Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusamon seurakunta
Kuusamon seurakunta ei pärjännyt piispan käynnistämässä rahankeruukilpailussa – Yhteisvastuu-lippaan kahvaan tarvittaisiin talkoolaisia

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta ei pär­jän­nyt piispan käyn­nis­tä­mäs­sä ra­han­ke­ruu­kil­pai­lus­sa – Yh­teis­vas­tuu-lip­paan kahvaan tar­vit­tai­siin tal­koo­lai­sia

24.02.2024 12:00 2
Tilaajille
"Päätimme, että kokeillaan, ja katsotaan, miten kiinnostaa" – Kuusamon seurakunta järjestää neljä kertaa surukahvilan, jossa voi käsitellä tunteitaan ja saada vertaistukea

"Pää­tim­me, että ko­keil­laan, ja kat­so­taan, miten kiin­nos­taa" – Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta jär­jes­tää neljä kertaa su­ru­kah­vi­lan, jossa voi kä­si­tel­lä tun­tei­taan ja saada ver­tais­tu­kea

15.02.2024 04:00
Tilaajille
"Olisiko tässä tilaisuus molemmille puolisoille?" – Kuusamon seurakunnalla on koko joukko virkoja ja kesätyöpaikkoja auki, nyt ei ole säästön aika

"O­li­si­ko tässä ti­lai­suus mo­lem­mil­le puo­li­soil­le?" – Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nal­la on koko joukko virkoja ja ke­sä­työ­paik­ko­ja auki, nyt ei ole säästön aika

23.01.2024 04:00 2
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ei ammu raketteja vaan yhtyy seurakunnan juhlavuoden päätökseen – " Toivottavasti ensi vuodesta tulee maailmantilanteen kannalta rauhallisempi"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei ammu ra­ket­te­ja vaan yhtyy seu­ra­kun­nan juh­la­vuo­den pää­tök­seen – " Toi­vot­ta­vas­ti ensi vuo­des­ta tulee maail­man­ti­lan­teen kan­nal­ta rau­hal­li­sem­pi"

27.12.2023 17:00 4
Tilaajille
Koillismaan seurakuntien tapahtumat vetävät, Kuusamossa lasten ja perheiden joulukirkkoa kokeillaan Kuusamossa jo aamupäivällä – "Joitakin perinteitä on muuttunut"

Koil­lis­maan seu­ra­kun­tien ta­pah­tu­mat ve­tä­vät, Kuu­sa­mos­sa lasten ja per­hei­den jou­lu­kirk­koa ko­keil­laan Kuu­sa­mos­sa jo aa­mu­päi­väl­lä – "Joi­ta­kin pe­rin­tei­tä on muut­tu­nut"

23.12.2023 04:00
Tilaajille
Pyhän Ristin kirkon piha valaistaan vuoden vaihtuessa vähintään 350 jäälyhdyllä – seurakunta esittää haasteen

Pyhän Ristin kirkon piha va­lais­taan vuoden vaih­tues­sa vä­hin­tään 350 jää­lyh­dyl­lä – seu­ra­kun­ta esittää haas­teen

14.11.2023 08:31 3
Tilaajille
Paanajärven seurakuntatyöyhdistys lopettaa, loput varat käytetään Käylän kirkon hyväksi – tällainen oli Paanajärven kirkko, joka tuhoutui vain parin vuoden käytön jälkeen

Paa­na­jär­ven seu­ra­kun­ta­työ­yh­dis­tys lo­pet­taa, loput varat käy­te­tään Käylän kirkon hyväksi – täl­lai­nen oli Paa­na­jär­ven kirkko, joka tu­hou­tui vain parin vuoden käytön jälkeen

21.10.2023 17:00 3
Tilaajille
Kuusamon seurakunta on opetellut viestimään ajanmukaisella tavalla – viestinnän projektityöntekijä Kaisa Määttä jättää tehtävänsä muille

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta on ope­tel­lut vies­ti­mään ajan­mu­kai­sel­la tavalla – vies­tin­nän pro­jek­ti­työn­te­ki­jä Kaisa Määttä jättää teh­tä­vän­sä muille

20.10.2023 04:00
Tilaajille

Kantola ja Koz­lovs­ki esiin­ty­vät vii­mei­ses­sä Rus­ka-ajan kon­ser­tis­sa – Päivi Kantola on toisen polven sop­raa­no Kuu­sa­mos­ta

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Haitta-aineet keskeyttivät seurakunnan purkutyöt Käylässä ja aiheuttivat jopa 60 000 euron lisälaskun – "Tällaista ei ole tapahtunut Kuusamossa aikaisemmin"

Hait­ta-ai­neet kes­keyt­ti­vät seu­ra­kun­nan pur­ku­työt Käy­läs­sä ja ai­heut­ti­vat jopa 60 000 euron li­sä­las­kun – "­Täl­lais­ta ei ole ta­pah­tu­nut Kuu­sa­mos­sa ai­kai­sem­min"

21.09.2023 11:00 2
Tilaajille
"Hyväähän kannattaa odottaa" – Kuusamon kirkkovaltuusto hyväksyi pappilan peltoja koskevan maankäyttösopimuksen

"Hy­vää­hän kan­nat­taa odot­taa" – Kuu­sa­mon kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi pap­pi­lan peltoja kos­ke­van maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen

19.09.2023 19:00 4
Tilaajille
D’amen saapuu Kuusamon seurakunnan Ruska -sarjan konserttiin – kuoroa johtaa kuusamolaislähtöinen Hekkala, pianossa Tulirinta

D’amen saapuu Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan Ruska -sarjan kon­sert­tiin – kuoroa johtaa kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Hek­ka­la, pia­nos­sa Tu­li­rin­ta

16.09.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon seurakunta sai hautaustoimistojen myöntämän valtakunnallisen tunnustuspalkinnon – saattohartaudesta on malliksi muillekin

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta sai hau­taus­toi­mis­to­jen myön­tä­män val­ta­kun­nal­li­sen tun­nus­tus­pal­kin­non – saat­to­har­tau­des­ta on mal­lik­si muil­le­kin

10.09.2023 04:00
Tilaajille
Kellonsoittomaksu, kirkkoviineistä ulosottoon ja autonraatojen upotus maahan – arkistot paljastivat Pekka Pesoselle Kuusamon seurakunnan vivahteikkaan taloushistorian

Kel­lon­soit­to­mak­su, kirk­ko­vii­neis­tä ulos­ot­toon ja au­ton­raa­to­jen upotus maahan – ar­kis­tot pal­jas­ti­vat Pekka Pe­so­sel­le Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nan vi­vah­teik­kaan ta­lous­his­to­rian

18.08.2023 19:00
Tilaajille
Kuusamon seurakunta juhlii 350 vuottaan ja julkaisee uuden historiakirjan – "Haluttiin, että tarinat ja muistot tulevat kerrotuiksi"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta juhlii 350 vuot­taan ja jul­kai­see uuden his­to­ria­kir­jan – "Ha­lut­tiin, että tarinat ja muistot tulevat ker­ro­tuik­si"

14.08.2023 04:00
Tilaajille
Kesäisiä elämyksiä ihmisiltä ja luonnosta – Koillismaalla voi kokea monenlaista ja se tekee pääkopalle hyvää
Pääkirjoitus

Ke­säi­siä elä­myk­siä ih­mi­sil­tä ja luon­nos­ta – Koil­lis­maal­la voi kokea mo­nen­lais­ta ja se tekee pää­ko­pal­le hyvää

30.06.2023 04:00
Tilaajille
Seurakunnan tulos 84 000 euroa pakkasella – perhetoiminta suosittua, nuorten pahoinvointi näkyy Kuusamossakin

Seu­ra­kun­nan tulos 84 000 euroa pak­ka­sel­la – per­he­toi­min­ta suo­sit­tua, nuorten pa­hoin­voin­ti näkyy Kuu­sa­mos­sa­kin

31.05.2023 18:25
Tilaajille
Kuusamon seurakunnalle iso säästö, kun se ilmoittaa toiminnastaan vain yhdessä lehdessä

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nal­le iso säästö, kun se il­moit­taa toi­min­nas­taan vain yhdessä leh­des­sä

25.05.2023 17:15 5
Tilaajille
Kuusamon seurakunta korottaa hautaustoimen maksuja vuosittain – tilinpäätös viime vuodelta oli ennakoitua siedettävämpi

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta ko­rot­taa hau­taus­toi­men maksuja vuo­sit­tain – ti­lin­pää­tös viime vuo­del­ta oli en­na­koi­tua sie­det­tä­väm­pi

25.05.2023 04:00 3
Tilaajille