Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Ikäihmiset
Siskojen ja Simojen tempaus keräsi Posiolla ikäihmisille 150 joulutervehdystä – "Olemme saaneet paljon iloista palautetta kampanjasta, joka on näin suuressa mittakaavassa luonut hyvää joulumieltä valtakunnallisesti"

Sis­ko­jen ja Simojen tempaus keräsi Po­siol­la ikä­ih­mi­sil­le 150 jou­lu­ter­veh­dys­tä – "Olemme saaneet paljon iloista pa­lau­tet­ta kam­pan­jas­ta, joka on näin suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa luonut hyvää jou­lu­miel­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti"

25.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Susanna teki ensimmäisenä Suomessa väitöstutkimuksen ikäihmisten mediakasvatuksesta: "Ikäihmiset ovat olleet asian suhteen paitsiossa, siksi puutun nyt vahvemmin siihen" – seuraa väitöstilaisuuttaa etänä

Kuu­sa­mo­lai­nen Susanna teki en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa väi­tös­tut­ki­muk­sen ikä­ih­mis­ten me­dia­kas­va­tuk­ses­ta: "I­käih­mi­set ovat olleet asian suhteen pait­sios­sa, siksi puutun nyt vah­vem­min siihen" – ­seu­raa väi­tös­ti­lai­suut­taa etänä

17.12.2021 11:01
Tilaajille
Ilmaista hiustenleikkuuta ja hemmotteluhoitoja ikäihmisille – Nimettömän ja Luxian hyväntekeväisyystempaus keskiviikkona

Il­mais­ta hius­ten­leik­kuu­ta ja hem­mot­te­lu­hoi­to­ja ikä­ih­mi­sil­le – Ni­met­tö­män ja Luxian hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus kes­ki­viik­ko­na

29.11.2021 15:00
Tilaajille
Taivalkoskella aloitetaan ikäihmisten perhehoito, jossa hoitopaikka on kotona – valmennuksen käyneistä kahdella on intoa ryhtyä työhön

Tai­val­kos­kel­la aloi­te­taan ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to, jossa hoi­to­paik­ka on kotona – val­men­nuk­sen käy­neis­tä kah­del­la on intoa ryhtyä työhön

22.11.2021 04:00
Tilaajille
Nastat ulkokenkiin ikäihmisille maksutta – nastakampanja käynnistyy Vanhustenviikolla

Nastat ul­ko­ken­kiin ikä­ih­mi­sil­le mak­sut­ta – nas­ta­kam­pan­ja käyn­nis­tyy Van­hus­ten­vii­kol­la

04.10.2021 04:01
Tilaajille
Luonnon hyvinvointivaikutuksen auttavat muistisairasta –  luonnon ammatillinen hyödyntäminen suurelta osin käyttämätön resurssi

Luonnon hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sen aut­ta­vat muis­ti­sai­ras­ta –  luonnon am­ma­til­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen suu­rel­ta osin käyt­tä­mä­tön re­surs­si

03.10.2021 04:01
Tilaajille
" Pitää antaa ihmisarvo ja kohdata hänet kuten muutkin ihmiset sekä arvostaa" - muistisairaan läheinen vinkkaa, miten toimia sairastuneen kanssa

" Pitää antaa ih­mis­ar­vo ja kohdata hänet kuten muutkin ihmiset sekä ar­vos­taa" - muis­ti­sai­raan lä­hei­nen vink­kaa, miten toimia sai­ras­tu­neen kanssa

03.10.2021 04:00
Tilaajille
Sivukylien kuljetuspalvelut muuttuivat  – ikäihmiset kokevat  jopa neljän tunnin odotusajan hankalaksi: ”Voi vaikka jäädä ensin Porkkatörmälle ja käydä sitten viimeisenä toimittamassa asiansa”

Si­vu­ky­lien kul­je­tus­pal­ve­lut muut­tui­vat – ikä­ih­mi­set kokevat jopa neljän tunnin odo­tus­ajan han­ka­lak­si: ”Voi vaikka jäädä ensin Pork­ka­tör­mäl­le ja käydä sitten vii­mei­se­nä toi­mit­ta­mas­sa asian­sa”

30.09.2021 04:00
Tilaajille
Digikummit neuvovat Kuusamossa ensi kertaa etäyhteydellä

Di­gi­kum­mit neu­vo­vat Kuu­sa­mos­sa ensi kertaa etä­yh­tey­del­lä

31.08.2021 14:24
Tilaajille
Ikäihmisten asuntojen tarve räjähtämässä käsiin Posiolla – "Uuden rivitalon rakentamiseen on pikainen tarve asuntojen kysynnän kasvaessa merkittävästi lähivuosina"

Ikä­ih­mis­ten asun­to­jen tarve rä­jäh­tä­mäs­sä käsiin Po­siol­la – "Uuden ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­seen on pi­kai­nen tarve asun­to­jen ky­syn­nän kas­vaes­sa mer­kit­tä­väs­ti lä­hi­vuo­si­na"

15.04.2021 04:00
Tilaajille
Yhdessä etänä maanantaina jo kolmatta kertaa – muiden tapaaminen ja yhteisiin hetkiin osallistuminen tuo seniorille vaihtelua arkeen

Yhdessä etänä maa­nan­tai­na jo kol­mat­ta kertaa – muiden ta­paa­mi­nen ja yh­tei­siin hetkiin osal­lis­tu­mi­nen tuo se­nio­ril­le vaih­te­lua arkeen

12.03.2021 11:00
Tilaajille
Koillissanomat pääsi seuraamaan, miten koronarokotteita annetaan urakalla ikäihmisille –"Että pääsisi vähän rauhoittumaan, kun on ollut semmoinen huoli koko ajan päällä"

Koil­lis­sa­no­mat pääsi seu­raa­maan, miten ko­ro­na­ro­kot­tei­ta an­ne­taan ura­kal­la ikä­ih­mi­sil­le –"Että pääsisi vähän rau­hoit­tu­maan, kun on ollut sem­moi­nen huoli koko ajan päällä"

22.02.2021 12:52
Tilaajille
Ystäväpiiriin koulutetaan Koillismaalle

Ys­tä­vä­pii­riin kou­lu­te­taan Koil­lis­maal­le

13.01.2021 10:13
Tilaajille
Nyt on TV-kanava josta tulee ohjelmaa ikäihmisille: Koti TV jumppauttaa ja virkistää muistia

Nyt on TV-ka­na­va josta tulee oh­jel­maa ikäih­mi­sil­le: Koti TV jump­paut­taa ja vir­kis­tää muistia

06.01.2021 11:10
Tilaajille

Pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la oltava toi­mi­pis­te kunnan alueel­la – Kuusamo päi­vit­tää se­te­lien säännöt

17.12.2020 09:42
Tilaajille
Kuusamon asukkaat kutsutaan lähettämään joulukortteja ikääntyneille – kampanja käynnistyi maanantaina

Kuu­sa­mon asuk­kaat kut­su­taan lä­het­tä­mään jou­lu­kort­te­ja ikään­ty­neil­le – kam­pan­ja käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na

16.11.2020 13:56
Tilaajille
Lukijalta: Kriisi voi mahdollistaa uudenlaisen yhteisöllisyyden vahvistumisen: "Kunnan- ja seurakunnan johtajien pitäisi ottaa näkyvä rooli oman alueensa ihmisiä kohtaan"

Lu­ki­jal­ta: Kriisi voi mah­dol­lis­taa uu­den­lai­sen yh­tei­söl­li­syy­den vah­vis­tu­mi­sen: "Kun­nan- ja seu­ra­kun­nan joh­ta­jien pitäisi ottaa näkyvä rooli oman alueen­sa ihmisiä koh­taan"

18.10.2020 06:00
Tilaajille
Liikuntapalveluille korkein arvosana yli 70-vuotiaiden antamassa palautteessa – lumitöihin kaivattiin apua: "Toivottiin parempaa teiden talvikunnossapitoa sekä apua pihaliittymien aukaisuun"

Lii­kun­ta­pal­ve­luil­le korkein ar­vo­sa­na yli 70-vuo­tiai­den an­ta­mas­sa pa­laut­tees­sa – lu­mi­töi­hin kai­vat­tiin apua: "Toi­vot­tiin pa­rem­paa teiden tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa sekä apua pi­ha­liit­ty­mien au­kai­suun"

04.10.2020 04:00
Tilaajille
Posiolla etsitään ikäihmisten perhehoitajia – Infotilaisuus tulossa lokakuussa. Halukkaille mahdollisuuksia valmennuksiin

Po­siol­la et­si­tään ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­ta­jia – In­fo­ti­lai­suus tulossa lo­ka­kuus­sa. Ha­luk­kail­le mah­dol­li­suuk­sia val­men­nuk­siin

03.09.2020 09:29
Tilaajille
Maskikäytäntö erilainen Posiolla ja Kuusamossa - Kotona olevien ikäihmisten päivätoiminta käynnistyy

Mas­ki­käy­tän­tö eri­lai­nen Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa - Kotona olevien ikä­ih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta käyn­nis­tyy

13.08.2020 04:00
Tilaajille