Matkailu
Viimeisin 12 tuntia
Aurinkomatkat ryhtyy myymään pakettimatkoja Kuusamoon ja Lappiin myös kesälle

Au­rin­ko­mat­kat ryhtyy myymään pa­ket­ti­mat­ko­ja Kuu­sa­moon ja Lappiin myös kesälle

09:51 1
Tilaajille
Kuukausi
"Parempi panna monttuun, vaikka se on iso raha, mikä siinä meni" – Taljakauppa junnaa paikallaan ja Riipisillä on siihen ratkaisu

"Pa­rem­pi panna mont­tuun, vaikka se on iso raha, mikä siinä meni" – Tal­ja­kaup­pa junnaa pai­kal­laan ja Rii­pi­sil­lä on siihen rat­kai­su

02.03.2021 04:00 2
Tilaajille
Aluehallintoviraston tarkastaja oli tyytyväinen siihen, miten Rukan ravintolat ehkäisevät koronan leviämistä - mutta se ei riitä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tar­kas­ta­ja oli tyy­ty­väi­nen siihen, miten Rukan ra­vin­to­lat eh­käi­se­vät koronan le­viä­mis­tä - mutta se ei riitä

26.02.2021 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Meillä on kymmenen tuhatta turistia ja riski muuntoviruksen leviämisestä – yrittäjät, nyt maskipakko käyttöön!
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Pää­kir­joi­tus: Meillä on kym­me­nen tuhatta tu­ris­tia ja riski muun­to­vi­ruk­sen le­viä­mi­ses­tä – yrit­tä­jät, nyt mas­ki­pak­ko käyt­töön!

25.02.2021 13:06 1
Tilaajille
Lökäpöksyjen olohuoneesta kaiken kansan paikaksi – Koko ajan vaihtuva ruokalista vetää Hanki Baariin: "Rinneruoka voi olla jotain muutakin kuin kanakori tai ranskalaiset"

Lö­kä­pök­sy­jen olo­huo­nees­ta kaiken kansan pai­kak­si – Koko ajan vaih­tu­va ruo­ka­lis­ta vetää Hanki Baa­riin: "Rin­ne­ruo­ka voi olla jotain muu­ta­kin kuin ka­na­ko­ri tai rans­ka­lai­set"

20.02.2021 17:01
Tilaajille
Finavia testaa kentällä, jos testattavaa on – Kuusamo ja Finavia tekivät sopimuksen koronatestauksista: ”Tällä hetkellähän meillä ei ole suoria lentoja”

Finavia testaa ken­täl­lä, jos tes­tat­ta­vaa on – Kuusamo ja Finavia tekivät so­pi­muk­sen ko­ro­na­tes­tauk­sis­ta: ”Tällä het­kel­lä­hän meillä ei ole suoria len­to­ja”

20.02.2021 04:00
Tilaajille
”Välillä tämä tuntuu aika poukkoilevalta” – THL:n suositus kummastutti Rukallakin, jonne hiihtolomalaiset toivotetaan tervetulleeksi

”Vä­lil­lä tämä tuntuu aika pouk­koi­le­val­ta” – THL:n suo­si­tus kum­mas­tut­ti Ru­kal­la­kin, jonne hiih­to­lo­ma­lai­set toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si

19.02.2021 15:00 3
Tilaajille
Pikku-Syöte avaa ovet ja rinteet perjantaina – Kotimaan matkailijoita toivotaan lomailemaan: "Rinteissä on toivottavasti lunta aina huhtikuun puoliväliin tai kuukauden loppuun saakka"

Pik­ku-Syö­te avaa ovet ja rinteet per­jan­tai­na – Ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta toi­vo­taan lo­mai­le­maan: "Rin­teis­sä on toi­vot­ta­vas­ti lunta aina huh­ti­kuun puo­li­vä­liin tai kuu­kau­den loppuun saakka"

19.02.2021 11:00
Tilaajille
Oletko tulossa hiihtolomalle Kuusamoon? – Muista ainakin nämä vinkit koronatartuntojen ehkäisemiseksi

Oletko tulossa hiih­to­lo­mal­le Kuu­sa­moon? – Muista ainakin nämä vinkit ko­ro­na­tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­sek­si

19.02.2021 04:00 3
Tilaajille
Riittääkö 19 miljoonaa erämuseoon? "Ilmeisesti muut kaupungit ovat luvanneet rahoittaa enemmän" – Kuusamo kuitenkin vielä kisassa mukana

Riit­tää­kö 19 mil­joo­naa erä­mu­seoon? "Il­mei­ses­ti muut kau­pun­git ovat lu­van­neet ra­hoit­taa enem­män" – Kuusamo kui­ten­kin vielä kisassa mukana

19.02.2021 04:00 9
Tilaajille
”Säästöliekillä eteenpäin” – Lapiosalmen Erämatkailukeskuksessa Posiolla odotetaan koronan jälkeistä matkailuarkeen palaamista

”Sääs­tö­lie­kil­lä eteen­päin” – La­pio­sal­men Erä­mat­kai­lu­kes­kuk­ses­sa Po­siol­la odo­te­taan koronan jäl­keis­tä mat­kai­lu­ar­keen pa­laa­mis­ta

16.02.2021 04:00
Tilaajille
Nyt SkiBussin ajot näkee reaaliajassa – Rukan SkiBus Live -palvelun pilotointi jatkuu

Nyt Ski­Bus­sin ajot näkee reaa­li­ajas­sa – Rukan SkiBus Live -pal­ve­lun pi­lo­toin­ti jatkuu

15.02.2021 10:24
Tilaajille
Lukijalta: Vastuullisen matkailun vahvuudet nousevat yrityksistä
Lukijalta Mielipide Roosa Ridanpää

Lu­ki­jal­ta: Vas­tuul­li­sen mat­kai­lun vah­vuu­det nou­se­vat yri­tyk­sis­tä

08.02.2021 19:40
Tilaajille
Talonpöytä avasi verkkokaupan – Rukalle viedään ruokaa päivittäin

Ta­lon­pöy­tä avasi verk­ko­kau­pan – Rukalle viedään ruokaa päi­vit­täin

07.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Karjalan Sanomat: Suoperästä yli e-viisumilla, raja-aseman varustaminen alkaa tänä vuonna – Jokke Kämäräinen: suuri helpotus

Kar­ja­lan Sa­no­mat: Suo­pe­räs­tä yli e-vii­su­mil­la, ra­ja-ase­man va­rus­ta­mi­nen alkaa tänä vuonna – Jokke Kä­mä­räi­nen: suuri hel­po­tus

05.02.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalla kehitetään matkailun hiilipäästöjen kompensointimallia – matkailussa haastavaa päästä aidosti hiilineutraaliuuteen

Koil­lis­maal­la ke­hi­te­tään mat­kai­lun hii­li­pääs­tö­jen kom­pen­soin­ti­mal­lia – mat­kai­lus­sa haas­ta­vaa päästä aidosti hii­li­neut­raa­liuu­teen

04.02.2021 10:32 2
Tilaajille
Ei puumerkkejä seiniin, ei tienvarsiporoja kuviin – etiketti ohjeistaa ulkomaisia matkailijoita Kuusamon lentokentän vaikutusalueella

Ei puu­merk­ke­jä sei­niin, ei tien­var­si­po­ro­ja kuviin – eti­ket­ti oh­jeis­taa ul­ko­mai­sia mat­kai­li­joi­ta Kuu­sa­mon len­to­ken­tän vai­ku­tus­alueel­la

03.02.2021 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Junayhteys Ouluun nousi esiin kokoomuksen kansanedustajien vierailulla: "Ainakin se kannattaa selvittää"

Ju­na­yh­teys Ouluun nousi esiin ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­jien vie­rai­lul­la: "Ai­na­kin se kan­nat­taa sel­vit­tää"

31.01.2021 14:01
Tilaajille
Jos kuusamolainen on kuin maakotka, se vaatii reviiriä" – Tutkimusjohtaja Juha Rahkonen uskoo, että Suomen hyvä koronatilanne johtuu asumisen väljyydestä ja etäisyyttä suosivasta kulttuurista

Jos kuu­sa­mo­lai­nen on kuin maa­kot­ka, se vaatii re­vii­riä" – Tut­ki­mus­joh­ta­ja Juha Rah­ko­nen uskoo, että Suomen hyvä ko­ro­na­ti­lan­ne johtuu asu­mi­sen väl­jyy­des­tä ja etäi­syyt­tä suo­si­vas­ta kult­tuu­ris­ta

30.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Kotimaan matkailijoiden yöpymiset kasvoivat Rovaniemellä joulukuussa – koronavuoden majoitusmyynti tippui lähes 27 miljoonaa euroa

Ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den yö­py­mi­set kas­voi­vat Ro­va­nie­mel­lä jou­lu­kuus­sa – ko­ro­na­vuo­den ma­joi­tus­myyn­ti tippui lähes 27 mil­joo­naa euroa

29.01.2021 14:17
Tilaajille