Luitko jo: Kun ra­ken­nus­yh­tiö meni kon­kurs­siin, osak­kaat päät­ti­vät ra­ken­taa ker­ros­ta­lon loppuun omalla rahalla

Toimittajalta: Kuu­sa­mon asun­to­pu­laan kai­vat­tai­siin vuok­ra-asun­to­ja, mutta niitä ei ole vie­lä­kään saatu tehtyä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Itsenäisyyspäivä
Taivalkoskella vietettiin perinteikäs itsenäisyysjuhla – "Minkään ei pitäisi olla tärkeämpää kuin vapauden säilyttäminen"

Tai­val­kos­kel­la vie­tet­tiin pe­rin­tei­käs it­se­näi­syys­juh­la – "­Min­kään ei pitäisi olla tär­keäm­pää kuin va­pau­den säi­lyt­tä­mi­nen"

08.12.2022 08:26
Tilaajille
Anu Pentik on kätellyt Linnassa viittä presidenttiä, tänä itsenäisyyspäivänä hän pukeutui Pariisiin ja Posioon – "Vaikka ajat olisivat vaikeita, me emme jää voivottelemaan"

Anu Pentik on kä­tel­lyt Lin­nas­sa viittä pre­si­dent­tiä, tänä it­se­näi­syys­päi­vä­nä hän pu­keu­tui Pa­rii­siin ja Posioon – "Vaikka ajat oli­si­vat vai­kei­ta, me emme jää voi­vot­te­le­maan"

07.12.2022 15:31
Tilaajille
Kuusamolaiset Meea ja Siina Kurtti pääsevät pääministerin itsenäisyyspäivän juhliin – juhlan lisäksi tyttöjä jännittää muutkin asiat: ”Emme ole ikinä olleet lentokoneessa”

Kuu­sa­mo­lai­set Meea ja Siina Kurtti pää­se­vät pää­mi­nis­te­rin it­se­näi­syys­päi­vän juhliin – juhlan lisäksi tyttöjä jän­nit­tää muutkin asiat: ”Emme ole ikinä olleet len­to­ko­nees­sa”

07.12.2022 04:00
Tilaajille
Jaakko Ritola: ”Meidän tulee ottaa oppia veteraanien ja lottiemme teoista ” – Niilo Keränen: ”Tärkeintä on että Suomi, Eurooppa ja maailma säilyvät vapaana, muut vaikeudet ovat kyllä sitten hoidettavissa”

Jaakko Ritola: ”Meidän tulee ottaa oppia ve­te­raa­nien ja lot­tiem­me teoista ” – Niilo Ke­rä­nen: ”Tär­kein­tä on että Suomi, Eu­roop­pa ja maailma säi­ly­vät va­paa­na, muut vai­keu­det ovat kyllä sitten hoi­det­ta­vis­sa”

08.12.2022 12:59
Tilaajille
Kolme koillismaalaista perhettä kertoo, miten ne viettävät itsenäisyyspäivää: Kurtit leipovat ja käyvät yhteisessä juhlassa, Kuuseloille se on vapaa arjesta, Ruokamo-Revonmäellä valmistetaan hyvää ruokaa ja katsotaan Linnan juhlia

Kolme koil­lis­maa­lais­ta per­het­tä kertoo, miten ne viet­tä­vät it­se­näi­syys­päi­vää: Kurtit lei­po­vat ja käyvät yh­tei­ses­sä juh­las­sa, Kuu­se­loil­le se on vapaa ar­jes­ta, Ruo­ka­mo-Re­von­mäel­lä val­mis­te­taan hyvää ruokaa ja kat­so­taan Linnan juhlia

06.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Yhteistä itsenäisyysjuhlaa Posiolla vietettiin nyt ensimmäistä kertaa jo aatonaattona – juhlapuhuja toimitusjohtaja Harri Lämsä: ” Yhtenäisyys edellyttää aitoa toisesta huolehtimista ja välittämistä” - Katso kuvat juhlasta tästä

Yh­teis­tä it­se­näi­syys­juh­laa Po­siol­la vie­tet­tiin nyt en­sim­mäis­tä kertaa jo aa­ton­aat­to­na – juh­la­pu­hu­ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Harri Lämsä: ” Yh­te­näi­syys edel­lyt­tää aitoa toi­ses­ta huo­leh­ti­mis­ta ja vä­lit­tä­mis­tä” - Katso kuvat juh­las­ta tästä

05.12.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Pidettäköön itsenäisyyspäivän perinteistä kiinni – jätettäköön iloiset juhlimiset vappuun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­det­tä­köön it­se­näi­syys­päi­vän pe­rin­teis­tä kiinni – jä­tet­tä­köön iloiset juh­li­mi­set vappuun

05.12.2022 17:00
Tilaajille
Matti Suur-Hamari Linnan juhliin kolmatta kertaa – kilpauransa päättänyt paralumilautailija ryhtyi urheiluvälinemyyjäksi: "Olen opettelemassa tavallisen ihmisen arkea"

Matti Suur-Ha­ma­ri Linnan juhliin kol­mat­ta kertaa – kil­pa­uran­sa päät­tä­nyt pa­ra­lu­mi­lau­tai­li­ja ryhtyi ur­hei­lu­vä­li­ne­myy­jäk­si: "Olen opet­te­le­mas­sa ta­val­li­sen ihmisen arkea"

03.12.2022 15:00
Tilaajille
Tasavallan presidentti myönsi kunniamerkit – nämä koillismaalaiset palkitaan

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi kun­nia­mer­kit – nämä koil­lis­maa­lai­set pal­ki­taan

01.12.2022 17:47 2
Tilaajille
Suomi ymmärtää meitä kaikkia – lue abiturientti Erno Virtasen puhe Posion itsenäisyyspäivän juhlassa ja lakkiaisissa

Suomi ym­mär­tää meitä kaikkia – lue abi­tu­rient­ti Erno Vir­ta­sen puhe Posion it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa ja lak­kiai­sis­sa

09.12.2021 04:00
Tilaajille
Sankaruudella ei ole sukupuolta – Raita Virranniemi nostaa juhlapuheessaan esiin Suomen kasvu köyhästä yhdeksi vauraimmista maista

San­ka­ruu­del­la ei ole su­ku­puol­ta – Raita Vir­ran­nie­mi nostaa juh­la­pu­hees­saan esiin Suomen kasvu köy­häs­tä yhdeksi vau­raim­mis­ta maista

07.12.2021 18:34
Tilaajille
Lottien opettamaa palveluhenkisyyttä löytyy yhä Lapista – lue Ulla-Maija Perttusen puhe Posion itsenäisyyspäivän juhlasta

Lottien opet­ta­maa pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä löytyy yhä Lapista – lue Ul­la-Mai­ja Pert­tu­sen puhe Posion it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­ta

08.12.2021 08:15
Tilaajille
Sini Karjalainen juhlii itsenäisyyttä valtameren takana Burlingtonissa Suomi-illallisella – ”Maamme-laulu nostaa kylmät väreet pintaan”

Sini Kar­ja­lai­nen juhlii it­se­näi­syyt­tä val­ta­me­ren takana Bur­ling­to­nis­sa Suo­mi-il­lal­li­sel­la – ”Maam­me-lau­lu nostaa kylmät väreet pin­taan”

06.12.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalaisten ajatuksia itsenäisyydestä – ”Muistelkaamme itsenäisyytemme mahdollistaneiden sukupolvien tarinoita, kirjoittakaamme niitä ylös ja kertokaamme niistä seuraaville polville”

Koil­lis­maa­lais­ten aja­tuk­sia it­se­näi­syy­des­tä – ”Muis­tel­kaam­me it­se­näi­syy­tem­me mah­dol­lis­ta­nei­den su­ku­pol­vien ta­ri­noi­ta, kir­joit­ta­kaam­me niitä ylös ja ker­to­kaam­me niistä seu­raa­vil­le pol­vil­le”

06.12.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalla juhlistetaan itsenäisyyspäivää perinteisin menoin – Kuusamossa juhlakansalta vaaditaan koronapassi, Taivalkoskella kirkkoon otetaan rajoitettu määrä

Koil­lis­maal­la juh­lis­te­taan it­se­näi­syys­päi­vää pe­rin­tei­sin menoin – Kuu­sa­mos­sa juh­la­kan­sal­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si, Tai­val­kos­kel­la kirk­koon otetaan ra­joi­tet­tu määrä

04.12.2021 04:00
Tilaajille
"Suomalaisena olet vapaa opiskelemaan ja tekemään erilaisia valintoja" – Posion koulujen väki kokoontui juhlimaan Anni Virtasta ja Suomea

"Suo­ma­lai­se­na olet vapaa opis­ke­le­maan ja te­ke­mään eri­lai­sia va­lin­to­ja" – Posion kou­lu­jen väki ko­koon­tui juh­li­maan Anni Vir­tas­ta ja Suomea

03.12.2021 14:41 1
Tilaajille
Koronatilanne peruutti kutsuvierastilaisuuden Kuusamotalolla, kauneimmat joululaulut kaikuvat ulkosalla – Taivalkosken Yrittäjien 50-vuotisjuhlaan Syötteelle tulijan on näytettävä koronapassia

Ko­ro­na­ti­lan­ne pe­ruut­ti kut­su­vie­ras­ti­lai­suu­den Kuu­sa­mo­ta­lol­la, kau­neim­mat jou­lu­lau­lut kai­ku­vat ul­ko­sal­la – Tai­val­kos­ken Yrit­tä­jien 50-vuo­tis­juh­laan Syöt­teel­le tulijan on näy­tet­tä­vä ko­ronapas­sia

23.11.2021 15:00
Tilaajille
Koillismaalla neljä ylennystä itsenäisyyspäivänä – katso lista!

Koil­lis­maal­la neljä ylen­nys­tä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso lista!

07.12.2020 10:57
Tilaajille
Posion sankarihautausmaalla juhlistettiin itsenäisyyttä – Lukiolainen juhlapuheen pitäjä Veikko Huuskonen: "Suurin voimavara on kansamme"

Posion san­ka­ri­hau­taus­maal­la juh­lis­tet­tiin it­se­näi­syyt­tä – Lu­kio­lai­nen juh­la­pu­heen pitäjä Veikko Huus­ko­nen: "Suurin voi­ma­va­ra on kan­sam­me"

06.12.2020 16:36
Tilaajille
Rintamalla taistelleita sotilaita elää Koillismaalla alle 20 – veteraaneille tarjotaan avokätisesti palveluja ja etuuksia

Rin­ta­mal­la tais­tel­lei­ta so­ti­lai­ta elää Koil­lis­maal­la alle 20 – ve­te­raa­neil­le tar­jo­taan avo­kä­ti­ses­ti pal­ve­lu­ja ja etuuk­sia

06.12.2020 04:00 1
Tilaajille