Nuoret

Kuu­sa­mon kau­pun­ki palk­ka­si #duu­nie­ner­giaa -ke­sä­työ­kam­pan­jan kautta nuoria ke­sä­töi­hin – Nuorten teh­tä­vä­nä on tutkia kau­pun­gin, asuk­kai­den ja yri­tys­ten il­mas­to­te­ko­ja ja so­met­taa niistä kau­pun­gin ka­na­vil­le

10.06.2021 15:23
Tilaajille

Joh­ta­juus kiin­nos­taa tyttöjä – nuorten nä­ke­myk­set it­sel­leen so­pi­vis­ta aloista ovat kui­ten­kin yhä hyvin pe­rin­tei­siä ja su­ku­puo­lit­tu­nei­ta

24.05.2021 09:39
Tilaajille

Nuoret suh­tau­tu­vat tu­pak­kaan ja nuus­kaan yhä kiel­tei­sem­min

20.05.2021 17:55
Tilaajille

Hotelli Ku­ren­kos­ken huoneet saavat kesäksi uudet elo­ku­va­tee­mai­set ilmeet – uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on hou­ku­tel­la mat­kai­li­joi­ta py­säh­ty­mään Pu­das­jär­vel­lä yön yli

10.05.2021 19:00
Tilaajille

Sanni hakee Pen­ti­kil­le, Ellen K-Mar­ket­tiin – Nuoret odot­ta­vat ke­sä­töi­tä ja toivoa on: esi­mer­kik­si Kuusamo hy­väk­syi 200 000 euron li­sä­mää­rä­ra­han nuorten ke­sä­työl­lis­tä­mi­sen ja ke­sä­työ­paik­ka­ta­kuun to­teut­ta­mi­sek­si

10.03.2021 04:00
Tilaajille

Poliisi huo­lis­saan lasten ja nuorten huu­mei­den käytön kas­vus­ta – "Viime vuonna kasvoi eri­tyi­ses­ti nuorten tyt­tö­jen huu­mei­den käyttö"

09.03.2021 11:00

Kalle Mou­ru­jär­vi, 13, on kul­ke­nut met­säl­lä jo vuosia: ”Saalis ei ole tär­kein­tä vaan yh­des­säo­lo”

21.02.2021 11:00
Tilaajille

Ter­vey­den­hoi­ta­ja läsnä nuorten kou­lu­ar­jes­sa – Kuu­sa­mos­sa aloit­ta­nut Etsivä ter­vey­den­hoi­ta­ja Marja Juusola auttaa nuoria as­kar­rut­ta­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä

15.02.2021 11:00
Tilaajille

Saa­rik­ko: Har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin seu­raa­va vaihe liik­keel­le

04.02.2021 10:18
Tilaajille

Kas­va­tus­tie­tei­den pro­fes­so­ri: "Älä laske nuoren ruu­tuai­kaa, pohdi sen sijaan yhdessä mitä me­dias­sa ja somessa teh­dään"

01.02.2021 04:00
Tilaajille

Nuoret uimaan ja las­ket­te­le­maan il­mai­sek­si Tai­val­kos­kel­la – myös ui­ma­hal­liin pääsee kerran vii­kos­sa

16.01.2021 04:00 2
Tilaajille

Kes­ki­mää­rin 43 nuorta kuolee tie­lii­ken­tees­sä vuo­sit­tain – on­net­to­muus­piik­ki juuri kortin saa­neis­sa

28.12.2020 20:51
Tilaajille

Am­mat­tiin val­mis­tu­neet saivat juh­lan­sa Kuu­sa­mos­sa – Kai­kil­le etä­opis­ke­lu ei sovi, opinnot vii­väs­ty­vät vii­del­lä pro­sen­til­la

21.12.2020 15:00 1
Tilaajille

"Vä­lil­lä pitää miettiä kumpi menee edelle, koulu vai yri­tys­toi­min­ta" – Rukan kou­lus­sa nuoret toi­mi­vat vuoden ajan yrit­tä­ji­nä: jos tili jää plus­sal­le, voitot jaetaan työ­tun­tien mukaan

07.12.2020 04:00
Tilaajille

Puolet Taks­värk­ki­ra­hois­ta päi­vä­ko­dil­le – suu­rel­la she­kil­lä han­ki­taan uusia leluja

26.11.2020 12:00
Tilaajille

Mikä saa lap­pi­lai­sen nuoren ha­ke­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? – “Kun­nis­sa pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­ta ja tu­le­vai­suus koskee eri­tyi­ses­ti nuoria”

22.11.2020 04:00
Tilaajille

Kom­ment­ti: Mitä me ker­rom­me, kun ker­rom­me tei­neis­täm­me? Aivan liian vähän ja vää­räs­sä pai­kas­sa – ja se näkyy myös po­li­tii­kas­sa

16.11.2020 04:00
Tilaajille

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille

Toi­mit­ta­jal­ta: Yhä useampi nuo­ris­ta ei-us­kon­nol­li­nen – Maailma on muut­tu­nut, muut­tuu­ko kirkko ja pitääkö sen?.

13.11.2020 04:01

Koil­lis­sa­no­mat kysyi –Lähes puolet ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kuu­sa­mo­lai­sis­ta nuo­ris­ta ei aio ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa, koska kun­ta­po­li­tiik­ka ei kiin­nos­ta: "En ole pe­reh­ty­nyt mi­hin­kään vaa­lei­hin, täysin hep­reaa"

02.11.2020 04:00
Tilaajille