Tapahtumat
Viimeisin tunti
Kolumni

Ym­mär­rän sekä perujaa että har­mis­tu­jaa – Ta­pah­tu­ma­ke­sä on laiha, mutta pi­de­tään kiinni siitä, mitä on

04:00
Tilaajille
Vanhemmat

Koko perheen ke­vät­ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa lauan­tai­na – Mat­kai­lu­alan opis­ke­li­jat: "Val­lit­se­va aika on opet­ta­nut pit­kä­jän­tei­syyt­tä"

28.05.2021 04:00
Tilaajille

Lop­pu­ke­sän ta­pah­tu­mil­la vielä toivoa – Lapissa isoja fes­ta­rei­ta ei ole peruttu

27.05.2021 08:30
Tilaajille

Tai­val­kos­ken Pää­ta­lo­viik­ko py­ri­tään jär­jes­tä­mään nor­maa­lis­ti ja esiin­ty­jiä­kin on jo tie­dos­sa – Pu­das­jär­vel­lä ei tans­si­ta Ret­ro­fes­ta­reil­la eikä tehdä kauppaa mark­ki­noil­la

26.04.2021 08:43
Tilaajille

Elo­kui­sen Si­me­roc­kin jär­jes­te­lyt jat­ku­vat tois­tai­sek­si – Samalle vii­kon­lo­pul­le siir­ret­ty Jukolan viesti on fes­ta­ri­joh­ta­jal­le nyt mur­heis­ta pienin

16.04.2021 21:15
Tilaajille

Rukan ke­vät­rie­ha Spring Break ei tänä keväänä toteudu – ta­pah­tu­ma siirtyy huh­ti­kuul­le 2022

07.04.2021 13:03
Tilaajille

Vii­kon­lo­pun MM-ral­li tuo ruuhkaa ja poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ou­nas­vaa­ral­le

24.02.2021 15:07

Samaan aikaan kuin ta­pah­tu­ma-ala kamp­pai­li hen­ges­tään, kuu­sa­mo­lai­nen Erika val­mis­tui ta­pah­tu­ma­tuot­ta­jak­si – nyt hän haluaa nostaa esiin poh­jois­ta kult­tuu­ria: "Yötön yö on ul­ko­maa­lai­sil­le tosi outo kon­sep­ti"

19.02.2021 11:00
Tilaajille

Ky­syim­me, miten tur­val­li­ses­ti ensi kesänä voi jär­jes­tää ylei­sö­ta­pah­tu­mia: ”Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ei ai­na­kaan pidä luopua”

16.02.2021 11:00
Tilaajille

Mars mäen laskuun ja rastien et­sin­tään - Tänään start­taa viikon kestävä leik­ki­mie­li­nen ras­ti­suun­nis­tus Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa: ota kuva, bongaa peh­mo­le­lu, etsi jäinen sydän ja lähetä kuva meille!

14.02.2021 04:00
Tilaajille

Po­ro­kil­pai­lut pe­rut­tiin tältä tal­vel­ta

28.01.2021 10:23
Tilaajille

Sols­ti­ce-fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään jälleen ju­han­nuk­se­na: "Ul­koil­ma­ta­pah­tu­ma on paras mah­dol­li­nen vaih­to­eh­to tänä aikana"

22.01.2021 13:15
Tilaajille

NUTS pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­mal­le tal­vi­nen pik­ku­si­sar – NUTS Ski Ruka tarjoaa mur­to­maa­hiih­toa ja kar­ne­vaa­li­tun­nel­maa maa­lis­kuus­sa: il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa tänään

19.01.2021 15:00 2
Tilaajille

Ko­ro­na­ti­lan­ne kat­kai­see pitkän pe­rin­teen – Um­pi­han­ki­hiih­don MM-kil­pai­lu­ja ei kisata Pu­das­jär­vel­lä vuonna 2021

29.12.2020 14:56 1
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus antoi Kuu­sa­mon ka­val­luk­sis­ta ja kir­jan­pi­to­ri­kok­sis­ta eh­dol­li­set tuomiot – mah­dol­li­suus va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen

03.12.2020 10:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon kä­rä­jil­lä kä­si­tel­tiin syy­tet­tä tör­keäs­tä ka­val­luk­ses­ta – syyt­tä­jä vaatii eh­dol­lis­ta van­keut­ta

20.11.2020 20:23
Tilaajille

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne vai­kut­taa jou­lun­avauk­siin Koil­lis­maal­la – Yksi perui, yksi empii ja yksi jakoi ta­pah­tu­man kahteen osaan

06.11.2020 04:00
Tilaajille

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kunta voi tehdä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti

23.10.2020 04:00
Tilaajille

Katso video: Ru­ka-Kuu­sa­mo Mat­kai­lu Ry:n ta­pah­tu­ma­tuot­ta­jat Jussi Saa­ri­nen ja Harri Nis­ka­nen ker­to­vat iki­muis­toi­sim­mat köm­mäh­dyk­set: "Jyns­sä­sin itse lat­tiaa, jotta ei tulisi sii­vous­las­kua pe­räs­sä"

03.08.2020 17:00
Tilaajille
Katso video: Rukan tapahtumatuottajat Jussi Saarinen ja Harri Niskanen kertovat ikimuistoisimmista kömmähdyksistä: "Jynssäsin itse lattiaa, jotta siivouksesta ei tulisi laskua perässä"

Katso video: Rukan ta­pah­tu­ma­tuot­ta­jat Jussi Saa­ri­nen ja Harri Nis­ka­nen ker­to­vat iki­muis­toi­sim­mis­ta köm­mäh­dyk­sis­tä: "Jyns­sä­sin itse lat­tiaa, jotta sii­vouk­ses­ta ei tulisi laskua pe­räs­sä"

03.08.2020 17:00
Tilaajille