Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Toimittajalta
Viimeisin 24 tuntia
Sota, Nato, paperilennokki, musiikki ja mehiläiset – sodan vaikutukset näkyvät ja saavat tekemään hyvää
Kolumni

Sota, Nato, pa­pe­ri­len­nok­ki, mu­siik­ki ja me­hi­läi­set – sodan vai­ku­tuk­set näkyvät ja saavat te­ke­mään hyvää

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Työllistävää ja tunteita hämmentävää harmaa aikaa Juomasuon hankkeessa – Latituden vanhempi meedio tiesi emeritusprofessorin ajatuksen
Kolumni

Työl­lis­tä­vää ja tun­tei­ta häm­men­tä­vää harmaa aikaa Juo­ma­suon hank­kees­sa – La­ti­tu­den van­hem­pi meedio tiesi eme­ri­tus­pro­fes­so­rin aja­tuk­sen

20.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Maaningan tuulipuistohankkeelle uusi yritys – "Kalajoella matkailu on vain kasvanut vaikka kunnan ympäristöön on noussut jo peräti 64 voimalaa"
Kolumni

Maa­nin­gan tuu­li­puis­to­hank­keel­le uusi yritys – "Ka­la­joel­la mat­kai­lu on vain kas­va­nut vaikka kunnan ym­pä­ris­töön on noussut jo peräti 64 voi­ma­laa"

16.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Polttoaine on kivunnut yli kipurajan ja ruoan hinta nousee: asumisesta ei ainakaan vuokran muodossa tekisi mieli maksaa yhtään enempää – Kohtuuhintaiset kodit voisivat olla Kuusamon kilpailuvaltti
Mielipidekirjoitus

Polt­to­ai­ne on ki­vun­nut yli ki­pu­ra­jan ja ruoan hinta nousee: asu­mi­ses­ta ei ai­na­kaan vuokran muo­dos­sa tekisi mieli maksaa yhtään enempää – Koh­tuu­hin­tai­set kodit voi­si­vat olla Kuu­sa­mon kil­pai­lu­valt­ti

13.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Nuoret ehdottivat ratkaisua, jolla voisi olla kauaskantoiset seuraukset – aina kaikki ei mene niin kuin pitäisi, ja odotuksia ja tekoja pitäisi opetella säätämään sen mukaan
Mielipidekirjoitus

Nuoret eh­dot­ti­vat rat­kai­sua, jolla voisi olla kauas­kan­toi­set seu­rauk­set – aina kaikki ei mene niin kuin pi­täi­si, ja odo­tuk­sia ja tekoja pitäisi ope­tel­la sää­tä­mään sen mukaan

09.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Haasteet ovat kovia, eivät ylivoimaisia – Posiolla ei ole paljon aikaa hukattavaksi, uusia asuntoja on tavalla tai toisella saatava 1-2 vuoden sisällä rakennettua
Kolumni

Haas­teet ovat kovia, eivät yli­voi­mai­sia – Po­siol­la ei ole paljon aikaa hu­kat­ta­vak­si, uusia asun­to­ja on tavalla tai toi­sel­la saatava 1-2 vuoden sisällä ra­ken­net­tua

04.05.2022 04:00
Tilaajille
Rajallista elämää ja ikuisia kiitoksia – töitä olisi tarjolla, kiinnostaako ruveta rajavartijaksi?
Kolumni

Ra­jal­lis­ta elämää ja ikuisia kii­tok­sia – töitä olisi tar­jol­la, kiin­nos­taa­ko ruveta ra­ja­var­ti­jak­si?

01.05.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Unien ihmeellinen maailma havahduttaa – "Unessani äitini kertoi, että hän sai just kyläläiseltä puhelun kylää lähestyvistä, matalalla lentävistä lentokoneista"
Kolumni

Unien ih­meel­li­nen maailma ha­vah­dut­taa – "U­nes­sa­ni äitini kertoi, että hän sai just ky­lä­läi­sel­tä puhelun kylää lä­hes­ty­vis­tä, ma­ta­lal­la len­tä­vis­tä len­to­ko­neis­ta"

22.04.2022 04:00
Tilaajille
Kolumni

Vettä ja sym­pa­tiaa lisää Koil­lis­maal­le – teellä ei ole niin väliä

20.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Mestari on kannunsa ja juhlansa ansainnut – lentopallon naisten Suomen mestaruus menee nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2004 Hämeenlinnan tai Salon ulkopuolelle
Kolumni

Mestari on kan­nun­sa ja juh­lan­sa an­sain­nut – len­to­pal­lon naisten Suomen mes­ta­ruus menee nyt en­sim­mäis­tä kertaa sitten vuoden 2004 Hä­meen­lin­nan tai Salon ul­ko­puo­lel­le

11.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Haastateltavan ja lukijan välissä sattuu monentyyppistä tilannetta, ja se on tämän työn mauste
Mielipidekirjoitus

Haas­ta­tel­ta­van ja lukijan välissä sattuu mo­nen­tyyp­pis­tä ti­lan­net­ta, ja se on tämän työn mauste

08.04.2022 04:00
Tilaajille
Laiho kasvaa kyntäjälle, arvo työnsä täyttäjälle – vai miten se menikään?
Kolumni

Laiho kasvaa kyn­tä­jäl­le, arvo työnsä täyt­tä­jäl­le – vai miten se me­ni­kään?

04.04.2022 11:00
Tilaajille
Rukan Suomen Cupissa sain ehkä pähkähullulta kuulostavan ajatuksen: maailman parhaat urheilijat on saatava tänne myös kevätkeleillä
Kolumni

Rukan Suomen Cupissa sain ehkä päh­kä­hul­lul­ta kuu­los­ta­van aja­tuk­sen: maail­man parhaat ur­hei­li­jat on saatava tänne myös ke­vät­ke­leil­lä

01.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Rohkeasti uutta kohti – Tulevaisuuden Koillismaata rakennetaan jo nyt kovaa vauhtia, tarvitaan korkealentoista, mutta tervettä, jalat maassa olevaa innovatiivista ajattelua
Kolumni

Roh­keas­ti uutta kohti – Tu­le­vai­suu­den Koil­lis­maa­ta ra­ken­ne­taan jo nyt kovaa vauh­tia, tar­vi­taan kor­kea­len­tois­ta, mutta ter­vet­tä, jalat maassa olevaa in­no­va­tii­vis­ta ajat­te­lua

30.03.2022 04:00 2
Tilaajille
Minä olen työikäinen, keski-ikäinen, jotain sellaista, mutta mummo… Eikö nykyajan mummoille voisi keksiä parempaa sanaa? – Yksi hetki muutti käsitykseni
Kolumni

Minä olen työi­käi­nen, kes­ki-ikäi­nen, jotain sel­lais­ta, mutta mummo… Eikö ny­ky­ajan mum­moil­le voisi keksiä pa­rem­paa sanaa? – Yksi hetki muutti kä­si­tyk­se­ni

24.03.2022 17:22 1
Tilaajille
Nyt koetellaan huolen ja epävarmuuden sietämistä – vaikkapa sanaristikoilla ja lentävillä matoilla
Kolumni

Nyt koe­tel­laan huolen ja epä­var­muu­den sie­tä­mis­tä – vaik­ka­pa sa­na­ris­ti­koil­la ja len­tä­vil­lä ma­toil­la

24.03.2022 04:00
Tilaajille
Scifiklassikon yleisohjetta hoetaan nyt kaikkialla, mutta se ei yksin auta paniikin välttämiseen – Tarvitaan tietoa ja toimia
Mielipidekirjoitus

Sci­fi­klas­si­kon yleis­oh­jet­ta hoetaan nyt kaik­kial­la, mutta se ei yksin auta pa­nii­kin vält­tä­mi­seen – Tar­vi­taan tietoa ja toimia

21.03.2022 04:00
Tilaajille
Hienoja hetkiä salissa ja kaukalossa – nyt pelataan Kuusamossa isoista asioista
Kolumni

Hienoja hetkiä salissa ja kau­ka­los­sa – nyt pe­la­taan Kuu­sa­mos­sa isoista asiois­ta

17.03.2022 04:00
Tilaajille
Rehellisestä työstä 15 vuotta vankeutta? – On päivänselvää, että sananvapaus lähtee siitä, että myös venäläisillä on oikeus saada riippumatonta tiedonvälitystä Ukraina sodasta ja sen vaikutuksista
Kolumni

Re­hel­li­ses­tä työstä 15 vuotta van­keut­ta? – On päi­vän­sel­vää, että sa­nan­va­paus lähtee siitä, että myös ve­nä­läi­sil­lä on oikeus saada riip­pu­ma­ton­ta tie­don­vä­li­tys­tä Ukraina sodasta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta

14.03.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kun tilattu Kela-taksi ei saapunut – keskuksilla on opittavaa järjestelmien käytöstä ja kotimaan maantieteestä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kun tilattu Ke­la-tak­si ei saa­pu­nut – kes­kuk­sil­la on opit­ta­vaa jär­jes­tel­mien käy­tös­tä ja ko­ti­maan maan­tie­tees­tä

10.03.2022 04:00 3
Tilaajille