Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kirjat
"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun veljesi?" – Petroskoissa syntyneen kuusamolaisen Taisto Kurtin värikäs elämäntarina pääsi mukaan

"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun vel­je­si?" – Pet­ros­kois­sa syn­ty­neen kuu­sa­mo­lai­sen Taisto Kurtin värikäs elä­män­ta­ri­na pääsi mukaan

25.02.2024 12:00
Tilaajille
Markku Myllylän tietotarinakirja kertoo kalaretkistä ja jakaa apuja ja osviittaa Kuusamossa kalalle mielivälle –  "Suomen suurin onkimatofarmikin löytyy pitäjästä"

Markku Myl­ly­län tie­to­ta­ri­na­kir­ja kertoo ka­la­ret­kis­tä ja jakaa apuja ja os­viit­taa Kuu­sa­mos­sa kalalle mie­li­väl­le – "Suomen suurin on­ki­ma­to­far­mi­kin löytyy pi­tä­jäs­tä"

01.02.2024 11:00 2
Tilaajille
"Siellä ne putkasellit oli" – kotiseutuneuvos Helena Palosaari tallensi viimein kirjaksi asti isänsä Maikku-Jannen elämää, jossa oli myös kipeitä vaiheita

"Siellä ne put­ka­sel­lit oli" – ­ko­ti­seu­tu­neu­vos Helena Pa­lo­saa­ri tal­len­si viimein kir­jak­si asti isänsä Maik­ku-Jan­nen elämää, jossa oli myös kipeitä vai­hei­ta

30.01.2024 17:00 1
Tilaajille
Nämä kirjat pelastavat joulun – Kolme somettajaa esittelee parhaat lukuvinkkinsä

Nämä kirjat pe­las­ta­vat joulun – Kolme so­met­ta­jaa esit­te­lee parhaat lu­ku­vink­kin­sä

22.12.2023 19:29
Tilaajille
Arvio: Erämiehen elämää kaukana kaikesta – toimittaja Pekka Ervasti jakaa kirjassaan hyviä neuvoja harrastuksestaan

Arvio: Erä­mie­hen elämää kaukana kai­kes­ta – toi­mit­ta­ja Pekka Ervasti jakaa kir­jas­saan hyviä neuvoja har­ras­tuk­ses­taan

15.11.2023 12:44 2
Tilaajille
Uusi näkökulma Kuolan suomalaisten kohtaloon – Agnessa Haikaran "Kuka koputtaa ovellesi" takavarikoitiin Venäjällä, mutta julkaistiin Suomessa

Uusi nä­kö­kul­ma Kuolan suo­ma­lais­ten koh­ta­loon – Agnessa Hai­ka­ran "Kuka ko­put­taa ovel­le­si" ta­ka­va­ri­koi­tiin Ve­nä­jäl­lä, mutta jul­kais­tiin Suo­mes­sa

09.11.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkoskelaiset sisarukset Tanja ja Teija tuottavat kasvattajille lasten tunnetaitovälineitä – "Kilpailua tällä alalla on aika paljon"

Tai­val­kos­ke­lai­set si­sa­ruk­set Tanja ja Teija tuot­ta­vat kas­vat­ta­jil­le lasten tun­ne­tai­to­vä­li­nei­tä – "Kil­pai­lua tällä alalla on aika paljon"

05.10.2023 04:00
Tilaajille
Tuulikki Helin päätti 7-vuotiaana, että ei kirjoita ikinä mitään – eläkeläisenä hän julkaisi kirjan Paanajärven isoäidistään: ”Olen ylpeä itsestäni, että olen ylipäänsä saanut tehtyä kirjan”

Tuu­lik­ki Helin päätti 7-vuo­tiaa­na, että ei kir­joi­ta ikinä mitään – elä­ke­läi­se­nä hän jul­kai­si kirjan Paa­na­jär­ven isoäi­dis­tään: ”Olen ylpeä it­ses­tä­ni, että olen yli­pään­sä saanut tehtyä kirjan”

15.09.2023 14:35
Tilaajille
Kuuden kirjan verran kasvutarinaa – Janne Nevalan uusin romaani on valmis, ja siinä kirjailijan oma ääni kuuluu vahvana

Kuuden kirjan verran kas­vu­ta­ri­naa – Janne Nevalan uusin romaani on valmis, ja siinä kir­jai­li­jan oma ääni kuuluu vahvana

23.08.2023 11:00
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Mitä aiot lukea seu­raa­vak­si?

16.08.2023 04:00 2
Tilaajille
Tuore kirja Kiestingin motista herätti keskustelua – Epäonnisesta sotaretkestä romaanin kirjoittanut sotakirjailija Pekka Jaatinen vieraili Pudasjärvellä, josta taisteluun lähti paljon sotilaita

Tuore kirja Kies­tin­gin motista herätti kes­kus­te­lua – Epä­on­ni­ses­ta so­ta­ret­kes­tä ro­maa­nin kir­joit­ta­nut so­ta­kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä, josta tais­te­luun lähti paljon so­ti­lai­ta

11.08.2023 16:30
Tilaajille
Lainavinkki: Kadonneiden tarinoita sarjakuvina Emilia Laatikaisen esikoisteoksessa

Lai­na­vink­ki: Ka­don­nei­den ta­ri­noi­ta sar­ja­ku­vi­na Emilia Laa­ti­kai­sen esi­kois­teok­ses­sa

06.08.2023 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Kun venäläinen uutistoimittaja näytti uutislähetyksessä sodanvastaista kylttiä, alkoi yhden naistoimittajan taistelu Venäjän propagandakoneistoa vastaan

Lai­na­vink­ki: Kun ve­nä­läi­nen uu­tis­toi­mit­ta­ja näytti uu­tis­lä­he­tyk­ses­sä so­dan­vas­tais­ta kylt­tiä, alkoi yhden nais­toi­mit­ta­jan tais­te­lu Venäjän pro­pa­gan­da­ko­neis­toa vastaan

22.07.2023 04:00
Tilaajille
Tommi Kinnusen Neljäntienristeys voitti ulkomaisen kirjallisuuspalkinnon

Tommi Kin­nu­sen Nel­jän­tien­ris­teys voitti ul­ko­mai­sen kir­jal­li­suus­pal­kin­non

03.07.2023 16:55 1
Tilaajille
Solovetskin luostarisaari on kohdannut monta väkivallan aaltoa vuosisatojen kuluessa – myös Kuusamo linkittyy saaren historiaan

So­lo­vets­kin luos­ta­ri­saa­ri on koh­dan­nut monta vä­ki­val­lan aaltoa vuo­si­sa­to­jen ku­lues­sa – myös Kuusamo lin­kit­tyy saaren his­to­riaan

07.05.2023 04:01
Tilaajille
Muistatko Pudasjärven ufot ja Saapungin valopallot? Skeptikko Vesa Sisätön kirja kokoaa Suomen kummallisimmat tapahtumat yksiin kansiin

Muis­tat­ko Pu­das­jär­ven ufot ja Saa­pun­gin va­lo­pal­lot? Skep­tik­ko Vesa Sisätön kirja kokoaa Suomen kum­mal­li­sim­mat ta­pah­tu­mat yksiin kansiin

08.04.2023 04:00
Tilaajille
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle – Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

25.03.2023 16:30
Tilaajille
Lainavinkki: Merkillinen tarina harmaista herroista ja tytöstä, joka antoi ihmisille takaisin ajan

Lai­na­vink­ki: Mer­kil­li­nen tarina har­mais­ta her­rois­ta ja ty­tös­tä, joka antoi ih­mi­sil­le ta­kai­sin ajan

04.03.2023 17:16
Tilaajille
Monipuolinen rajaseututyö sai oman historiansa –rajaseututyön alkusysäyksenä oli huoli väestön taloudellisen ja henkisen köyhyyden luomasta turvallisuusuhkasta

Mo­ni­puo­li­nen ra­ja­seu­tu­työ sai oman his­to­rian­sa –ra­ja­seu­tu­työn al­ku­sy­säyk­se­nä oli huoli väestön ta­lou­del­li­sen ja hen­ki­sen köy­hyy­den luo­mas­ta tur­val­li­suus­uh­kas­ta

17.01.2023 08:51
Tilaajille
Lainavinkki: Hienovireinen kuvaus elämän käännekohdista

Lai­na­vink­ki: Hie­no­vi­rei­nen kuvaus elämän kään­ne­koh­dis­ta

14.01.2023 17:01
Tilaajille