Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Viimeisin 4 tuntia
Palautetta tulee, vaikka höttölumeeen on vaikea tehdä latu-uria ja suuri osa reiteistä on vasta pohjattu – urakoitsija ja kaupunki vastaavat Rukan hiihtokysymyksiin

Pa­lau­tet­ta tulee, vaikka höt­tö­lu­meeen on vaikea tehdä la­tu-uria ja suuri osa rei­teis­tä on vasta poh­jat­tu – u­ra­koit­si­ja ja kau­pun­ki vas­taa­vat Rukan hiih­to­ky­sy­myk­siin

04:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Kuka on golfyhtiön konkurssipesää pengottaessa asianomistaja? – oikeuden mukaan ei ainakaan kuusamolaishenkilö, joka haki syyteoikeudelle jatkoaikaa

Kuka on golf­yh­tiön kon­kurs­si­pe­sää pen­got­taes­sa asia­no­mis­ta­ja? – oi­keu­den mukaan ei ai­na­kaan kuu­sa­mo­lais­hen­ki­lö, joka haki syy­te­oi­keu­del­le jat­ko­ai­kaa

01.12.2023 12:00 3
Tilaajille
”Olen elinikäinen mökkiläinen” – Kuusamon Vuoden mökkiläisen Pekka Ervastin ensikosketus mökillä vietettyyn aikaan tapahtui jo lapsuudessaan

”Olen elin­ikäi­nen mök­ki­läi­nen” – Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

01.12.2023 10:21 5
Tilaajille
Kahden vuoden liikkumattomuuden hinnalla saisi F-35A-hävittäjiä, sanoo Kuusamossa vieraillut ministeri – ratkaisuja etsivään ohjelmaan valtio on varannut koko kaudelle 80 miljoonaa euroa

Kahden vuoden liik­ku­mat­to­muu­den hin­nal­la saisi F-35A-hä­vit­tä­jiä, sanoo Kuu­sa­mos­sa vie­rail­lut mi­nis­te­ri – rat­kai­su­ja et­si­vään oh­jel­maan valtio on va­ran­nut koko kau­del­le 80 mil­joo­naa euroa

26.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Viikon visa: Tunnetko Kitkat ja kitkat, myyt, taut ja fiit?

Viikon visa: Tun­net­ko Kitkat ja kitkat, myyt, taut ja fiit?

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Minne mennä: Ruka Nordic, lentopalloa, jääkiekkoa, Posion joulunavaus, Nilon korttelikerho – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi

Minne mennä: Ruka Nordic, len­to­pal­loa, jää­kiek­koa, Posion jou­lu­na­vaus, Nilon kort­te­li­ker­ho – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si

24.11.2023 04:00
Tilaajille
Joulukuussa aloittava perhekahvila vastaa vanhempien toiveeseen – ”Pohjois-Kuusamossa ei ole lapsille juurikaan ohjattua harrastustoimintaa”

Jou­lu­kuus­sa aloit­ta­va per­he­kah­vi­la vastaa van­hem­pien toi­vee­seen – ”Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa ei ole lap­sil­le juu­ri­kaan oh­jat­tua har­ras­tus­toi­min­taa”

24.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Kelit vaihtuivat yhdessä yössä, Posiolla avattiin 21 kilometrin järvilatu ennätysaikaisin – "Olisi hyvä, jos saataisiin pari talkoolaista lisää"

Kelit vaih­tui­vat yhdessä yössä, Po­siol­la avat­tiin 21 ki­lo­met­rin jär­vi­la­tu en­nä­tys­ai­kai­sin – "Olisi hyvä, jos saa­tai­siin pari tal­koo­lais­ta lisää"

20.11.2023 17:06
Tilaajille
"Tehoa pitäisi kyllä riittää" – Seppäsen perhe alkaa lyödä löylyä Iijärvellä maan alla, katso videolta holvisaunaurakka pikakelauksena

"Tehoa pitäisi kyllä riit­tää" – ­Sep­pä­sen perhe alkaa lyödä löylyä Ii­jär­vel­lä maan alla, katso vi­deol­ta hol­vi­sau­na­urak­ka pi­ka­ke­lauk­se­na

16.11.2023 17:00
Tilaajille
Metsähallitus myy saarimökkinsä Kuusamossa ja Kalajoella millä hinnalla hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata rakennukset pois

Met­sä­hal­li­tus myy saa­ri­mök­kin­sä Kuu­sa­mos­sa ja Ka­la­joel­la millä hin­nal­la hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata ra­ken­nuk­set pois

16.11.2023 13:16 3
Tilaajille
Suomen paras hiihtokeskus on kolmatta kertaa Levi – erikseen valitaan vuoden hiihtokeskus

Suomen paras hiih­to­kes­kus on kol­mat­ta kertaa Levi – e­rik­seen va­li­taan vuoden hiih­to­kes­kus

14.11.2023 11:00 1
Tilaajille
Vuosselin monikäyttöreitti otettiin käyttöön – peräti 13 metriä leveälle reitille mahtuvat yhtä aikaa niin hiihtäjät, pyöräilijät, kävelijät kuin lumikenkäilijätkin

Vuos­se­lin mo­ni­käyt­tö­reit­ti otet­tiin käyt­töön – peräti 13 metriä le­veäl­le rei­til­le mah­tu­vat yhtä aikaa niin hiih­tä­jät, pyö­räi­li­jät, kä­ve­li­jät kuin lu­mi­ken­käi­li­jät­kin

10.11.2023 04:00
Tilaajille
Luppoveden ensilumenlatu valmis sivakoijille – Syötteen latupooli ryhtyy myymään kausitarraa

Lup­po­ve­den en­si­lu­men­la­tu valmis si­va­koi­jil­le – Syöt­teen la­tu­poo­li ryhtyy myymään kau­si­tar­raa

05.11.2023 13:50
Tilaajille
Lukijalta: Olen saanut Leijonista uusia ystäviä, kokemuksia ja valmennusta – tule mukaan toimintaan, jos nämä asiat kiinnostavat sinuakin
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olen saanut Lei­jo­nis­ta uusia ys­tä­viä, ko­ke­muk­sia ja val­men­nus­ta – tule mukaan toi­min­taan, jos nämä asiat kiin­nos­ta­vat si­nua­kin

05.11.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Rukakeskus jättää superpaipin taas rakentamatta: Matti Parviaisen mukaan liian harva käyttää kalliin suorituspaikan täyttä potentiaalia

Ru­ka­kes­kus jättää su­per­pai­pin taas ra­ken­ta­mat­ta: Matti Par­viai­sen mukaan liian harva käyttää kalliin suo­ri­tus­pai­kan täyttä po­ten­tiaa­lia

03.11.2023 04:00
Tilaajille
Jäätilanne Koillismaalla vaihtelee suuresti – kerro Koillissanomien viikon kysymykseen, joko olet uskaltautunut harrastamaan luonnonjäille

Jää­ti­lan­ne Koil­lis­maal­la vaih­te­lee suu­res­ti – kerro Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen, joko olet us­kal­tau­tu­nut har­ras­ta­maan luon­non­jäil­le

01.11.2023 04:00 4
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset menestyivät Vuoden Luontokuva -kisassa – kuusamolaisen kuvaajan tallentama oravan ravistus oli yksi voittajista

Poh­jois­suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät Vuoden Luon­to­ku­va -ki­sas­sa – kuu­sa­mo­lai­sen ku­vaa­jan tal­len­ta­ma oravan ra­vis­tus oli yksi voit­ta­jis­ta

30.10.2023 15:10
Tilaajille
Rajalta rajalle hiihdetään sittenkin, ja mukaan mahtuu vaikka perjantaina siltä ei näyttänyt – "Sinne vaan jonotuslistalle nimi, niin otamme yhteyttä"

Rajalta rajalle hiih­de­tään sit­ten­kin, ja mukaan mahtuu vaikka per­jan­tai­na siltä ei näyt­tä­nyt – "Sinne vaan jo­no­tus­lis­tal­le nimi, niin otamme yh­teyt­tä"

29.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Muistatko hyvin tapahtumia vuodelta 1992 ja tammikuulta 1993? – Vastaa viikon visaan

Muis­tat­ko hyvin ta­pah­tu­mia vuo­del­ta 1992 ja tam­mi­kuul­ta 1993? – Vastaa viikon visaan

27.10.2023 18:00 1
Tilaajille
Kuusamolaiset rivot kansanlaulut herättävät yhä tunteita – kun Tanja, Hanna ja Jenna julkaisivat lauluvideon, alkoi puhelin kilistä, eivätkä kaikki viestit olleet positiivisia: kuka saa laulaa ronskisti seksistä?

Kuu­sa­mo­lai­set rivot kan­san­lau­lut he­rät­tä­vät yhä tun­tei­ta – kun Tanja, Hanna ja Jenna jul­kai­si­vat lau­lu­vi­deon, alkoi puhelin ki­lis­tä, eivätkä kaikki viestit olleet po­si­tii­vi­sia: kuka saa laulaa rons­kis­ti sek­sis­tä?

27.10.2023 16:30 1
Tilaajille