Koronavirus
Viimeisin 4 tuntia
Mikä on koronavirustilanne juuri nyt? -Tartuntoja tulee Ruotsista ja Balkanilta, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mikä on ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne juuri nyt? -Tar­tun­to­ja tulee Ruot­sis­ta ja Bal­ka­nil­ta, katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

09:38
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Opiskelu Taivalkosken sekä Kuusamon ammatillisissa oppilaitoksissa on käynnistynyt,  Kuusamossa haasteita syksyyn tuo koronakevään vuoksi väliin jäänyt kielitaidon arviointi - Tarjolla on tavallista enemmän opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja

Opis­ke­lu Tai­val­kos­ken sekä Kuu­sa­mon am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa on käyn­nis­ty­nyt, Kuu­sa­mos­sa haas­tei­ta syksyyn tuo ko­ro­na­ke­vään vuoksi väliin jäänyt kie­li­tai­don ar­vioin­ti - Tar­jol­la on ta­val­lis­ta enemmän opis­ke­lu­val­miuk­sia tukevia opin­to­ja

05.08.2020 18:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 29 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja kaksi kappaletta

THL: Suo­mes­sa on todettu 29 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja kaksi kap­pa­let­ta

05.08.2020 13:00
Viikko
Turvallinen paluu työpaikalle edellyttää jatkuvaa riskien arviointia – Työterveyslaitos on laatinyt työpaikoille yleisohjeet, kurkkaa tästä pääpiirteet

Tur­val­li­nen paluu työ­pai­kal­le edel­lyt­tää jat­ku­vaa riskien ar­vioin­tia – Työ­ter­veys­lai­tos on laa­ti­nyt työ­pai­koil­le ylei­soh­jeet, kurkkaa tästä pää­piir­teet

05.08.2020 06:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Ensimmäistä kertaa pelkäsin koronavirusta, kun vierailin Helsingissä – ihmiset toimivat kuin aina ennenkin

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: En­sim­mäis­tä kertaa pel­kä­sin ko­ro­na­vi­rus­ta, kun vie­rai­lin Hel­sin­gis­sä – ihmiset toi­mi­vat kuin aina en­nen­kin

04.08.2020 18:00
Suomalaisryhmä teki oman tutkimuksen STM:n aineistosta: maski laskee käyttäjän koronavirukseen sairastumisriskiä kolmanneksella

Suo­ma­lais­ryh­mä teki oman tut­ki­muk­sen STM:n ai­neis­tos­ta: maski laskee käyt­tä­jän ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­mis­ris­kiä kol­man­nek­sel­la

31.07.2020 14:00
STM: Suomen koronavirustilanne vakaa – uusien tapausten määrä hieman nousussa, osa tartunnoista ehkä peräisin ulkomailta

STM: Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne vakaa – uusien ta­paus­ten määrä hieman nou­sus­sa, osa tar­tun­nois­ta ehkä pe­räi­sin ul­ko­mail­ta

30.07.2020 17:00
Kuukausi
Keskuskauppakamarin neuvot koronasyksylle:  Yritysten varauduttava virustilanteen pahentumiseen

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin neuvot ko­ro­na­syk­syl­le: Yri­tys­ten va­rau­dut­ta­va vi­rus­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen

29.07.2020 08:29
Tilaajille
Paljonko Kuusamossa on tehty koronatestejä? Tarttuuko sama tauti flunssaisena poimitusta pakastemarjasta? – tartuntatautilääkäri vastaa

Pal­jon­ko Kuu­sa­mos­sa on tehty ko­ro­na­tes­te­jä? Tart­tuu­ko sama tauti fluns­sai­se­na poi­mi­tus­ta pa­kas­te­mar­jas­ta? – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri vastaa

28.07.2020 15:10
Tilaajille
Kansanedustaja Mikko Kärnä kehottaa suomalaisia eristäytymään mökeille: "Nyt päätös on jokaisen yksilön kuunteleeko sydäntään ja tekee samalla sen mikä on itselle sekä lähimmäisille parhaaksi"

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä ke­hot­taa suo­ma­lai­sia eris­täy­ty­mään mö­keil­le: "Nyt päätös on jo­kai­sen yksilön kuun­te­lee­ko sy­dän­tään ja tekee samalla sen mikä on itselle sekä lä­him­mäi­sil­le par­haak­si"

27.07.2020 13:50
Tilaajille
Suomi ottaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön useassa maassa – syynä näiden maiden koronavirustilanne

Suomi ottaa si­sä­ra­ja­val­von­nan uu­del­leen käyt­töön useassa maassa – syynä näiden maiden ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne

27.07.2020 04:00
Tilaajille
Rovaniemen HopLopissa viime keskiviikkona vierailleet asetetaan karanteeniin – Paikalla olleita pyydetään ottamaan yhteyttä oman kunnan terveydenhuoltoon

Ro­va­nie­men Hop­Lo­pis­sa viime kes­ki­viik­ko­na vie­rail­leet ase­te­taan ka­ran­tee­niin – Pai­kal­la olleita pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä oman kunnan ter­vey­den­huol­toon

13.07.2020 15:25
Tilaajille
OKM: 84 miljoonaa lasten ja nuorten opetukseen ja varhaiskasvatukseen koronan vuoksi – avustuksia myös Kuusamoon ja Posiolle

OKM: 84 mil­joo­naa lasten ja nuorten ope­tuk­seen ja var­hais­kas­va­tuk­seen koronan vuoksi – avus­tuk­sia myös Kuu­sa­moon ja Po­siol­le

10.07.2020 09:00
Tilaajille
"Tarpeeton matkustelu näillä alueilla tulee jättää pois" – Lapin sairaanhoitopiirin koronatartuntaketjuja jäljitetään iltoja myöten

"Tar­pee­ton mat­kus­te­lu näillä alueil­la tulee jättää pois" – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju­ja jäl­ji­te­tään iltoja myöten

08.07.2020 19:40
Tilaajille
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 11:07
Tilaajille
Vanhemmat
OYS: Koronatestaus kannattaa nyt, vaikka oireet olisivat lieviä – sairaalassa ei ole ollut kesäkuun jälkeen yhtään koronapotilasta

OYS: Ko­ro­na­tes­taus kan­nat­taa nyt, vaikka oireet oli­si­vat lieviä – sai­raa­las­sa ei ole ollut ke­sä­kuun jälkeen yhtään ko­ro­na­po­ti­las­ta

02.07.2020 13:55
Lapin poliisin yöt hiljenivät – korona-aika lisäsi murtoja, varkauksia ja rattijuopumuksia

Lapin po­lii­sin yöt hil­je­ni­vät – ko­ro­na-ai­ka lisäsi mur­to­ja, var­kauk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

30.06.2020 18:24
Tilaajille
Länsirajan matkustusrajoituksia jatketaan, mutta helpotustakin tulee: sukulaisten tapaaminen sallitaan ja kiinteää omaisuutta voi hankkia Suomesta – Hallitus tutkii myös, voisiko tietystä osasta Ruotsia tulla Suomeen vapaammin

Län­si­ra­jan mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan, mutta hel­po­tus­ta­kin tulee: su­ku­lais­ten ta­paa­mi­nen sal­li­taan ja kiin­teää omai­suut­ta voi hankkia Suo­mes­ta – Hal­li­tus tutkii myös, voisiko tie­tys­tä osasta Ruotsia tulla Suomeen va­paam­min

23.06.2020 17:33
Tilaajille
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Ravintoloiden rajoitusten purkaminen ilouutinen toimialalle ja sen työntekijöille – kysynnän palautumiseksi tarvitaan määräaikainen arvonlisäverojen alentaminen

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ilo­uu­ti­nen toi­mi­alal­le ja sen työn­te­ki­jöil­le – ky­syn­nän pa­lau­tu­mi­sek­si tar­vi­taan mää­rä­ai­kai­nen ar­von­li­sä­ve­ro­jen alen­ta­mi­nen

17.06.2020 20:18
Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ta­lou­del­li­nen katsaus

16.06.2020 10:55
Tilaajille