"Toi­vot­ta­vas­ti enää ei tar­vit­se painaa pe­ruu­tus­nap­pia" – Rukan talven ta­pah­tu­mis­ta osa jo myyty lop­puun: Rap ja pi­po­lät­kä vetävät

Viikon ky­sy­mys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Lukijalta
Viimeisin 24 tuntia
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä hiertää – ei kaikki tahdo olla ro­bot­te­ja

20.09.2021 19:57
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yk­si­tyis­tä­mi­nen – mihin se pe­rus­tuu?

20.09.2021 19:54
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pa­ko­lais­jär­jes­tel­mä on aikansa elänyt – Suomi tar­vit­see tu­le­vai­suu­teen kat­so­van pa­ko­lais­po­li­tii­kan

20.09.2021 19:52 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­sa­ra­pe­rän lä­hi­ruo­ka­päi­vä

16.09.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Gee­ni­tut­ki­mus tar­ken­si Kä­mä­räis­ten suvun vai­hei­ta – Kuu­sa­mo­lai­set menneet Koil­lis­maal­le omaa reit­tiään

16.09.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tauk­sia Esko Saa­jan­non ky­sy­myk­siin – Tal­vi­vaa­ran kal­lio­pe­rä ei ole poik­keuk­sel­li­sen uraa­ni­pi­toi­nen

17.09.2021 16:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alpakat ilah­dut­ti­vat ul­koi­lu­päi­väs­sä

14.09.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Voi­nee­ko Kit­ka­jo­ki huo­kais­ta?

14.09.2021 14:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mielen sai­rauk­sien häpeän tun­nis­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen on tärkeää

14.09.2021 12:20 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Salmen yli sou­det­tiin kouluun – Muis­to­ja kou­lun­käyn­nis­tä 70 vuoden takaa

12.09.2021 11:14
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta mil­joo­nien ve­ro­tu­lo­me­ne­tyk­set kai­vos­kun­nil­le

10.09.2021 18:06 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kai­vosalan to­si­asioi­den äärellä – mitä ja­los­te­taan Tal­vi­vaa­ras­sa, jos ei siellä ole uraa­nia?

10.09.2021 13:12 4
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kan­nus­tai­si­ko­han vas­tuul­li­se­na hen­ki­lö­nä toi­mi­mi­nen pa­rem­piin va­li­tuk­siin?

10.09.2021 13:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­nen kokemus auttaa kat­so­maan kauem­mas puo­lueen etua

10.09.2021 13:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­ron­hoi­to vs. luon­to­mat­kai­lu?

08.09.2021 17:42 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: En päässyt työ­ter­veys­lää­kä­ril­le ilman jul­ki­sel­la otettua ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta – Kuor­mit­taa­ko yk­si­tyi­nen sektori koh­tuut­to­mas­ti jul­kis­ta?

08.09.2021 17:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Me ru­ka­lai­set il­mai­sem­me huo­lem­me Rukan Uu­ni­kul­ma-Ki­vi­lam­pi ase­ma­kaa­van val­mis­te­lus­ta

06.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mika Flöjtin mie­li­pi­de­kir­joi­tus ja to­si­asiat

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten kiu­saa­mi­seen on puu­tut­ta­va jä­mä­käs­ti – mikä taho ottaa asiassa kopin?

04.09.2021 11:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ke­nel­le­kään ei tar­jot­tu hal­li­tus­paik­kaa, eivätkä säännöt es­tä­neet nousua pu­heen­joh­ta­jak­si

04.09.2021 11:51 2
Tilaajille