Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutus
Kuukausi
Nykyisestä varhaiskasvatusjohtajasta Kati Savolaisesta Rukan yhtenäisen peruskoulun uusi rehtori, johdettavana myös Käylän ja Nissinvaaran koulut

Ny­kyi­ses­tä var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jas­ta Kati Sa­vo­lai­ses­ta Rukan yh­te­näi­sen pe­rus­kou­lun uusi reh­to­ri, joh­det­ta­va­na myös Käylän ja Nis­sin­vaa­ran koulut

29.11.2022 14:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Nissinvaara sai joululahjat etukäteen – ei vain uutta koulua, vaan myös kevyen liikenteen väylä Kitkantieltä kylään
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nis­sin­vaa­ra sai jou­lu­lah­jat etu­kä­teen – ei vain uutta koulua, vaan myös kevyen lii­ken­teen väylä Kit­kan­tiel­tä kylään

25.11.2022 04:00 4
Tilaajille
Valtuuston tulee ensin hyväksyä budjettikirja ennen kuin Nissinvaaraan saadaan uusi koulu: "Kun on päätetty, että koulu tullaan säilyttämään, niin kyllähän meidän jotain täytyy tehdä"

Val­tuus­ton tulee ensin hy­väk­syä bud­jet­ti­kir­ja ennen kuin Nis­sin­vaa­raan saadaan uusi koulu: "Kun on pää­tet­ty, että koulu tullaan säi­lyt­tä­mään, niin kyl­lä­hän meidän jotain täytyy tehdä"

23.11.2022 12:17
Tilaajille
Nissinvaara saa uuden koulun – Kuusamo investoi voimakkaasti kouluihin ja elinvoimaan, myös lainakanta nousee

Nis­sin­vaa­ra saa uuden koulun – Kuusamo in­ves­toi voi­mak­kaas­ti kou­lui­hin ja elin­voi­maan, myös lai­na­kan­ta nousee

23.11.2022 08:05 3
Tilaajille
Koulu jatkaa toimintaansa normaalisti Syötteellä – Nuorisokeskus sulkeutuu sydäntalveksi

Koulu jatkaa toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti Syöt­teel­lä – Nuo­ri­so­kes­kus sul­keu­tuu sy­dän­tal­vek­si

22.11.2022 20:14
Tilaajille
Kuusamon perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen budjetit paukkuvat, lisätalousarviot hyväksyttiin valtuustossa: "Toisaaltahan tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää palvelua ja toivottavasti saamme jatkossakin"

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van ja kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­men bud­je­tit pauk­ku­vat, li­sä­ta­lous­ar­viot hy­väk­syt­tiin val­tuus­tos­sa: "Toi­saal­ta­han tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää pal­ve­lua ja toi­vot­ta­vas­ti saamme jat­kos­sa­kin"

10.11.2022 11:06
Tilaajille
Tässä ovat Kuusamon, Posion ja Taivalkosken uudet ylioppilaat

Tässä ovat Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken uudet yli­op­pi­laat

10.11.2022 10:08 1
Tilaajille
Lapin, Karjalan ja Satakunnan lennostot harjoittelevat ensi viikolla – vilkasta lentotoimintaa myös Koillismaan yllä

Lapin, Kar­ja­lan ja Sa­ta­kun­nan len­nos­tot har­joit­te­le­vat ensi vii­kol­la – vil­kas­ta len­to­toi­min­taa myös Koil­lis­maan yllä

07.11.2022 15:06
Tilaajille
Vanhemmat
Inkluusiota ja/tai tasa-arvoa
Kolumni

In­kluu­sio­ta ja/tai ta­sa-ar­voa

31.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Jo 40 vuotta kasvatustoimintaa – Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivangilla vaiheikas historia, paikka on nykyisin Suomessa merkittävin leirikoulujen järjestäjä

Jo 40 vuotta kas­va­tus­toi­min­taa – Nuo­ri­so- ja luon­to­mat­kai­lu­kes­kus Oi­van­gil­la vai­hei­kas his­to­ria, paikka on ny­kyi­sin Suo­mes­sa mer­kit­tä­vin lei­ri­kou­lu­jen jär­jes­tä­jä

23.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Kuusamolaisille Annalle ja Eeville kouluruoka on asia, joka auttaa jaksamaan, Jennalla ja Taijalla taas ei tule juuri käytyä syömässä – Kouluruokailu on paljon muutakin kuin pelkkä ilmainen lounas

Kuu­sa­mo­lai­sil­le Annalle ja Eeville kou­lu­ruo­ka on asia, joka auttaa jak­sa­maan, Jen­nal­la ja Tai­jal­la taas ei tule juuri käytyä syö­mäs­sä – Kou­lu­ruo­kai­lu on paljon muu­ta­kin kuin pelkkä il­mai­nen lounas

22.10.2022 12:00 2
Tilaajille
Kuusamon Nuorkauppakamarin hallitus valittu ensi vuodelle – Maarit Hyvärisestä puheenjohtaja

Kuu­sa­mon Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin hal­li­tus valittu ensi vuo­del­le – ­Maa­rit Hy­vä­ri­ses­tä pu­heen­joh­ta­ja

18.10.2022 08:39
Tilaajille
Kuusamo virittelee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa seutukampus-hankkeella – "Uudessa mallissa tuodaan koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä seudulle ja autetaan osaavan työvoiman saamisessa"

Kuusamo vi­rit­te­lee yh­teis­työ­tä kor­kea­kou­lu­jen kanssa seu­tu­kam­pus-hank­keel­la – "Uu­des­sa mal­lis­sa tuodaan kou­lu­tus­ta, tut­ki­mus­ta ja tuo­te­ke­hi­tys­tä seu­dul­le ja au­te­taan osaavan työ­voi­man saa­mi­ses­sa"

15.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukujen valossa kyse ei kenties olekaan siitä, että nuoret eivät halua töihin vaan siitä, etteivät he koe tai usko pärjäävänsä siellä – Pitäisikö työnantajien vilkaista peiliin?
Kolumni

Lukujen valossa kyse ei kenties olekaan siitä, että nuoret eivät halua töihin vaan siitä, ett­ei­vät he koe tai usko pär­jää­vän­sä siellä – Pi­täi­si­kö työn­an­ta­jien vil­kais­ta pei­liin?

14.10.2022 04:00
Tilaajille
"Tässä koulussa ei kiusata" – Matleena, Minka ja Jonna odottavat jo innoissaan kahden uuden maahanmuuttajaluokan oppilaita Tolpanniemeen

"Tässä kou­lus­sa ei kiu­sa­ta" – Mat­lee­na, Minka ja Jonna odot­ta­vat jo in­nois­saan kahden uuden maa­han­muut­ta­ja­luo­kan op­pi­lai­ta Tol­pan­nie­meen

14.10.2022 04:00
Tilaajille
Oulun yliopisto lisää kyberturvallisuuden opintoja – alalle voi hakea ensi kevään yhteishaussa

Oulun yli­opis­to lisää ky­ber­tur­val­li­suu­den opin­to­ja – alalle voi hakea ensi kevään yh­teis­haus­sa

13.10.2022 08:56
Henkisen tuen kurssilla saa kysyä ja keskustella asiantuntijoiden kanssa –tavoitteena antaa eväitä kriisin kohtaamiseen ja avun antamiseen

Hen­ki­sen tuen kurs­sil­la saa kysyä ja kes­kus­tel­la asian­tun­ti­joi­den kanssa –ta­voit­tee­na antaa eväitä kriisin koh­taa­mi­seen ja avun an­ta­mi­seen

08.10.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Sirpa Pitkänen saa päivittäin haleja ja suoraa palautetta: "On ollut kiva huomata, että aikuisenakin voi vielä innostua jostakin asiasta tosi kovasti"

Kuu­sa­mo­lai­nen Sirpa Pit­kä­nen saa päi­vit­täin haleja ja suoraa pa­lau­tet­ta: "On ollut kiva huo­ma­ta, että ai­kui­se­na­kin voi vielä in­nos­tua jos­ta­kin asiasta tosi ko­vas­ti"

05.10.2022 19:00
Tilaajille
Claudiolle ja Annalle muusikoksi tuleminen oli kuin kutsumus – nyt opettava pariskunta uskoo löytäneensä loppuelämän kodin Kuusamosta

Clau­diol­le ja Annalle muu­si­kok­si tu­le­mi­nen oli kuin kut­su­mus – nyt opet­ta­va pa­ris­kun­ta uskoo löy­tä­neen­sä lop­pu­elä­män kodin Kuu­sa­mos­ta

19.09.2022 17:00 2
Tilaajille