Toimittajalta
Kuukausi
Älä marise - tee sitä, missä olet hyvä

Älä marise - tee sitä, missä olet hyvä

10.08.2020 04:00
Toimittajalta: Hillasuolla aarteenetsinnässä Koillismaan luonnon kauneutta ehtii ihailla – "Vaikka maailma on tänä kesänä ollut hyvin erilainen,  on ainakin oma kesäni ollut elämyksiä täynnä"

Toi­mit­ta­jal­ta: Hil­la­suol­la aar­teen­et­sin­näs­sä Koil­lis­maan luonnon kau­neut­ta ehtii ihailla – "Vaikka maailma on tänä kesänä ollut hyvin eri­lai­nen, on ainakin oma kesäni ollut elä­myk­siä täynnä"

05.08.2020 04:00
Toimittajalta: Pakastimet täynnä hillaa, mutta vielä pitäisi lähteä keräämään lisää - Jotain ihailtavan hullua tässä on

Toi­mit­ta­jal­ta: Pa­kas­ti­met täynnä hillaa, mutta vielä pitäisi lähteä ke­rää­mään lisää - Jotain ihail­ta­van hullua tässä on

03.08.2020 09:37
Jos nyt olisi olympialaiset, Suomessa odoteltaisiin todennäköisesti vielä ensimmäistä mitalia – no ehtiipähän hillaan, kun ei tarvitse kisoja tuijotella

Jos nyt olisi olym­pia­lai­set, Suo­mes­sa odo­tel­tai­siin to­den­nä­köi­ses­ti vielä en­sim­mäis­tä mitalia – no eh­tii­pä­hän hil­laan, kun ei tar­vit­se kisoja tui­jo­tel­la

29.07.2020 04:01
Kaikki on kiinni uskottavuudesta

Kaikki on kiinni us­kot­ta­vuu­des­ta

27.07.2020 04:00
Rakennetaanko pilvilinnoja? - Haaveilemalla voi löytää vaikka unelmien ammattiin

Ra­ken­ne­taan­ko pil­vi­lin­no­ja? - Haa­vei­le­mal­la voi löytää vaikka unel­mien am­mat­tiin

23.07.2020 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Rahaa voi hakea liian helposti ja seuraukset ovat ikäviä: "Pitkällä tähtäimellä kysymys on luottotietojen menettämisestä ja maksuhäiriömerkinnästä"

Toi­mit­ta­jal­ta: Rahaa voi hakea liian hel­pos­ti ja seu­rauk­set ovat ikäviä: "Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kysymys on luot­to­tie­to­jen me­net­tä­mi­ses­tä ja mak­su­häi­riö­mer­kin­näs­tä"

20.07.2020 04:00
Korkea aika pelastaa kotimaan matkailu - nyt on tuhannen taalan paikka

Korkea aika pe­las­taa ko­ti­maan mat­kai­lu - nyt on tu­han­nen taalan paikka

16.07.2020 04:00
Hillasuon kutsun kuulen kai minäkin – huippuluokan poimijaksi on aikaa vielä harjoitella

Hil­la­suon kutsun kuulen kai minäkin – huip­pu­luo­kan poi­mi­jak­si on aikaa vielä har­joi­tel­la

15.07.2020 04:01
Vanhemmat
Toimittajalta: Kitkantie rakentuu päivä päivältä – keskeneräinen ei välttämättä miellytä silmää, mutta kohta muistellaan nostalgisena rakennuksia ja monttuja

Toi­mit­ta­jal­ta: Kit­kan­tie ra­ken­tuu päivä päi­väl­tä – kes­ken­eräi­nen ei vält­tä­mät­tä miel­ly­tä silmää, mutta kohta muis­tel­laan nos­tal­gi­se­na ra­ken­nuk­sia ja mont­tu­ja

13.07.2020 04:00
Toimittajalta: Haikailen merkityksellisyyden perään ihan arjen kanssakäymisessä – onko sanojensa takana oikeasti niin vaikea seistä?

Toi­mit­ta­jal­ta: Hai­kai­len mer­ki­tyk­sel­li­syy­den perään ihan arjen kans­sa­käy­mi­ses­sä – onko sa­no­jen­sa takana oi­keas­ti niin vaikea seistä?

09.07.2020 04:00
Pitikö se nyt tuokin puu kaataa? – Kuusamon keskustan uusi ilme saattaa tulevaisuudessa näyttää ihan hyvältä

Pitikö se nyt tuokin puu kaataa? – Kuu­sa­mon kes­kus­tan uusi ilme saattaa tu­le­vai­suu­des­sa näyttää ihan hyvältä

08.07.2020 04:01
Toimittajalta: "Lomaan ladataan helposti liikaa odotuksia ja se muuttuu loman sijasta suorittamiseksi"

Toi­mit­ta­jal­ta: "Lomaan la­da­taan hel­pos­ti liikaa odo­tuk­sia ja se muuttuu loman sijasta suo­rit­ta­mi­sek­si"

06.07.2020 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Toivotan Kuusamon museokorttikohteet lämpimästi tervetulleiksi: "Pieni piipahdus kirkonkylälle tuo toivottavasti euroja myös paikallisten yrittäjien kassoihin"

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­vo­tan Kuu­sa­mon mu­seo­kort­ti­koh­teet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si: "Pieni pii­pah­dus kir­kon­ky­läl­le tuo toi­vot­ta­vas­ti euroja myös pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien kas­soi­hin"

02.07.2020 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Jokaisen tilanteen hätävarapuheenaihe on sää – joillekin ei kelpaa ikinä mikään, toinen tuumaa parinkymmenen asteen pakkasilla, että eipä ole itikoista haittaa

Toi­mit­ta­jal­ta: Jo­kai­sen ti­lan­teen hä­tä­va­ra­pu­heen­ai­he on sää – joil­le­kin ei kelpaa ikinä mikään, toinen tuumaa pa­rin­kym­me­nen asteen pak­ka­sil­la, että eipä ole iti­kois­ta haittaa

01.07.2020 04:00
Hyttyset ja Liverpool – kesäillan juhlijat

Hyt­ty­set ja Li­ver­pool – ke­sä­il­lan juh­li­jat

29.06.2020 04:00
Toimittajalta: Ensi kesän tapahtumien paketointi suuremmiksi kokonaisuuksi ja puhtaalta pöydältä aloittaminen olisivat mukava piristysruiske Koillismaalle

Toi­mit­ta­jal­ta: Ensi kesän ta­pah­tu­mien pa­ke­toin­ti suu­rem­mik­si ko­ko­nai­suuk­si ja puh­taal­ta pöy­däl­tä aloit­ta­mi­nen oli­si­vat mukava pi­ris­tys­ruis­ke Koil­lis­maal­le

24.06.2020 04:00
Toimittajalta: Kyläkuva pitäisi kunnolla kaunistaa –  Yrittäjämäisestä näkökulmasta sanoisin, että jos olisi puolenkymmentä moottorisahamiestä, yksi monitoimikone sekä puolenkymmentä traktoria kyntöauroineen ja karhineen, sekä kymmenkunta henkilöä tekemään uudet istutukset puistoon, niin kyläkuva olisi kaunistettu viidessä viikossa

Toi­mit­ta­jal­ta: Ky­lä­ku­va pitäisi kun­nol­la kau­nis­taa – Yrit­tä­jä­mäi­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta sa­noi­sin, että jos olisi puo­len­kym­men­tä moot­to­ri­sa­ha­mies­tä, yksi mo­ni­toi­mi­ko­ne sekä puo­len­kym­men­tä trak­to­ria kyn­tö­au­roi­neen ja kar­hi­neen, sekä kym­men­kun­ta hen­ki­löä te­ke­mään uudet is­tu­tuk­set puis­toon, niin ky­lä­ku­va olisi kau­nis­tet­tu vii­des­sä vii­kos­sa

18.06.2020 04:00
Toimittajalta: Pakkaa reppuun kamera, juomapullo ja hyttysmyrkkyä ja lähde tutkimaan lähiseutua

Toi­mit­ta­jal­ta: Pakkaa reppuun kamera, juo­ma­pul­lo ja hyt­tys­myrk­kyä ja lähde tut­ki­maan lä­hi­seu­tua

17.06.2020 04:00
Tilaajille
Pelastaako Vanhanen keskustan - Tästä ei voi nousta kuin ylöspäin

Pe­las­taa­ko Van­ha­nen kes­kus­tan - Tästä ei voi nousta kuin ylös­päin

10.06.2020 04:00