Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Matkailu
Kuukausi ja vanhemmat
Nyt virtaa saa myös Karhuntassusta – Kuusamon sähköautojen latausverkko täydentyi yhdellä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

Nyt virtaa saa myös Kar­hun­tas­sus­ta – Kuu­sa­mon säh­köau­to­jen la­taus­verk­ko täy­den­tyi yh­del­lä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

01.02.2023 17:00
Tilaajille
Kehitetään matkailua positiivisella asenteella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään mat­kai­lua po­si­tii­vi­sel­la asen­teel­la

01.02.2023 17:00 1
Tilaajille

Harvaan asutun alueen mat­kai­lul­le ja kult­tuu­ril­le tukea – toi­mia­loil­le on suun­nat­tu ra­hoi­tus­ta yh­teen­sä yli 8,5 mil­joo­naa euroa.

28.01.2023 04:00
Tilaajille
"Minulla on sellainen olo kuin tulisin kotiin" – Rukakeskus-konsernin uusi toimitusjohtaja Antti Kärävä on harjoitellut, kilpaillut ja rakastunut pohjoisessa, nyt hän tuli sinne töihin ja asumaan

"Mi­nul­la on sel­lai­nen olo kuin tulisin kotiin" – ­Ru­ka­kes­kus-kon­ser­nin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä on har­joi­tel­lut, kil­pail­lut ja ra­kas­tu­nut poh­joi­ses­sa, nyt hän tuli sinne töihin ja asumaan

27.01.2023 04:00
Tilaajille
Antti Kärävä on Rukakeskuksen uusi toimitusjohtaja – katso millä miettein uusi ja vanha toimitusjohtaja käynnistää yhteistyötä

Antti Kärävä on Ru­ka­kes­kuk­sen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – katso millä miet­tein uusi ja vanha toi­mi­tus­joh­ta­ja käyn­nis­tää yh­teis­työ­tä

27.01.2023 03:55
Tilaajille
Antti Kärävä on Rukakeskuksen uusi toimitusjohtaja – paikkaa tavoitteli yli 120 hakijaa: näistä syistä Kärävä tuli valituksi

Antti Kärävä on Ru­ka­kes­kuk­sen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – paikkaa ta­voit­te­li yli 120 ha­ki­jaa: näistä syistä Kärävä tuli va­li­tuk­si

26.01.2023 14:00
Tilaajille
Koillissanomat pääsi koeajolle uudenlaisella kulkuneuvolla, joita ei vielä Suomesta monta löydy – tällainen on lumikulkija Moonbike

Koil­lis­sa­no­mat pääsi koea­jol­le uu­den­lai­sel­la kul­ku­neu­vol­la, joita ei vielä Suo­mes­ta monta löydy – täl­lai­nen on lu­mi­kul­ki­ja Moon­bi­ke

26.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Anna läpsy jänikselle ja heilauta käpy liikkeelle – Mini Rukan interaktiiviset hahmot opettavat laskemaan kuin huomaamatta

Anna läpsy jä­nik­sel­le ja hei­lau­ta käpy liik­keel­le – Mini Rukan in­te­rak­tii­vi­set hahmot opet­ta­vat las­ke­maan kuin huo­maa­mat­ta

25.01.2023 17:00
Tilaajille
Koronan tuoma matkailuvaikutus suli pois Oulangalla ja Riisitunturilla – ”Kohteet säilyttävät kyllä suosionsa, ovat valtakunnallisesti tunnettuja kansallispuistoja”

Koronan tuoma mat­kai­lu­vai­ku­tus suli pois Ou­lan­gal­la ja Rii­si­tun­tu­ril­la – ”Koh­teet säi­lyt­tä­vät kyllä suo­sion­sa, ovat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tun­net­tu­ja kan­sal­lis­puis­to­ja”

26.01.2023 12:25 1
Tilaajille
Toimittajalta: Tyräjärveltä lentoon ja maan pinnalle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ty­rä­jär­vel­tä lentoon ja maan pin­nal­le

23.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Posio saavutti kultatason kansainvälisessä kestävien matkailukohteiden ohjelmassa – "Posiota halutaan kehittää pitkällä tähtäimellä mahdollisimman kestäväksi ja vastuulliseksi matkailukohteeksi"

Posio saa­vut­ti kul­ta­ta­son kan­sain­vä­li­ses­sä kes­tä­vien mat­kai­lu­koh­tei­den oh­jel­mas­sa – "Po­sio­ta ha­lu­taan ke­hit­tää pit­käl­lä täh­täi­mel­lä mah­dol­li­sim­man kes­tä­väk­si ja vas­tuul­li­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si"

21.01.2023 12:00
Tilaajille
Kuolemaan johtanut onnettomuus huskysafarilla nosti esiin tarpeen valtakunnalliselle ohjeistukselle – Tukes kieltää ohjelmapalveluita vaarallisina aniharvoin

Kuo­le­maan joh­ta­nut on­net­to­muus hus­ky­sa­fa­ril­la nosti esiin tarpeen val­ta­kun­nal­li­sel­le oh­jeis­tuk­sel­le – Tukes kieltää oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta vaa­ral­li­si­na ani­har­voin

20.01.2023 18:03
Tilaajille
Kuusamon lentoliikenne ylsi ennätykseen – "Tavoitteenamme on saavuttaa 185 000 lentomatkustajan raja vuoteen 2026 mennessä"

Kuu­sa­mon len­to­lii­ken­ne ylsi en­nä­tyk­seen – "Ta­voit­tee­nam­me on saa­vut­taa 185 000 len­to­mat­kus­ta­jan raja vuoteen 2026 men­nes­sä"

19.01.2023 13:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kar­hun­tas­su olisi ollut mah­dol­li­suus Kit­kan­tiel­le – se me­ne­tet­tiin

19.01.2023 04:00 6
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien nuoripari lähti liftaamaan Espanjaan, mutta päätyi Unkariin – vastassa olivat rynnäkkökiväärit
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien nuo­ri­pa­ri lähti lif­taa­maan Es­pan­jaan, mutta päätyi Un­ka­riin – vas­tas­sa olivat ryn­näk­kö­ki­vää­rit

20.01.2023 09:37 1
Tilaajille
KAO:n Julius ja Martti suorittivat opastuksen näyttötutkintoa Karhuntassun avajaissa – katso miltä uudistunut matkailu- ja kulttuurikeskus näyttää

KAO:n Julius ja Martti suo­rit­ti­vat opas­tuk­sen näyt­tö­tut­kin­toa Kar­hun­tas­sun ava­jais­sa – katso miltä uu­dis­tu­nut mat­kai­lu- ja kult­tuu­ri­kes­kus näyttää

16.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Eurooppalaiset turistit pelastivat matkailualan Visit Finlandin kaivamalta sudenkuopalta
Kolumni

Eu­roop­pa­lai­set tu­ris­tit pe­las­ti­vat mat­kai­lua­lan Visit Fin­lan­din kai­va­mal­ta su­den­kuo­pal­ta

16.01.2023 04:00
Tilaajille
Jukka Koutaniemi valittiin Naturpoliksen uudeksi yrityskehittäjäksi

Jukka Kou­ta­nie­mi va­lit­tiin Na­tur­po­lik­sen uudeksi yri­tys­ke­hit­tä­jäk­si

11.01.2023 12:51 1
Tilaajille
Rukan helikopterilentoja on tarkoitus operoida tänä talvena Kuontivaarantien varresta yhdeksän päivän ajan – nyt katsotaan, kelpaako meluilmoitus vai vaaditaanko ympäristölupaa

Rukan he­li­kop­te­ri­len­to­ja on tar­koi­tus ope­roi­da tänä talvena Kuon­ti­vaa­ran­tien var­res­ta yh­dek­sän päivän ajan – nyt kat­so­taan, kel­paa­ko me­luil­moi­tus vai vaa­di­taan­ko ym­pä­ris­tö­lu­paa

11.01.2023 11:00
Tilaajille
Alkuviikko hytistään vielä pakkasissa, mutta keskiviikkona tapahtuu käänne – luvassa jopa plussakelejä

Al­ku­viik­ko hy­tis­tään vielä pak­ka­sis­sa, mutta kes­ki­viik­ko­na ta­pah­tuu käänne – luvassa jopa plus­sa­ke­le­jä

09.01.2023 11:06 1
Tilaajille