Koulut
Lukijalta: Koulun tulevaisuudessa kyse myös alueen elinkeinoista – Kaivostoiminta toisi Käylään työntekijöitä perheineen, jotka haluvat lapset lähikouluun
Lukijalta Mielipide Thomas Hoyer

Lu­ki­jal­ta: Koulun tu­le­vai­suu­des­sa kyse myös alueen elin­kei­nois­ta – Kai­vos­toi­min­ta toisi Käylään työn­te­ki­jöi­tä per­hei­neen, jotka haluvat lapset lä­hi­kou­luun

10.11.2020 13:30 3
Tilaajille
Koululaisten Wilma-palvelun käyttäjä: näillä ohjeilla pääset kirjautumaan pian alkavan käyttökatkon jälkeen

Kou­lu­lais­ten Wil­ma-pal­ve­lun käyt­tä­jä: näillä oh­jeil­la pääset kir­jau­tu­maan pian alkavan käyt­tö­kat­kon jälkeen

08.09.2020 15:41 0
Tilaajille
Alakoulun saneeraus käynnistyy Taivalkoskella – oppilaat siirtyvät entisiin lukion tiloihin

Ala­kou­lun sa­nee­raus käyn­nis­tyy Tai­val­kos­kel­la – op­pi­laat siir­ty­vät en­ti­siin lukion ti­loi­hin

08.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Tolpanniemen koulun vanhempainillassa olleet ovat saattaneet altistua koronavirukselle – "Tartuntariski on pieni"

Tol­pan­nie­men koulun van­hem­pain­il­las­sa olleet ovat saat­ta­neet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – "Tar­tun­ta­ris­ki on pieni"

06.09.2020 17:14 2
Kiehtovatko vanhat koulut? – Kuusamossa kaupataan kahta kyläkoulua: "Lopullisen hinnan muodostuminen huutokaupoissa on todennäköisesti viimeisten päivien asia"

Kieh­to­vat­ko vanhat koulut? – Kuu­sa­mos­sa kau­pa­taan kahta ky­lä­kou­lua: "Lo­pul­li­sen hinnan muo­dos­tu­mi­nen huu­to­kau­pois­sa on to­den­nä­köi­ses­ti vii­meis­ten päivien asia"

08.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Viivi löysi kellon, Leena mäntytaulun – Kuusamon vanhoilta kouluilta poistettu tavara sai aikaan pitkän jonon Kirkkokedon koulun pihaan

Viivi löysi kellon, Leena män­ty­tau­lun – Kuu­sa­mon van­hoil­ta kou­luil­ta pois­tet­tu tavara sai aikaan pitkän jonon Kirk­ko­ke­don koulun pihaan

27.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Palanen muistoja ja haikeutta kotiin viemisiksi - lakkautettujen koulujen irtaimistoa myytiin Kuusamossa

Palanen muis­to­ja ja hai­keut­ta kotiin vie­mi­sik­si - lak­kau­tet­tu­jen kou­lu­jen ir­tai­mis­toa myytiin Kuu­sa­mos­sa

08.06.2020 17:27 0
Tilaajille
"Ei ole koskaan tuntunut niin ihanalta tulla kouluun" – 22 Törmäsen kyläkoulun oppilasta kokoontui vielä kahdeksi viikoksi yhteen viimeistä kertaa ennen koulun lakkautusta

"Ei ole koskaan tun­tu­nut niin iha­nal­ta tulla kou­luun" – 22 Tör­mä­sen ky­lä­kou­lun op­pi­las­ta ko­koon­tui vielä kah­dek­si vii­kok­si yhteen vii­meis­tä kertaa ennen koulun lak­kau­tus­ta

30.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Nyt alkaa olla aika purkaa rajoituksia – Lapsilla koronavirustartunnat ovat Suomessa olleet lieväoireisia, eikä vakavia, sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia ole ollut. Virus ei kierrä aktiivisesti lasten keskuudessa
Pääkirjoitus

Nyt alkaa olla aika purkaa ra­joi­tuk­sia – Lap­sil­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat Suo­mes­sa olleet lie­väoi­rei­sia, eikä va­ka­via, sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via tau­ti­ta­pauk­sia ole ollut. Virus ei kierrä ak­tii­vi­ses­ti lasten kes­kuu­des­sa

30.04.2020 04:00 0
Kotiin jäänyt vanhempi on suuremmassa uupumisriskissä – pitää muistaa välillä myös rentoutua

Kotiin jäänyt van­hem­pi on suu­rem­mas­sa uu­pu­mis­ris­kis­sä – pitää muistaa välillä myös ren­tou­tua

06.04.2020 11:42 0
Vanhempi, mietitkö miten saat käyttöösi kouluruokakorvauksen? Hyvä uutinen: sinun ei tarvitse tehdä mitään

Van­hem­pi, mie­tit­kö miten saat käyt­töö­si kou­lu­ruo­ka­kor­vauk­sen? Hyvä uu­ti­nen: sinun ei tar­vit­se tehdä mitään

01.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Koulussa vain muutama oppilas – Päivähoidossa puolet lapsista pois, kolme ryhmistä käytössä.

Kou­lus­sa vain muutama oppilas – Päi­vä­hoi­dos­sa puolet lap­sis­ta pois, kolme ryh­mis­tä käy­tös­sä.

23.03.2020 10:00 0
Tilaajille
Vain 46 lasta oli koulussa Kuusamossa keskiviikkona - Jouko Manninen: "Kriisin jälkeen koittaa jälleenrakennuksen aika"

Vain 46 lasta oli kou­lus­sa Kuu­sa­mos­sa kes­ki­viik­ko­na - Jouko Man­ni­nen: "K­rii­sin jälkeen koittaa jäl­leen­ra­ken­nuk­sen aika"

19.03.2020 18:30 0
"Kaikille se ei ole helppoa"- kuusamolaiset Aino ja Wiivi aprikoivat, mitä on edessä kun koulua käydään etänä

"Kai­kil­le se ei ole help­poa"- kuu­sa­mo­lai­set Aino ja Wiivi ap­ri­koi­vat, mitä on edessä kun koulua käydään etänä

17.03.2020 12:30 0
Lukijalta: Jos Määttälän koulu lakkautetaan, joudun matkustamaan joka päivä viisi vuotta pitkiä matkoja - omaa kouluamme ei saa lakkauttaa
Lukijalta Mielipide Sofia Kurtti

Lu­ki­jal­ta: Jos Määt­tä­län koulu lak­kau­te­taan, joudun mat­kus­ta­maan joka päivä viisi vuotta pitkiä matkoja - omaa kou­luam­me ei saa lak­kaut­taa

16.03.2020 16:00 0
Tilaajille
Koulut valmistautuvat etäopetukseen - asia ratkeaa hallituksen tiedotustilaisuudessa kello 16.15, seuraa suoraa lähetystä täällä

Koulut val­mis­tau­tu­vat etä­ope­tuk­seen - asia ratkeaa hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kello 16.15, seuraa suoraa lä­he­tys­tä täällä

16.03.2020 14:34 0
Lautakunta päätti käynnistää kouluverkkosuunnitelman tarkastelun - Määttälän ja Törmäsen koulun oppilaiden vanhempia kuullaan helmikuussa

Lau­ta­kun­ta päätti käyn­nis­tää kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man tar­kas­te­lun - Määt­tä­län ja Tör­mä­sen koulun op­pi­lai­den van­hem­pia kuul­laan hel­mi­kuus­sa

30.01.2020 19:09 0
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon kouluverkkoselvitys on tehtävä kuntalain mukaisesti aidosti osallistaen
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­sel­vi­tys on tehtävä kun­ta­lain mu­kai­ses­ti aidosti osal­lis­taen

30.01.2020 09:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Miksi kaupunki haluaa lakkauttaa kaupungin ainoan terveen koulun?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi kau­pun­ki haluaa lak­kaut­taa kau­pun­gin ainoan terveen koulun?

29.01.2020 18:41 0
Lautakunta kokoontuu keskustelemaan kyläkoulujen tulevaisuudesta - Puheenjohtaja Marja Tornberg vastaa Määttälän koulun oppilaiden vanhemmille: "Kokouksessa ei tehdä lakkauttamispäätöksiä"

Lau­ta­kun­ta ko­koon­tuu kes­kus­te­le­maan ky­lä­kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta - Pu­heen­joh­ta­ja Marja Torn­berg vastaa Määt­tä­län koulun op­pi­lai­den van­hem­mil­le: "Ko­kouk­ses­sa ei tehdä lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä"

29.01.2020 05:00 0
Tilaajille