Lentopallo: Pölkky Kuu­sa­moll­ta täysin yli­ver­tai­nen esitys – ottelu Lii­gaP­lo­kia vastaan oli ohi rei­lus­sa tun­nis­sa

Koronarajoitukset
Matkailuyrittäjä ei näe perusteita matkustusrajoitusten jatkolle: ”Tässä ei ole mitään järkeä”

Mat­kai­lu­yrit­tä­jä ei näe pe­rus­tei­ta mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­kol­le: ”Tässä ei ole mitään järkeä”

12.10.2021 20:13
Tilaajille
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Kysely: Työttömyys huolettaa lähes joka kolmatta raja-alueilla asuvaa ja viranomaisten koronatiedostusta pidetään ristiriitaisena

Kysely: Työt­tö­myys huo­let­taa lähes joka kol­mat­ta ra­ja-alueil­la asuvaa ja vi­ran­omais­ten ko­ro­na­tie­dos­tus­ta pi­de­tään ris­ti­rii­tai­se­na

15.09.2021 13:59
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön kuuden viikon väli koronarokotuksissa – tartuntojen määrä kääntynyt hienoiseen laskuun, suositukset pysyvät ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön kuuden viikon väli ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – tar­tun­to­jen määrä kään­ty­nyt hie­noi­seen las­kuun, suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan

07.09.2021 18:32
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

07.09.2021 17:19
Tilaajille
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
Pohjois-Pohjanmaa siirtyi taas koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, valtaosa tartunnoista liittyy tapahtumiin ja ravintoloihin – etätyötä suositellaan ja ravintoloille tulossa rajoituksia

Poh­jois-Poh­jan­maa siirtyi taas ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, val­ta­osa tar­tun­nois­ta liittyy ta­pah­tu­miin ja ra­vin­to­loi­hin – etä­työ­tä suo­si­tel­laan ja ra­vin­to­loil­le tulossa ra­joi­tuk­sia

10.08.2021 16:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jorma Kanasen lu­ki­ja­kir­je: Eikö tämä rutto lopu kos­kaan? Suo­mes­sa käydään jat­ku­vaa po­liit­tis­ta kiistaa koronan ra­joit­ta­mis­toi­men­pi­teis­tä

09.08.2021 04:00
Tilaajille
MTV: Suomessa on nyt koronaviruksen neljäs aalto, mahdollisista lisärajoituksista päätetään tällä viikolla

MTV: Suo­mes­sa on nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen neljäs aalto, mah­dol­li­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään tällä vii­kol­la

21.07.2021 16:40
Suomen ja Norjan välisten raja-asemien aukioloajat poistuvat ensi maanantaina – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuorokauden

Suomen ja Norjan vä­lis­ten ra­ja-ase­mien au­ki­olo­ajat pois­tu­vat ensi maa­nan­tai­na – rajan saa ylittää jälleen ympäri vuo­ro­kau­den

18.07.2021 09:07
Tilaajille
Ravintoloiden koronarajoituksiin esitetäään kevennyksiä – Lapissa kevennykset astuisivat voimaan torstaina

Ra­vin­to­loi­den ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin esi­te­täään ke­ven­nyk­siä – Lapissa ke­ven­nyk­set as­tui­si­vat voimaan tors­tai­na

22.06.2021 17:22
Tilaajille
Kaupoissa pidettävä edelleen turvavälit, muistuttaa aluehallintovirasto – myös maskisuositus on voimassa silloin, kun etäisyyttä ei voida pitää

Kau­pois­sa pi­det­tä­vä edel­leen tur­va­vä­lit, muis­tut­taa alue­hal­lin­to­vi­ras­to – myös mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa sil­loin, kun etäi­syyt­tä ei voida pitää

19.06.2021 22:50
Hallituksen hidastelu ravintoloiden aukiolon höllentämisessä maksanut työpaikkoja – "Rajoituksia kyllä saatiin voimaan nopeasti", arvostelee Maran Timo Lappi

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

18.06.2021 08:27
Tilaajille
Koronasuositukset kevenevät Pohjois-Pohjanmaalla – maskin käyttö jukisissa sisätiloissa ei ole enää välttämätöntä

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set ke­ve­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maskin käyttö ju­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ei ole enää vält­tä­mä­tön­tä

16.06.2021 20:02
Tilaajille
Kokoontumisrajoitukset on kumottu myös Kuusamossa  – koulujen kevätjuhlat järjestetään silti erityisjärjestelyin

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set on kumottu myös Kuu­sa­mos­sa – kou­lu­jen ke­vät­juh­lat jär­jes­te­tään silti eri­tyis­jär­jes­te­lyin

02.06.2021 17:13
Koronakoordinaatioryhmä päätti: Pohjois-Pohjanmaalla luovutaan yleisötapahtumien rajoituksista, päätös voimaan heti

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päätti: Poh­jois-Poh­jan­maal­la luo­vu­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mien ra­joi­tuk­sis­ta, päätös voimaan heti

01.06.2021 17:43
Lapin kuntajohtajat vetoavat päättäjiin: tuleva talvisesonki uhkaa romuttua matkustuslinjausten takia, ehtoihin saatava nopeasti muutos

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ve­toa­vat päät­tä­jiin: tuleva tal­vi­se­son­ki uhkaa ro­mut­tua mat­kus­tus­lin­jaus­ten takia, eh­toi­hin saatava no­peas­ti muutos

28.05.2021 15:44
Tilaajille
Torstaista alkaen kokoontumisrajoitus nousee Kuusamossa 50 henkilöön

Tors­tais­ta alkaen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus nousee Kuu­sa­mos­sa 50 hen­ki­löön

26.05.2021 17:40

Vuo­de­osas­to Tai­val­kos­kel­la otet­tiin taas käyt­töön eikä paik­ka­kun­nan akuut­ti­po­ti­lai­ta si­joi­te­ta enää naa­pu­ri­kun­tiin – työn­te­ki­jöi­den testit ne­ga­tii­vi­set

25.05.2021 10:14
Avi päätti: Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kokoontumisrajoitus nousee 50 henkilöön

Avi päätti: Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus nousee 50 hen­ki­löön

20.05.2021 16:42