Koronarokotukset

Hei­nä­kuu hyy­dyt­ti ro­ko­tus­ai­ko­jen va­raus­ta - ter­vey­den­hoi­ta­ja muis­tut­taa, että ro­ko­tuk­sen ot­ta­mis­ta ei kannata lykätä: "Kukaan ei tiedä, mikä ro­ko­te­ti­lan­ne on syk­syl­lä"

02.07.2021 15:45
Tilaajille

Jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu – Yli­lää­kä­rit: Tär­keää, että myös nuoret ottavat ro­ko­tuk­sen

08.06.2021 08:32
Tilaajille

THL: Ras­kaa­na oleva voi ottaa ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen nor­maa­lis­ti ikä­ryh­män­sä vuo­rol­la – ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja muiden ro­kot­tei­den vä­li­ses­tä va­ro­ajas­ta luo­vu­taan

01.06.2021 20:19

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kuu­sa­mos­sa ete­ne­vät – jo ne­li­kymp­pi­set voivat varata aikoja

01.06.2021 11:03
Tilaajille

Lapissa riit­tä­vä ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan kuu­kaut­ta myö­hem­min koko maan vauh­dis­ta – Broas: "Mitä parempi ro­ko­te­kat­ta­vuus on, sitä pa­rem­min yhteisö on suo­jas­sa"

27.05.2021 08:31
Tilaajille

JHL ja Kun­ta­työ­nan­ta­jat: Jos ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­sa on käytävä kesken työ­päi­vän, se on pal­kal­lis­ta työ­ai­kaa

26.05.2021 10:02
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Po­siol­la – nyt ajan­va­rauk­seen voivat soittaa myös 30-39-vuo­tiaat po­sio­lai­set

19.05.2021 13:17
Tilaajille

Po­siol­la Koil­lis­maan paras ko­ro­na­ro­ko­tus­ti­lan­ne – ajan­va­raus avautuu myös 50–59-vuo­tiail­le

03.05.2021 09:44

Po­siol­la ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin ris­ki­ryh­mien lisäksi 60-69-vuo­tiaat sekä pitkään paik­ka­kun­nal­la oles­ke­le­vat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set

27.04.2021 12:47
Tilaajille

Ro­ko­te­ai­ko­ja voi varata Kuu­sa­mos­sa netin kautta – ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­nen on pys­tyt­tä­vä to­den­ta­maan ro­ko­tus­pai­kal­la

21.04.2021 16:20
Tilaajille

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12

THL: Alus­ta­vat arviot ko­ro­na­ro­kot­tei­den tehosta saatu – rokotus vähensi koronan vakavaa muotoa huo­mat­ta­vas­ti

31.03.2021 12:34

Kela korvaa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via mat­ka­kus­tan­nuk­sia: "Matkat kor­va­taan yleensä hal­vim­man mat­kus­tus­ta­van mukaan"

29.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt on vakava aika ja hal­li­tus osaa hallita – on täysin so­pi­ma­ton­ta en­nak­koon ila­koi­da kes­kus­tan rö­kä­le­tap­piol­la

29.03.2021 13:00 1
Tilaajille

THL: Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen käyt­tä­mis­tä voidaan jatkaa 65 vuotta täyt­tä­neil­lä – "Mah­dol­li­set hait­ta­ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä hyvin huo­lel­li­ses­ti"

25.03.2021 10:04

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yh­teis­kun­nan on pyö­rit­tä­vä, joten ai­na­kaan van­hoil­la ei ole väliä, niinkö? Suomen pe­rus­tus­lail­la on tähän jotain sa­not­ta­vaa

19.03.2021 04:00
Tilaajille

Minkä verran Kuu­sa­mos­sa on ro­ko­tet­tu koronaa vas­taan? Ti­lan­net­ta voi nyt seurata jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­väs­tä tau­lu­kos­ta

18.03.2021 08:31 2
Tilaajille

Viikon ky­sy­mys: Milloin uskot koronan Suo­mes­sa hel­pot­ta­van niin, että elämä on taas suh­teel­li­sen nor­maa­lia?

17.03.2021 05:00 5
Tilaajille

Kan­sal­li­nen ro­ko­tu­sa­sian­tun­ti­ja­ryh­mä: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teel­la voidaan ro­kot­taa myös yli 70-vuo­tiai­ta

11.03.2021 11:00

Po­siol­la on annettu 670 ro­ko­te­an­nos­ta – ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mis­ta laa­jen­ne­taan

04.03.2021 19:07