Joko luit: Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Vanhukset
Entinen puutarhuri Vuokko Okker teki muutaman mutkan ja löysi kodikseen ikäihmisten perhekodin Taivalkoskella – "Halusin pienempään, ja nämä ottivat minut hoiviinsa"

Entinen puu­tar­hu­ri Vuokko Okker teki muu­ta­man mutkan ja löysi ko­dik­seen ikä­ih­mis­ten per­he­ko­din Tai­val­kos­kel­la – "Ha­lu­sin pie­nem­pään, ja nämä ottivat minut hoi­viin­sa"

14.05.2023 17:00 1
Tilaajille
"Vaan olen minä vielä: olen tallella – Muistatteko minua?" Sopraano Päivi Nisulan ja kirjailija Tommi Kinnusen oopperassa kuuluu huoneeseensa lukitun dementoituneen Ainin ääni

"Vaan olen minä vielä: olen tal­lel­la – Muis­tat­te­ko minua?" Sop­raa­no Päivi Nisulan ja kir­jai­li­ja Tommi Kin­nu­sen oop­pe­ras­sa kuuluu huo­nee­seen­sa lukitun de­men­toi­tu­neen Ainin ääni

30.09.2022 10:00
Tilaajille
Kuusamossa nähdään sunnuntaina muistisairaudesta kertova erikoinen ooppera, jonka tekstin Tommi Kinnunen kirjoitti tositarinan pohjalta – alkavalla vanhusten viikolla teemana on luontoon meneminen

Kuu­sa­mos­sa nähdään sun­nun­tai­na muis­ti­sai­rau­des­ta kertova eri­koi­nen oop­pe­ra, jonka tekstin Tommi Kin­nu­nen kir­joit­ti to­si­ta­ri­nan poh­jal­ta – al­ka­val­la van­hus­ten vii­kol­la teemana on luon­toon me­ne­mi­nen

29.09.2022 17:00
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 11:00 2
Tilaajille
Omaiset huolissaan Kuusamossa: vanhukset jäävät kesän ajaksi ilman päivällistä – Ei haittaa, syön repusta poroa tai muikkuja, sanoo toimintakeskus Porkkapirtin asiakas Urho Kivelä

Omaiset huo­lis­saan Kuu­sa­mos­sa: van­huk­set jäävät kesän ajaksi ilman päi­väl­lis­tä – Ei hait­taa, syön repusta poroa tai muik­ku­ja, sanoo toi­min­ta­kes­kus Pork­ka­pir­tin asiakas Urho Kivelä

03.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 17:19
THL:n ensimmäinen kansallinen vanhuspalvelujen asiakaskysely alkoi – Läheisten toivotaan auttavan vastaamisessa

THL:n en­sim­mäi­nen kan­sal­li­nen van­hus­pal­ve­lu­jen asia­kas­ky­se­ly alkoi – Lä­heis­ten toi­vo­taan aut­ta­van vas­taa­mi­ses­sa

16.03.2022 08:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Eikö kassa voisi kertoa, jos on va­hin­gos­sa ottanut nor­maa­li­hin­tai­sen tuot­teen?

06.09.2021 04:00
Tilaajille
Kun läheiset ympärillä ikääntyvät vääjäämättä, huomaan toivovani, että he lähtevät saappaat jalassa tai unissaan – perusasioiden tulisi olla hoidon ehdoton pohja
Kolumni

Kun lä­hei­set ym­pä­ril­lä ikään­ty­vät vää­jää­mät­tä, huomaan toi­vo­va­ni, että he läh­te­vät saap­paat jalassa tai unis­saan – pe­rus­asioi­den tulisi olla hoidon ehdoton pohja

10.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Haluamme vanhukset koteihinsa, vaikka se ei ole aina inhimillisin tai edullisin tapa – mistä miljardi tai kaksi vanhuksillemme?
Kolumni

Ha­luam­me van­huk­set ko­tei­hin­sa, vaikka se ei ole aina in­hi­mil­li­sin tai edul­li­sin tapa – mistä mil­jar­di tai kaksi van­huk­sil­lem­me?

04.03.2021 04:00 3
Tilaajille
Ikääntyvien hoidontarve ja määrä kasvaa Taivalkoskella – Terhi Kurtti: "Ihmiset tulisi hoitaa mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa."

Ikään­ty­vien hoi­don­tar­ve ja määrä kasvaa Tai­val­kos­kel­la – Terhi Kurtti: "Ih­mi­set tulisi hoitaa mah­dol­li­sim­man ko­din­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa."

28.02.2021 04:00
Tilaajille
Ystäväpiiriin koulutetaan Koillismaalle

Ys­tä­vä­pii­riin kou­lu­te­taan Koil­lis­maal­le

13.01.2021 10:13
Tilaajille
Näin Kuusamossa lisättiin kotihoidossa hoitajien määrää ja pienennettiin kustannuksia  29 prosenttia – seuraavaksi lisätään etäpalveluita

Näin Kuu­sa­mos­sa li­sät­tiin ko­ti­hoi­dos­sa hoi­ta­jien määrää ja pie­nen­net­tiin kus­tan­nuk­sia 29 pro­sent­tia – seu­raa­vak­si li­sä­tään etä­pal­ve­lui­ta

13.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Liikuntapalveluille korkein arvosana yli 70-vuotiaiden antamassa palautteessa – lumitöihin kaivattiin apua: "Toivottiin parempaa teiden talvikunnossapitoa sekä apua pihaliittymien aukaisuun"

Lii­kun­ta­pal­ve­luil­le korkein ar­vo­sa­na yli 70-vuo­tiai­den an­ta­mas­sa pa­laut­tees­sa – lu­mi­töi­hin kai­vat­tiin apua: "Toi­vot­tiin pa­rem­paa teiden tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa sekä apua pi­ha­liit­ty­mien au­kai­suun"

04.10.2020 04:00
Tilaajille
Työtä, jota tehdään suurella sydämellä

Työtä, jota tehdään suu­rel­la sy­dä­mel­lä

04.10.2020 04:00
Tilaajille
Vanhusseuralaispalvelut ovat rantautuneet Kuusamoon: "Tämä on positiivisen kehän työtä" – toinen palvelu yhdistää nuoret ja vanhukset, toinen eläkeikäiset ja vanhukset

Van­hus­seu­ra­lais­pal­ve­lut ovat ran­tau­tu­neet Kuu­sa­moon: "Tämä on po­si­tii­vi­sen kehän työtä" – toinen palvelu yh­dis­tää nuoret ja van­huk­set, toinen elä­ke­ikäi­set ja van­huk­set

31.08.2020 09:51
Tilaajille
Petosrikosten määrä jatkoi kasvuaan alkuvuoden 2020 aikana – poliisihallitus huolissaan etenkin ikääntyneisiin kohdistetuista nettipetoksista

Pe­tos­ri­kos­ten määrä jatkoi kas­vuaan al­ku­vuo­den 2020 aikana – po­lii­si­hal­li­tus huo­lis­saan etenkin ikään­ty­nei­siin koh­dis­te­tuis­ta net­ti­pe­tok­sis­ta

16.07.2020 11:53
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ja seurakunta soittaa kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen - varmistetaan kotona pärjääminen

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja seu­ra­kun­ta soittaa kai­kil­le yli 70-vuo­tiail­le asuk­kail­leen - var­mis­te­taan kotona pär­jää­mi­nen

08.04.2020 15:21
Tiedote koronavirustilanteesta Posion kotipalvelun asiakkaille

Tiedote ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta Posion ko­ti­pal­ve­lun asiak­kail­le

02.04.2020 18:00
Näin Kuusamo tukee ikäihmisiä poikkeusoloissa

Näin Kuusamo tukee ikä­ih­mi­siä poik­keus­olois­sa

19.03.2020 16:40