Lukijalta
Viimeisin tunti
Lukijalta: Koittaako kehitysalueille korona-Decamerone?
Lukijalta Mielipide Joukamo Kortesalmi

Lu­ki­jal­ta: Koit­taa­ko ke­hi­tys­alueil­le ko­ro­na-De­ca­me­ro­ne?

18:00
Kuukausi
Lukijalta: Mökkien muutokset katteettomia vaalipuheita?
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Mökkien muu­tok­set kat­teet­to­mia vaa­li­pu­hei­ta?

10.08.2020 17:30
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­raa­nin Allah vai Raa­ma­tun Jumala?

07.08.2020 15:40
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kalat eivät ta­val­li­ses­ti puhu

07.08.2020 06:05
Tilaajille
Lukijalta: Onko perussuomalaisilla minkäänlaisia käytöstapoja?
Lukijalta Mielipide KS

Lu­ki­jal­ta: Onko pe­rus­suo­ma­lai­sil­la min­kään­lai­sia käy­tös­ta­po­ja?

31.07.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta: Brysselin sopimus onnistuminen vaiko päin honkia – tämä selviää vasta tulevaisuudessa: "Tosiasiassa emme vielä tiedä, onko sopimus hyvä vai huono"
Lukijalta Mielipide KS

Lu­ki­jal­ta: Brys­se­lin sopimus on­nis­tu­mi­nen vaiko päin honkia – tämä selviää vasta tu­le­vai­suu­des­sa: "To­sia­sias­sa emme vielä tiedä, onko sopimus hyvä vai huono"

27.07.2020 19:48
Tilaajille
Lukijalta: "Tätä sähkönsiirtomaksua pidän täytenä rosvouksena"
Lukijalta Mielipide KS

Lu­ki­jal­ta: "Tätä säh­kön­siir­to­mak­sua pidän täytenä ros­vouk­se­na"

27.07.2020 19:44
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: "Ehdin nähdä avonaisen hauen kidan ja arvelin, että nyrkit olisivat mahtuneet hauen suuhun" – isot kalat säilyvät muistoissa pitkään
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: "Ehdin nähdä avo­nai­sen hauen kidan ja ar­ve­lin, että nyrkit oli­si­vat mah­tu­neet hauen suuhun" – isot kalat säi­ly­vät muis­tois­sa pitkään

13.07.2020 11:30
Lukijalta: Lapsuusmuistoja kalastamisesta
Lukijalta Mielipide Liisa Hilla

Lu­ki­jal­ta: Lap­suus­muis­to­ja ka­las­ta­mi­ses­ta

12.07.2020 18:00
Lukijalta: "Irtouiton jälkeen rakennettu metsätieverkostomme alkaa olla saneerauskunnossa" – Tuleva syksy  näyttää, millainen on suomalaisen ylitysrakentamisen tämän hetkinen taso
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: "Ir­toui­ton jälkeen ra­ken­net­tu met­sä­tie­ver­kos­tom­me alkaa olla sa­nee­raus­kun­nos­sa" – Tuleva syksy näyt­tää, mil­lai­nen on suo­ma­lai­sen yli­tys­ra­ken­ta­mi­sen tämän het­ki­nen taso

07.07.2020 12:00
Lukijalta: Laboratoriotulosten saaminen on hirveän vaivalloista: "Miksi päivystävälle hoitajalle ei ole sähköpostia?"
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: La­bo­ra­to­rio­tu­los­ten saa­mi­nen on hirveän vai­val­lois­ta: "Miksi päi­vys­tä­väl­le hoi­ta­jal­le ei ole säh­kö­pos­tia?"

07.07.2020 09:30
Lukijalta: "Olemmeko tosiaan niin yksinkertaisia, ettei edes pandemia opeta meitä mitenkään?"
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: "O­lem­me­ko tosiaan niin yk­sin­ker­tai­sia, ettei edes pan­de­mia opeta meitä mi­ten­kään?"

07.07.2020 05:00
Tilaajille
Lukija kuvasi erikoisen luonnonilmiön Kiiminkijoella – Onko tämä sääskien itsemurhapallo?

Lukija kuvasi eri­koi­sen luon­non­il­miön Kii­min­ki­joel­la – Onko tämä sääs­kien it­se­mur­ha­pal­lo?

06.07.2020 15:59
Tilaajille
Lukijalta: Metsäpalo ei ole luonnon katastrofi –"Todellinen katastrofiuutinen on se, että Suomen metsien monimuotoisuus on yhä kaventunut"
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Met­sä­pa­lo ei ole luonnon ka­tast­ro­fi –"­To­del­li­nen ka­tast­ro­fi­uu­ti­nen on se, että Suomen metsien mo­ni­muo­toi­suus on yhä ka­ven­tu­nut"

06.07.2020 15:00
Lukijalta: Miten korona-ajan mallit jäävät elämään: "Nyt, kun rajoitteita vähitellen puretaan, on mielenkiintoista nähdä, miten uudet mallit jäävät elämään"
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miten ko­ro­na-ajan mallit jäävät elä­mään: "Nyt, kun ra­joit­tei­ta vä­hi­tel­len pu­re­taan, on mie­len­kiin­tois­ta nähdä, miten uudet mallit jäävät elä­mään"

06.07.2020 09:00
Lukijalta: Tonkka-autojen historiaa Kuusamossa

Lu­ki­jal­ta: Tonk­ka-au­to­jen his­to­riaa Kuu­sa­mos­sa

02.07.2020 19:46
Lukijalta: EU:ta ei voi verrata Neuvostoliittoon
Lukijalta Mielipide Seppo Ervasti

Lu­ki­jal­ta: EU:ta ei voi verrata Neu­vos­to­liit­toon

02.07.2020 11:51
Lukijalta: Kansanedustaja: "Hiljaisten viikkojen jälkeen ensimmäiset kokoukset ja tuttujen ihmisten kasvokkain näkeminen oli ihanaa"
Lukijalta Mielipide KS

Lu­ki­jal­ta: Kan­sa­ne­dus­ta­ja: "Hil­jais­ten viik­ko­jen jälkeen en­sim­mäi­set ko­kouk­set ja tut­tu­jen ih­mis­ten kas­vok­kain nä­ke­mi­nen oli ihanaa"

24.06.2020 15:00
Tilaajille
Lukijalta: Iijoen kansanliike voitti "kolmikymmenvuotisen sodan" – se käy malliksi taisteluun kaivosjättiläisten kanssa
Lukijalta Mielipide KS

Lu­ki­jal­ta: Iijoen kan­san­lii­ke voitti "kol­mi­kym­men­vuo­ti­sen sodan" – se käy mal­lik­si tais­te­luun kai­vos­jät­ti­läis­ten kanssa

24.06.2020 14:10
Tilaajille
Lukijalta: Korpi-Jussin sukuseura kokousti juhannusaattona – tänä vuonna koronarajoitukset rajasivat osallistujamäärää
Lukijalta Mielipide KS

Lu­ki­jal­ta: Kor­pi-Jus­sin su­ku­seu­ra ko­kous­ti ju­han­nus­aat­to­na – tänä vuonna ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ra­ja­si­vat osal­lis­tu­ja­mää­rää

24.06.2020 13:00
Tilaajille