Kainuun rajavartiosto
Mies kuljetti autoa ilman ajo-oikeutta Kuusamossa – hallusta löydettiin myös luvaton kaasusumutin

Mies kul­jet­ti autoa ilman ajo-oi­keut­ta Kuu­sa­mos­sa – hal­lus­ta löy­det­tiin myös luvaton kaa­su­su­mu­tin

26.06.2022 13:38
Selvitimme, miten Kainuun rajalla varaudutaan Venäjän vasta-askeliin – "Pohjois-Suomeen kohdistuva laaja vaikuttaminen on mahdollista siinä missä muuallakin"

Sel­vi­tim­me, miten Kainuun rajalla va­rau­du­taan Venäjän vas­ta-as­ke­liin – "Poh­jois-Suo­meen koh­dis­tu­va laaja vai­kut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta siinä missä muual­la­kin"

13.05.2022 08:24 1
Tilaajille
Venäläismies jäi rajanylityksessä kiinni häirintälaitteen kanssa – rajavartiosto takavarikoi

Ve­nä­läis­mies jäi ra­ja­ny­li­tyk­ses­sä kiinni häi­rin­tä­lait­teen kanssa – ra­ja­var­tios­to ta­ka­va­ri­koi

05.05.2022 15:19
Tilaajille
Sota rauhoitti Kortesalmen raja-asemaa entisestään – GPS-signaalissa havaittu Kainuun rajan alueella joitain häiriöitä, joiden lähde ei ole tiedossa

Sota rau­hoit­ti Kor­te­sal­men ra­ja-ase­maa en­ti­ses­tään – GPS-sig­naa­lis­sa ha­vait­tu Kainuun rajan alueel­la joitain häi­riöi­tä, joiden lähde ei ole tie­dos­sa

16.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Todentuntuista sotaa Kuusamon metsissä – "Siksihän täällä ollaan, että harjoitellaan, hiotaan taitoja"

To­den­tun­tuis­ta sotaa Kuu­sa­mon met­sis­sä – "Sik­si­hän täällä ollaan, että har­joi­tel­laan, hiotaan tai­to­ja"

31.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon lentoasemalla oli joulukuussa vilkasta – elpyneen talviturismin johdosta rajanylitysliikenne kohosi jopa korkeammalle kuin ennen korona-aikaa

Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la oli jou­lu­kuus­sa vil­kas­ta – el­py­neen tal­vi­tu­ris­min joh­dos­ta ra­ja­ny­li­tys­lii­ken­ne kohosi jopa kor­keam­mal­le kuin ennen ko­ro­na-ai­kaa

07.01.2022 11:00
Tilaajille
"Haikein ja kiitollisin mielin jätän huipputyöyksikön seuraajalle" – Kortesalmen rajavartioasemalle Kuusamossa uusi päällikkö, edellinen kertoo siirtyneensä paperinhierojaksi

"Hai­kein ja kii­tol­li­sin mielin jätän huip­pu­työ­yk­si­kön seu­raa­jal­le" – ­Kor­te­sal­men ra­ja­var­tio­ase­mal­le Kuu­sa­mos­sa uusi pääl­lik­kö, edel­li­nen kertoo siir­ty­neen­sä pa­pe­rin­hie­ro­jak­si

04.01.2022 16:15
Tilaajille
Rajavartiolaitos valvoo hirvenmetsästystä Koillismaalla ja Kainuussa ja muistuttaa metsästyskoirista rajalla

Ra­ja­var­tio­lai­tos valvoo hir­ven­met­säs­tys­tä Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa ja muis­tut­taa met­säs­tys­koi­ris­ta rajalla

30.09.2021 15:00
Metsästyskausi alkaa – Kainuun rajavartiosto kehottaa pitämään koirat kiinni itärajan tuntumassa

Met­säs­tys­kau­si alkaa – Kainuun ra­ja­var­tios­to ke­hot­taa pi­tä­mään koirat kiinni itä­ra­jan tun­tu­mas­sa

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Rajaliikenne säilyi vakaana toukokuussa - matkustajia 91 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten

Ra­ja­lii­ken­ne säilyi vakaana tou­ko­kuus­sa - mat­kus­ta­jia 91 pro­sent­tia vä­hem­män kuin kaksi vuotta sitten

04.06.2021 15:50
Tilaajille
Rajaliikenne on hiljaista – huhtikuussa Kuusamon Kortesalmella Venäjän rajan ylitti huhtikuussa vain 284 henkilöä, ja yksi seurue tuli lentokoneella

Ra­ja­lii­ken­ne on hil­jais­ta – huh­ti­kuus­sa Kuu­sa­mon Kor­te­sal­mel­la Venäjän rajan ylitti huh­ti­kuus­sa vain 284 hen­ki­löä, ja yksi seurue tuli len­to­ko­neel­la

05.05.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan toukokuun ajan –syynä kelirikko

Kuu­sa­mon ra­ja­ny­li­tys­pai­kan au­ki­oloa ra­joi­te­taan tou­ko­kuun ajan –syynä ke­li­rik­ko

22.04.2021 13:43 2
Tilaajille
Pakolliset koronatestit alkavat rajoilla perjantaina – Kortesalmelta siirrytään terveyskeskukseen, aluehallintoviraston määräys ei koske tavaraliikennettä eikä lapsia

Pa­kol­li­set ko­ro­na­tes­tit alkavat ra­joil­la per­jan­tai­na – Kor­te­sal­mel­ta siir­ry­tään ter­veys­kes­kuk­seen, alue­hal­lin­to­vi­ras­ton määräys ei koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä eikä lapsia

01.04.2021 15:27
Kuusamon entistä Rajakasarmia muistettiin muistolaatalla

Kuu­sa­mon entistä Ra­ja­ka­sar­mia muis­tet­tiin muis­to­laa­tal­la

23.03.2021 04:00
Tilaajille
Dronet yhä suurempana apuna Kainuun rajavartioston työssä, lähitulevaisuudessa jokainen partio voidaan tarvittaessa varustaa dronella

Dronet yhä suu­rem­pa­na apuna Kainuun ra­ja­var­tios­ton työssä, lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa jo­kai­nen partio voidaan tar­vit­taes­sa va­rus­taa dro­nel­la

19.03.2021 13:53
Kuusamossa vain 355 rajanylittäjää helmikuussa – vuosi sitten 4000 enemmän

Kuu­sa­mos­sa vain 355 ra­ja­ny­lit­tä­jää hel­mi­kuus­sa – vuosi sitten 4000 enemmän

07.03.2021 10:05
Tilaajille
Useita luvattomia valtakunnan rajan ylittäjiä Kuusamon Pukarissa – viisi Keski-Euroopasta lähtöisin olevaa ylitti rajan jalkaisin

Useita lu­vat­to­mia val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jiä Kuu­sa­mon Pu­ka­ris­sa – viisi Kes­ki-Eu­roo­pas­ta läh­töi­sin olevaa ylitti rajan jal­kai­sin

22.02.2021 16:22
Tilaajille
Rajaliikenne säilyi vakaana Kainuussa ja Koillismaalla – Kuusamon lentoasemalla ei rajaliikennettä tammikuussa

Ra­ja­lii­ken­ne säilyi vakaana Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la ei ra­ja­lii­ken­net­tä tam­mi­kuus­sa

04.02.2021 13:41
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto hankki Rajavartiolaitoksen ensimmäisen ensivasteauton – auttaa harvaan asutun rajaseudun asukkaita

Kainuun ra­ja­var­tios­to hankki Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen en­sim­mäi­sen en­si­vas­te­au­ton – auttaa harvaan asutun ra­ja­seu­dun asuk­kai­ta

19.01.2021 08:30
Kainuun rajavartioston kuukausitiedote marraskuulta: "Marraskuu oli rajaosuudella rauhallinen"

Kainuun ra­ja­var­tios­ton kuu­kau­si­tie­do­te mar­ras­kuul­ta: "Mar­ras­kuu oli ra­ja­osuu­del­la rau­hal­li­nen"

06.12.2020 13:28