Joko luit: Ruka Nor­di­cis­sa alkaa kaik­kien kolmen lajien maail­man­cu­pit – fluo­ri­tes­taus tuo uutta vipinää sta­dio­nil­le

Viikon kysymys: Uskotko opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sil­la olevan vai­ku­tus­ta hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lyyn?

Kuvaajalta: Pu­hu­taan asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä ja jä­te­tään mark­ki­noin­ti­ter­mit mai­nok­siin

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulut
Sähkötupakka on yleistynyt kuusamolaisnuorten keskuudessa – nuorisotoimi soittaa yli 13-vuotiaiden vanhemmille lähes viikoittain: "Malli on ollut iän kaiken olemassa, mutta tuote on vaihtunut"

Säh­kö­tu­pak­ka on yleis­ty­nyt kuu­sa­mo­lais­nuor­ten kes­kuu­des­sa – nuo­ri­so­toi­mi soittaa yli 13-vuo­tiai­den van­hem­mil­le lähes vii­koit­tain: "Malli on ollut iän kaiken ole­mas­sa, mutta tuote on vaih­tu­nut"

27.09.2023 04:00
Tilaajille
Nissinvaaran koulun suunnittelua jatketaan – tälle vuodelle suunnitteluun 300 000 euroa

Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

25.09.2023 11:15 11
Tilaajille
Taivalkosken eläkeläisyhdistyksille lupa käyttää koulujen tiloja korvauksetta – ei vain liikuntaan

Tai­val­kos­ken elä­ke­läis­yh­dis­tyk­sil­le lupa käyttää kou­lu­jen tiloja kor­vauk­set­ta – ei vain lii­kun­taan

20.09.2023 11:00
Tilaajille
Nissinvaara ei ehkä saakaan uutta koulua lähivuosina – Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta otti kantaa myös Rukan koulun korjausinvestointiin

Nis­sin­vaa­ra ei ehkä saakaan uutta koulua lä­hi­vuo­si­na – Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta otti kantaa myös Rukan koulun kor­jaus­in­ves­toin­tiin

30.08.2023 13:06 1
Tilaajille
Puhelinparkit ovat jo laajalti käytössä Koillismaan kouluissa – mutta mitä mieltä Koillismaalla ollaan ideasta, jossa puhelimen käyttöä rajoitettaisiin koulupäivän aikana vielä tiukemmin lailla?

Pu­he­lin­par­kit ovat jo laa­jal­ti käy­tös­sä Koil­lis­maan kou­luis­sa – mutta mitä mieltä Koil­lis­maal­la ollaan ideas­ta, jossa pu­he­li­men käyttöä ra­joi­tet­tai­siin kou­lu­päi­vän aikana vielä tiu­kem­min lailla?

11.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi haki 12 henkilöä, joukossa taivalkoskelainen vs. rehtori – viran jäistä nostamisen taustalla myös työntekijöiden kuormitus

Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä, jou­kos­sa tai­val­kos­ke­lai­nen vs. rehtori – viran jäistä nos­ta­mi­sen taus­tal­la myös työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus

08.08.2023 12:33
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

08.08.2023 08:39 1
Tilaajille
Oppilaitokset muistivat oppilaita – katso tästä ketkä saivat stipendejä koillismaalaisissa opinahjoissa

Op­pi­lai­tok­set muis­ti­vat op­pi­lai­ta – katso tästä ketkä saivat sti­pen­de­jä koil­lis­maa­lai­sis­sa opin­ah­jois­sa

08.06.2023 12:30 2
Tilaajille
Tulitikkuleikkejä ja ilkivaltaa koulujen pihoilla – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

Tu­li­tik­ku­leik­ke­jä ja il­ki­val­taa kou­lu­jen pi­hoil­la – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten ei kuulu kärsiä huo­nos­ta kou­lu­ra­ken­tees­ta

11.03.2023 04:00
Tilaajille

"O­sa­taan­ko kou­lus­sa var­mas­ti huo­mioi­da ana­fy­lak­sia?" – Osaa al­ler­gis­ten lasten van­hem­mis­ta pe­lot­taa, osa­taan­ko kou­luis­sa toimia oikein koh­tauk­sen sat­tues­sa

16.02.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Myös oppilailla on avaimia kiusaamisen ehkäisyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Myös op­pi­lail­la on avaimia kiu­saa­mi­sen eh­käi­syyn

14.02.2023 17:02
Tilaajille
"Miksi siirtää digitaaliseen maailmaan harjoittelu, joka voidaan tehdä myös paperilla?" Kuusamolainen opettaja Kimmo Huttu haluaa perusopetuksen digitalisaatiolle selkeät sisältötavoitteet – Huttu pureutuu aiheeseen tuoreessa väitöstutkimuksessaan

"Miksi siirtää di­gi­taa­li­seen maail­maan har­joit­te­lu, joka voidaan tehdä myös pa­pe­ril­la?" Kuu­sa­mo­lai­nen opet­ta­ja Kimmo Huttu haluaa pe­rus­ope­tuk­sen di­gi­ta­li­saa­tiol­le selkeät si­säl­tö­ta­voit­teet – Huttu pu­reu­tuu ai­hee­seen tuo­rees­sa väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan

02.02.2023 17:39 1
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 19:00
Tilaajille
Nämä ovat suurimmat haasteet kouluissa sähkökatkon tullessa – ekaluokkalaiset Hannah ja Juuso ovat valmiina opiskelemaan vaikka taskulampun avulla

Nämä ovat suu­rim­mat haas­teet kou­luis­sa säh­kö­kat­kon tul­les­sa – eka­luok­ka­lai­set Hannah ja Juuso ovat val­mii­na opis­ke­le­maan vaikka tas­ku­lam­pun avulla

21.12.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Harakka, varis, maalintu, vesilintu ja pikkulintu – nämä linnut Sisko luetteli ekaluokalla ja siitä kehkeytyi mielenkiintoinen keskustelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ha­rak­ka, varis, maa­lin­tu, ve­si­lin­tu ja pik­ku­lin­tu – nämä linnut Sisko luet­te­li eka­luo­kal­la ja siitä keh­key­tyi mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu

14.12.2022 18:09 1
Tilaajille
Lapin kovakuntoisimmat koululaiset asuvat Posiolla –kunnan pitkät urheiluperinteet ja hyvät harrastusmahdollisuudet näkyvät lasten ja nuorten liikuntatottumuksissa

Lapin ko­va­kun­toi­sim­mat kou­lu­lai­set asuvat Po­siol­la –kunnan pitkät ur­hei­lu­pe­rin­teet ja hyvät har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det näkyvät lasten ja nuorten lii­kun­ta­tot­tu­muk­sis­sa

14.12.2022 13:37
Tilaajille
Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti Syötteellä – Nuorisokeskus sulkeutuu sydäntalveksi

Koulu jatkaa toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti Syöt­teel­lä – Nuo­ri­so­kes­kus sul­keu­tuu sy­dän­tal­vek­si

22.11.2022 20:14
Tilaajille
Peruskoulun alkamisesta Koillismaalla 50 vuotta – Koillissanomat otti selvää, mitä peruskoulun tuolloin aloittaneille kuuluu nyt: "Varmasti koulun aloitus on jännittänyt ja vähän pelottanutkin"

Pe­rus­kou­lun al­ka­mi­ses­ta Koil­lis­maal­la 50 vuotta – Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mitä pe­rus­kou­lun tuol­loin aloit­ta­neil­le kuuluu nyt: "Var­mas­ti koulun aloitus on jän­nit­tä­nyt ja vähän pe­lot­ta­nut­kin"

19.08.2022 16:30
Tilaajille
Hilda on jo harjoitellut koulumatkan pyöräilyä – näillä vinkeillä ekaluokkalaisen arki lähtee hyvin käyntiin: "Ei kannata ruokkia jännitystä"

Hilda on jo har­joi­tel­lut kou­lu­mat­kan pyö­räi­lyä – näillä vin­keil­lä eka­luok­ka­lai­sen arki lähtee hyvin käyn­tiin: "Ei kannata ruokkia jän­ni­tys­tä"

09.08.2022 11:00
Tilaajille