Rajavartiolaitos
Koronarajoitukset ulkorajoilla päättyvät kesäkuun lopussa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät ke­sä­kuun lopussa

20.06.2022 17:29 2
Rajallista elämää ja ikuisia kiitoksia – töitä olisi tarjolla, kiinnostaako ruveta rajavartijaksi?
Kolumni

Ra­jal­lis­ta elämää ja ikuisia kii­tok­sia – töitä olisi tar­jol­la, kiin­nos­taa­ko ruveta ra­ja­var­ti­jak­si?

01.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Suoperästä pääsee rajan yli kello 9–20, kun viisarit on siirretty kesäaikaan ensi sunnuntaina

Kuu­sa­mon Suo­pe­räs­tä pääsee rajan yli kello 9–20, kun vii­sa­rit on siir­ret­ty ke­sä­ai­kaan ensi sun­nun­tai­na

26.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Sota rauhoitti Kortesalmen raja-asemaa entisestään – GPS-signaalissa havaittu Kainuun rajan alueella joitain häiriöitä, joiden lähde ei ole tiedossa

Sota rau­hoit­ti Kor­te­sal­men ra­ja-ase­maa en­ti­ses­tään – GPS-sig­naa­lis­sa ha­vait­tu Kainuun rajan alueel­la joitain häi­riöi­tä, joiden lähde ei ole tie­dos­sa

16.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajavartioston merkitys korostuu kriisiaikoina – on huojentavaa kuulla, että rajalla on yhä rauhallista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­ja­var­tios­ton mer­ki­tys ko­ros­tuu krii­si­ai­koi­na – on huo­jen­ta­vaa kuulla, että rajalla on yhä rau­hal­lis­ta

16.03.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon kriisivalmiutta on testattu useaan otteeseen, mikä tuo luottamusta nyt muuttuneeseen tilanteeseen – kaupunginjohtaja: ”Valmiussuunnitelmia päivitetään koko ajan”

Kuu­sa­mon krii­si­val­miut­ta on tes­tat­tu useaan ot­tee­seen, mikä tuo luot­ta­mus­ta nyt muut­tu­nee­seen ti­lan­tee­seen – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: ”Val­mius­suun­ni­tel­mia päi­vi­te­tään koko ajan”

01.03.2022 11:14
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Manninen: Rajavartiolaitoksen vahvistamista tuettava – "Meillä on kipeät kokemukset sodasta"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Man­ni­nen: Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen vah­vis­ta­mis­ta tuet­ta­va – "Meillä on kipeät ko­ke­muk­set so­das­ta"

25.02.2022 16:38 1
Tilaajille
Rajanylityksiä tehtiin viime vuonna Kuusamon lentoasemalla ennätyksellisen paljon – liikenne Kuusamon rajanylityspaikalla laski entisestään

Ra­jan­yli­tyk­siä tehtiin viime vuonna Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – lii­ken­ne Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kal­la laski en­ti­ses­tään

18.01.2022 11:00
Tilaajille
"Haikein ja kiitollisin mielin jätän huipputyöyksikön seuraajalle" – Kortesalmen rajavartioasemalle Kuusamossa uusi päällikkö, edellinen kertoo siirtyneensä paperinhierojaksi

"Hai­kein ja kii­tol­li­sin mielin jätän huip­pu­työ­yk­si­kön seu­raa­jal­le" – ­Kor­te­sal­men ra­ja­var­tio­ase­mal­le Kuu­sa­mos­sa uusi pääl­lik­kö, edel­li­nen kertoo siir­ty­neen­sä pa­pe­rin­hie­ro­jak­si

04.01.2022 16:15
Tilaajille
Lapissa tehtailtiin törkeitä metsästysrikoksia – karhu jätettiin kitumaan Savukoskella, susien yli ajettiin moottorikelkalla Sallassa

Lapissa teh­tail­tiin tör­kei­tä met­säs­tys­ri­kok­sia – karhu jä­tet­tiin ki­tu­maan Sa­vu­kos­kel­la, susien yli ajet­tiin moot­to­ri­kel­kal­la Sal­las­sa

22.10.2021 15:52
Tilaajille
Metsästyskoiria on harhautunut Venäjän puolelle – rajavyöhykkeellä on viikoittain useita koiria hirvenpyynnin aikana

Met­säs­tys­koi­ria on har­hau­tu­nut Venäjän puo­lel­le – ­ra­ja­vyö­hyk­keel­lä on vii­koit­tain useita koiria hir­ven­pyyn­nin aikana

15.10.2021 15:01
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan toukokuun ajan –syynä kelirikko

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­oloa ra­joi­te­taan tou­ko­kuun ajan –syynä ke­li­rik­ko

22.04.2021 13:43 2
Tilaajille
Pakolliset koronatestit alkavat rajoilla perjantaina – Kortesalmelta siirrytään terveyskeskukseen, aluehallintoviraston määräys ei koske tavaraliikennettä eikä lapsia

Pa­kol­li­set ko­ro­na­tes­tit alkavat ra­joil­la per­jan­tai­na – Kor­te­sal­mel­ta siir­ry­tään ter­veys­kes­kuk­seen, alue­hal­lin­to­vi­ras­ton määräys ei koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä eikä lapsia

01.04.2021 15:27
Rajaliikenteen rajoitukset ovat jatkuneet jo vuoden ajan – liikennemäärät ennätyksellisen alhaisia

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­set ovat jat­ku­neet jo vuoden ajan – lii­ken­ne­mää­rät en­nä­tyk­sel­li­sen al­hai­sia

22.03.2021 11:54
Dronet yhä suurempana apuna Kainuun rajavartioston työssä, lähitulevaisuudessa jokainen partio voidaan tarvittaessa varustaa dronella

Dronet yhä suu­rem­pa­na apuna Kainuun ra­ja­var­tios­ton työssä, lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa jo­kai­nen partio voidaan tar­vit­taes­sa va­rus­taa dro­nel­la

19.03.2021 13:53
Useita luvattomia valtakunnan rajan ylittäjiä Kuusamon Pukarissa – viisi Keski-Euroopasta lähtöisin olevaa ylitti rajan jalkaisin

Useita lu­vat­to­mia val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jiä Kuu­sa­mon Pu­ka­ris­sa – viisi Kes­ki-Eu­roo­pas­ta läh­töi­sin olevaa ylitti rajan jal­kai­sin

22.02.2021 16:22
Tilaajille
Rajaliikenne säilyi vakaana Kainuussa ja Koillismaalla – Kuusamon lentoasemalla ei rajaliikennettä tammikuussa

Ra­ja­lii­ken­ne säilyi vakaana Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la ei ra­ja­lii­ken­net­tä tam­mi­kuus­sa

04.02.2021 13:41
Tilaajille
Valtavaaran vapaalaskuonnettomuudessa auttoivat 112-sovellus ja Rajan kopteri – Miten maastossa loukkaantunut pelastetaan ja kuinka yleisiä pelastustehtävät ovat? Asiantuntijat kertovat

Val­ta­vaa­ran va­paa­las­ku­on­net­to­muu­des­sa aut­toi­vat 112-so­vel­lus ja Rajan kopteri – Miten maas­tos­sa louk­kaan­tu­nut pe­las­te­taan ja kuinka yleisiä pe­las­tus­teh­tä­vät ovat? Asian­tun­ti­jat ker­to­vat

02.02.2021 04:00
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto: Itärajan tuntumassa löydetyt irtokoirat viedään löytöeläintarhaan – Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukioloajat muuttuvat

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Itä­ra­jan tun­tu­mas­sa löy­de­tyt ir­to­koi­rat viedään löy­tö­eläin­tar­haan – Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ajat muut­tu­vat

24.10.2020 19:18
Metsästyskausi on jälleen täällä - rajan läheisyys huomioitava Koillismaalla

Met­säs­tys­kau­si on jälleen täällä - rajan lä­hei­syys huo­mioi­ta­va Koil­lis­maal­la

24.08.2020 17:00
Tilaajille