innosta  – puo­luei­den täytyy tehdä itse po­li­tii­kas­ta kiin­nos­ta­vaa

16.06.2021 09:25
Tilaajille
Kolumni

Koil­lis­maal­le Suomen Ladun jär­jes­tö? – Jär­jes­tön pe­rus­ta­mi­sel­le voisi olla nyt hyvä ajan­koh­ta kun ul­koi­lu­in­nos­tus on var­sin­kin näinä ko­ro­na­vuo­si­na kas­va­nut rajusti

09.06.2021 04:00 4
Tilaajille

Olisiko aika nostaa kun­ta­rek­ry tälle vuo­si­tu­han­nel­le? – Kuu­sa­mon kau­pun­gil­la on 24 avointa työ­paik­kaa, mutta ei sa­naa­kaan niistä kau­pun­gin Ins­tag­ram-ti­lil­lä

07.06.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Asues­sa­ni kes­kel­lä pan­de­mian yhtä ydintä mie­les­sä­ni kävi, että esi­mer­kik­si Koil­lis­maal­la asiat ovat toisin: "Olin salaa todella ka­teel­li­nen"

03.06.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Tästä syystä uu­ti­soim­me Koil­lis­maan vih­rei­den ja Mäkelän kiis­tas­ta: Meidän teh­tä­väm­me on tie­dot­taa ja ih­mi­sil­lä on oikeus saada tietää

02.06.2021 04:01
Tilaajille
Kolumni

To­dis­tus­va­lin­nas­sa mukana? – Pää­sy­koe­ke­vät on kuu­mim­mil­laan ja hakijat alkavat saada tu­lok­sia ha­ku­koh­teis­taan

31.05.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Äänesi on ar­vo­kas, käytä sitä kun­ta­lai­nen

27.05.2021 04:00
Tilaajille