Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nilonkankaan koulu
Tulevaisuuden koulutilat mallina muille – Oppilaat oppivat vähintään yhtä hyvin istahtaessaan sohvalle lukemaan tai tekemään pöydän äärelle matematiikan tehtäviä
Kolumni

Tu­le­vai­suu­den kou­lu­ti­lat mallina muille – Op­pi­laat oppivat vä­hin­tään yhtä hyvin is­tah­taes­saan soh­val­le lu­ke­maan tai te­ke­mään pöydän äärelle ma­te­ma­tii­kan teh­tä­viä

20.11.2023 13:07 1
Tilaajille
Nilonkankaan koululla opiskellaan uudenlaisessa oppimisympäristössä – avointen ovien päivässä nähtiin paikan päällä lasten tekevän ryhmätöitä luokkien ulkopuolella

Ni­lon­kan­kaan kou­lul­la opis­kel­laan uu­den­lai­ses­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä – avoin­ten ovien päi­väs­sä nähtiin paikan päällä lasten tekevän ryh­mä­töi­tä luok­kien ul­ko­puo­lel­la

19.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Nilolta huippu-urheilijaksi – Nilon koulu liittyy Olympiakomitean urheiluyläkouluverkostoon, ensimmäinen vaihe käynnistyy tänä lukuvuonna

Nilolta huip­pu-ur­hei­li­jak­si – Nilon koulu liittyy Olym­pia­ko­mi­tean ur­hei­luy­lä­kou­lu­ver­kos­toon, en­sim­mäi­nen vaihe käyn­nis­tyy tänä lu­ku­vuon­na

06.09.2023 04:00
Tilaajille
Onko Kuusamon moporalli liioittelua? – Koillissanomat selvitti ja kysyi asiaa nuorilta, rehtorilta ja poliisilta

Onko Kuu­sa­mon mo­po­ral­li liioit­te­lua? – Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti ja kysyi asiaa nuo­ril­ta, reh­to­ril­ta ja po­lii­sil­ta

05.09.2023 19:07 5
Tilaajille
Nilonkankaan uusi liikuntasali on räätälöity ennen muuta alakoululaisille – "Saliin mahtuvat silti ihan hyvin myös aikuiset"

Ni­lon­kan­kaan uusi lii­kun­ta­sa­li on rää­tä­löi­ty ennen muuta ala­kou­lu­lai­sil­le – "Saliin mah­tu­vat silti ihan hyvin myös ai­kui­set"

18.07.2023 04:00
Tilaajille
Oppilaitokset muistivat oppilaita – katso tästä ketkä saivat stipendejä koillismaalaisissa opinahjoissa

Op­pi­lai­tok­set muis­ti­vat op­pi­lai­ta – katso tästä ketkä saivat sti­pen­de­jä koil­lis­maa­lai­sis­sa opin­ah­jois­sa

08.06.2023 12:30 2
Tilaajille
Tulitikkuleikkejä ja ilkivaltaa koulujen pihoilla – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

Tu­li­tik­ku­leik­ke­jä ja il­ki­val­taa kou­lu­jen pi­hoil­la – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Koillissanomat tutustui ensimmäisten joukossa Nilonkankaan uuteen kouluun – katso miltä 19 miljoonan euron rakennus näyttää sisältä

Koil­lis­sa­no­mat tu­tus­tui en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Ni­lon­kan­kaan uuteen kouluun – katso miltä 19 mil­joo­nan euron ra­ken­nus näyttää sisältä

06.04.2023 04:00
Tilaajille
Nyt on hulppeaa! Tältä näyttää Kuusamon Nilonkankaan uudessa koulussa, johon oppilaat pääsevät tutustumaan torstaina – "Mä pelkäsin, että mä eksyn"

Nyt on hulp­peaa! Tältä näyttää Kuu­sa­mon Ni­lon­kan­kaan uudessa kou­lus­sa, johon op­pi­laat pää­se­vät tu­tus­tu­maan tors­tai­na – "Mä pel­kä­sin, että mä eksyn"

06.04.2023 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suunnitelma kuljettaa oppilaita Rukan koulun vierestä Käylään osoittaa, että kouluverkkosuunnitelma epäonnistui – ainoa ratkaisu on saada viimein Rukan palvelut ajan tasalle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suun­ni­tel­ma kul­jet­taa op­pi­lai­ta Rukan koulun vie­res­tä Käylään osoit­taa, että kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma epä­on­nis­tui – ainoa rat­kai­su on saada viimein Rukan pal­ve­lut ajan tasalle

15.03.2023 12:05 1
Tilaajille
Hyvästit vanhalle! Kuusamon Nilonkankaan uudet ala- ja esikoulutilat saadaan käyttöön vihdoin pääsiäisen jälkeen – avoimet on tarkoitus pitää syystäkin vasta syksyllä

Hy­väs­tit van­hal­le! Kuu­sa­mon Ni­lon­kan­kaan uudet ala- ja esi­kou­lu­ti­lat saadaan käyt­töön vihdoin pää­siäi­sen jälkeen – avoimet on tar­koi­tus pitää syys­tä­kin vasta syk­syl­lä

26.02.2023 17:00
Tilaajille
"Ongelmat on kuitenkin aina saatu hyvin ratkaistua hyvällä yhteistyöllä" – hintojen nousu ja eijoo uhkasivat Kuusamon Nilonkankaan uuden koulun rakennustöitä, tilat saadaan saadaan käyttöön keväällä

"On­gel­mat on kui­ten­kin aina saatu hyvin rat­kais­tua hyvällä yh­teis­työl­lä" – hin­to­jen nousu ja eijoo uh­ka­si­vat Kuu­sa­mon Ni­lon­kan­kaan uuden koulun ra­ken­nus­töi­tä, tilat saadaan saadaan käyt­töön ke­vääl­lä

23.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamolaiskoulussa liikutaan tänään syöpäsäätiön hyväksi: "Jos niillä euroilla, mitä täältä Pohjois-Pohjanmaalta saadaan, parannetaan niitä tilanteita, mitä on, näemme sen tärkeäksi"

Kuu­sa­mo­lais­kou­lus­sa lii­ku­taan tänään syö­pä­sää­tiön hy­väk­si: "Jos niillä eu­roil­la, mitä täältä Poh­jois-Poh­jan­maal­ta saa­daan, pa­ran­ne­taan niitä ti­lan­tei­ta, mitä on, näemme sen tär­keäk­si"

06.05.2022 09:54
Tilaajille
”Lapset kyselivät jo viime viikolla, että joko te olette maailmanmestareita” – maanantaiaamuna Venlaa odotti töissä kunniakuja: pelaajauran jälkeen unelmana on junioritoiminnan kehittäminen

”Lapset ky­se­li­vät jo viime vii­kol­la, että joko te olette maail­man­mes­ta­rei­ta” – maa­nan­tai­aa­mu­na Venlaa odotti töissä kun­nia­ku­ja: pe­laa­ja­uran jälkeen unel­ma­na on ju­nio­ri­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen

27.04.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki investoi ensi vuonna poikkeuksellisen summan: "Aika on otollinen", sanoo kaupunginjohtaja

Kuu­sa­mon kau­pun­ki in­ves­toi ensi vuonna poik­keuk­sel­li­sen summan: "Aika on otol­li­nen", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja

30.11.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamossa kaksi koulua lopettamassa ensi syksynä – Entä mitä ehdotetaan tehtäväksi Rukan ja Käylän oppilaille?

Kuu­sa­mos­sa kaksi koulua lo­pet­ta­mas­sa ensi syksynä – Entä mitä eh­do­te­taan teh­tä­väk­si Rukan ja Käylän op­pi­lail­le?

24.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Nilonkankaan uuden koulurakennuksen halutaan kestävän 100 vuotta – "Toivon, että kaupungilta löytyy rakentamisen jälkeenkin määrärahoja"

Ni­lon­kan­kaan uuden kou­lu­ra­ken­nuk­sen ha­lu­taan kes­tä­vän 100 vuotta – "Toi­von, että kau­pun­gil­ta löytyy ra­ken­ta­mi­sen jäl­keen­kin mää­rä­ra­ho­ja"

20.09.2021 16:10 2
Tilaajille
Juoksut, hypyt ja heitot tutuiksi harjoitteluradoilla – Nilon alakoululla vietettiin voimapäivää

Juok­sut, hypyt ja heitot tu­tuik­si har­joit­te­lu­ra­doil­la – Nilon ala­kou­lul­la vie­tet­tiin voi­ma­päi­vää

02.09.2021 19:00
Tilaajille
Nilonkankaan koulun rakentamisessa hyödynnetään koillismaalaista työvoimaa ja paikallisia materiaaleja  – "Arviolta 80 prosenttisesti saadaan paikallista työvoimaa"

Ni­lon­kan­kaan koulun ra­ken­ta­mi­ses­sa hyö­dyn­ne­tään koil­lis­maa­lais­ta työ­voi­maa ja pai­kal­li­sia ma­te­riaa­le­ja  – "Ar­viol­ta 80 pro­sent­ti­ses­ti saadaan pai­kal­lis­ta työ­voi­maa"

13.07.2021 04:00
Tilaajille