Koronarokotukset
Kuukausi
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12
THL: Alustavat arviot koronarokotteiden tehosta saatu – rokotus vähensi koronan vakavaa muotoa huomattavasti

THL: Alus­ta­vat arviot ko­ro­na­ro­kot­tei­den tehosta saatu – rokotus vähensi koronan vakavaa muotoa huo­mat­ta­vas­ti

31.03.2021 12:34
Kela korvaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvia matkakustannuksia: "Matkat korvataan yleensä halvimman matkustustavan mukaan"

Kela korvaa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via mat­ka­kus­tan­nuk­sia: "Matkat kor­va­taan yleensä hal­vim­man mat­kus­tus­ta­van mukaan"

29.03.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Nyt on vakava aika ja hallitus osaa hallita – on täysin sopimatonta ennakkoon ilakoida keskustan rökäletappiolla
Lukijalta Mielipide Esko Leskelä

Lu­ki­jal­ta: Nyt on vakava aika ja hal­li­tus osaa hallita – on täysin so­pi­ma­ton­ta en­nak­koon ila­koi­da kes­kus­tan rö­kä­le­tap­piol­la

29.03.2021 13:00 1
Tilaajille
THL: AstraZenecan rokotteen käyttämistä voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä – "Mahdolliset haittatapaukset on selvitettävä hyvin huolellisesti"

THL: Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teen käyt­tä­mis­tä voidaan jatkaa 65 vuotta täyt­tä­neil­lä – "Mah­dol­li­set hait­ta­ta­pauk­set on sel­vi­tet­tä­vä hyvin huo­lel­li­ses­ti"

25.03.2021 10:04
Niilo Keräsen kolumni: Yhteiskunnan on pyörittävä, joten ainakaan vanhoilla ei ole väliä, niinkö? Suomen perustuslailla on tähän jotain sanottavaa

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yh­teis­kun­nan on pyö­rit­tä­vä, joten ai­na­kaan van­hoil­la ei ole väliä, niinkö? Suomen pe­rus­tus­lail­la on tähän jotain sa­not­ta­vaa

19.03.2021 04:00
Tilaajille
Minkä verran Kuusamossa on rokotettu koronaa vastaan? Tilannetta voi nyt seurata jatkuvasti päivittyvästä taulukosta

Minkä verran Kuu­sa­mos­sa on ro­ko­tet­tu koronaa vas­taan? Ti­lan­net­ta voi nyt seurata jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­väs­tä tau­lu­kos­ta

18.03.2021 08:31 2
Tilaajille
Viikon kysymys: Milloin uskot koronan Suomessa helpottavan niin, että elämä on taas suhteellisen normaalia?

Viikon ky­sy­mys: Milloin uskot koronan Suo­mes­sa hel­pot­ta­van niin, että elämä on taas suh­teel­li­sen nor­maa­lia?

17.03.2021 05:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä: AstraZenecan koronarokotteella voidaan rokottaa myös yli 70-vuotiaita

Kan­sal­li­nen ro­ko­tu­sa­sian­tun­ti­ja­ryh­mä: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teel­la voidaan ro­kot­taa myös yli 70-vuo­tiai­ta

11.03.2021 11:00
Posiolla on annettu 670 rokoteannosta – koronarokotteiden antamista laajennetaan

Po­siol­la on annettu 670 ro­ko­tean­nos­ta – ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mis­ta laa­jen­ne­taan

04.03.2021 19:07
Lukijalta: Rokotusajanvaraus saatava kuntoon pikaisesti – mikä mättää?
Lukijalta Mielipide Pauli Miettinen

Lu­ki­jal­ta: Ro­ko­tus­ajan­va­raus saatava kuntoon pi­kai­ses­ti – mikä mättää?

02.03.2021 13:35 1
Tilaajille
Kuusamon rokotusajanvarausten takaisinsoittojärjestelmän käytössä väärinkäsityksiä, eikä sähköistä ajanvarausjärjestelmää ole vielä näkyvissä: "Kehitämme palvelua koko ajan"

Kuu­sa­mon ro­ko­tus­ajan­va­raus­ten ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män käy­tös­sä vää­rin­kä­si­tyk­siä, eikä säh­köis­tä ajan­va­raus­jär­jes­tel­mää ole vielä nä­ky­vis­sä: "Ke­hi­täm­me pal­ve­lua koko ajan"

27.02.2021 13:36 6
Kuinka kauan yksi rokote suojaa? – Lapissa on rokotettu lähes 16 500 henkilöä

Kuinka kauan yksi rokote suojaa? – Lapissa on ro­ko­tet­tu lähes 16 500 hen­ki­löä

26.02.2021 08:44
Tilaajille
Paljonko rokotetta huljuu hukkaan? Yhden millilitran ruiskuilla rokotetta saisi tarkemmin käyttöön, mutta niitä ei ole Oulussa saatavilla – "Ongelma on maailmanlaajuinen"

Pal­jon­ko ro­ko­tet­ta huljuu huk­kaan? Yhden mil­li­lit­ran ruis­kuil­la ro­ko­tet­ta saisi tar­kem­min käyt­töön, mutta niitä ei ole Oulussa saa­ta­vil­la – "On­gel­ma on maail­man­laa­jui­nen"

24.02.2021 19:00
Tilaajille
Koronarokotusaikoja annetaan rajatuille ikäryhmille puhelimella – Kuusamossa numero avautuu tiistaina kello 9

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja an­ne­taan ra­ja­tuil­le ikä­ryh­mil­le pu­he­li­mel­la – Kuu­sa­mos­sa numero avautuu tiis­tai­na kello 9

22.02.2021 16:04
Koillissanomat pääsi seuraamaan, miten koronarokotteita annetaan urakalla ikäihmisille –"Että pääsisi vähän rauhoittumaan, kun on ollut semmoinen huoli koko ajan päällä"

Koil­lis­sa­no­mat pääsi seu­raa­maan, miten ko­ro­na­ro­kot­tei­ta an­ne­taan ura­kal­la ikäih­mi­sil­le –"Että pääsisi vähän rau­hoit­tu­maan, kun on ollut sem­moi­nen huoli koko ajan päällä"

22.02.2021 12:52
Tilaajille
PPSHP: Koronarokotettujen vähäinen määrä Pohjois-Pohjanmaalla johtuu nuoresta ikärakenteesta – "Kokonaisuudessaan rokotteita on saatu alueelle oikeudenmukaisesti"

PPSHP: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen vä­häi­nen määrä Poh­jois-Poh­jan­maal­la johtuu nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta – "Ko­ko­nai­suu­des­saan ro­kot­tei­ta on saatu alueel­le oi­keu­den­mu­kai­ses­ti"

19.02.2021 15:00
Ajanvarauspuhelin koronarokotuksiin avataan pian Kuusamossa – Asumisyksiköiden henkilöstön rokotukset viivästyneet

Ajan­va­raus­pu­he­lin ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin avataan pian Kuu­sa­mos­sa – Asu­mis­yk­si­köi­den hen­ki­lös­tön ro­ko­tuk­set vii­väs­ty­neet

16.02.2021 19:00
Tilaajille
Alun ripeä vauhti lässähti Pohjois-Pohjanmaalla rokotepulaan – Johtajaylilääkäri: "Olemme rokottaneet vähemmän kuin moni muu sairaanhoitopiiri”

Alun ripeä vauhti läs­säh­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­pu­laan – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Olemme ro­kot­ta­neet vä­hem­män kuin moni muu sai­raan­hoi­to­pii­ri”

16.02.2021 11:00
Tilaajille
Kysyimme, miten turvallisesti ensi kesänä voi järjestää yleisötapahtumia: ”Hyvästä käsihygieniasta ei ainakaan pidä luopua”

Ky­syim­me, miten tur­val­li­ses­ti ensi kesänä voi jär­jes­tää ylei­sö­ta­pah­tu­mia: ”Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ei ai­na­kaan pidä luopua”

16.02.2021 11:00
Tilaajille