Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyys ja yhtenäisyys olivat esillä itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlan puheissa Kuusamossa – "Se, mitä me pidämme itsestäänselvyytenä Suomessa, ei ole sitä joka paikassa"

It­se­näi­syys ja yh­te­näi­syys olivat esillä it­se­näi­syys­päi­vän kan­sa­lais­juh­lan pu­heis­sa Kuu­sa­mos­sa – "Se, mitä me pidämme it­ses­tään­sel­vyy­te­nä Suo­mes­sa, ei ole sitä joka pai­kas­sa"

06.12.2023 16:00 1
Tilaajille
Kuusamon sotaveteraanit jakoi ansiomerkkejä sekä tinalautasia – katso tästä saajat

Kuu­sa­mon so­ta­ve­te­raa­nit jakoi an­sio­merk­ke­jä sekä ti­na­lau­ta­sia – katso tästä saajat

06.12.2023 14:00
Tilaajille
”On ollut helppo samaistua ukrainalaisten tilanteeseen, tunteeseen ja tuskaan” –  itsenäisyyspäivän juhlassa Taivalkoskella puhunut everstiluutnantti Kimmo Sirniö muistutti, että itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys

”On ollut helppo sa­mais­tua uk­rai­na­lais­ten ti­lan­tee­seen, tun­tee­seen ja tus­kaan” – it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Tai­val­kos­kel­la puhunut evers­ti­luut­nant­ti Kimmo Sirniö muis­tut­ti, että it­se­näi­syys ei ole it­ses­tään­sel­vyys

06.12.2023 14:00 2
Tilaajille
”Mitä vapaassa ja rauhallisessa maassa pitää itsestäänselvyytenä, ei sitä kaikille yllättäen enää olekaan” – kenttärovasti Janne Aalto sanoi itsenäisyyspäivän juhlassa Kuusamossa sodan Euroopassa nostattavan laineita vain kilometrien etäisyydelle meistä

”Mitä va­paas­sa ja rau­hal­li­ses­sa maassa pitää it­ses­tään­sel­vyy­te­nä, ei sitä kai­kil­le yl­lät­täen enää ole­kaan” – kent­tä­ro­vas­ti Janne Aalto sanoi it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Kuu­sa­mos­sa sodan Eu­roo­pas­sa nos­tat­ta­van lai­nei­ta vain ki­lo­met­rien etäi­syy­del­le meistä

06.12.2023 13:00
Tilaajille
Kenraalikunnassa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Pohjois-Suomen ja muun maan ylennykset

Ken­raa­li­kun­nas­sa tänä vuonna vain yksi ylennys – Katso tästä kaikki Poh­jois-Suo­men ja muun maan ylen­nyk­set

06.12.2023 00:01
Tilaajille
Koillismaalla itsenäisyyttä juhlistetaan perinteitä kunnioittaen mutta uudistetusti – Kuusamossa ei enää perinteistä aaton iltajuhlaa: ”Suunnittelemme uusia tapoja ja rakennetta yhteisölliselle juhlalle”

Koil­lis­maal­la it­se­näi­syyt­tä juh­lis­te­taan pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen mutta uu­dis­te­tus­ti – Kuu­sa­mos­sa ei enää pe­rin­teis­tä aaton il­ta­juh­laa: ”Suun­nit­te­lem­me uusia tapoja ja ra­ken­net­ta yh­tei­söl­li­sel­le juh­lal­le”

05.12.2023 09:29 4
Tilaajille
"Kai siellä ainakin kahvitellaan, ja on se Petteri Orpo siellä" – kuusamolainen Aino, 10,  lähtee Helsinkiin lasten omiin "Linnan juhliin" Elielin kanssa: lue jutusta millaiset odotukset kaksikolla on päivän suhteen

"Kai siellä ainakin kah­vi­tel­laan, ja on se Petteri Orpo siellä" – ­kuu­sa­mo­lai­nen Aino, 10, lähtee Hel­sin­kiin lasten omiin "Linnan juh­liin" Elielin kanssa: lue jutusta mil­lai­set odo­tuk­set kak­si­kol­la on päivän suhteen

02.12.2023 12:00
Tilaajille
Kivelälle ja Manniselle ritarimerkki – katso tästä, ketkä 18 Koillismaalla saavat itsenäisyyspäivänä kunniamerkin

Ki­ve­läl­le ja Man­ni­sel­le ri­ta­ri­merk­ki – katso tästä, ketkä 18 Koil­lis­maal­la saavat it­se­näi­syys­päi­vä­nä kun­nia­mer­kin

01.12.2023 12:28 4
Tilaajille
"Jännittää enemmän kuin nämä kisat" – nuorten maailmanmestaruus vie Vilho Palosaaren itsenäisyyspäivänä linnaan

"Jän­nit­tää enemmän kuin nämä kisat" – nuorten maail­man­mes­ta­ruus vie Vilho Pa­lo­saa­ren it­se­näi­syys­päi­vä­nä linnaan

23.11.2023 17:51
Tilaajille
Taivalkoskella vietettiin perinteikäs itsenäisyysjuhla – "Minkään ei pitäisi olla tärkeämpää kuin vapauden säilyttäminen"

Tai­val­kos­kel­la vie­tet­tiin pe­rin­tei­käs it­se­näi­syys­juh­la – "­Min­kään ei pitäisi olla tär­keäm­pää kuin va­pau­den säi­lyt­tä­mi­nen"

08.12.2022 08:26
Tilaajille
Anu Pentik on kätellyt Linnassa viittä presidenttiä, tänä itsenäisyyspäivänä hän pukeutui Pariisiin ja Posioon – "Vaikka ajat olisivat vaikeita, me emme jää voivottelemaan"

Anu Pentik on kä­tel­lyt Lin­nas­sa viittä pre­si­dent­tiä, tänä it­se­näi­syys­päi­vä­nä hän pu­keu­tui Pa­rii­siin ja Posioon – "Vaikka ajat oli­si­vat vai­kei­ta, me emme jää voi­vot­te­le­maan"

07.12.2022 15:31
Tilaajille
Kuusamolaiset Meea ja Siina Kurtti pääsevät pääministerin itsenäisyyspäivän juhliin – juhlan lisäksi tyttöjä jännittää muutkin asiat: ”Emme ole ikinä olleet lentokoneessa”

Kuu­sa­mo­lai­set Meea ja Siina Kurtti pää­se­vät pää­mi­nis­te­rin it­se­näi­syys­päi­vän juhliin – juhlan lisäksi tyttöjä jän­nit­tää muutkin asiat: ”Emme ole ikinä olleet len­to­ko­nees­sa”

07.12.2022 04:00
Tilaajille
Jaakko Ritola: ”Meidän tulee ottaa oppia veteraanien ja lottiemme teoista ” – Niilo Keränen: ”Tärkeintä on että Suomi, Eurooppa ja maailma säilyvät vapaana, muut vaikeudet ovat kyllä sitten hoidettavissa”

Jaakko Ritola: ”Meidän tulee ottaa oppia ve­te­raa­nien ja lot­tiem­me teoista ” – Niilo Ke­rä­nen: ”Tär­kein­tä on että Suomi, Eu­roop­pa ja maailma säi­ly­vät va­paa­na, muut vai­keu­det ovat kyllä sitten hoi­det­ta­vis­sa”

08.12.2022 12:59
Tilaajille
Kolme koillismaalaista perhettä kertoo, miten ne viettävät itsenäisyyspäivää: Kurtit leipovat ja käyvät yhteisessä juhlassa, Kuuseloille se on vapaa arjesta, Ruokamo-Revonmäellä valmistetaan hyvää ruokaa ja katsotaan Linnan juhlia

Kolme koil­lis­maa­lais­ta per­het­tä kertoo, miten ne viet­tä­vät it­se­näi­syys­päi­vää: Kurtit lei­po­vat ja käyvät yh­tei­ses­sä juh­las­sa, Kuu­se­loil­le se on vapaa ar­jes­ta, Ruo­ka­mo-Re­von­mäel­lä val­mis­te­taan hyvää ruokaa ja kat­so­taan Linnan juhlia

06.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Yhteistä itsenäisyysjuhlaa Posiolla vietettiin nyt ensimmäistä kertaa jo aatonaattona – juhlapuhuja toimitusjohtaja Harri Lämsä: ” Yhtenäisyys edellyttää aitoa toisesta huolehtimista ja välittämistä” - Katso kuvat juhlasta tästä

Yh­teis­tä it­se­näi­syys­juh­laa Po­siol­la vie­tet­tiin nyt en­sim­mäis­tä kertaa jo aa­ton­aat­to­na – juh­la­pu­hu­ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Harri Lämsä: ” Yh­te­näi­syys edel­lyt­tää aitoa toi­ses­ta huo­leh­ti­mis­ta ja vä­lit­tä­mis­tä” - Katso kuvat juh­las­ta tästä

05.12.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Pidettäköön itsenäisyyspäivän perinteistä kiinni – jätettäköön iloiset juhlimiset vappuun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­det­tä­köön it­se­näi­syys­päi­vän pe­rin­teis­tä kiinni – jä­tet­tä­köön iloiset juh­li­mi­set vappuun

05.12.2022 17:00
Tilaajille
Matti Suur-Hamari Linnan juhliin kolmatta kertaa – kilpauransa päättänyt paralumilautailija ryhtyi urheiluvälinemyyjäksi: "Olen opettelemassa tavallisen ihmisen arkea"

Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

03.12.2022 15:00
Tilaajille
Tasavallan presidentti myönsi kunniamerkit – nämä koillismaalaiset palkitaan

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi kun­nia­mer­kit – nämä koil­lis­maa­lai­set pal­ki­taan

01.12.2022 17:47 2
Tilaajille
Suomi ymmärtää meitä kaikkia – lue abiturientti Erno Virtasen puhe Posion itsenäisyyspäivän juhlassa ja lakkiaisissa

Suomi ym­mär­tää meitä kaikkia – lue abi­tu­rient­ti Erno Vir­ta­sen puhe Posion it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa ja lak­kiai­sis­sa

09.12.2021 04:00
Tilaajille
Sankaruudella ei ole sukupuolta – Raita Virranniemi nostaa juhlapuheessaan esiin Suomen kasvu köyhästä yhdeksi vauraimmista maista

San­ka­ruu­del­la ei ole su­ku­puol­ta – Raita Vir­ran­nie­mi nostaa juh­la­pu­hees­saan esiin Suomen kasvu köy­häs­tä yhdeksi vau­raim­mis­ta maista

07.12.2021 18:34
Tilaajille