Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Musiikki
Kuukausi
Pudasjärven suomaisemasta ponnistava Kalmah julkaisi yhdeksännen levynsä ja nousee keikkalavoille kesällä – melodinen hevimetalli kiinnostaa maailmalla

Pu­das­jär­ven suo­mai­se­mas­ta pon­nis­ta­va Kalmah jul­kai­si yh­dek­sän­nen levynsä ja nousee keik­ka­la­voil­le kesällä – me­lo­di­nen he­vi­me­tal­li kiin­nos­taa maail­mal­la

28.05.2023 17:00
Tilaajille
Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, nauttimaan konsertista tai ta­pah­tu­mas­ta tai näyt­te­lys­tä?

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – läh­det­kö liik­ku­maan, naut­ti­maan kon­ser­tis­ta tai ta­pah­tu­mas­ta tai näyt­te­lys­tä?

26.05.2023 13:45
Tilaajille
Echo & The Bunnymen tuo punkkia Epäjohdonmukaisten tanssiaisiin, 22-Pistepirkko rokkia – Kuusamon tapahtumaan tulossa esiintyjiä kahdestatoista eri maasta

Echo & The Bun­ny­men tuo punkkia Epä­joh­don­mu­kais­ten tans­siai­siin, 22-Pis­te­pirk­ko rokkia – Kuu­sa­mon ta­pah­tu­maan tulossa esiin­ty­jiä kah­des­ta­tois­ta eri maasta

25.05.2023 11:08 1
Tilaajille
Muutama piña colada on jo takana – Käärijän toinen sija Euroviisuissa on Suomelle kuin voitto, ja enää on turhaa inistä siitä, että Euroviisuissa ei voisi pärjätä suomenkielisellä kappaleella
Kolumni

Muutama piña colada on jo takana – Kää­ri­jän toinen sija Eu­ro­vii­suis­sa on Suo­mel­le kuin voitto, ja enää on turhaa inistä siitä, että Eu­ro­vii­suis­sa ei voisi pärjätä suo­men­kie­li­sel­lä kap­pa­leel­la

17.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon Karhunkierros sai jo toisen oman laulun – Sanoittaja Veikko Juntunen: ”Kappaleessa kelopuut, vanhat kannot ja pitkospuut ovat vaeltajan ystäviä”

Kuu­sa­mon Kar­hun­kier­ros sai jo toisen oman laulun – Sa­noit­ta­ja Veikko Jun­tu­nen: ”Kap­pa­lees­sa ke­lo­puut, vanhat kannot ja pit­kos­puut ovat vael­ta­jan ys­tä­viä”

08.05.2023 17:21 1
Tilaajille
Orkesteri ja kuoro soivat juhlavasti – pääsiäiskonsertti keräsi kirkon täyteen

Or­kes­te­ri ja kuoro soivat juh­la­vas­ti – pää­siäis­kon­sert­ti keräsi kirkon täyteen

03.05.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Monica Hepo-ojan vieraskolumni: Suomella on kerrankin mahdollisuus voittaa Euroviisut – kansainvälinen laulukilpailu on todellinen osoitus musiikin voimasta, eikä Abbaa voi unohtaa
Kolumni

Monica He­po-ojan vie­ras­ko­lum­ni: Suo­mel­la on ker­ran­kin mah­dol­li­suus voittaa Eu­ro­vii­sut – kan­sain­vä­li­nen lau­lu­kil­pai­lu on to­del­li­nen osoitus mu­sii­kin voi­mas­ta, eikä Abbaa voi unohtaa

26.04.2023 04:00
Tilaajille
"Harvoin kuulee sellaista laulua, joka tuntuu sydämeen asti” ­– kuusamolaisjuurinen Jore Marjaranta ei kaipaa menneiltä vuosikymmeniltä sekoilua, mutta palauttaisi musiikkiin sielun

"Har­voin kuulee sel­lais­ta laulua, joka tuntuu sy­dä­meen asti” – kuu­sa­mo­lais­juu­ri­nen Jore Mar­ja­ran­ta ei kaipaa men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä se­koi­lua, mutta pa­laut­tai­si mu­siik­kiin sielun

19.04.2023 19:27
Tilaajille
"On haikea lopettaa" – kahden kuoron suuri konsertti Kuusamossa on Alla Kourun ja todennäköisesti myös sekakuoron läksiäisvoimannäyte

"On haikea lo­pet­taa" – kahden kuoron suuri kon­sert­ti Kuu­sa­mos­sa on Alla Kourun ja to­den­nä­köi­ses­ti myös se­ka­kuo­ron läk­siäis­voi­man­näy­te

15.04.2023 12:00
Tilaajille
Burning Point tuo melodisen heavyn raskaan sanoman Kuusamoon vapuksi – basisti Jarkko Poussu: "Hienoa nousta synnyinpitäjänsä lavalle kaikkien vuosien jälkeen"

Burning Point tuo me­lo­di­sen heavyn raskaan sanoman Kuu­sa­moon vapuksi – basisti Jarkko Poussu: "Hienoa nousta syn­nyin­pi­tä­jän­sä lavalle kaik­kien vuosien jäl­keen"

15.04.2023 04:00
Tilaajille
Sanna Käsmä käveli sillalla, kun taivaalta tipahti kertosäe: taivalkoskelaislähtöisen ensimmäinen single julkaistaan tänään

Sanna Käsmä käveli sil­lal­la, kun tai­vaal­ta tipahti ker­to­säe: tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­sen en­sim­mäi­nen single jul­kais­taan tänään

14.04.2023 12:00
Tilaajille
Kärsimyksen kautta pääsiäiseen – Kirkkomusiikin klassikkoja ovat passiot, mutta myös virsistä löytyy kansansuosikkeja

Kär­si­myk­sen kautta pää­siäi­seen – ­Kirk­ko­mu­sii­kin klas­sik­ko­ja ovat pas­siot, mutta myös vir­sis­tä löytyy kan­san­suo­sik­ke­ja

09.04.2023 15:00
Tilaajille
Pääsiäisajan musiikkia virret

Pää­siäis­ajan mu­siik­kia virret

06.04.2023 16:11
"Entä jos kuvataiteilijat olisivat tapahtumassa vähän kuin punk-keikalla?", mietti Mikko Levón ja kehitteli Rukan golfkentän tanssiaisiin Taidegalleria Lompakon, jossa on vain taidenäyttelyn avajaisia valtakunnallisesti tunnetuilta nimiltä

"Entä jos ku­va­tai­tei­li­jat oli­si­vat ta­pah­tu­mas­sa vähän kuin punk-kei­kal­la?", mietti Mikko Levón ja ke­hit­te­li Rukan golf­ken­tän tans­siai­siin Tai­de­gal­le­ria Lom­pa­kon, jossa on vain tai­de­näyt­te­lyn ava­jai­sia val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­ne­tuil­ta nimiltä

31.03.2023 04:00
Tilaajille
Kamarimusiikki menee kesällä kylille Kuusamossa – Kulttuuritoimenjohtaja uskoo, että klassinen liikuttaa ihmisiä konsertteihin: "Haluamme viedä kulttuuria sinne, missä ihmiset ovat"

Ka­ma­ri­mu­siik­ki menee kesällä kylille Kuu­sa­mos­sa – Kult­tuu­ri­toi­men­joh­ta­ja uskoo, että klas­si­nen lii­kut­taa ihmisiä kon­sert­tei­hin: "Ha­luam­me viedä kult­tuu­ria sinne, missä ihmiset ovat"

23.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Sanataide ja musiikki yhdistyvät Pyhän syksyssä – poikkitaiteellisessa Pyhäsanassa nähdään muun muassa  valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja kirjailija Juhani Karila

Sa­na­tai­de ja mu­siik­ki yh­dis­ty­vät Pyhän syk­sys­sä – poik­ki­tai­teel­li­ses­sa Py­hä­sa­nas­sa nähdään muun muassa va­lo­ku­vaa­ja Meeri Kou­ta­nie­mi ja kir­jai­li­ja Juhani Karila

06.03.2023 20:26
Tilaajille
Kiinnostaako bingo, eläinbingo vai lukupiiri? – Hiihtolomaviikolle Koillismaalla on tarjolla kulttuurin lisäksi myös runsaasti musiikkia ja liikuntaa: nappaa tästä menovinkit!

Kiin­nos­taa­ko bingo, eläin­bin­go vai lu­ku­pii­ri? – Hiih­to­lo­ma­vii­kol­le Koil­lis­maal­la on tar­jol­la kult­tuu­rin lisäksi myös run­saas­ti mu­siik­kia ja lii­kun­taa: nappaa tästä me­no­vin­kit!

03.03.2023 04:00
Tilaajille
Sähkökoskettimista tupenrapinat Kuusamossa – Nilonkankaan uuden koulun pianohankinnasta oikaisuvaatimus

Säh­kö­kos­ket­ti­mis­ta tu­pen­ra­pi­nat Kuu­sa­mos­sa – ­Ni­lon­kan­kaan uuden koulun pia­no­han­kin­nas­ta oi­kai­su­vaa­ti­mus

01.03.2023 16:30
Tilaajille
Onko tässä erikoisin tapahtuma ikinä? Monitaidetapahtuma valtaa Rukan golfkentän, kun Mikko Levón marssittaa sinne kovimmat vaihtoehtomusiikin nimet: "Kulttuuri voisi olla joskus muutakin kuin mukavuudenhaluisen keskiluokan mielistelyä”

Onko tässä eri­koi­sin ta­pah­tu­ma ikinä? Mo­ni­tai­de­ta­pah­tu­ma valtaa Rukan golf­ken­tän, kun Mikko Levón mars­sit­taa sinne ko­vim­mat vaih­to­eh­to­mu­sii­kin nimet: "Kult­tuu­ri voisi olla joskus muu­ta­kin kuin mu­ka­vuu­den­ha­lui­sen kes­ki­luo­kan mie­lis­te­lyä”

01.03.2023 09:00 1
Tilaajille
Euroviisuedustaja Käärijän sukujuuret ovat Posiolla – lapsuudesta hän muistaa sieltä kauppa-auton ja loistavan uimarannan: "Jos joskus minulla on omia skidejä, vien ne sinne uimaan"

Eu­ro­vii­su­edus­ta­ja Kää­ri­jän su­ku­juu­ret ovat Po­siol­la – ­lap­suu­des­ta hän muistaa sieltä kaup­pa-au­ton ja lois­ta­van ui­ma­ran­nan: "Jos joskus minulla on omia ski­de­jä, vien ne sinne uimaan"

28.02.2023 17:00 2
Tilaajille