Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Koulutus
Viimeisin 24 tuntia
Jouni Alavuotungin kolumni: Kuusamolaissukuinen Onni käy Norjan Bergenissä 1100-luvulla perustettua koulua – tällaista siellä on
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lais­su­kui­nen Onni käy Norjan Ber­ge­nis­sä 1100-lu­vul­la pe­rus­tet­tua koulua – täl­lais­ta siellä on

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Logistiikka-ala vetää yli tarpeiden, matkailu- ja ravintola-alalle vähän hakijoita: KAO Kuusamon Jaana Pesosen mukaan houkuttelevuutta pitää lisätä: "Tämä ei ole pelkästään meidän juttu, sillä tekijöitä ei tahdo löytyä työpaikoillekaan"

Lo­gis­tiik­ka-ala vetää yli tar­pei­den, mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­le vähän ha­ki­joi­ta: KAO Kuu­sa­mon Jaana Pesosen mukaan hou­kut­te­le­vuut­ta pitää lisätä: "Tämä ei ole pel­käs­tään meidän juttu, sillä te­ki­jöi­tä ei tahdo löytyä työ­pai­koil­le­kaan"

27.03.2023 04:00
Tilaajille
Jaakko Ritola jatkaa turvallisuustöissä Koillismaalla, seuraavana vuorossa Posio: "Kuusamo poiki minulle mahdollisuuksia, sellaisia mitä en ehkä kuvitellutkaan tänne tullessani"

Jaakko Ritola jatkaa tur­val­li­suus­töis­sä Koil­lis­maal­la, seu­raa­va­na vuo­ros­sa Posio: "Kuu­sa­mo poiki minulle mah­dol­li­suuk­sia, sel­lai­sia mitä en ehkä ku­vi­tel­lut­kaan tänne tul­les­sa­ni"

23.03.2023 11:29
Tilaajille
Lukijalta: Ikäihmiset saivat tarpeellisen turvallisuuskurssin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ih­mi­set saivat tar­peel­li­sen tur­val­li­suus­kurs­sin

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epä­on­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
Kuusamon koululaisten koulukuljetukset puhuttavat jälleen – osallistu gallupiin ja kerro tulisiko Kuusamon kouluverkkosuunnitelma miettiä uusiksi?

Kuu­sa­mon kou­lu­lais­ten kou­lu­kul­je­tuk­set pu­hut­ta­vat jälleen – osal­lis­tu gal­lu­piin ja kerro tu­li­si­ko Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma miettiä uu­sik­si?

15.03.2023 04:00
Tilaajille
Ylioppilaskirjoitukset alkoivat – kevään kirjoitukset kestävät reilut kaksi viikkoa

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set al­koi­vat – kevään kir­joi­tuk­set kes­tä­vät reilut kaksi viikkoa

14.03.2023 14:27
"Meitä harmittaa, että joudumme käsittelemään asiaa tällä tavalla"– Rukalla tulevien ekaluokkalaisten vanhemmat yllättyivät kaupungin kirjeestä, jonka mukaan lapsia vietäisiin kouluun Käylään

"Meitä har­mit­taa, että jou­dum­me kä­sit­te­le­mään asiaa tällä ta­val­la"– Rukalla tu­le­vien eka­luok­ka­lais­ten van­hem­mat yl­lät­tyi­vät kau­pun­gin kir­jees­tä, jonka mukaan lapsia vie­täi­siin kouluun Käylään

10.03.2023 16:30 2
Tilaajille
Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa Oulussa uuden sairaanhoitajakoulutuksen lähihoitajaksi valmistuneille – koulutuksella yritetään vastata Pohjois-Pohjanmaan hoitajapulaan

Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­taa Oulussa uuden sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen lä­hi­hoi­ta­jak­si val­mis­tu­neil­le – kou­lu­tuk­sel­la yri­te­tään vastata Poh­jois-Poh­jan­maan hoi­ta­ja­pu­laan

09.03.2023 08:56 1
Tilaajille
Kuusamoon sosionomikoulutusta ensi syksynä – "Tämä uusi koulutusavaus on erinomaisen ajankohtainen tilaisuus niille, jotka haluavat kehittää tietämystään sosiaalialalla erityisesti Koillismaan alueella"

Kuu­sa­moon so­sio­no­mi­kou­lu­tus­ta ensi syksynä – "Tä­mä uu­si kou­lu­tus­avaus on erin­omai­sen ajan­koh­tai­nen ti­lai­suus niille, jotka ha­lua­vat ke­hit­tää tie­tä­mys­tään so­siaa­li­alal­la eri­tyi­ses­ti Koil­lis­maan alueel­la"

08.03.2023 17:00
Tilaajille
Koulutuksesta ei ole varaa leikata taas – kouluttamattomuus tulee ajan saatossa koulutusta kalliimmaksi
Kolumni

Kou­lu­tuk­ses­ta ei ole varaa leikata taas – kou­lut­ta­mat­to­muus tulee ajan saa­tos­sa kou­lu­tus­ta kal­liim­mak­si

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Kaikki ukrainalaiset lapset eivät ole mahtuneet kouluun Kuusamossa – uusi ryhmä Torankiin vasta huhtikuussa, opettaja ei ole huolissaan: "Minusta aika ei ole ollut ongelmallisen pitkä"

Kaikki uk­rai­na­lai­set lapset eivät ole mah­tu­neet kouluun Kuu­sa­mos­sa – uusi ryhmä To­ran­kiin vasta huh­ti­kuus­sa, opet­ta­ja ei ole huo­lis­saan: "Mi­nus­ta aika ei ole ollut on­gel­mal­li­sen pitkä"

03.03.2023 04:00
Tilaajille
Joka päivä 15 itsetuhoista yhteydenottoa nuorilta, määrä nousussa – Yläkoulujen mielenterveystaitoja ja Sekasin-chatia vahvistetaan lahjoitusvaroin

Joka päivä 15 it­se­tu­hois­ta yh­tey­den­ot­toa nuo­ril­ta, määrä nou­sus­sa – Ylä­kou­lu­jen mie­len­ter­veys­tai­to­ja ja Se­ka­sin-cha­tia vah­vis­te­taan lah­joi­tus­va­roin

28.02.2023 15:07
Posiolla harjoiteltiin kadonneen henkilön etsintää – ”Vapaaehtoisten ammattitaito on kasvanut viime vuosina ja on jo todella ammattimaista”

Po­siol­la har­joi­tel­tiin ka­don­neen hen­ki­lön et­sin­tää – ”Va­paaeh­tois­ten am­mat­ti­tai­to on kas­va­nut viime vuosina ja on jo todella am­mat­ti­mais­ta”

28.02.2023 09:43
Tilaajille
Torangin koulu kolmannelle vuosikymmenelle – olitko mukana 20-vuotisjuhlissa vuonna 2013?

To­ran­gin koulu kol­man­nel­le vuo­si­kym­me­nel­le – olitko mukana 20-vuo­tis­juh­lis­sa vuonna 2013?

27.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Hyvästit vanhalle! Kuusamon Nilonkankaan uudet ala- ja esikoulutilat saadaan käyttöön vihdoin pääsiäisen jälkeen – avoimet on tarkoitus pitää syystäkin vasta syksyllä

Hy­väs­tit van­hal­le! Kuu­sa­mon Ni­lon­kan­kaan uudet ala- ja esi­kou­lu­ti­lat saadaan käyt­töön vihdoin pää­siäi­sen jälkeen – avoimet on tar­koi­tus pitää syys­tä­kin vasta syk­syl­lä

26.02.2023 17:00
Tilaajille
Yhteishaku alkaa kohta – OSAOlla haettavana 1918 opiskelupaikkaa

Yh­teis­ha­ku alkaa kohta – O­SAOl­la haet­ta­va­na 1918 opis­ke­lu­paik­kaa

20.02.2023 08:29
Tilaajille
"Kun yrityskenttää ja elinkeinoelämää tukevat palvelut löytyvät samasta paikasta, se tukee kaupungin elinvoimatehtävän edistämistä" – Naturpoliksen Kuusamon toimipiste muutti uusiin tiloihin

"Kun yri­tys­kent­tää ja elin­kei­no­elä­mää tukevat pal­ve­lut löy­ty­vät samasta pai­kas­ta, se tukee kau­pun­gin elin­voi­ma­teh­tä­vän edis­tä­mis­tä" – ­Na­tur­po­lik­sen Kuu­sa­mon toi­mi­pis­te muutti uusiin ti­loi­hin

19.02.2023 04:00
Tilaajille
Puolustusvoimien helikopterit lentävät Kuusamossa Rukan eteläpuolella – kyseessä Utin jääkärirykmentin harjoitukset

Puo­lus­tus­voi­mien he­li­kop­te­rit len­tä­vät Kuu­sa­mos­sa Rukan ete­lä­puo­lel­la – ky­sees­sä Utin jää­kä­ri­ryk­men­tin har­joi­tuk­set

16.02.2023 04:00
Tilaajille