Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

kansallinen veteraanipäivä
Veteraanipäivää vietettiin Koillismaalla ensimmäistä kertaa Nato-maana – "Olemme saranakohdassa, jossa sodan opetukset ovat saaneet kansakuntamme tekemään tulevaisuutensa turvaksi kauaskantoisia puolustusratkaisuja"

Ve­te­raa­ni­päi­vää vie­tet­tiin Koil­lis­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa Na­to-maa­na – "Olemme sa­ra­na­koh­das­sa, jossa sodan ope­tuk­set ovat saaneet kan­sa­kun­tam­me te­ke­mään tu­le­vai­suu­ten­sa tur­vak­si kauas­kan­toi­sia puo­lus­tus­rat­kai­su­ja"

27.04.2023 15:30
Tilaajille
"Sotauutiset Euroopasta tuntuvat meistä epätodellisilta ja pelottavilta" – veteraanipäivää vietettiin Koillismaalla juhlallisesti, lue tästä juhlien puhujien ajatuksia

"So­tauu­ti­set Eu­roo­pas­ta tun­tu­vat meistä epä­to­del­lisil­ta ja pe­lot­ta­vil­ta" – ve­te­raa­ni­päi­vää vie­tet­tiin Koil­lis­maal­la juh­lal­li­ses­ti, lue tästä juhlien pu­hu­jien aja­tuk­sia

28.04.2022 04:00
Tilaajille
"Hienoa, kun saatiin everstille järjestymään tulo Kuusamoon" – kansallista veteraanipäivää vietetään keskiviikkona erikoisessa hengessä

"Hie­noa, kun saatiin evers­til­le jär­jes­ty­mään tulo Kuu­sa­moon" – kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na eri­koi­ses­sa hen­ges­sä

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Sanna Kantola veteraanipäivän puheessaan Kuusamossa:  "Lotta Svärd -järjestö voidaan nähdä aikaansa nähden hyvin tasa-arvoistavana toimijana, jonka keskiössä oli koulutus ja toiminta yhteiskuntaluokasta riippumatta"

Sanna Kantola ve­te­raa­ni­päi­vän pu­hees­saan Kuu­sa­mos­sa: "Lotta Svärd -jär­jes­tö voidaan nähdä ai­kaan­sa nähden hyvin ta­sa-ar­vois­ta­va­na toi­mi­ja­na, jonka kes­kiös­sä oli kou­lu­tus ja toi­min­ta yh­teis­kun­ta­luo­kas­ta riip­pu­mat­ta"

28.04.2021 09:00
Käylän juhlassa muisteltiin lottia: lottapukunsa piilottanutta äitiä, muistomerkin syntyä ja pikkulotan urhoollista toimintaa partisaani-iskussa – lue kaikki kolme juhlapuhetta tästä

Käylän juh­las­sa muis­tel­tiin lottia: lot­ta­pu­kun­sa pii­lot­ta­nut­ta äitiä, muis­to­mer­kin syntyä ja pik­ku­lo­tan ur­hool­lis­ta toi­min­taa par­ti­saa­ni-is­kus­sa – lue kaikki kolme juh­la­pu­het­ta tästä

27.04.2021 19:00
Tilaajille
"Historia on aina opettavaista, vaikka ei ihmiskunta ole halunnut siitä oppia" – Risto Kormilainen piti veteraanipäivän juhlapuheen Taivalkoskella

"His­to­ria on aina opet­ta­vais­ta, vaikka ei ih­mis­kun­ta ole ha­lun­nut siitä oppia" – Risto Kor­mi­lai­nen piti ve­te­raa­ni­päi­vän juh­la­pu­heen Tai­val­kos­kel­la

27.04.2021 17:15
Tilaajille
Veteraanijärjestöt aamunavauksessa Taivalkoskella: "Kunnioitetaan veteraanipäivän rauhanomaista luonnetta"

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt aa­mun­avauk­ses­sa Tai­val­kos­kel­la: "Kun­nioi­te­taan ve­te­raa­ni­päi­vän rau­han­omais­ta luon­net­ta"

27.04.2021 16:42
Tilaajille
Lottien elämäntyö muistoissa – Kuusamossa kunnioitetaan Veteraanipäivänä myös 100-vuotiasta Lotta Svärd -järjestöä

Lottien elä­män­työ muis­tois­sa – Kuu­sa­mos­sa kun­nioi­te­taan Ve­te­raa­ni­päi­vä­nä myös 100-vuo­tias­ta Lotta Svärd -jär­jes­töä

26.04.2021 11:00
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää vietettiin poikkeusoloissa – koronavirusepidemian vuoksi perinteisiä sisällä järjestettyjä juhlia ei nyt pystytty rajoitusten vuoksi järjestämään – pienimuotoiset tilaisuudet pidettiin ulkona

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­tet­tiin poik­keus­olois­sa – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian vuoksi pe­rin­tei­siä sisällä jär­jes­tet­ty­jä juhlia ei nyt pys­tyt­ty ra­joi­tus­ten vuoksi jär­jes­tä­mään – pie­ni­muo­toi­set ti­lai­suu­det pi­det­tiin ulkona

27.04.2020 18:42
Tilaajille
Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna etänä – musiikkiesitykset ja juhlapuheet välitetään videoyhteydellä ympäri Lappia

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään tänä vuonna etänä – mu­siik­ki­esi­tyk­set ja juh­la­pu­heet vä­li­te­tään vi­deo­yh­tey­del­lä ympäri Lappia

25.04.2020 11:43