Koronarajoitukset
Kuukausi
Lapin kokoontumisrajoituksia jatkettiin vuoden loppuun – Yli 50 henkilön yleisötilaisuudet kielletty

Lapin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia jat­ket­tiin vuoden loppuun – Yli 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­let­ty

21.11.2020 10:32 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan myös joulukuussa – rajoituksia voidaan päivittää tautitilanteen mukaan

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan myös jou­lu­kuus­sa – ra­joi­tuk­sia voidaan päi­vit­tää tau­ti­ti­lan­teen mukaan

20.11.2020 16:02 0
Uudet Posio-kyltit paljastetaan pienimuotoisessa joulunavauksessa – Joulun odotukseen liittyy myös jo perinteeksi muodostunut Joulupuu-keräys

Uudet Po­sio-kyl­tit pal­jas­te­taan pie­ni­muo­toi­ses­sa jou­lun­avauk­ses­sa – Joulun odo­tuk­seen liittyy myös jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Jou­lu­puu-ke­räys

20.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Sodankylässä jatketaan rajoituksia vielä viikolla – Kunta on kiihtymisvaiheessa ja ilmaantuvuusluku on nyt 540

So­dan­ky­läs­sä jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia vielä vii­kol­la – Kunta on kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 540

12.11.2020 17:10 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suositukset joulun viettoon ydinperheen kesken asettavat alueet eriarvoiseen asemaan – mutta ei kukaan toivo sitäkään, että joulu on koronatartunnan vuoksi iäkkään lähimmäisen viimeinen

Pää­kir­joi­tus: Suo­si­tuk­set joulun viet­toon ydin­per­heen kesken aset­ta­vat alueet eri­ar­voi­seen asemaan – mutta ei kukaan toivo si­tä­kään, että joulu on ko­ro­na­tar­tun­nan vuoksi iäkkään lä­him­mäi­sen vii­mei­nen

04.11.2020 04:01 0
Tilaajille
Valmiustoimikunta: Varovaisuutta perhejuhliin ja pikkujouluihin pohjoisessakin – Rukan kisat järjestetään

Val­mius­toi­mi­kun­ta: Va­ro­vai­suut­ta per­he­juh­liin ja pik­ku­jou­lui­hin poh­joi­ses­sa­kin – Rukan kisat jär­jes­te­tään

03.11.2020 16:10 0
Turnaukset ja joukkuepelit Posion jäähallissa ja muissa liikuntatiloissa kiellettiin – rajoitus on voimassa 15. marraskuuta saakka

Tur­nauk­set ja jouk­kue­pe­lit Posion jää­hal­lis­sa ja muissa lii­kun­ta­ti­lois­sa kiel­let­tiin – ra­joi­tus on voi­mas­sa 15. mar­ras­kuu­ta saakka

03.11.2020 12:20 0
Rovaniemellä on nyt Lapin pahin koronatilanne – Kahden viikon ilmaantuvuusluku ylittää reilusti kiihtymisvaiheen kriteerit

Ro­va­nie­mel­lä on nyt Lapin pahin ko­ro­na­ti­lan­ne – Kahden viikon il­maan­tu­vuus­lu­ku ylittää rei­lus­ti kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­rit

29.10.2020 20:10 0
Tilaajille
Ravintolat toivovat alueellisia ohjeita – Lounaspuoli toimii normaalisti, yöelämä hiljentyi keskustan ravintoloissa

Ra­vin­to­lat toi­vo­vat alueel­li­sia ohjeita – Lou­nas­puo­li toimii nor­maa­lis­ti, yöelämä hil­jen­tyi kes­kus­tan ra­vin­to­lois­sa

26.10.2020 14:00 0
Tilaajille
Kuolleisuusennusteet olivat vailla pohjaa – Professori Heikki Peltola tiesi jo keväällä, etteivät koronan kovat ennusteet voineet pitää paikkaansa

Kuol­lei­suus­en­nus­teet olivat vailla pohjaa – Pro­fes­so­ri Heikki Peltola tiesi jo ke­vääl­lä, ett­ei­vät koronan kovat en­nus­teet voineet pitää paik­kaan­sa

25.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia, jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kunta voi tehdä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti

23.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Hallitus tiedotti uusista koronalinjauksista – katso tallenne tilaisuudesta

Hal­li­tus tie­dot­ti uusista ko­ro­na­lin­jauk­sis­ta – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta

15.10.2020 13:11 0
Kolumni: Vielä torstaina näytti, että Ruka on välttynyt julkisilta koronaryppäiltä – sitten tuli tieto Zonen altistuksesta ja hämmennys valitusta tiedotuslinjasta
Kolumni Jenny Halvari

Ko­lum­ni: Vielä tors­tai­na näytti, että Ruka on vält­ty­nyt jul­ki­sil­ta ko­ro­na­ryp­päil­tä – sitten tuli tieto Zonen al­tis­tuk­ses­ta ja häm­men­nys va­li­tus­ta tie­do­tus­lin­jas­ta

09.10.2020 10:24 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaallekin uudet suositukset: Jää etätöihin, jos se suinkin on mahdollista – "Nyt kannattaisi lykätä juhlien järjestämistä"

Poh­jois-Poh­jan­maal­le­kin uudet suo­si­tuk­set: Jää etä­töi­hin, jos se suinkin on mah­dol­lis­ta – "Nyt kan­nat­tai­si lykätä juhlien jär­jes­tä­mis­tä"

09.10.2020 07:52 0
THL: Syyslomalaisten kiinnitettävä huomiota hygieniaan, turvaväleihin ja maskien käyttöön

THL: Syys­lo­ma­lais­ten kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta hy­gie­niaan, tur­va­vä­lei­hin ja maskien käyt­töön

06.10.2020 13:31 0

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala kokee ole­van­sa kuilun par­taal­la ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi – "Ra­joi­tuk­set mer­kit­se­vät kylmää syksyä ja hyy­tä­vää talvea"

01.10.2020 08:55 0
Hallitus linjasi: Ravintoloiden ovet säppiin yhdeltä yöllä ja viinatarjoilu loppuu puoliltaöin – epidemian kiihtymisvaiheessa tätä tiukemmat rajoitukset

Hal­li­tus lin­ja­si: Ra­vin­to­loi­den ovet säppiin yhdeltä yöllä ja vii­na­tar­joi­lu loppuu puo­lil­ta­öin – epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa tätä tiu­kem­mat ra­joi­tuk­set

30.09.2020 08:50 0
Sisärajavalvonta palaa: "Rajan yli kulkevan on jälleen uskottavalla tavalla todistettava, että hän kuuluu rajayhteisöön"

Si­sä­ra­ja­val­von­ta palaa: "Rajan yli kul­ke­van on jälleen us­kot­ta­val­la tavalla to­dis­tet­ta­va, että hän kuuluu ra­jayh­tei­söön"

24.09.2020 15:10 0
Tilaajille
Ruka avaa poikkeuksellisessa tilanteessa – Ville Aho on toiveikas, mutta soimaa hallituksen määräyksiä: "Kolmen vuorokauden vaatimus karanteenista ei ole tästä maailmasta"

Ruka avaa poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa – Ville Aho on toi­vei­kas, mutta soimaa hal­li­tuk­sen mää­räyk­siä: "Kolmen vuo­ro­kau­den vaa­ti­mus ka­ran­tee­nis­ta ei ole tästä maail­mas­ta"

24.09.2020 04:00 0
Tilaajille
"Sehän tiedetään, että suomalainen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hiljainen talvi edessä myös poromatkailussa: Näin poroisäntä aikoo käyttää aikansa hyödyksi

"Sehän tie­de­tään, että suo­ma­lai­nen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hil­jai­nen talvi edessä myös po­ro­mat­kai­lus­sa: Näin po­ro­isän­tä aikoo käyttää aikansa hyö­dyk­si

23.09.2020 09:00 0
Tilaajille