Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rajavartiolaitos
Katso ketkä Kainuun rajalta saivat ansiomerkin vuosipäivänä

Katso ketkä Kainuun rajalta saivat an­sio­mer­kin vuo­si­päi­vä­nä

21.03.2023 00:00
Tilaajille
Ollaanko Kuusamoon rakentamassa järeämpää raja-aitaa? Koillissanomat soitti ja selvitti – tämä oli lopputulos

Ol­laan­ko Kuu­sa­moon ra­ken­ta­mas­sa jä­reäm­pää ra­ja-ai­taa? Koil­lis­sa­no­mat soitti ja sel­vit­ti – tämä oli lop­pu­tu­los

17.11.2022 08:28
Tilaajille
Kuusamolainen Niko Pirttijärvi kantoi rynnäkkökivääriä kertausharjoituksessa jo kolmatta kertaa – "Vähän keskitulosta parempi oli osumatarkkuus"

Kuu­sa­mo­lai­nen Niko Pirt­ti­jär­vi kantoi ryn­näk­kö­ki­vää­riä ker­taus­har­joi­tuk­ses­sa jo kol­mat­ta kertaa – "Vähän kes­ki­tu­los­ta parempi oli osu­ma­tark­kuus"

07.10.2022 16:30 1
Tilaajille
Rajavartiolaitoksen suunnitelma: itärajalle aitaa 130–260 kilometriä, rakentaminen voisi alkaa jo tänä vuonna, jos poliitikot niin päättävät

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen suun­ni­tel­ma: itä­ra­jal­le aitaa 130–260 ki­lo­met­riä, ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa jo tänä vuonna, jos po­lii­ti­kot niin päät­tä­vät

27.09.2022 19:19 1
Tilaajille
Rajavartiosto: Neljän henkilön epäillään tulleen luvatta Venäjältä Suomeen Kuusamossa

Ra­ja­var­tios­to: Neljän hen­ki­lön epäil­lään tulleen luvatta Ve­nä­jäl­tä Suomeen Kuu­sa­mos­sa

25.09.2022 22:35 2
Rajaliikenne näyttää vilkastuvan kaakossa Venäjän osittaisen liikekannallepanon jälkeen, Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikoilla ollut rauhallista

Ra­ja­lii­ken­ne näyttää vil­kas­tu­van kaa­kos­sa Venäjän osit­tai­sen lii­ke­kan­nal­le­pa­non jäl­keen, Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­koil­la ollut rau­hal­lis­ta

22.09.2022 11:26 1
Tilaajille
Venäjältä tullut kolmikko ylitti luvatta maastorajan Kuusamon alueella, rajapartio otti kiinni – henkilöt hakevat turvapaikkaa Suomesta

Ve­nä­jäl­tä tullut kol­mik­ko ylitti luvatta maas­to­ra­jan Kuu­sa­mon alueel­la, ra­ja­par­tio otti kiinni – hen­ki­löt hakevat tur­va­paik­kaa Suo­mes­ta

15.09.2022 17:32
Raja tutkii karhunpennun ampumista Pohjois-Kuusamossa – tapauksessa kolme epäiltyä, joista yksi paikkakuntalainen

Raja tutkii kar­hun­pen­nun am­pu­mis­ta Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa – ta­pauk­ses­sa kolme epäil­tyä, joista yksi paik­ka­kun­ta­lai­nen

08.09.2022 12:42 2
Tilaajille
Vesilintujen ja karhunmetsästys alkoi – valvonnassa havaitut rikkeet olivat vähäisiä

Ve­si­lin­tu­jen ja kar­hun­met­säs­tys alkoi – val­von­nas­sa ha­vai­tut rikkeet olivat vä­häi­siä

24.08.2022 12:00
Tilaajille
Kaksi ulkomaalaista liikkui Kuusamon Oulangalla rajavyöhykkeellä heinäkuussa ilman lupaa – Hei­nä­kuun aikana Kainuun rajavartioston alueel­la pal­jas­tui 11 rikosta tai rik­ko­mus­ta

Kaksi ul­ko­maa­lais­ta liikkui Kuu­sa­mon Ou­lan­gal­la ra­ja­vyö­hyk­keel­lä hei­nä­kuus­sa ilman lupaa – Hei­nä­kuun aikana Kainuun ra­ja­var­tios­ton alueel­la pal­jas­tui 11 rikosta tai rik­ko­mus­ta

02.08.2022 16:06
Tilaajille
"Dornierilla valvotaan itärajaa esimerkiksi Kuusamon kohdalla useita kertoja kuukaudessa" – Yle: Rajavartiolaitos lentää aiempaa enemmän itärajaa valvomassa

"Dor­nie­ril­la val­vo­taan itä­ra­jaa esi­mer­kik­si Kuu­sa­mon koh­dal­la useita kertoja kuu­kau­des­sa" – Yle: Ra­ja­var­tio­lai­tos lentää aiempaa enemmän itä­ra­jaa val­vo­mas­sa

26.07.2022 18:03
Tilaajille
Venäjän rajarajoitusten purku ei ole toistaiseksi näkynyt liikenteen lisääntymisenä Kainuun rajavartioston rajanylitysasemilla – muutamia ostosmatkalaisia tullut Suomeen Vartiuksen kautta

Venäjän ra­ja­ra­joi­tus­ten purku ei ole tois­tai­sek­si näkynyt lii­ken­teen li­sään­ty­mi­se­nä Kainuun ra­ja­var­tios­ton ra­jan­yli­tys­ase­mil­la – muu­ta­mia os­tos­mat­ka­lai­sia tullut Suomeen Var­tiuk­sen kautta

15.07.2022 14:25
Tilaajille
Koronarajoitukset ulkorajoilla päättyvät kesäkuun lopussa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät ke­sä­kuun lopussa

20.06.2022 17:29 2
Rajallista elämää ja ikuisia kiitoksia – töitä olisi tarjolla, kiinnostaako ruveta rajavartijaksi?
Kolumni

Ra­jal­lis­ta elämää ja ikuisia kii­tok­sia – töitä olisi tar­jol­la, kiin­nos­taa­ko ruveta ra­ja­var­ti­jak­si?

01.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Suoperästä pääsee rajan yli kello 9–20, kun viisarit on siirretty kesäaikaan ensi sunnuntaina

Kuu­sa­mon Suo­pe­räs­tä pääsee rajan yli kello 9–20, kun vii­sa­rit on siir­ret­ty ke­sä­ai­kaan ensi sun­nun­tai­na

26.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Sota rauhoitti Kortesalmen raja-asemaa entisestään – GPS-signaalissa havaittu Kainuun rajan alueella joitain häiriöitä, joiden lähde ei ole tiedossa

Sota rau­hoit­ti Kor­te­sal­men ra­ja-ase­maa en­ti­ses­tään – GPS-sig­naa­lis­sa ha­vait­tu Kainuun rajan alueel­la joitain häi­riöi­tä, joiden lähde ei ole tie­dos­sa

16.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Rajavartioston merkitys korostuu kriisiaikoina – on huojentavaa kuulla, että rajalla on yhä rauhallista
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­ja­var­tios­ton mer­ki­tys ko­ros­tuu krii­si­ai­koi­na – on huo­jen­ta­vaa kuulla, että rajalla on yhä rau­hal­lis­ta

16.03.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon kriisivalmiutta on testattu useaan otteeseen, mikä tuo luottamusta nyt muuttuneeseen tilanteeseen – kaupunginjohtaja: ”Valmiussuunnitelmia päivitetään koko ajan”

Kuu­sa­mon krii­si­val­miut­ta on tes­tat­tu useaan ot­tee­seen, mikä tuo luot­ta­mus­ta nyt muut­tu­nee­seen ti­lan­tee­seen – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: ”Val­mius­suun­ni­tel­mia päi­vi­te­tään koko ajan”

01.03.2022 11:14
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Manninen: Rajavartiolaitoksen vahvistamista tuettava – "Meillä on kipeät kokemukset sodasta"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Man­ni­nen: Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen vah­vis­ta­mis­ta tuet­ta­va – "Meillä on kipeät ko­ke­muk­set so­das­ta"

25.02.2022 16:38 1
Tilaajille
Rajanylityksiä tehtiin viime vuonna Kuusamon lentoasemalla ennätyksellisen paljon – liikenne Kuusamon rajanylityspaikalla laski entisestään

Ra­jan­yli­tyk­siä tehtiin viime vuonna Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – lii­ken­ne Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kal­la laski en­ti­ses­tään

18.01.2022 11:00
Tilaajille