korona
Viikossa kymmeniä tuhansia koululaisten koronatesteihin Kuusamossa? Toistaiseksi sairaanhoitopiiri ei suosita testauksia kouluissa: Koronatilanne Kuusamossa vakiintunut kymmeneen positiiviseen päivässä

Vii­kos­sa kym­me­niä tu­han­sia kou­lu­lais­ten ko­ro­na­tes­tei­hin Kuu­sa­mos­sa? Tois­tai­sek­si sai­raan­hoi­to­pii­ri ei suosita tes­tauk­sia kou­luis­sa: Ko­ro­na­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa va­kiin­tu­nut kym­me­neen po­si­tii­vi­seen päi­väs­sä

13.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Tältä näyttää Taivalkosken kirkonkylän alakoulun remontoiduissa tiloissa, joihin päästiin lukukauden verran myöhässä – "Koko ajan tässä ollaan varppeisillaan koronan takia"

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mon­toi­duis­sa ti­lois­sa, joihin pääs­tiin lu­ku­kau­den verran myö­häs­sä – "Koko ajan tässä ollaan varp­pei­sil­laan koronan takia"

11.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Koronatartuntamäärät huipussaan, mutta urheilu-, liikunta- ja virkistystiloja käyttöön henkilömäärää rajoittaen ja koronapassia käyttäen – Taivalkoskella uimahalli piti avata maanantaina, mutta tieto kulki huonosti

Ko­ro­na­tar­tun­ta­mää­rät hui­pus­saan, mutta ur­hei­lu-, lii­kun­ta- ja vir­kis­tys­ti­lo­ja käyt­töön hen­ki­lö­mää­rää ra­joit­taen ja ko­ronapas­sia käyt­täen – Tai­val­kos­kel­la ui­ma­hal­li piti avata maa­nan­tai­na, mutta tieto kulki huo­nos­ti

10.01.2022 16:06 1
Jäisipä vieläkin pari korttia saamatta – millainen muisto piirtyy koulujoulusta, jonka kuusijuhla peruuntui?
Kolumni

Jäisipä vie­lä­kin pari korttia saa­mat­ta – mil­lai­nen muisto piirtyy kou­lu­jou­lus­ta, jonka kuu­si­juh­la pe­ruun­tui?

22.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa kolmannet rokoteannokset kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le ikäryhmäperusteisesti – ro­kot­teen voi ottaa, kun edel­li­ses­tä on kulunut viisi kuu­kaut­ta

Kuu­sa­mos­sa kol­man­net ro­ko­te­an­nok­set kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le ikä­ryh­mä­pe­rus­tei­ses­ti – ro­kot­teen voi ottaa, kun edel­li­ses­tä on kulunut viisi kuu­kaut­ta

06.12.2021 17:00
Tilaajille
"Tein Kuusamossa neljässä päivässä enemmän töitä kuin Oulussa kuukaudessa" – Liisa Isopoussu palasi Kuusamoon ja avasi oman kauneushoitolan

"Tein Kuu­sa­mos­sa nel­jäs­sä päi­väs­sä enemmän töitä kuin Oulussa kuu­kau­des­sa" – Liisa Iso­pous­su palasi Kuu­sa­moon ja avasi oman kau­neus­hoi­to­lan

01.12.2021 19:00
Tilaajille
Kaikki koronan sairastaneet eivät Kuusamossa saa vielä koronapassia – nyt selvitetään, miten antigeenitestin saaneille saadaan virallinen tautitodistus

Kaikki koronan sai­ras­ta­neet eivät Kuu­sa­mos­sa saa vielä ko­ronapas­sia – nyt sel­vi­te­tään, miten an­ti­gee­ni­tes­tin saa­neil­le saadaan vi­ral­li­nen tau­ti­to­dis­tus

23.11.2021 19:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vienan Kar­ja­lan seu­ra­kun­ta­työ jatkuu koronan tuo­mis­ta vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta – An­ta­koon Jumala meille siu­nauk­sen ja pois­ta­koon koronan haitat

14.11.2021 04:00
Tilaajille
Koronatestauspiste Kuusamon lentokentälle – 9Lives avaa pisteen kaikille Pohjois-Suomen kentille

Ko­ro­na­tes­taus­pis­te Kuu­sa­mon len­to­ken­täl­le – 9Lives avaa pisteen kai­kil­le Poh­jois-Suo­men ken­til­le

26.10.2021 10:56
Tilaajille
Kuusamolaisessa kahvilassa korona-altistus – tällä viikolla vierailleita pyydetään tarkkailemaan terveydentilaansa

Kuu­sa­mo­lai­ses­sa kah­vi­las­sa ko­ro­na-al­tis­tus – tällä vii­kol­la vie­rail­lei­ta pyy­de­tään tark­kai­le­maan ter­vey­den­ti­laan­sa

24.09.2021 16:49
Tilaajille
350 000 euroa koronatestaukseen Kuusamossa viime vuonna – testit nyt puolet halvempia: Asiantuntija kertoo, miksi selvästi edullisempi pikatesti ei voi korvata PCR-testiä massatestauksessa

350 000 euroa ko­ro­na­tes­tauk­seen Kuu­sa­mos­sa viime vuonna – testit nyt puolet hal­vem­pia: Asian­tun­ti­ja kertoo, miksi sel­väs­ti edul­li­sem­pi pi­ka­tes­ti ei voi korvata PCR-tes­tiä mas­sa­tes­tauk­ses­sa

25.08.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa on todettu torstaina 13 koronatartuntaa ulkomaalaisilla marjanpoimijoilla – altistuneet karanteenissa

Kuu­sa­mos­sa on todettu tors­tai­na 13 ko­ro­na­tar­tun­taa ul­ko­maa­lai­sil­la mar­jan­poi­mi­joil­la – al­tis­tu­neet ka­ran­tee­nis­sa

12.08.2021 21:22 8
Lähikontaktit molemmista Kuusamon uusista koronaketjuista saatu kiinni – flunssatauteja on vähemmän liikkeellä nyt kuin kevättalvella, mutta tarttuiko Kuusamossa jänisrutto ihmiseen?

Lä­hi­kon­tak­tit mo­lem­mis­ta Kuu­sa­mon uusista ko­ro­na­ket­juis­ta saatu kiinni – fluns­sa­tau­te­ja on vä­hem­män liik­keel­lä nyt kuin ke­vät­tal­vel­la, mutta tart­tui­ko Kuu­sa­mos­sa jä­nis­rut­to ih­mi­seen?

23.05.2021 04:00
Tilaajille
Posio johdossa Lapin rokotekattavuudessa – lähes joka toinen on saanut ensimmäisen rokotteen: nyt vuorossa ovat 40-49-vuotiaat

Posio joh­dos­sa Lapin ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa – lähes joka toinen on saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen: nyt vuo­ros­sa ovat 40-49-vuo­tiaat

10.05.2021 12:02
Tilaajille
Posiolla rokotetaan nyt alle 70-vuotiaiden riskiryhmiä – jonoon otetaan 60-69-vuotiaita ikäperusteisesti

Po­siol­la ro­ko­te­taan nyt alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­miä – jonoon otetaan 60-69-vuo­tiai­ta ikä­pe­rus­tei­ses­ti

15.04.2021 16:47
Tilaajille
Kuusamossa nuorisotilat auki ehkä jo ensi viikolla, muut julkiset tilat kenties vasta kesällä – "Heti tulee ministeriöstä kannanottoa, jos puretaan liian reippaasti"

Kuu­sa­mos­sa nuo­ri­so­ti­lat auki ehkä jo ensi vii­kol­la, muut jul­ki­set tilat kenties vasta kesällä – "Heti tulee mi­nis­te­riös­tä kan­na­not­toa, jos pu­re­taan liian reip­paas­ti"

13.04.2021 17:45 2
Tilaajille
Suurpetokeskuksen nallet kurkkivat jo välillä ulkoilmaan– "Saa nähdä, miten käy tänä keväänä, pystytäänkö avaamaan"

Suur­pe­to­kes­kuk­sen nallet kurk­ki­vat jo välillä ul­koil­maan– "Saa nähdä, miten käy tänä ke­vää­nä, pys­ty­tään­kö avaa­maan"

26.03.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa viikon sisään kahdeksan koronatartuntaa – Keskusapteekin korona-altistumistilanteesta ei toistaiseksi jatkotartuntoja

Kuu­sa­mos­sa viikon sisään kah­dek­san ko­ro­na­tar­tun­taa – Kes­kus­ap­tee­kin ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ti­lan­tees­ta ei tois­tai­sek­si jat­ko­tar­tun­to­ja

15.03.2021 19:00 2
Yhdessä etänä maanantaina jo kolmatta kertaa – muiden tapaaminen ja yhteisiin hetkiin osallistuminen tuo seniorille vaihtelua arkeen

Yhdessä etänä maa­nan­tai­na jo kol­mat­ta kertaa – muiden ta­paa­mi­nen ja yh­tei­siin hetkiin osal­lis­tu­mi­nen tuo se­nio­ril­le vaih­te­lua arkeen

12.03.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamon kirjaston yleisötiloista poistettiin istuimet – käytössä pika-asiointi, aineiston varaamista ja maskien käyttöä suositellaan

Kuu­sa­mon kir­jas­ton ylei­sö­ti­lois­ta pois­tet­tiin is­tui­met – käy­tös­sä pi­ka-asioin­ti, ai­neis­ton va­raa­mis­ta ja maskien käyttöä suo­si­tel­laan

10.03.2021 11:00 1
Tilaajille