Koulutus
Lukijalta Mielipide Mika Flöjt

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon toisen asteen kou­lu­tuk­sen jär­jes­te­lys­tä: "Muu­tok­sen jälkeen ei Kuu­sa­mon kau­pun­gil­la olisi enää suoraa vai­ku­tus­val­taa Kuu­sa­mos­sa tar­jot­ta­vaan am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen"

04.11.2020 14:00 0
Pääkirjoitus: Matemaattiset ja luonnontieteen alat eivät kiinnosta nuoria, vaikka niillä olisi töitä – muuttuva työelämä herättää kysymyksen, mihin nyt kannattaa kouluttautua?

Pää­kir­joi­tus: Ma­te­maat­ti­set ja luon­non­tie­teen alat eivät kiin­nos­ta nuoria, vaikka niillä olisi töitä – muut­tu­va työ­elä­mä he­rät­tää ky­sy­myk­sen, mihin nyt kan­nat­taa kou­lut­tau­tua?

28.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Koulutuksessa aina turvallisuus edellä - Kyllä uusi työkone aina miehen sytyttää

Kou­lu­tuk­ses­sa aina tur­val­li­suus edellä - Kyllä uusi työkone aina miehen sy­tyt­tää

26.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestämisessä parannettavaa: "Usein ongelmat liittyvät tiedon kulkuun"

Si­joi­tet­tu­jen lasten ja nuorten ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä pa­ran­net­ta­vaa: "Usein on­gel­mat liit­ty­vät tiedon kul­kuun"

15.06.2020 19:11 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ekaluokkalaisten määrän ennustetaan putoavat Koillismaalla, mutta sitä vastaan kannattaa tapella – kuinka pitkälle erikoistuminen riittää?

Pää­kir­joi­tus: Eka­luok­ka­lais­ten määrän en­nus­te­taan pu­toa­vat Koil­lis­maal­la, mutta sitä vastaan kan­nat­taa tapella – kuinka pit­käl­le eri­kois­tu­mi­nen riit­tää?

14.06.2020 12:45 0
Tilaajille
Katso tästä Koillismaan kevään uudet ylioppilaat – lakin saa koko maassa noin 21 500 oppilasta

Katso tästä Koil­lis­maan kevään uudet yli­op­pi­laat – lakin saa koko maassa noin 21 500 op­pi­las­ta

12.05.2020 09:52 0
Tilaajille
Koulut ovat jälleen uuden edessä - Kuusamossa vain pieni osa oppilaista jää kotiin

Koulut ovat jälleen uuden edessä - Kuu­sa­mos­sa vain pieni osa op­pi­lais­ta jää kotiin

11.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Paluu merkitsee kuusamolaiselle Einolle iloista kavereiden näkemistä – kunnat taas kaipaavat nyt selkeitä ohjeita turvallisen lähiopetuksen järjestämiseksi: "Pohditaan millä konstilla saadaan kaikki oppilaat kouluun"

Paluu mer­kit­see kuu­sa­mo­lai­sel­le Einolle iloista ka­ve­rei­den nä­ke­mis­tä – kunnat taas kai­paa­vat nyt sel­kei­tä ohjeita tur­val­li­sen lä­hi­ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si: "Poh­di­taan millä kons­til­la saadaan kaikki op­pi­laat kou­luun"

01.05.2020 08:00 0
Tilaajille
"Kuivaavat kenkätelineet sekä kuivauskaapit märille vaatteille" – Nilonkankaan uudessa alakoulussa opiskeltaisiin monitoimitiloissa eikä kotitaloustunneille tarvisi enää lähteä Torankiin

"Kui­vaa­vat ken­kä­te­li­neet sekä kui­vaus­kaa­pit märille vaat­teil­le" – Ni­lon­kan­kaan uudessa ala­kou­lus­sa opis­kel­tai­siin mo­ni­toi­mi­ti­lois­sa eikä ko­ti­ta­lous­tun­neil­le tarvisi enää lähteä To­ran­kiin

27.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta: "Meistä tuli tarpeettomia työhön, jonka osaamme" - koulunkäynninohjaaja kysyy, miksi heidät unohdettiin kriisin keskellä
Lukijalta Mielipide Tuija Vanttaja

Lu­ki­jal­ta: "Meistä tuli tar­peet­to­mia työhön, jonka osaam­me" - kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­ja kysyy, miksi heidät unoh­det­tiin kriisin kes­kel­lä

24.04.2020 10:00 0
Tilaajille
Diakiin hakeneiden määrä kasvoi kevään toisessa yhteishaussa - sisään päässeille tulee tieto näillä näkymin heinäkuussa

Diakiin ha­ke­nei­den määrä kasvoi kevään toi­ses­sa yh­teis­haus­sa - sisään pääs­seil­le tulee tieto näillä näkymin hei­nä­kuus­sa

06.04.2020 10:25 0
Tilaajille
Vanhempi, mietitkö miten saat käyttöösi kouluruokakorvauksen? Hyvä uutinen: sinun ei tarvitse tehdä mitään

Van­hem­pi, mie­tit­kö miten saat käyt­töö­si kou­lu­ruo­ka­kor­vauk­sen? Hyvä uu­ti­nen: sinun ei tar­vit­se tehdä mitään

01.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Lukijalta Mielipide Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00 0
Oppi menee perille etänäkin - kaikkea tietoa ei ole vielä monopoisoitu

Oppi menee perille etä­nä­kin - kaikkea tietoa ei ole vielä mo­no­poi­soi­tu

22.03.2020 04:00 0
Tilaajille
Tämä kouluaamu jää historiaan opetuksen siirtyessä kuukaudeksi kotioloihin – kuusamolainen Jesse on valmiina tähän: "Teen koulutehtävät kotona omassa huoneessani"

Tämä kou­lu­aa­mu jää his­to­riaan ope­tuk­sen siir­tyes­sä kuu­kau­dek­si ko­ti­oloi­hin – kuu­sa­mo­lai­nen Jesse on val­mii­na tähän: "Teen kou­lu­teh­tä­vät kotona omassa huo­nees­sa­ni"

18.03.2020 04:00 0
Tilaajille
"Tärkeintä olisi saada kanava, jonka kautta tietää, että sieltä se apu tulee" – Kuusamossa pohditaan keinoja koulukiusaamisen ehkäisyyn

"Tär­kein­tä olisi saada kanava, jonka kautta tietää, että sieltä se apu tulee" – Kuu­sa­mos­sa poh­di­taan keinoja kou­lu­kiu­saa­mi­sen eh­käi­syyn

26.02.2020 04:00 0
Tilaajille
Kalastus, valokuvaus ja muut erityistaidot tärkeässä roolissa – Tulevat luonto- ja eräoppaat pohtivat omien vahvuuksiensa hyödyntämistä työelämässä

Ka­las­tus, va­lo­ku­vaus ja muut eri­tyis­tai­dot tär­keäs­sä roo­lis­sa – Tulevat luonto- ja erä­op­paat poh­ti­vat omien vah­vuuk­sien­sa hyö­dyn­tä­mis­tä työ­elä­mäs­sä

20.02.2020 04:00 0
Tilaajille
Arkkitehtuuria ja ilmailua: Pudasjärven Hirsikampuksen lukioon houkutellaan erikoislinjoilla - yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen alkoi

Ark­ki­teh­tuu­ria ja il­mai­lua: Pu­das­jär­ven Hir­si­kam­puk­sen lukioon hou­ku­tel­laan eri­kois­lin­joil­la - yh­teis­ha­ku lu­kioi­hin ja am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen alkoi

19.02.2020 10:12 0
Tilaajille
Lukion on säilyttävä Taivalkoskella - abit yhtyivät huoleen

Lukion on säi­lyt­tä­vä Tai­val­kos­kel­la - abit yh­tyi­vät huoleen

13.02.2020 15:43 0
En minä sinne kuitenkaan kelpaa, saattaa paikkakuntalainen ajatella ja jättää hakematta Rukalle töihin - nyt harjoittelijoita houkutellaan ilmaisella majoituksella ja bussikortilla

En minä sinne kui­ten­kaan kelpaa, saattaa paik­ka­kun­ta­lai­nen aja­tel­la ja jättää ha­ke­mat­ta Rukalle töihin - nyt har­joit­te­li­joi­ta hou­ku­tel­laan il­mai­sel­la ma­joi­tuk­sel­la ja bus­si­kor­til­la

07.02.2020 05:00 0
Tilaajille