Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Historia
Kuukausi
Eemil Törmänen viljeli maata hevosella, hänen poikansa traktorilla ja nyt pientiloilta käydään muualla töissä – jopa 700 maatonta viljelijää sai tilan 1930-luvulla Kuusamossa ja se mullisti paikkakunnan tulevaisuuden

Eemil Tör­mä­nen viljeli maata he­vo­sel­la, hänen poi­kan­sa trak­to­ril­la ja nyt pien­ti­loil­ta käydään muualla töissä – jopa 700 maa­ton­ta vil­je­li­jää sai tilan 1930-lu­vul­la Kuu­sa­mos­sa ja se mul­lis­ti paik­ka­kun­nan tu­le­vai­suu­den

16.01.2022 12:00
Tilaajille
Suomen markka vaihdettiin euroksi 20 vuotta sitten – vieläkö kerrot mielessäsi euron kuudella?

Suomen markka vaih­det­tiin euroksi 20 vuotta sitten – vieläkö kerrot mie­les­sä­si euron kuu­del­la?

14.01.2022 19:31
Tilaajille
Uusi perinnetoiminkunta jatkaa veteraanijärjestöjen työtä –  Tuomo Horsma: "Hyvin valmisteltu työ pohjana"

Uusi pe­rin­ne­toi­min­kun­ta jatkaa ve­te­raa­ni­jär­jes­tö­jen työtä –  Tuomo Horsma: "Hyvin val­mis­tel­tu työ poh­ja­na"

12.01.2022 04:00
Tilaajille
Miksi selkosten maa saa kynän teräväksi? Koillismaalta tulee ennätysmäärä kirjailijoita – renkirunoilija Juuso Mursusta painosten kuninkaaseen Kalle Päätaloon

Miksi sel­kos­ten maa saa kynän te­rä­väk­si? Koil­lis­maal­ta tulee en­nä­tys­mää­rä kir­jai­li­joi­ta – ren­ki­ru­noi­li­ja Juuso Mur­sus­ta pai­nos­ten ku­nin­kaa­seen Kalle Pää­ta­loon

09.01.2022 12:00 1
Tilaajille
Ylen hittisarja muistelee Kuusamosta käynnistynyttä ja maailmalla kohahduttanutta neuvostoviulistin loikkausta – Viktoria Mullova palaa Kuusamoon 40 vuotta paon jälkeen

Ylen hit­ti­sar­ja muis­te­lee Kuu­sa­mos­ta käyn­nis­ty­nyt­tä ja maail­mal­la ko­hah­dut­ta­nut­ta neu­vos­to­viu­lis­tin loik­kaus­ta – Vik­to­ria Mullova palaa Kuu­sa­moon 40 vuotta paon jälkeen

06.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Halusiko tuntematon kuvaaja kuvata naisten arkea? Asiantuntijat avaavat Oulangan kylän valokuvia vuodelta 1928: ”Henkilöt ja tilanteet ovat aitoja, mutta hieman sommiteltuja”

Ha­lu­si­ko tun­te­ma­ton kuvaaja kuvata naisten arkea? Asian­tun­ti­jat avaavat Ou­lan­gan kylän va­lo­ku­via vuo­del­ta 1928: ”Hen­ki­löt ja ti­lan­teet ovat aitoja, mutta hieman som­mi­tel­tu­ja”

01.01.2022 12:00 2
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen olen käynyt jouluna Saaren hau­taus­maal­la – viime jouluna ketju kat­ke­si, mutta muisto säilyy

25.12.2021 19:31
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Oi­van­gin­jär­vi on oi­keas­ti ”pää­kal­lo­jär­vi”, eikä turhan takia – sen ran­noil­ta on löy­det­ty pää­kal­lo­ja

25.12.2021 19:22
Tilaajille
Porot vetivät 300 vuotta sitten Kuusamoon kirkonkellon, johon on valettu osa jouluevankeliumin tekstistä – seurakuntamestari Heli Posio on kerran joutunut turvautumaan käsisoittoon

Porot vetivät 300 vuotta sitten Kuu­sa­moon kir­kon­kel­lon, johon on valettu osa jou­lu­evan­ke­liu­min teks­tis­tä – seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Heli Posio on kerran jou­tu­nut tur­vau­tu­maan kä­si­soit­toon

24.12.2021 12:00
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Kaksi lahjaa lapsuuden jouluista on jäänyt mieleen: kiiltävä kapsäkki ja pieni himmeli – aikuisena saa miettiä, miten joulun haluaa viettää
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Kaksi lahjaa lap­suu­den jou­luis­ta on jäänyt mie­leen: kiil­tä­vä kap­säk­ki ja pieni himmeli – ai­kui­se­na saa miet­tiä, miten joulun haluaa viettää

22.12.2021 04:00
Tilaajille
Osmo Bullerin kolumni: Isoisäni Manne Buller kuvasi Taivalkoskea ennen sotia, mutta kokoelma tuhoutui saksalaisten hävityksessä – hän säästyi siltä järkytykseltä
Kolumni

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Iso­isä­ni Manne Buller kuvasi Tai­val­kos­kea ennen sotia, mutta ko­koel­ma tu­hou­tui sak­sa­lais­ten hä­vi­tyk­ses­sä – hän säästyi siltä jär­ky­tyk­sel­tä

20.12.2021 17:13
Tilaajille
Vanhemmat
Tero Karjalaisen kolumni: MTV3 toi läyryävät eteläläiset kuusamolaisten olohuoneisiin
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: MTV3 toi läy­ryä­vät ete­lä­läi­set kuu­sa­mo­lais­ten olo­huo­nei­siin

17.12.2021 04:00 3
Tilaajille
Uhreja, hurttia ja sankareita Oivanginjärvellä – jotakin ehkä sattui, mutta vuodattiko silloin verta lappalainen, suomalainen vaiko venäläinen?

Uhreja, hurttia ja san­ka­rei­ta Oi­van­gin­jär­vel­lä – jotakin ehkä sattui, mutta vuo­dat­ti­ko silloin verta lap­pa­lai­nen, suo­ma­lai­nen vaiko ve­nä­läi­nen?

11.12.2021 12:00
Tilaajille
Suomi ymmärtää meitä kaikkia – lue abiturientti Erno Virtasen puhe Posion itsenäisyyspäivän juhlassa ja lakkiaisissa

Suomi ym­mär­tää meitä kaikkia – lue abi­tu­rient­ti Erno Vir­ta­sen puhe Posion it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa ja lak­kiai­sis­sa

09.12.2021 04:00
Tilaajille
Sankaruudella ei ole sukupuolta – Raita Virranniemi nostaa juhlapuheessaan esiin Suomen kasvu köyhästä yhdeksi vauraimmista maista

San­ka­ruu­del­la ei ole su­ku­puol­ta – Raita Vir­ran­nie­mi nostaa juh­la­pu­hees­saan esiin Suomen kasvu köy­häs­tä yhdeksi vau­raim­mis­ta maista

07.12.2021 18:34
Tilaajille
Lottien opettamaa palveluhenkisyyttä löytyy yhä Lapista – lue Ulla-Maija Perttusen puhe Posion itsenäisyyspäivän juhlasta

Lottien opet­ta­maa pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä löytyy yhä Lapista – lue Ul­la-Mai­ja Pert­tu­sen puhe Posion it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­ta

08.12.2021 08:15
Tilaajille
Sini Karjalainen juhlii itsenäisyyttä valtameren takana Burlingtonissa Suomi-illallisella – ”Maamme-laulu nostaa kylmät väreet pintaan”

Sini Kar­ja­lai­nen juhlii it­se­näi­syyt­tä val­ta­me­ren takana Bur­ling­to­nis­sa Suo­mi-il­lal­li­sel­la – ”Maam­me-lau­lu nostaa kylmät väreet pin­taan”

06.12.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalaisten ajatuksia itsenäisyydestä – ”Muistelkaamme itsenäisyytemme mahdollistaneiden sukupolvien tarinoita, kirjoittakaamme niitä ylös ja kertokaamme niistä seuraaville polville”

Koil­lis­maa­lais­ten aja­tuk­sia it­se­näi­syy­des­tä – ”Muis­tel­kaam­me it­se­näi­syy­tem­me mah­dol­lis­ta­nei­den su­ku­pol­vien ta­ri­noi­ta, kir­joit­ta­kaam­me niitä ylös ja ker­to­kaam­me niistä seu­raa­vil­le pol­vil­le”

06.12.2021 04:00
Tilaajille
Osmo Bullerin vieraskolumni: Erkki Salomaa selvisi talvisodasta, mutta hänestä tuli SKP:n puoluetaistelun sankarivainaja
Mielipidekirjoitus

Osmo Bul­le­rin vie­ras­ko­lum­ni: Erkki Salomaa selvisi tal­vi­so­das­ta, mutta hänestä tuli SKP:n puo­lue­tais­te­lun san­ka­ri­vai­na­ja

15.11.2021 11:00
Tilaajille