Nuoret
Kuukausi
Mikä saa lappilaisen nuoren hakemaan kuntavaaliehdokkaaksi? – “Kunnissa päätetään tulevaisuudesta ja tulevaisuus koskee erityisesti nuoria”

Mikä saa lap­pi­lai­sen nuoren ha­ke­maan kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? – “Kun­nis­sa pää­te­tään tu­le­vai­suu­des­ta ja tu­le­vai­suus koskee eri­tyi­ses­ti nuoria”

22.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Kommentti: Mitä me kerromme, kun kerromme teineistämme? Aivan liian vähän ja väärässä paikassa – ja se näkyy myös politiikassa

Kom­ment­ti: Mitä me ker­rom­me, kun ker­rom­me tei­neis­täm­me? Aivan liian vähän ja vää­räs­sä pai­kas­sa – ja se näkyy myös po­li­tii­kas­sa

16.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuusamossa on aito pula nuorista ehdokkaista "puolueissa, joita nuoret katsoisivat voivansa äänestää" – Mutta mitä puolueet tarjoavat ratkaisuksi?

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Yhä useampi nuorista ei-uskonnollinen – Maailma on muuttunut, muuttuuko kirkko ja pitääkö sen?.

Toi­mit­ta­jal­ta: Yhä useampi nuo­ris­ta ei-us­kon­nol­li­nen – Maailma on muut­tu­nut, muut­tuu­ko kirkko ja pitääkö sen?.

13.11.2020 04:01 0
Koillissanomat kysyi –Lähes puolet kyselyyn vastanneista kuusamolaisista nuorista ei aio äänestää kuntavaaleissa, koska kuntapolitiikka ei kiinnosta: "En ole perehtynyt mihinkään vaaleihin, täysin hepreaa"

Koil­lis­sa­no­mat kysyi –Lähes puolet ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kuu­sa­mo­lai­sis­ta nuo­ris­ta ei aio ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa, koska kun­ta­po­li­tiik­ka ei kiin­nos­ta: "En ole pe­reh­ty­nyt mi­hin­kään vaa­lei­hin, täysin hep­reaa"

02.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Sade Raatikaisen kolumni: Kuusamo Summit -ilmastotapahtuma antoi toivoa: "Nyt minulla on työkaluja, joilla voin taistella ilmastonmuutosta vastaan" – Tässä vinkit muillekin
Kolumni Sade Raatikainen

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Kuusamo Summit -il­mas­to­ta­pah­tu­ma antoi toivoa: "Nyt minulla on työ­ka­lu­ja, joilla voin tais­tel­la il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan" – Tässä vinkit muil­le­kin

14.10.2020 09:23 0
Tilaajille
Tunnetaidot suojaavat lukiolaista uupumukselta ja lisäävät intoa: "Todennäköisesti nuoret, jotka onnistuivat sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen, selvisivät poikkeusajasta parhaiten"

Tun­ne­tai­dot suo­jaa­vat lu­kio­lais­ta uu­pu­muk­sel­ta ja li­sää­vät intoa: "To­den­nä­köi­ses­ti nuoret, jotka on­nis­tui­vat so­peu­tu­maan muut­tu­nee­seen ti­lan­tee­seen, sel­vi­si­vät poik­keus­ajas­ta par­hai­ten"

04.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Prometheus-leirillä luodaan keskustelua ihmissuhteista, seksuaalisuudesta ja omasta tulevaisuudesta –  yläasteikäisille tarjotaan mahdollisuus keskustella asioista eri tavalla kuin koulussa: "Oman leirini jälkeen huomasin olevani ennakkoluulottomampi"

Pro­met­heus-lei­ril­lä luodaan kes­kus­te­lua ih­mis­suh­teis­ta, sek­suaa­li­suu­des­ta ja omasta tu­le­vai­suu­des­ta – ylä­as­te­ikäi­sil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la asiois­ta eri tavalla kuin kou­lus­sa: "Oman leirini jälkeen huo­ma­sin olevani en­nak­ko­luu­lot­to­mam­pi"

01.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Lontooseen lennähtäneelle kuusamolaiselle Erikalle kotiseutu on paikka, johon palata – Pohjoispohjanmaalaisten nuorten ajatuksia kotiseudusta #kotiseutupuhetta -videoilla

Lon­too­seen len­näh­tä­neel­le kuu­sa­mo­lai­sel­le Eri­kal­le ko­ti­seu­tu on paikka, johon palata – Poh­jois­poh­jan­maa­lais­ten nuorten aja­tuk­sia ko­ti­seu­dus­ta #ko­ti­seu­tu­pu­het­ta -vi­deoil­la

25.06.2020 13:12 0
Tilaajille
Nuorten kesätyötilanne odotettua parempi - ”On kiva, kun kirkon seutu on kaunis”

Nuorten ke­sä­työ­ti­lan­ne odo­tet­tua parempi - ”On kiva, kun kirkon seutu on kaunis”

18.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Kun Tarja Kuusiston lapset vetosivat kotona äidin ammattiin, hän vastasi: "Kotona olen äiti enkä mikään nuoriso-ohjaaja"

Kun Tarja Kuu­sis­ton lapset ve­to­si­vat kotona äidin am­mat­tiin, hän vas­ta­si: "Kotona olen äiti enkä mikään nuo­ri­so-oh­jaa­ja"

10.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Lapsi tai nuori, oletko innokas piirtäjä? Osallistu suureen piirustuskampanjaan

Lapsi tai nuori, oletko innokas piir­tä­jä? Osal­lis­tu suureen pii­rus­tus­kam­pan­jaan

29.04.2020 18:00 0
Tänä kesänä ei istuta leirinuotiolla ja kuunnella rippipapin hartauksia – Kuusamo ja Taivalkoski ovat jo siirtäneet rippikoululeirit syksyyn, Posiolla odotetaan hallituksen linjausta

Tänä kesänä ei istuta lei­ri­nuo­tiol­la ja kuun­nel­la rip­pi­pa­pin har­tauk­sia – Kuusamo ja Tai­val­kos­ki ovat jo siir­tä­neet rip­pi­kou­lu­lei­rit syk­syyn, Po­siol­la odo­te­taan hal­li­tuk­sen lin­jaus­ta

29.04.2020 17:06 0
Tilaajille
Ennen perheet viettivät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaatuvat päälle hetkessä koronapandemian pakottaman kotoilun takia: Näillä asiantuntijan vinkeillä pärjäät kotona

Ennen perheet viet­ti­vät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaa­tu­vat päälle het­kes­sä ko­ro­na­pan­de­mian pa­kot­ta­man ko­toi­lun takia: Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä pärjäät kotona

02.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Työelämän pe­rus­tai­dois­sa on puutetta ja sosiaaliset taidot osalla hukassa – OSAO:n rehtori "Kovin vaikea on opiskella säh­kö­asen­ta­jak­si, jos ei osaa lukea"

Työ­elä­män pe­rus­tai­dois­sa on puu­tet­ta ja so­siaa­li­set taidot osalla hukassa – OSAO:n rehtori "Kovin vaikea on opis­kel­la säh­köa­sen­ta­jak­si, jos ei osaa lukea"

15.03.2020 09:04 0
Tilaajille
Nuorten huumeiden ongelmakäyttöä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin – Lapissa ja Pohjois-Suomessa ongelmakäyttö voi jäädä piiloon

Nuorten huu­mei­den on­gel­ma­käyt­töä on enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min – Lapissa ja Poh­jois-Suo­mes­sa on­gel­ma­käyt­tö voi jäädä piiloon

06.03.2020 10:13 0
Tilaajille
Nuorten kesätyöllistämiseen 30 000 euroa Kuusamossa - näin haetaan uudistettua kesätyöseteliä

Nuorten ke­sä­työl­lis­tä­mi­seen 30 000 euroa Kuu­sa­mos­sa - näin haetaan uu­dis­tet­tua ke­sä­työ­se­te­liä

20.02.2020 13:53 0
Tilaajille
6H-leiri Rukan koululla – yrittämistä ja yhdessä tekemistä

6H-lei­ri Rukan kou­lul­la – yrit­tä­mis­tä ja yhdessä te­ke­mis­tä

19.02.2020 20:10 0
Tilaajille
"Tämä on yksi elämän etappi" – Anni Tuovilan kuuden vuoden odotus palkitaan tänään, kun poloneesi kajahtaa kaiuttimista

"Tämä on yksi elämän etappi" – Anni Tuo­vi­lan kuuden vuoden odotus pal­ki­taan tänään, kun po­lo­nee­si ka­jah­taa kaiut­ti­mis­ta

14.02.2020 05:00 0
Tilaajille
”Vähän jännittää, mutta olen todella innoissani" - Koillissanomien vieraskolumnistina aloittava lukiolainen Sade Raatikainen innostuu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, Queenin musiikista ja Mika Waltarin kirjoista

”Vähän jän­nit­tää, mutta olen todella in­nois­sa­ni" - Koil­lis­sa­no­mien vie­ras­ko­lum­nis­ti­na aloit­ta­va lu­kio­lai­nen Sade Raa­ti­kai­nen in­nos­tuu yh­teis­kun­nal­li­ses­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta, Queenin mu­sii­kis­ta ja Mika Wal­ta­rin kir­jois­ta

29.01.2020 08:00 0
Tilaajille