Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Viikko
Taivalkoskelle rakennetaan uutta vetonaulaa Päätalo- ja kenttäratamatkailijoille, valmista viimeistään kesällä – "Lottakanttiinia pidetään aluksi avoinna ryhmille"

Tai­val­kos­kel­le ra­ken­ne­taan uutta ve­to­nau­laa Pää­ta­lo- ja kent­tä­ra­ta­mat­kai­li­joil­le, val­mis­ta vii­meis­tään kesällä – "Lot­ta­kant­tii­nia pi­de­tään aluksi avoinna ryh­mil­le"

25.11.2022 12:00
Tilaajille
Sota-ajan perinnehuone rakentuu Taivalkoskelle

So­ta-ajan pe­rin­ne­huo­ne ra­ken­tuu Tai­val­kos­kel­le

25.11.2022 11:59
Tilaajille
"Mitä me valitaan tehdä?" – Business Forum Rukan tilaisuudessa puhunut Petri Rajaniemi sanoi nykyajassa elettävän vakavaa ihmisten kriisiä

"Mitä me va­li­taan tehdä?" – Bu­si­ness Forum Rukan ti­lai­suu­des­sa puhunut Petri Ra­ja­nie­mi sanoi ny­ky­ajas­sa elet­tä­vän vakavaa ih­mis­ten kriisiä

24.11.2022 20:00
Tilaajille
Syyskuussa vietettävästä suomenhevosen päivästä esitetään vakiintunutta liputuspäivää

Syys­kuus­sa vie­tet­tä­väs­tä suo­men­he­vo­sen päi­väs­tä esi­te­tään va­kiin­tu­nut­ta li­pu­tus­päi­vää

22.11.2022 20:12 1
Kuukausi
Jalavan pirtissä Taivalkoskella seisoo puinen pohjanpystykorva, jonka esikuva löytyi Savukoskelta – koiraharrastajien hankkeella halutaan nostaa esiin rodun suomalaiset juuret

Jalavan pir­tis­sä Tai­val­kos­kel­la seisoo puinen poh­jan­pys­ty­kor­va, jonka esikuva löytyi Sa­vu­kos­kel­ta – koi­ra­har­ras­ta­jien hank­keel­la ha­lu­taan nostaa esiin rodun suo­ma­lai­set juuret

21.11.2022 15:15
Tilaajille
Suolijärven säännöstelystä suunnitellaan videon tekemistä – Posion kunta tukee tuhannella eurolla edellyttäen, että muutkin rahoittajat sitoutuvat tulemaan mukaan

Suo­li­jär­ven sään­nös­te­lys­tä suun­ni­tel­laan videon te­ke­mis­tä – Posion kunta tukee tu­han­nel­la eurolla edel­lyt­täen, että muutkin ra­hoit­ta­jat si­tou­tu­vat tu­le­maan mukaan

21.11.2022 14:00
Tilaajille
Lukijalta: Oli suuri onni, että perustuslakimme ulkopolitiikan osalta laadittiin alkuun presidenttivetoiseksi – Nykyinen perustuslaki silloisissa sota-ajan olosuhteissa olisi vienyt maamme perikadon partaalle ellei suorastaan tuhoon
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oli suuri onni, että pe­rus­tus­la­kim­me ul­ko­po­li­tii­kan osalta laa­dit­tiin alkuun pre­si­dent­ti­ve­toi­sek­si – Ny­kyi­nen pe­rus­tus­la­ki sil­loi­sis­sa so­ta-ajan olo­suh­teis­sa olisi vienyt maamme pe­ri­ka­don par­taal­le ellei suo­ras­taan tuhoon

11.11.2022 17:05
Tilaajille
Lukijalta: Pyhänpäivänkynttilän vien haudallesi, jossa et ole, isäni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Py­hän­päi­vän­kynt­ti­län vien hau­dal­le­si, jossa et ole, isäni

09.11.2022 17:24
Tilaajille
Eino tunnisti kuvasta kolmevuotiaan itsensä – Sievin evakkokuvassa Pätsin perhe Posiolta

Eino tun­nis­ti kuvasta kol­me­vuo­tiaan itsensä – Sievin evak­ko­ku­vas­sa Pätsin perhe Po­siol­ta

31.10.2022 13:56
Tilaajille
Vanhemmat
"Mulla kävi mielessä, että voiko olla" – Lapin ensimmäisen plootukätkölöydön Posiolla tehneellä Mika Heikurisella kävi uskomaton tuuri

"Mulla kävi mie­les­sä, että voiko olla" – Lapin en­sim­mäi­sen ploo­tu­kät­kö­löy­dön Po­siol­la teh­neel­lä Mika Hei­ku­ri­sel­la kävi us­ko­ma­ton tuuri

29.10.2022 12:00 1
Tilaajille
Kuinka seurapiirikaunotar, Lapin äiti, pappien puoliso ja kolminkertainen leski Maria Garvolia joutui Kuusamoon?

Kuinka seu­ra­pii­ri­kau­no­tar, Lapin äiti, pappien puoliso ja kol­min­ker­tai­nen leski Maria Gar­vo­lia joutui Kuu­sa­moon?

28.10.2022 16:30
Tilaajille
Sotaveteraaniyhdistyksen taival päättymässä, havuseppeleiden laskijoiksi tarvitaan lisää vapaaehtoisia – yhdistysten ja yhteisöjen perustaman Tammenlehvän perinnetoimikunnan työ on päässyt hyvään vauhtiin

So­ta­ve­te­raa­ni­yh­dis­tyk­sen taival päät­ty­mäs­sä, ha­vu­sep­pe­lei­den las­ki­joik­si tar­vi­taan lisää va­paa­eh­toi­sia – yh­dis­tys­ten ja yh­tei­sö­jen pe­rus­ta­man Tam­men­leh­vän pe­rin­ne­toi­mi­kun­nan työ on päässyt hyvään vauh­tiin

25.10.2022 19:13
Tilaajille
Lukijalta: Uusi ”Salpalinja” Kuusamoon – jälleen katsotaan mittaa naapurista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uusi ”Sal­pa­lin­ja” Kuu­sa­moon – jälleen kat­so­taan mittaa naa­pu­ris­ta

25.10.2022 11:00
Tilaajille
Posiolla löytyi järven takaa kuninkaallisia rahoja, jotka painavat monta kiloa kappale – maakuntamuseo tuo aarteen näytille torstaina

Po­siol­la löytyi järven takaa ku­nin­kaal­li­sia rahoja, jotka pai­na­vat monta kiloa kappale – maa­kun­ta­mu­seo tuo aarteen näy­til­le tors­tai­na

18.10.2022 19:00 1
Tilaajille
"Teräsbetonikorsujen määrä oli minulle suuri yllätys" – Tapio Heiskanen julkaisi kirjan siitä, mitä Salpalinja-puolustusvarustusta Kuusamoon suunniteltiin ja ehdittiin tehdä

"Te­räs­be­to­ni­kor­su­jen määrä oli minulle suuri yl­lä­tys" – Tapio Heis­ka­nen jul­kai­si kirjan siitä, mitä Sal­pa­lin­ja-puo­lus­tus­va­rus­tus­ta Kuu­sa­moon suun­ni­tel­tiin ja eh­dit­tiin tehdä

09.10.2022 04:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Sotapuolue kuulostaa turvallisuuspalvelun luomukselta – Venäjän todellisen opposition kannattajat kulkevat syrjäkaduilla hiljaisiksi pamputettuina
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: So­ta­puo­lue kuu­los­taa tur­val­li­suus­pal­ve­lun luo­muk­sel­ta – Venäjän to­del­li­sen op­po­si­tion kan­nat­ta­jat kul­ke­vat syr­jä­ka­duil­la hil­jai­sik­si pam­pu­tet­tui­na

03.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Kadonneet lampaat ja tarinoita desanteista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ka­don­neet lampaat ja ta­ri­noi­ta de­san­teis­ta

29.09.2022 11:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kainuun rajavartioston tiedote viime viikonlopulta rajan luvatta ylittäneistä tuskin jää suinkaan viimeiseksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kainuun ra­ja­var­tios­ton tiedote viime vii­kon­lo­pul­ta rajan luvatta ylit­tä­neis­tä tuskin jää suin­kaan vii­mei­sek­si

28.09.2022 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Eläminen kallistuu – pitäisikö kaupasta ostamisen sijasta palata vähitellen omavaraistalouteen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elä­mi­nen kal­lis­tuu – pi­täi­si­kö kau­pas­ta os­ta­mi­sen sijasta palata vä­hi­tel­len oma­va­rais­ta­lou­teen?

23.09.2022 13:00
Tilaajille