Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Koulutus
Viimeisin 12 tuntia
Posion lukio etäopetukseen maanantaihin asti – 30 opiskelijaa ja suurin osa henkilökunnasta altistunut koronalle

Posion lukio etä­ope­tuk­seen maa­nan­tai­hin asti – 30 opis­ke­li­jaa ja suurin osa hen­ki­lö­kun­nas­ta al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le

14:10
Tilaajille
Kuukausi
Kuusamon kouluverkkosuunnitelma onkin valtuuston päätöksen ja alkuperäisen ehdotuksen risteytys – lautakunta käsittelee uutta versiota keskiviikkona

Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma onkin val­tuus­ton pää­tök­sen ja al­ku­pe­räi­sen eh­do­tuk­sen ris­tey­tys – lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee uutta ver­sio­ta kes­ki­viik­ko­na

18.01.2022 08:13 1
Tilaajille
Kuusamo-opiston rehtoriksi 11 hakijaa – katso ketkä kolme valittiin jo haastatteluun

Kuu­sa­mo-opis­ton reh­to­rik­si 11 hakijaa – katso ketkä kolme va­lit­tiin jo haas­tat­te­luun

17.01.2022 11:56
Tilaajille
Tältä näyttää Taivalkosken kirkonkylän alakoulun remontoiduissa tiloissa, joihin päästiin lukukauden verran myöhässä – "Koko ajan tässä ollaan varppeisillaan koronan takia"

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mon­toi­duis­sa ti­lois­sa, joihin pääs­tiin lu­ku­kau­den verran myö­häs­sä – "Koko ajan tässä ollaan varp­pei­sil­laan koronan takia"

11.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossa koulutyö jatkuu maanantaina lähiopetuksessa – "Kriteerejä koulujen siirtymiselle etäopetukseen ensi maanantaina ei ole"

Kuu­sa­mos­sa kou­lu­työ jatkuu maa­nan­tai­na lä­hi­ope­tuk­ses­sa – "K­ri­tee­re­jä kou­lu­jen siir­ty­mi­sel­le etä­ope­tuk­seen ensi maa­nan­tai­na ei ole"

07.01.2022 18:29 2
Tilaajille
Taivalkoski houkuttelee opiskelijoita rahalla pysymään taivalkoskelaisina – nämä ehdot pitää täyttyä, jotta kannusterahaa voi hakea

Tai­val­kos­ki hou­kut­te­lee opis­ke­li­joi­ta rahalla py­sy­mään tai­val­kos­ke­lai­si­na – nämä ehdot pitää täyt­tyä, jotta kan­nus­te­ra­haa voi hakea

03.01.2022 15:18
Tilaajille
Kysyimme, millä mielin vuosi 2022 otetaan vastaan Koillismaalla – toiveissa paluu normaalimpaan arkeen, kotimaan matkailun vedon uskotaan säilyvän

Ky­syim­me, millä mielin vuosi 2022 otetaan vastaan Koil­lis­maal­la – toi­veis­sa paluu nor­maa­lim­paan arkeen, ko­ti­maan mat­kai­lun vedon us­ko­taan säi­ly­vän

31.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kouluverkosta tehtiin kaupunginvaltuustossa linjaus, jonka tekstin lyhyys on ihmetyttänyt – "Kun Sänkikangas ja Noukavaara eivät kuulu kehitettävien koulujen piiriin, niin ne lakkaavat"

Kuu­sa­mon kou­lu­ver­kos­ta tehtiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa lin­jaus, jonka tekstin lyhyys on ih­me­tyt­tä­nyt – "Kun Sän­ki­kan­gas ja Nou­ka­vaa­ra eivät kuulu ke­hi­tet­tä­vien kou­lu­jen pii­riin, niin ne lak­kaa­vat"

29.12.2021 04:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Koulujaan puolustamaan heränneiden Käylän ja Nissinvaaran huuto kuultiin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jaan puo­lus­ta­maan he­rän­nei­den Käylän ja Nis­sin­vaa­ran huuto kuul­tiin

23.12.2021 04:00 6
Tilaajille
KAO:sta valmistuttiin eri aloille – katso tästä lista uusista ammattilaisista

KAO:sta val­mis­tut­tiin eri aloille – katso tästä lista uusista am­mat­ti­lai­sis­ta

22.12.2021 18:28
Tilaajille
Jäisipä vieläkin pari korttia saamatta – millainen muisto piirtyy koulujoulusta, jonka kuusijuhla peruuntui?
Kolumni

Jäisipä vie­lä­kin pari korttia saa­mat­ta – mil­lai­nen muisto piirtyy kou­lu­jou­lus­ta, jonka kuu­si­juh­la pe­ruun­tui?

22.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo-opisto hakee Kari Kantolalle seuraajaa – "Odotamme rehtorilta sitoutumista työssään opiston arvoihin"

Kuu­sa­mo-opis­to hakee Kari Kan­to­lal­le seu­raa­jaa – "O­do­tam­me reh­to­ril­ta si­tou­tu­mis­ta työs­sään opiston ar­voi­hin"

20.12.2021 17:00
Tilaajille
Heikki Otava oppi Oivangin koulutuksessa lisää seikkailukasvatuksesta salissa, pihalla ja maastossa – mistä lisää tulorahoitusta kymmenen henkeä työllistävälle kansainväliselle nuorisokeskukselle?

Heikki Otava oppi Oi­van­gin kou­lu­tuk­ses­sa lisää seik­kai­lu­kas­va­tuk­ses­ta sa­lis­sa, pihalla ja maas­tos­sa – mistä lisää tu­lo­ra­hoi­tus­ta kym­me­nen henkeä työl­lis­tä­väl­le kan­sain­vä­li­sel­le nuo­ri­so­kes­kuk­sel­le?

20.12.2021 04:00
Tilaajille
Posion lukion Lucia-ryhmä tuo iloa vanhuksille ja lapsille – Katso tästä, kuka kruunataan tänä vuonna Posion Lucia-neidoksi ja katso kuvia menneiltä vuosilta

Posion lukion Lu­cia-ryh­mä tuo iloa van­huk­sil­le ja lap­sil­le – Katso tästä, kuka kruu­na­taan tänä vuonna Posion Lu­cia-nei­dok­si ja katso kuvia men­neil­tä vuo­sil­ta

13.12.2021 04:00
Tilaajille
Papu Kurkaa on Käylän koulun ensimmäinen ulkokuusamolainen oppilas, mutta ei välttämättä viimeinen – Opettaja uskoo, että kyläkouluille olisi monipaikkaisissa perheissä kysyntää

Papu Kurkaa on Käylän koulun en­sim­mäi­nen ul­ko­kuu­sa­mo­lai­nen op­pi­las, mutta ei vält­tä­mät­tä vii­mei­nen – Opet­ta­ja uskoo, että ky­lä­kou­luil­le olisi mo­ni­paik­kai­sis­sa per­heis­sä ky­syn­tää

09.12.2021 15:00 1
Tilaajille
Joululintu ei lennä Rukalla tänäkään vuonna – Rehtori: "Joudumme toteamaan, että koronaturvallisen ulkoyleisötilaisuuden järjestämiseen eivät koulun voimavarat valitettavasti riitä"

Jou­lu­lin­tu ei lennä Rukalla tä­nä­kään vuonna – Reh­to­ri: "Jou­dum­me to­tea­maan, että ko­ro­na­tur­val­li­sen ul­ko­ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­seen eivät koulun voi­ma­va­rat va­li­tet­ta­vas­ti riitä"

07.12.2021 16:22 1
Tilaajille
Kuusamossa rakennettiin sotien jälkeen 50 koulua vuodessa, mikä oli poikkeuksellisen paljon – opetusta paikkakunnalla on annettu jo 300 vuotta

Kuu­sa­mos­sa ra­ken­net­tiin sotien jälkeen 50 koulua vuo­des­sa, mikä oli poik­keuk­sel­li­sen paljon – ope­tus­ta paik­ka­kun­nal­la on annettu jo 300 vuotta

05.12.2021 12:00 6
Tilaajille
Kuusamon lukion syksyn 2021 tuoreet ylioppilaat saivat lakkinsa

Kuu­sa­mon lukion syksyn 2021 tuoreet yli­op­pi­laat saivat lak­kin­sa

05.12.2021 11:19
Kuusamossa kouluun ensi vuonna 10. elokuuta

Kuu­sa­mos­sa kouluun ensi vuonna 10. elo­kuu­ta

04.12.2021 12:00
Tilaajille