TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Vanhustenhoito
Lukijalta: Aikuisneuvolatoiminnasta laatuvuosia maakunnan ikääntyville
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ai­kuis­neu­vo­la­toi­min­nas­ta laa­tu­vuo­sia maa­kun­nan ikään­ty­vil­le

19.01.2022 15:05
Tilaajille
Taivalkoskella aloitetaan ikäihmisten perhehoito, jossa hoitopaikka on kotona – valmennuksen käyneistä kahdella on intoa ryhtyä työhön

Tai­val­kos­kel­la aloi­te­taan ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to, jossa hoi­to­paik­ka on kotona – val­men­nuk­sen käy­neis­tä kah­del­la on intoa ryhtyä työhön

22.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Alpakat ilahduttivat ulkoilupäivässä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Alpakat ilah­dut­ti­vat ul­koi­lu­päi­väs­sä

14.09.2021 19:00 1
Tilaajille
Hoivakotiin jonotusnumerolla 45 – hoitajamitoitus ei lisää hoivapaikkoja, ja omaisia ajetaan hoitamaan vanhuksia kotona: millaisia vaikutuksia sillä on kansantalouteen?

Hoi­va­ko­tiin jo­no­tus­nu­me­rol­la 45 – hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei lisää hoi­va­paik­ko­ja, ja omaisia ajetaan hoi­ta­maan van­huk­sia kotona: mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia sillä on kan­san­ta­lou­teen?

19.05.2021 04:02
Tilaajille
Vähennetäänkö hoitajia? – Kuusamossa hoitajamitoitus isompi kuin laki vaatii, mutta tarkastuslautakunnan mielestä perusturvan tavoitteet eivät toteudu

Vä­hen­ne­tään­kö hoi­ta­jia? – Kuu­sa­mos­sa hoi­ta­ja­mi­toi­tus isompi kuin laki vaatii, mutta tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan mie­les­tä pe­rus­tur­van ta­voit­teet eivät toteudu

18.05.2021 16:05
Tilaajille
Haluamme vanhukset koteihinsa, vaikka se ei ole aina inhimillisin tai edullisin tapa – mistä miljardi tai kaksi vanhuksillemme?
Kolumni

Ha­luam­me van­huk­set ko­tei­hin­sa, vaikka se ei ole aina in­hi­mil­li­sin tai edul­li­sin tapa – mistä mil­jar­di tai kaksi van­huk­sil­lem­me?

04.03.2021 04:00 3
Tilaajille
Ikääntyvien hoidontarve ja määrä kasvaa Taivalkoskella – Terhi Kurtti: "Ihmiset tulisi hoitaa mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa."

Ikään­ty­vien hoi­don­tar­ve ja määrä kasvaa Tai­val­kos­kel­la – Terhi Kurtti: "Ih­mi­set tulisi hoitaa mah­dol­li­sim­man ko­din­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa."

28.02.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ja Caruna yhteistyössä tuovat läheiset lähemmäksi – uusi palvelu käyttöön ensimmäisten joukossa Suomessa

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Caruna yh­teis­työs­sä tuovat lä­hei­set lä­hem­mäk­si – uusi palvelu käyt­töön en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Suo­mes­sa

15.04.2020 18:00
Kun koronaepidemia tulee Koillismaalle, vanhusyksikköjen asukkaita tulee todennäköisesti sairastumaan - Käkelä: "Asukkaat ovat jo lähtökohtaisesti kohonneessa kuoleman riskissä"

Kun ko­ro­na­epi­de­mia tulee Koil­lis­maal­le, van­hus­yk­sik­kö­jen asuk­kai­ta tulee to­den­nä­köi­ses­ti sai­ras­tu­maan - Käkelä: "A­suk­kaat ovat jo läh­tö­koh­tai­ses­ti ko­hon­nees­sa kuo­le­man ris­kis­sä"

08.04.2020 17:54
Vain hoitajat ja kiinteistöt puuttuvat - Ikäihmiset haluttaisiin perhehoitoon Koillismaallakin, mutta sitovuus pelottaa hoitajia: "Perhehoitoa voi tehdä monella tapaa"

Vain hoi­ta­jat ja kiin­teis­töt puut­tu­vat - Ikä­ih­mi­set ha­lut­tai­siin per­he­hoi­toon Koil­lis­maal­la­kin, mutta si­to­vuus pe­lot­taa hoi­ta­jia: "Per­he­hoi­toa voi tehdä monella tapaa"

12.03.2020 05:00
Tilaajille
Haamuhoitajia ja vastuun väistämistä - Taivalkoskinen Veli Käsmä pureutuu uutuuskirjassaan vanhustenhoitoon: "Ei hyvältä näytä"

Haa­mu­hoi­ta­jia ja vastuun väis­tä­mis­tä - Tai­val­kos­ki­nen Veli Käsmä pu­reu­tuu uu­tuus­kir­jas­saan van­hus­ten­hoi­toon: "Ei hyvältä näytä"

21.02.2020 05:00
Tilaajille
Vanhustenhoidon taso varmistetaan lääkärikierroilla – Lauttalammen yksikköön on tulossa tarkastus

Van­hus­ten­hoi­don taso var­mis­te­taan lää­kä­ri­kier­roil­la – Laut­ta­lam­men yk­sik­köön on tulossa tar­kas­tus

30.01.2019 16:00