Kainuun rajavartiosto
Kuusamon lentoasemalla oli joulukuussa vilkasta – elpyneen talviturismin johdosta rajanylitysliikenne kohosi jopa korkeammalle kuin ennen korona-aikaa

Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la oli jou­lu­kuus­sa vil­kas­ta – el­py­neen tal­vi­tu­ris­min joh­dos­ta ra­jan­yli­tys­lii­ken­ne kohosi jopa kor­keam­mal­le kuin ennen ko­ro­na-ai­kaa

07.01.2022 11:00
Tilaajille
"Haikein ja kiitollisin mielin jätän huipputyöyksikön seuraajalle" – Kortesalmen rajavartioasemalle Kuusamossa uusi päällikkö, edellinen kertoo siirtyneensä paperinhierojaksi

"Hai­kein ja kii­tol­li­sin mielin jätän huip­pu­työ­yk­si­kön seu­raa­jal­le" – ­Kor­te­sal­men ra­ja­var­tio­ase­mal­le Kuu­sa­mos­sa uusi pääl­lik­kö, edel­li­nen kertoo siir­ty­neen­sä pa­pe­rin­hie­ro­jak­si

04.01.2022 16:15
Tilaajille
Rajavartiolaitos valvoo hirvenmetsästystä Koillismaalla ja Kainuussa ja muistuttaa metsästyskoirista rajalla

Ra­ja­var­tio­lai­tos valvoo hir­ven­met­säs­tys­tä Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa ja muis­tut­taa met­säs­tys­koi­ris­ta rajalla

30.09.2021 15:00
Metsästyskausi alkaa – Kainuun rajavartiosto kehottaa pitämään koirat kiinni itärajan tuntumassa

Met­säs­tys­kau­si alkaa – Kainuun ra­ja­var­tios­to ke­hot­taa pi­tä­mään koirat kiinni itä­ra­jan tun­tu­mas­sa

19.08.2021 15:00
Tilaajille
Rajaliikenne säilyi vakaana toukokuussa - matkustajia 91 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten

Ra­ja­lii­ken­ne säilyi vakaana tou­ko­kuus­sa - mat­kus­ta­jia 91 pro­sent­tia vä­hem­män kuin kaksi vuotta sitten

04.06.2021 15:50
Tilaajille
Rajaliikenne on hiljaista – huhtikuussa Kuusamon Kortesalmella Venäjän rajan ylitti huhtikuussa vain 284 henkilöä, ja yksi seurue tuli lentokoneella

Ra­ja­lii­ken­ne on hil­jais­ta – huh­ti­kuus­sa Kuu­sa­mon Kor­te­sal­mel­la Venäjän rajan ylitti huh­ti­kuus­sa vain 284 hen­ki­löä, ja yksi seurue tuli len­to­ko­neel­la

05.05.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan toukokuun ajan –syynä kelirikko

Kuu­sa­mon ra­jan­yli­tys­pai­kan au­ki­oloa ra­joi­te­taan tou­ko­kuun ajan –syynä ke­li­rik­ko

22.04.2021 13:43 2
Tilaajille
Pakolliset koronatestit alkavat rajoilla perjantaina – Kortesalmelta siirrytään terveyskeskukseen, aluehallintoviraston määräys ei koske tavaraliikennettä eikä lapsia

Pa­kol­li­set ko­ro­na­tes­tit alkavat ra­joil­la per­jan­tai­na – Kor­te­sal­mel­ta siir­ry­tään ter­veys­kes­kuk­seen, alue­hal­lin­to­vi­ras­ton määräys ei koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä eikä lapsia

01.04.2021 15:27
Kuusamon entistä Rajakasarmia muistettiin muistolaatalla

Kuu­sa­mon entistä Ra­ja­ka­sar­mia muis­tet­tiin muis­to­laa­tal­la

23.03.2021 04:00
Tilaajille
Dronet yhä suurempana apuna Kainuun rajavartioston työssä, lähitulevaisuudessa jokainen partio voidaan tarvittaessa varustaa dronella

Dronet yhä suu­rem­pa­na apuna Kainuun ra­ja­var­tios­ton työssä, lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa jo­kai­nen partio voidaan tar­vit­taes­sa va­rus­taa dro­nel­la

19.03.2021 13:53
Kuusamossa vain 355 rajanylittäjää helmikuussa – vuosi sitten 4000 enemmän

Kuu­sa­mos­sa vain 355 ra­jan­ylit­tä­jää hel­mi­kuus­sa – vuosi sitten 4000 enemmän

07.03.2021 10:05
Tilaajille
Useita luvattomia valtakunnan rajan ylittäjiä Kuusamon Pukarissa – viisi Keski-Euroopasta lähtöisin olevaa ylitti rajan jalkaisin

Useita lu­vat­to­mia val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jiä Kuu­sa­mon Pu­ka­ris­sa – viisi Kes­ki-Eu­roo­pas­ta läh­töi­sin olevaa ylitti rajan jal­kai­sin

22.02.2021 16:22
Tilaajille
Rajaliikenne säilyi vakaana Kainuussa ja Koillismaalla – Kuusamon lentoasemalla ei rajaliikennettä tammikuussa

Ra­ja­lii­ken­ne säilyi vakaana Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – Kuu­sa­mon len­to­ase­mal­la ei ra­ja­lii­ken­net­tä tam­mi­kuus­sa

04.02.2021 13:41
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto hankki Rajavartiolaitoksen ensimmäisen ensivasteauton – auttaa harvaan asutun rajaseudun asukkaita

Kainuun ra­ja­var­tios­to hankki Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen en­sim­mäi­sen en­si­vas­te­au­ton – auttaa harvaan asutun ra­ja­seu­dun asuk­kai­ta

19.01.2021 08:30
Kainuun rajavartioston kuukausitiedote marraskuulta: "Marraskuu oli rajaosuudella rauhallinen"

Kainuun ra­ja­var­tios­ton kuu­kau­si­tie­do­te mar­ras­kuul­ta: "Mar­ras­kuu oli ra­ja­osuu­del­la rau­hal­li­nen"

06.12.2020 13:28
Kainuun rajavartioston valvomalla rajaosuudella paljastui syyskuussa kolme lievää valtionrajarikosta – metsästys ja korona värittivät rajavartioston syyskuuta

Kainuun ra­ja­var­tios­ton val­vo­mal­la ra­ja­osuu­del­la pal­jas­tui syys­kuus­sa kolme lievää val­tion­ra­ja­ri­kos­ta – met­säs­tys ja korona vä­rit­ti­vät ra­ja­var­tios­ton syys­kuu­ta

01.10.2020 12:45
Tilaajille
Kainuun rajavartioston alueella jo 11 metsästyskoiraa mennyt itärajan yli tänä syksynä – Venäjän viranomaiset kiinnittäneet asiaan vakavaa huomiota

Kainuun ra­ja­var­tios­ton alueel­la jo 11 met­säs­tys­koi­raa mennyt itä­ra­jan yli tänä syksynä – Venäjän vi­ran­omai­set kiin­nit­tä­neet asiaan vakavaa huo­mio­ta

23.09.2020 11:45
Raja ja Poliisi suorittavat näkyvää metsästyksenvalvontaa, silti jotkut metsästävät kuivat aamutossut jalassa: "Kun luvat tarkastetaan, jää tunne, että ne kannatti ostaa"

Raja ja Poliisi suo­rit­ta­vat näkyvää met­säs­tyk­sen­val­von­taa, silti jotkut met­säs­tä­vät kuivat aa­mu­tos­sut ja­las­sa: "Kun luvat tar­kas­te­taan, jää tunne, että ne kan­nat­ti ostaa"

19.09.2020 12:00
Tilaajille
Asuinkäytössä olevan vanhan koulun tulipalo saatiin sammutetuksi – ei henkilövahinkoja

Asuin­käy­tös­sä olevan vanhan koulun tu­li­pa­lo saatiin sam­mu­te­tuk­si – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

15.09.2020 15:01
Onko sinulla havaintoja aamulla 17.8. Lämsänkyläntiellä pyöräilleestä, tummiin pukeutuneesta henkilöstä? – Valtionrajarikosta tutkitaan edelleen

Onko sinulla ha­vain­to­ja aamulla 17.8. Läm­sän­ky­län­tiel­lä pyö­räil­lees­tä, tummiin pu­keu­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä? – Val­tion­ra­ja­ri­kos­ta tut­ki­taan edel­leen

11.09.2020 12:00
Tilaajille