Kierrätys
Tästä on kyse Mäntyselän 20 miljoonan investoinneissa, tavoitteina muun muassa öljyn käytön lopettaminen ja kierrätysasteen nosto –  "Kaupunki käyttää jätteiden ajamiseen vuosittain noin 600 000 euroa"

Tästä on kyse Män­ty­se­län 20 mil­joo­nan in­ves­toin­neis­sa, ta­voit­tei­na muun muassa öljyn käytön lo­pet­ta­mi­nen ja kier­rä­tys­as­teen nosto – "Kau­pun­ki käyttää jät­tei­den aja­mi­seen vuo­sit­tain noin 600 000 euroa"

11.02.2022 04:00
Tilaajille
Suomen ennätykset romuksi autojen kierrätyksessä: Viime vuonna kierrätettiin ajoneuvoja enemmän kuin koskaan – taustalla muun muassa romutuspalkkio

Suomen en­nä­tyk­set romuksi autojen kier­rä­tyk­ses­sä: Viime vuonna kier­rä­tet­tiin ajo­neu­vo­ja enemmän kuin koskaan – taus­tal­la muun muassa ro­mu­tus­palk­kio

18.01.2022 16:21
Joulun kynttilämerestä syntyy paljon roskaa hautausmaille – Kuusamon hautausmailla jätteiden lajittelussa voisi olla parantamisen varaa

Joulun kynt­ti­lä­me­res­tä syntyy paljon roskaa hau­taus­mail­le – Kuu­sa­mon hau­taus­mail­la jät­tei­den la­jit­te­lus­sa voisi olla pa­ran­ta­mi­sen varaa

30.12.2021 11:00
Tilaajille
’Zombiakut’ aiheuttavat Suomessa yhä enemmän tulipaloja – lajittelemalla ehkäiset vaaratilanteet

’Zom­bia­kut’ ai­heut­ta­vat Suo­mes­sa yhä enemmän tu­li­pa­lo­ja – la­jit­te­le­mal­la eh­käi­set vaa­ra­ti­lan­teet

24.10.2021 13:03
Tilaajille
Suomeen rakentuu kovaa vauhtia uusia tuulivoimaloita – Maanomistajat ovat huolissaan mahdollisista purkukustannuksista tulevaisuudessa

Suomeen ra­ken­tuu kovaa vauhtia uusia tuu­li­voi­ma­loi­ta – ­Maa­no­mis­ta­jat ovat huo­lis­saan mah­dol­li­sis­ta pur­ku­kus­tan­nuk­sis­ta tu­le­vai­suu­des­sa

18.08.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Miksi näitä ei tyhjennetä ajoissa?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi näitä ei tyh­jen­ne­tä ajois­sa?

21.07.2021 19:00 2
Tilaajille
Tolpanniemen koulun väki kyllästyi epäsiistiin kierrätyspisteeseen viereisellä tontilla ja tarttui toimeen: "Ehkä näitä ei enää töhrittäisi, kun ihmiset näkee, että me on nähty vaivaa"

Tol­pan­nie­men koulun väki kyl­läs­tyi epä­siis­tiin kier­rä­tys­pis­tee­seen vie­rei­sel­lä ton­til­la ja tarttui toi­meen: "Ehkä näitä ei enää töh­rit­täi­si, kun ihmiset näkee, että me on nähty vaivaa"

05.06.2021 04:00 1
Tilaajille
Iso osa jätteenkuljetuksesta kuntien kontolle – jätelakiesitys ehdottaa, että jatkossa kunnat järjestävät keskitetysti muun muassa biojätteen ja muovin keruun ja kuljetuksen

Iso osa jät­teen­kul­je­tuk­ses­ta kuntien kon­tol­le – jä­te­la­ki­esi­tys eh­dot­taa, että jat­kos­sa kunnat jär­jes­tä­vät kes­ki­te­tys­ti muun muassa bio­jät­teen ja muovin keruun ja kul­je­tuk­sen

15.04.2021 09:20
Tilaajille
Maskit tukkivat viemäreitä Kemijärvellä – "Emme keksi muuta selitystä, kuin että niitä laitetaan vessanpönttöön"

Maskit tuk­ki­vat vie­mä­rei­tä Ke­mi­jär­vel­lä – "Emme keksi muuta se­li­tys­tä, kuin että niitä lai­te­taan ves­san­pönt­töön"

02.02.2021 16:49
Tilaajille
Itse tehty: Käytetty nahkalaukku sai uuden designin –  kahvipusseja, tylliä ja kadulta löytyneitä paljetteja

Itse tehty: Käy­tet­ty nah­ka­lauk­ku sai uuden de­sig­nin – kah­vi­pus­se­ja, tylliä ja kadulta löy­ty­nei­tä pal­jet­te­ja

30.11.2020 13:47
Jätelain uudistumisen myötä vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä tulee jatkossa olla vähintään kuusi jäteastiaa - Kuusamossa biojätteen erilliskeräys on jo mahdollista

Jä­te­lain uu­dis­tu­mi­sen myötä vä­hin­tään viiden huo­neis­ton asuin­kiin­teis­töil­lä tulee jat­kos­sa olla vä­hin­tään kuusi jä­te­as­tiaa - Kuu­sa­mos­sa bio­jät­teen eril­lis­ke­räys on jo mah­dol­lis­ta

13.08.2020 17:00
Tilaajille
HÄH: Sänkikankaantien romukasat ihmetyttävät

HÄH: Sän­ki­kan­kaan­tien ro­mu­ka­sat ih­me­tyt­tä­vät

13.08.2020 04:00
Tilaajille
Jätteet oikeisiin paikkoihin - kyllästetty puinen pihalaatta ei kuulu puutarhajätteiden jäteasemalle

Jätteet oi­kei­siin paik­koi­hin - kyl­läs­tet­ty puinen pi­ha­laat­ta ei kuulu puu­tar­ha­jät­tei­den jä­te­ase­mal­le

15.07.2020 18:01
Tilaajille
Kuusamon demarit haluaa selkokieliset kierrätysohjeet - pakkauksiin koodien tilalle kierrätysohje

Kuu­sa­mon demarit haluaa sel­ko­kie­li­set kier­rä­tys­oh­jeet - pak­kauk­siin koodien tilalle kier­rä­tys­oh­je

21.01.2020 11:11
Pääkirjoitus: Voisiko Kuusamosta tulla jätteetön kaupunki viidessä vuodessa? Kierrätykseen kannattaa satsata
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Voisiko Kuu­sa­mos­ta tulla jät­tee­tön kau­pun­ki vii­des­sä vuo­des­sa? Kier­rä­tyk­seen kan­nat­taa satsata

10.01.2020 16:48
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tiedän monta per­het­tä, jossa lapset toi­mi­vat la­jit­te­lu­po­lii­sei­na – pe­las­tuu­ko maailma sit­ten­kin?

07.12.2018 05:00
Kymmenen naista kääri hihat ja toteutti pop up -kirppiksen – Myös kannanotto keskustan hiljentymiselle ja palvelukulttuurille: "Kuusamossa liikkeet menevät aikaisten kiinni"

Kym­me­nen naista kääri hihat ja to­teut­ti pop up -kirp­pik­sen – Myös kan­nan­ot­to kes­kus­tan hil­jen­ty­mi­sel­le ja pal­ve­lu­kult­tuu­ril­le: "Kuu­sa­mos­sa liik­keet menevät ai­kais­ten kiinni"

21.09.2018 16:00

Isoja bio­ener­gia­lai­tok­sia nousee Ka­jaa­niin ja Ke­mi­jär­vel­le – miksi Koil­lis­maa ei kiin­nos­ta in­ves­toi­jia?

14.09.2018 09:00
Rekkakuormallinen kuusamolaisten jätteitä kuljetetaan joka arkipäivä Ouluun – nyt mietitään, kannattaisiko ne sittenkin polttaa lämmöksi paikan päällä

Rek­ka­kuor­mal­li­nen kuu­sa­mo­lais­ten jät­tei­tä kul­je­te­taan joka ar­ki­päi­vä Ouluun – nyt mie­ti­tään, kan­nat­tai­si­ko ne sit­ten­kin polttaa läm­mök­si paikan päällä

14.09.2018 09:00
Kuusamolaisten muovijäte ei päädy kaukomaiden kautta maailman meriin – lajitellusta muovista tulee uusiomateriaalia ja energiaa

Kuu­sa­mo­lais­ten muo­vi­jä­te ei päädy kau­ko­mai­den kautta maail­man meriin – la­ji­tel­lus­ta muo­vis­ta tulee uu­sio­ma­te­riaa­lia ja ener­giaa

06.07.2018 09:00