Koronavirus
Viimeisin 12 tuntia
Allergia-, iho- ja astmaliitto muistuttaa koronaviruksen ehkäisykeinojen tärkeydestä – kaikki astmaatikot eivät voi käyttää hengityssuojainta

Al­ler­gia-, iho- ja ast­ma­liit­to muis­tut­taa ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­sy­kei­no­jen tär­key­des­tä – kaikki ast­maa­ti­kot eivät voi käyttää hen­gi­tys­suo­jain­ta

14:09
Suomessa havaittu 17 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla jälleen yksi uusi tartunta

Suo­mes­sa ha­vait­tu 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la jälleen yksi uusi tar­tun­ta

12:18
Viikko
Myös Koillismaalle maskisuositus  - missä tilanteissa ja miten maskia tulee käyttää?

Myös Koil­lis­maal­le mas­ki­suo­si­tus - missä ti­lan­teis­sa ja miten maskia tulee käyt­tää?

13.08.2020 15:45
THL: Koronavirustartuntojen määrä noussut selvästi uudella seurantajaksolla – valtakunnallisesti määrä kohtalaisen pieni

THL: Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä noussut sel­väs­ti uudella seu­ran­ta­jak­sol­la – val­ta­kun­nal­li­ses­ti määrä koh­ta­lai­sen pieni

13.08.2020 13:41
Tilaajille
Suomessa todettu 41 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa yksi uusi koronatapaus, muualla Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa todettu 41 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa yksi uusi ko­ro­na­ta­paus, muualla Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.08.2020 12:36
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

13.08.2020 12:13
Suomessa 19 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Suomen tilanne sama kuin eilenkin, Koillismaalla ei viittä tartuntaa

Suo­mes­sa 19 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­men tilanne sama kuin ei­len­kin, Koil­lis­maal­la ei viittä tar­tun­taa

12.08.2020 13:45
THL: Suomessa todettu 22 uutta koronavirustartuntaa – Koillismaalla ei vielä vähintään viittä tapausta

THL: Suo­mes­sa todettu 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Koil­lis­maal­la ei vielä vä­hin­tään viittä ta­paus­ta

11.08.2020 17:12
Kartta näyttää, mistä Suomeen voi saapua ilman pakollista karanteenia – Ruotsista ja muista riskimaista saapuvat pakkokaranteeniin

Kartta näyt­tää, mistä Suomeen voi saapua ilman pa­kol­lis­ta ka­ran­tee­nia – Ruot­sis­ta ja muista ris­ki­mais­ta saa­pu­vat pak­ko­ka­ran­tee­niin

11.08.2020 08:26
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Miten toimitaan, jos koronatesti osoittautuisi positiiviseksi? Kuusamon tartuntatautilääkäri kertoo

Miten toi­mi­taan, jos ko­ro­na­tes­ti osoit­tau­tui­si po­si­tii­vi­sek­si? Kuu­sa­mon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kertoo

07.08.2020 18:49
Mikä on koronavirustilanne juuri nyt? -Tartuntoja tulee Ruotsista ja Balkanilta, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mikä on ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne juuri nyt? -Tar­tun­to­ja tulee Ruot­sis­ta ja Bal­ka­nil­ta, katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

06.08.2020 09:38
Tilaajille
Opiskelu Taivalkosken sekä Kuusamon ammatillisissa oppilaitoksissa on käynnistynyt,  Kuusamossa haasteita syksyyn tuo koronakevään vuoksi väliin jäänyt kielitaidon arviointi - Tarjolla on tavallista enemmän opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja

Opis­ke­lu Tai­val­kos­ken sekä Kuu­sa­mon am­ma­til­li­sis­sa op­pi­lai­tok­sis­sa on käyn­nis­ty­nyt, Kuu­sa­mos­sa haas­tei­ta syksyyn tuo ko­ro­na­ke­vään vuoksi väliin jäänyt kie­li­tai­don ar­vioin­ti - Tar­jol­la on ta­val­lis­ta enemmän opis­ke­lu­val­miuk­sia tukevia opin­to­ja

05.08.2020 18:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 29 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja kaksi kappaletta

THL: Suo­mes­sa on todettu 29 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja kaksi kap­pa­let­ta

05.08.2020 13:00
Turvallinen paluu työpaikalle edellyttää jatkuvaa riskien arviointia – Työterveyslaitos on laatinyt työpaikoille yleisohjeet, kurkkaa tästä pääpiirteet

Tur­val­li­nen paluu työ­pai­kal­le edel­lyt­tää jat­ku­vaa riskien ar­vioin­tia – Työ­ter­veys­lai­tos on laa­ti­nyt työ­pai­koil­le ylei­soh­jeet, kurkkaa tästä pää­piir­teet

05.08.2020 06:00
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Ensimmäistä kertaa pelkäsin koronavirusta, kun vierailin Helsingissä – ihmiset toimivat kuin aina ennenkin

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: En­sim­mäis­tä kertaa pel­kä­sin ko­ro­na­vi­rus­ta, kun vie­rai­lin Hel­sin­gis­sä – ihmiset toi­mi­vat kuin aina en­nen­kin

04.08.2020 18:00
Suomalaisryhmä teki oman tutkimuksen STM:n aineistosta: maski laskee käyttäjän koronavirukseen sairastumisriskiä kolmanneksella

Suo­ma­lais­ryh­mä teki oman tut­ki­muk­sen STM:n ai­neis­tos­ta: maski laskee käyt­tä­jän ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­mis­ris­kiä kol­man­nek­sel­la

31.07.2020 14:00
STM: Suomen koronavirustilanne vakaa – uusien tapausten määrä hieman nousussa, osa tartunnoista ehkä peräisin ulkomailta

STM: Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne vakaa – uusien ta­paus­ten määrä hieman nou­sus­sa, osa tar­tun­nois­ta ehkä pe­räi­sin ul­ko­mail­ta

30.07.2020 17:00
Keskuskauppakamarin neuvot koronasyksylle:  Yritysten varauduttava virustilanteen pahentumiseen

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin neuvot ko­ro­na­syk­syl­le: Yri­tys­ten va­rau­dut­ta­va vi­rus­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen

29.07.2020 08:29
Tilaajille
Paljonko Kuusamossa on tehty koronatestejä? Tarttuuko sama tauti flunssaisena poimitusta pakastemarjasta? – tartuntatautilääkäri vastaa

Pal­jon­ko Kuu­sa­mos­sa on tehty ko­ro­na­tes­te­jä? Tart­tuu­ko sama tauti fluns­sai­se­na poi­mi­tus­ta pa­kas­te­mar­jas­ta? – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri vastaa

28.07.2020 15:10
Tilaajille
Kansanedustaja Mikko Kärnä kehottaa suomalaisia eristäytymään mökeille: "Nyt päätös on jokaisen yksilön kuunteleeko sydäntään ja tekee samalla sen mikä on itselle sekä lähimmäisille parhaaksi"

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä ke­hot­taa suo­ma­lai­sia eris­täy­ty­mään mö­keil­le: "Nyt päätös on jo­kai­sen yksilön kuun­te­lee­ko sy­dän­tään ja tekee samalla sen mikä on itselle sekä lä­him­mäi­sil­le par­haak­si"

27.07.2020 13:50
Tilaajille