Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ikäihmiset
Lapin ikääntyneimmän kunnan Posion seniorit kuntosalille maksutta? – "Tukee virallisia liikuntasuosituksia"

Lapin ikään­ty­neim­män kunnan Posion se­nio­rit kun­to­sa­lil­le mak­sut­ta? – "Tukee vi­ral­li­sia lii­kun­ta­suo­si­tuk­sia"

23.10.2023 18:00
Tilaajille
"Käsiä ei nosteta vielä pystyyn" – vanhustentaloyhdistys Taivalkoskella vaikeuksissa, kunta ei voinut myöntää 18 000 euron avustusta

"Käsiä ei nosteta vielä pys­tyyn" – van­hus­ten­ta­lo­yh­dis­tys Tai­val­kos­kel­la vai­keuk­sis­sa, kunta ei voinut myöntää 18 000 euron avus­tus­ta

17.10.2023 11:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Perinteiset asiointikanavat pitää säilyttää digitaalisten rinnalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rin­tei­set asioin­ti­ka­na­vat pitää säi­lyt­tää di­gi­taa­lis­ten rin­nal­la

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Ikäihmiset saivat tarpeellisen turvallisuuskurssin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikä­ih­mi­set saivat tar­peel­li­sen tur­val­li­suus­kurs­sin

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamolaisen vanhuksen hoiva nousi 900 eurolla kuukaudessa – kaupungin palveluseteli ei seurannut perässä: Nyt Pohde vielä miettii setelin arvoa ja suunnittelee leikkaavansa ympärivuorokautisia hoivapaikkoja

Kuu­sa­mo­lai­sen van­huk­sen hoiva nousi 900 eurolla kuu­kau­des­sa – kau­pun­gin pal­ve­lu­se­te­li ei seu­ran­nut pe­räs­sä: Nyt Pohde vielä miettii setelin arvoa ja suun­nit­te­lee leik­kaa­van­sa ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sia hoi­va­paik­ko­ja

10.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 11:00 2
Tilaajille
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 17:19
Kuusamoon hoivaajia Intiasta ja Posiolle Filippiineiltä, kun kotimaasta heitä ei riitä – "Hintalappunsa olisi silläkin, jos emme näitä työntekijöitä saisi"

Kuu­sa­moon hoi­vaa­jia In­tias­ta ja Po­siol­le Fi­lip­pii­neil­tä, kun ko­ti­maas­ta heitä ei riitä – "Hin­ta­lap­pun­sa olisi sil­lä­kin, jos emme näitä työn­te­ki­jöi­tä saisi"

13.04.2022 04:00 6
Tilaajille
Kaverin kanssa mukavampaa – Posiolla etsitään koulutettaviksi ulkoiluystäviä ikäihmisille

Kaverin kanssa mu­ka­vam­paa – Po­siol­la et­si­tään kou­lu­tet­ta­vik­si ul­koi­lu­ys­tä­viä ikä­ih­mi­sil­le

31.03.2022 11:00
Tilaajille
Ikäihminen ja työntekijä ovat molemmat tyytyväisiä, kun liikkumisessa tehdään yhteistyötä – Kuusamoon valmistui lisää tutoreita ohjaamaan ja tukemaan muita kinestetiikan toimintamallin käytössä

Ikä­ih­mi­nen ja työn­te­ki­jä ovat mo­lem­mat tyy­ty­väi­siä, kun liik­ku­mi­ses­sa tehdään yh­teis­työ­tä – Kuu­sa­moon val­mis­tui lisää tu­to­rei­ta oh­jaa­maan ja tu­ke­maan muita ki­nes­te­tii­kan toi­min­ta­mal­lin käy­tös­sä

10.03.2022 04:00
Tilaajille
"Liikuntatoimen ensisijaisena tehtävänä on vahvistaa sairauksien ennaltaehkäisevää työtä"– taivalkoskelainen Eevi Jaakkola toivoo kunnan järjestävän ikääntyneille kevyttä ryhmäliikuntaa, lautakunta käsittelee asiaa

"Lii­kun­ta­toi­men en­si­si­jai­se­na teh­tä­vä­nä on vah­vis­taa sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­se­vää työtä"– tai­val­kos­ke­lai­nen Eevi Jaak­ko­la toivoo kunnan jär­jes­tä­vän ikään­ty­neil­le kevyttä ryh­mä­lii­kun­taa, lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asiaa

14.02.2022 04:00
Tilaajille
Kovaa sanailua Posion valtuustossa vanhustentalojen vastaanottamisesta kunnan kontolle, puheenjohtaja joutui keskeyttämään puheet – "Talot jouduttaisiin varmasti tyhjentämään asukkaista"

Kovaa sa­nai­lua Posion val­tuus­tos­sa van­hus­ten­ta­lo­jen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta kunnan kon­tol­le, pu­heen­joh­ta­ja joutui kes­keyt­tä­mään puheet – "Talot jou­dut­tai­siin var­mas­ti tyh­jen­tä­mään asuk­kais­ta"

11.02.2022 17:27
Tilaajille
Ikäihmisille Posiolla lisää asuntoja – Sairaalantien varteen kaksi uutta rivitaloa

Ikä­ih­mi­sil­le Po­siol­la lisää asun­to­ja – Sai­raa­lan­tien varteen kaksi uutta ri­vi­ta­loa

06.02.2022 15:00 1
Tilaajille
Siskojen ja Simojen tempaus keräsi Posiolla ikäihmisille 150 joulutervehdystä – "Olemme saaneet paljon iloista palautetta kampanjasta, joka on näin suuressa mittakaavassa luonut hyvää joulumieltä valtakunnallisesti"

Sis­ko­jen ja Simojen tempaus keräsi Po­siol­la ikä­ih­mi­sil­le 150 jou­lu­ter­veh­dys­tä – "Olemme saaneet paljon iloista pa­lau­tet­ta kam­pan­jas­ta, joka on näin suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa luonut hyvää jou­lu­miel­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti"

25.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Susanna teki ensimmäisenä Suomessa väitöstutkimuksen ikäihmisten mediakasvatuksesta: "Ikäihmiset ovat olleet asian suhteen paitsiossa, siksi puutun nyt vahvemmin siihen" – seuraa väitöstilaisuuttaa etänä

Kuu­sa­mo­lai­nen Susanna teki en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa väi­tös­tut­ki­muk­sen ikä­ih­mis­ten me­dia­kas­va­tuk­ses­ta: "I­käih­mi­set ovat olleet asian suhteen pait­sios­sa, siksi puutun nyt vah­vem­min siihen" – ­seu­raa väi­tös­ti­lai­suut­taa etänä

17.12.2021 11:01
Tilaajille
Ilmaista hiustenleikkuuta ja hemmotteluhoitoja ikäihmisille – Nimettömän ja Luxian hyväntekeväisyystempaus keskiviikkona

Il­mais­ta hius­ten­leik­kuu­ta ja hem­mot­te­lu­hoi­to­ja ikä­ih­mi­sil­le – Ni­met­tö­män ja Luxian hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus kes­ki­viik­ko­na

29.11.2021 15:00
Tilaajille
Taivalkoskella aloitetaan ikäihmisten perhehoito, jossa hoitopaikka on kotona – valmennuksen käyneistä kahdella on intoa ryhtyä työhön

Tai­val­kos­kel­la aloi­te­taan ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to, jossa hoi­to­paik­ka on kotona – val­men­nuk­sen käy­neis­tä kah­del­la on intoa ryhtyä työhön

22.11.2021 04:00
Tilaajille
Nastat ulkokenkiin ikäihmisille maksutta – nastakampanja käynnistyy Vanhustenviikolla

Nastat ul­ko­ken­kiin ikä­ih­mi­sil­le mak­sut­ta – nas­ta­kam­pan­ja käyn­nis­tyy Van­hus­ten­vii­kol­la

04.10.2021 04:01
Tilaajille
Luonnon hyvinvointivaikutuksen auttavat muistisairasta –  luonnon ammatillinen hyödyntäminen suurelta osin käyttämätön resurssi

Luonnon hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sen aut­ta­vat muis­ti­sai­ras­ta –  luonnon am­ma­til­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen suu­rel­ta osin käyt­tä­mä­tön re­surs­si

03.10.2021 04:01
Tilaajille
" Pitää antaa ihmisarvo ja kohdata hänet kuten muutkin ihmiset sekä arvostaa" - muistisairaan läheinen vinkkaa, miten toimia sairastuneen kanssa

" Pitää antaa ih­mis­ar­vo ja kohdata hänet kuten muutkin ihmiset sekä ar­vos­taa" - muis­ti­sai­raan lä­hei­nen vink­kaa, miten toimia sai­ras­tu­neen kanssa

03.10.2021 04:00
Tilaajille