Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Koulutus
Kuukausi ja vanhemmat
EU ehdottaa nopeaa käsittelyä kaivosluville – ajetaanko pikakaistalla luontoarvojen yli?

EU eh­dot­taa nopeaa kä­sit­te­lyä kai­vos­lu­vil­le – aje­taan­ko pi­ka­kais­tal­la luon­to­ar­vo­jen yli?

23.09.2023 12:00 7
Tilaajille
Niko Väisänen luo Salpalinjan historiaa nykypäivään – sotahistoriaan voi pian tutustua Matkailukeskus Karhuntassussa ja sen verkkosivuilla virtuaalisesti.

Niko Väi­sä­nen luo Sal­pa­lin­jan his­to­riaa ny­ky­päi­vään – so­ta­his­to­riaan voi pian tu­tus­tua Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­sus­sa ja sen verk­ko­si­vuil­la vir­tuaa­li­ses­ti.

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Taivalkosken lukiolaisia innostetaan vapaa-ajallaan kulttuurielämyksiin kokijoina ja myös järjestäjinä – tuloksena kaksi opintopistettä

Tai­val­kos­ken lu­kio­lai­sia in­nos­te­taan va­paa-ajal­laan kult­tuu­ri­elä­myk­siin ko­ki­joi­na ja myös jär­jes­tä­ji­nä – tu­lok­se­na kaksi opin­to­pis­tet­tä

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Lukijalta: Taka-askeleet ainakin matematiikan opetuksessa ovat tarpeen – miksi opetusta suunnitellessa ei huomioida kokeneiden matematiikan opettajien ajatuksia?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­ka-as­ke­leet ainakin ma­te­ma­tii­kan ope­tuk­ses­sa ovat tarpeen – miksi ope­tus­ta suun­ni­tel­les­sa ei huo­mioi­da ko­ke­nei­den ma­te­ma­tii­kan opet­ta­jien aja­tuk­sia?

17.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Taivalkoskella järjestetään tuotekehityskoulutusta kunnan ja kehittämisyhtiön väelle – vuoden mittaiseen rupeamaan kuuluu 12 lähiopetuspäivää

Tai­val­kos­kel­la jär­jes­te­tään tuo­te­ke­hi­tys­kou­lu­tus­ta kunnan ja ke­hit­tä­mis­yh­tiön väelle – vuoden mit­tai­seen ru­pea­maan kuuluu 12 lä­hi­ope­tus­päi­vää

13.09.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Syysmarkkinat on opiskelijoiden ensimmäinen tapahtuma – tätä kaikkea lauantaina on luvassa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Syys­mark­ki­nat on opis­ke­li­joi­den en­sim­mäi­nen ta­pah­tu­ma – tätä kaikkea lauan­tai­na on luvassa

13.09.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Koulunkäynninohjaaja tukee ja kasvattaa, mutta missä arvostus?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­ja tukee ja kas­vat­taa, mutta missä ar­vos­tus?

12.09.2023 11:00
Tilaajille
Asenne ratkaisee, kun valintoja tehdään urheiluyläkouluun – oma tieni olisi noussut todennäköisesti pystyyn jo valintavaiheessa
Kolumni

Asenne rat­kai­see, kun va­lin­to­ja tehdään ur­hei­lu­ylä­kou­luun – oma tieni olisi noussut to­den­nä­köi­ses­ti pystyyn jo va­lin­ta­vai­hees­sa

11.09.2023 04:00
Tilaajille
Ovatko aikuiset lopettamassa harrastamisen? Kuusamo-opistolla satakunta ilmoittautujaa vähemmän kuin vuosi sitten: "Tilanne on aika dramaattinen"

Ovatko ai­kui­set lo­pet­ta­mas­sa har­ras­ta­mi­sen? Kuu­sa­mo-opis­tol­la sa­ta­kun­ta il­moit­tau­tu­jaa vä­hem­män kuin vuosi sitten: "Ti­lan­ne on aika dra­maat­ti­nen"

10.09.2023 04:00 6
Tilaajille
Nilolta huippu-urheilijaksi – Nilon koulu liittyy Olympiakomitean urheiluyläkouluverkostoon, ensimmäinen vaihe käynnistyy tänä lukuvuonna

Nilolta huip­pu-ur­hei­li­jak­si – Nilon koulu liittyy Olym­pia­ko­mi­tean ur­hei­luy­lä­kou­lu­ver­kos­toon, en­sim­mäi­nen vaihe käyn­nis­tyy tänä lu­ku­vuon­na

06.09.2023 04:00
Tilaajille
Rajaseudun kunnissa jaetaan taas opintoapurahoja – arvo 350 euroa, hakuaikaa syyskuun loppuun

Ra­ja­seu­dun kun­nis­sa jaetaan taas opin­to­apu­ra­ho­ja – arvo 350 euroa, ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun

05.09.2023 10:51
Tilaajille
Yli sata huoltajaa oli jotakin mieltä siitä, pitäisikö Kuusamossa taas rassata koulujen oppilaaksiottoalueiden rajoja – "Päättäjä tekee viime kädessä päätökset, mitä tapahtuu"

Yli sata huol­ta­jaa oli jotakin mieltä siitä, pi­täi­si­kö Kuu­sa­mos­sa taas rassata kou­lu­jen op­pi­laak­siot­toa­luei­den rajoja – "Päät­tä­jä tekee viime kädessä pää­tök­set, mitä ta­pah­tuu"

05.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Posio kohtaa isot kouluhaasteet – Äkkiseltään kuulostaa hurjalta rakentaa noin 3 000 neliötä käsittävä koulukampus
Kolumni

Posio kohtaa isot kou­lu­haas­teet – Äk­ki­sel­tään kuu­los­taa hur­jal­ta ra­ken­taa noin 3 000 neliötä kä­sit­tä­vä kou­lu­kam­pus

06.09.2023 13:25 4
Tilaajille
Posiolle suunnitteilla koulukampus – "1960-luvulla rakennettu koulukiinteistö purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin monitoimitilat"

Po­siol­le suun­nit­teil­la kou­lu­kam­pus – "1960-lu­vul­la ra­ken­net­tu kou­lu­kiin­teis­tö pu­ret­tai­siin ja tilalle ra­ken­net­tai­siin mo­ni­toi­mi­ti­lat"

04.09.2023 04:00 3
Tilaajille
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnistyy maanantaina 4. syyskuuta – haettavana yli 9000 opiskelupaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen syksyn yh­teis­ha­ku käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 4. syys­kuu­ta – haet­ta­va­na yli 9000 opis­ke­lu­paik­kaa

03.09.2023 17:35
Posion kunta laittoi koulutuskuviot uusiksi – yhteistyö REDU:n kanssa tarjoaa ammatillista koulutusta ja kaksoistutkinnon lukiossa, Lapin yliopisto auttaa yritysten tuotekehityksessä

Posion kunta laittoi kou­lu­tus­ku­viot uusiksi – yh­teis­työ REDU:n kanssa tarjoaa am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta ja kak­sois­tut­kin­non lu­kios­sa, Lapin yli­opis­to auttaa yri­tys­ten tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä

01.09.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamolainen Tuomas aloitti aikuisena pelastusalan opinnot – työllistyminen on lähes varmaa, sillä alalla on huutava pula tekijöistä

Kuu­sa­mo­lai­nen Tuomas aloitti ai­kui­se­na pe­las­tus­alan opinnot – työl­lis­ty­mi­nen on lähes varmaa, sillä alalla on huutava pula te­ki­jöis­tä

31.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Nissinvaara ei ehkä saakaan uutta koulua lähivuosina – Kuusamon kasvatus- ja sivistyslautakunta otti kantaa myös Rukan koulun korjausinvestointiin

Nis­sin­vaa­ra ei ehkä saakaan uutta koulua lä­hi­vuo­si­na – Kuu­sa­mon kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta otti kantaa myös Rukan koulun kor­jaus­in­ves­toin­tiin

30.08.2023 13:06 1
Tilaajille
Paukkupatruunoita, pimeäharjoittelua ja yli tuhat sotilashenkilöä Kuusamossa – Vyötärö 23 -harjoitus keskittyy väestönsuojeluun ja evakuointiin

Pauk­ku­pat­ruu­noi­ta, pi­meä­har­joit­te­lua ja yli tuhat so­ti­las­hen­ki­löä Kuu­sa­mos­sa – ­Vyö­tä­rö 23 -har­joi­tus kes­kit­tyy väes­tön­suo­je­luun ja eva­kuoin­tiin

29.08.2023 13:29
Tilaajille
Seurakunnan aamunavaukset ovat tulevaisuudessa tunnustuksettomia Kuusamossa – kaupungin ja seurakunnan yhteistyösopimus päivitettiin

Seu­ra­kun­nan aa­mun­avauk­set ovat tu­le­vai­suu­des­sa tun­nus­tuk­set­to­mia Kuu­sa­mos­sa – kau­pun­gin ja seu­ra­kun­nan yh­teis­työ­so­pi­mus päi­vi­tet­tiin

28.08.2023 14:38 8
Tilaajille