Juuri nyt: Kolme kuu­sa­mo­lais­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jaa erosi puo­lueen jä­se­nyy­des­tä

Luonnonsuojelu: Nokia pe­rus­taa uuden luon­non­suo­je­lu­alueen Ala-Kit­kal­le

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ikäihmiset
Ikäihmisten kotihoidon tarve kasvaa – Nyt valmistellaan yhtenäisiä kriteerejä kotiin annettaville palveluille

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­don tarve kasvaa – Nyt val­mis­tel­laan yh­te­näi­siä kri­tee­re­jä kotiin an­net­ta­vil­le pal­ve­luil­le

07.09.2022 11:00 2
Tilaajille
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 17:19
Kuusamoon hoivaajia Intiasta ja Posiolle Filippiineiltä, kun kotimaasta heitä ei riitä – "Hintalappunsa olisi silläkin, jos emme näitä työntekijöitä saisi"

Kuu­sa­moon hoi­vaa­jia In­tias­ta ja Po­siol­le Fi­lip­pii­neil­tä, kun ko­ti­maas­ta heitä ei riitä – "Hin­ta­lap­pun­sa olisi sil­lä­kin, jos emme näitä työn­te­ki­jöi­tä saisi"

13.04.2022 04:00 6
Tilaajille
Kaverin kanssa mukavampaa – Posiolla etsitään koulutettaviksi ulkoiluystäviä ikäihmisille

Kaverin kanssa mu­ka­vam­paa – Po­siol­la et­si­tään kou­lu­tet­ta­vik­si ul­koi­lu­ys­tä­viä ikä­ih­mi­sil­le

31.03.2022 11:00
Tilaajille
Ikäihminen ja työntekijä ovat molemmat tyytyväisiä, kun liikkumisessa tehdään yhteistyötä – Kuusamoon valmistui lisää tutoreita ohjaamaan ja tukemaan muita kinestetiikan toimintamallin käytössä

Ikä­ih­mi­nen ja työn­te­ki­jä ovat mo­lem­mat tyy­ty­väi­siä, kun liik­ku­mi­ses­sa tehdään yh­teis­työ­tä – Kuu­sa­moon val­mis­tui lisää tu­to­rei­ta oh­jaa­maan ja tu­ke­maan muita ki­nes­te­tii­kan toi­min­ta­mal­lin käy­tös­sä

10.03.2022 04:00
Tilaajille
"Liikuntatoimen ensisijaisena tehtävänä on vahvistaa sairauksien ennaltaehkäisevää työtä"– taivalkoskelainen Eevi Jaakkola toivoo kunnan järjestävän ikääntyneille kevyttä ryhmäliikuntaa, lautakunta käsittelee asiaa

"Lii­kun­ta­toi­men en­si­si­jai­se­na teh­tä­vä­nä on vah­vis­taa sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­se­vää työtä"– tai­val­kos­ke­lai­nen Eevi Jaak­ko­la toivoo kunnan jär­jes­tä­vän ikään­ty­neil­le kevyttä ryh­mä­lii­kun­taa, lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asiaa

14.02.2022 04:00
Tilaajille
Kovaa sanailua Posion valtuustossa vanhustentalojen vastaanottamisesta kunnan kontolle, puheenjohtaja joutui keskeyttämään puheet – "Talot jouduttaisiin varmasti tyhjentämään asukkaista"

Kovaa sa­nai­lua Posion val­tuus­tos­sa van­hus­ten­ta­lo­jen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta kunnan kon­tol­le, pu­heen­joh­ta­ja joutui kes­keyt­tä­mään puheet – "Talot jou­dut­tai­siin var­mas­ti tyh­jen­tä­mään asuk­kais­ta"

11.02.2022 17:27
Tilaajille
Ikäihmisille Posiolla lisää asuntoja – Sairaalantien varteen kaksi uutta rivitaloa

Ikä­ih­mi­sil­le Po­siol­la lisää asun­to­ja – Sai­raa­lan­tien varteen kaksi uutta ri­vi­ta­loa

06.02.2022 15:00 1
Tilaajille
Siskojen ja Simojen tempaus keräsi Posiolla ikäihmisille 150 joulutervehdystä – "Olemme saaneet paljon iloista palautetta kampanjasta, joka on näin suuressa mittakaavassa luonut hyvää joulumieltä valtakunnallisesti"

Sis­ko­jen ja Simojen tempaus keräsi Po­siol­la ikä­ih­mi­sil­le 150 jou­lu­ter­veh­dys­tä – "Olemme saaneet paljon iloista pa­lau­tet­ta kam­pan­jas­ta, joka on näin suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa luonut hyvää jou­lu­miel­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ti"

25.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Susanna teki ensimmäisenä Suomessa väitöstutkimuksen ikäihmisten mediakasvatuksesta: "Ikäihmiset ovat olleet asian suhteen paitsiossa, siksi puutun nyt vahvemmin siihen" – seuraa väitöstilaisuuttaa etänä

Kuu­sa­mo­lai­nen Susanna teki en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa väi­tös­tut­ki­muk­sen ikä­ih­mis­ten me­dia­kas­va­tuk­ses­ta: "I­käih­mi­set ovat olleet asian suhteen pait­sios­sa, siksi puutun nyt vah­vem­min siihen" – ­seu­raa väi­tös­ti­lai­suut­taa etänä

17.12.2021 11:01
Tilaajille
Ilmaista hiustenleikkuuta ja hemmotteluhoitoja ikäihmisille – Nimettömän ja Luxian hyväntekeväisyystempaus keskiviikkona

Il­mais­ta hius­ten­leik­kuu­ta ja hem­mot­te­lu­hoi­to­ja ikä­ih­mi­sil­le – Ni­met­tö­män ja Luxian hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus kes­ki­viik­ko­na

29.11.2021 15:00
Tilaajille
Taivalkoskella aloitetaan ikäihmisten perhehoito, jossa hoitopaikka on kotona – valmennuksen käyneistä kahdella on intoa ryhtyä työhön

Tai­val­kos­kel­la aloi­te­taan ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to, jossa hoi­to­paik­ka on kotona – val­men­nuk­sen käy­neis­tä kah­del­la on intoa ryhtyä työhön

22.11.2021 04:00
Tilaajille
Nastat ulkokenkiin ikäihmisille maksutta – nastakampanja käynnistyy Vanhustenviikolla

Nastat ul­ko­ken­kiin ikä­ih­mi­sil­le mak­sut­ta – nas­ta­kam­pan­ja käyn­nis­tyy Van­hus­ten­vii­kol­la

04.10.2021 04:01
Tilaajille
Luonnon hyvinvointivaikutuksen auttavat muistisairasta –  luonnon ammatillinen hyödyntäminen suurelta osin käyttämätön resurssi

Luonnon hy­vin­voin­ti­vai­ku­tuk­sen aut­ta­vat muis­ti­sai­ras­ta –  luonnon am­ma­til­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen suu­rel­ta osin käyt­tä­mä­tön re­surs­si

03.10.2021 04:01
Tilaajille
" Pitää antaa ihmisarvo ja kohdata hänet kuten muutkin ihmiset sekä arvostaa" - muistisairaan läheinen vinkkaa, miten toimia sairastuneen kanssa

" Pitää antaa ih­mis­ar­vo ja kohdata hänet kuten muutkin ihmiset sekä ar­vos­taa" - muis­ti­sai­raan lä­hei­nen vink­kaa, miten toimia sai­ras­tu­neen kanssa

03.10.2021 04:00
Tilaajille
Sivukylien kuljetuspalvelut muuttuivat  – ikäihmiset kokevat  jopa neljän tunnin odotusajan hankalaksi: ”Voi vaikka jäädä ensin Porkkatörmälle ja käydä sitten viimeisenä toimittamassa asiansa”

Si­vu­ky­lien kul­je­tus­pal­ve­lut muut­tui­vat – ikä­ih­mi­set kokevat jopa neljän tunnin odo­tus­ajan han­ka­lak­si: ”Voi vaikka jäädä ensin Pork­ka­tör­mäl­le ja käydä sitten vii­mei­se­nä toi­mit­ta­mas­sa asian­sa”

30.09.2021 04:00
Tilaajille
Digikummit neuvovat Kuusamossa ensi kertaa etäyhteydellä

Di­gi­kum­mit neu­vo­vat Kuu­sa­mos­sa ensi kertaa etä­yh­tey­del­lä

31.08.2021 14:24
Tilaajille
Ikäihmisten asuntojen tarve räjähtämässä käsiin Posiolla – "Uuden rivitalon rakentamiseen on pikainen tarve asuntojen kysynnän kasvaessa merkittävästi lähivuosina"

Ikä­ih­mis­ten asun­to­jen tarve rä­jäh­tä­mäs­sä käsiin Po­siol­la – "Uuden ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­seen on pi­kai­nen tarve asun­to­jen ky­syn­nän kas­vaes­sa mer­kit­tä­väs­ti lä­hi­vuo­si­na"

15.04.2021 04:00
Tilaajille
Yhdessä etänä maanantaina jo kolmatta kertaa – muiden tapaaminen ja yhteisiin hetkiin osallistuminen tuo seniorille vaihtelua arkeen

Yhdessä etänä maa­nan­tai­na jo kol­mat­ta kertaa – muiden ta­paa­mi­nen ja yh­tei­siin hetkiin osal­lis­tu­mi­nen tuo se­nio­ril­le vaih­te­lua arkeen

12.03.2021 11:00
Tilaajille
Koillissanomat pääsi seuraamaan, miten koronarokotteita annetaan urakalla ikäihmisille –"Että pääsisi vähän rauhoittumaan, kun on ollut semmoinen huoli koko ajan päällä"

Koil­lis­sa­no­mat pääsi seu­raa­maan, miten ko­ro­na­ro­kot­tei­ta an­ne­taan ura­kal­la ikä­ih­mi­sil­le –"Että pääsisi vähän rau­hoit­tu­maan, kun on ollut sem­moi­nen huoli koko ajan päällä"

22.02.2021 12:52
Tilaajille