Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Matin ko­ke­mus­ta ei ole syytä vä­hek­syä, kun kes­kus­tas­ta on jää­mäs­sä pois kah­dek­san ny­kyis­tä kan­san­edus­ta­jaa

19.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: ”Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois” – edus­kun­taan eivät ketään vie kuu­sa­mo­lais­ten äänet

19.05.2022 11:00 6
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Lin­ja-au­to­ase­ma on jo oi­keal­la pai­kal­la – se tar­vit­see vain ys­tä­väl­li­sen vas­taan­ot­to­hen­ki­lön

18.05.2022 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Kirjoitukseni on nykyisen tilanteen hätähuuto ja lupaus tulevasta: "Suurpetokeskuksen ongelmat ratkaistava"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kir­joi­tuk­se­ni on ny­kyi­sen ti­lan­teen hä­tä­huu­to ja lupaus tu­le­vas­ta: "Suur­pe­to­kes­kuk­sen on­gel­mat rat­kais­ta­va"

16.05.2022 17:06
Tilaajille
Erno Virtasen näkökulma: Kun maapallo ei riitä – haasteita ja hiilidioksidijäätä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erno Vir­ta­sen nä­kö­kul­ma: Kun maa­pal­lo ei riitä – haas­tei­ta ja hii­li­di­ok­si­di­jää­tä

10.05.2022 17:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Per­he­päi­vä­hoi­to on oltava tar­jol­la Kuu­sa­mos­sa – vir­ka­hen­ki­lös­töm­me ei tiedä yksin, mitä kun­ta­lai­set kai­paa­vat

09.05.2022 17:40
Tilaajille
Lukijalta: Täydellistä hetkeä kiitokselle ei ehkä tule, joten haluan kiittää nyt: Kiitos äiti!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Täy­del­lis­tä hetkeä kii­tok­sel­le ei ehkä tule, joten haluan kiittää nyt: Kiitos äiti!

08.05.2022 04:02 1
Tilaajille
Lukijalta: Keskustalaisen mietteitä tulevista eduskuntavaaleista
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta­lai­sen miet­tei­tä tu­le­vis­ta edus­kun­ta­vaa­leis­ta

05.05.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Ihminen totuuksien viidakossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ihminen to­tuuk­sien vii­da­kos­sa

05.05.2022 04:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pölkky Kuu­sa­mon voitto on poh­joi­sen Suomen yh­tei­nen ylpeys

27.04.2022 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapissa esiin­tyy jo lan­de­miaa – ma­te­ma­tiik­ka voi suo­jel­la siltä

25.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sinun äänesi rat­kai­see kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kuu­den – olen käy­tet­tä­vis­sä täys­pit­käl­le ma­ra­to­nil­le sprin­tin sijaan

22.04.2022 17:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ni­puo­li­sel­la työ­ko­ke­muk­sel­la kan­san­edus­ta­jak­si

22.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitkä ovat eh­dok­kaan eväät ta­voit­tei­den hoi­ta­mi­seen edus­kun­nas­sa? Tässä ovat omani

22.04.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Liity Matin matkaan – tar­vit­sem­me nyt ko­ke­mus­ta ja jä­mäk­kyyt­tä pää­tök­sen­te­koon

22.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Huo­ma­sin, että Kuusamo ja Posio saivat hyvät summat eri­tyis­avus­tus­ta opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä esi- ja pe­rus­ope­tuk­seen – Jäikö Tai­val­kos­kel­la ha­ke­muk­set ko. avus­tuk­ses­ta te­ke­mät­tä?"

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­li­taan eh­do­kas, jolla on mah­dol­li­suuk­sia tulla va­li­tuk­si ja hoitaa asioi­tam­me – va­li­taan Matti

20.04.2022 09:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jä­sen­vaa­leis­sa Tuomo Pulk­ka­nen on va­lin­ta­ni Kuu­sa­mos­ta kan­san­edus­ta­jak­si – hän on mal­li­esi­merk­ki yrit­tä­jäs­tä ja te­ki­jäs­tä

14.04.2022 17:08 1
Tilaajille
Naton riskiarviointi tekemättä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naton ris­ki­ar­vioin­ti te­ke­mät­tä

13.04.2022 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­kel­la on paikka, jossa voidaan tavata tuttuja ja uusia tut­ta­vuuk­sia, lä­him­mäi­siä, jossa yk­si­näi­syys poistuu ja yh­tei­söl­li­syys syntyy myös su­ku­pol­vien saa­tos­sa – siitä on huo­leh­dit­ta­va

12.04.2022 17:18
Tilaajille