Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Taide
Kuukausi
Himmeli valittiin Nilonkankaan koulun taideteokseksi — raati kiitteli, että Georgi Eremenkon työ tekee rakennukselle kunniaa ja osallistaa koululaisia

Himmeli va­lit­tiin Ni­lon­kan­kaan koulun tai­de­teok­sek­si — raati kiit­te­li, että Georgi Ere­men­kon työ tekee ra­ken­nuk­sel­le kunniaa ja osal­lis­taa kou­lu­lai­sia

27.02.2024 11:05 1
Tilaajille
Tämä olisi Koillissanomien lukijoiden valinta Nilonkankaan koulun taideteokseksi

Tämä olisi Koil­lis­sa­no­mien lu­ki­joi­den valinta Ni­lon­kan­kaan koulun tai­de­teok­sek­si

17.02.2024 12:00
Tilaajille
Tässä ovat vaihtoehdot Nilonkankaan koulun taideteokseksi — minkä sinä valitsisit?

Tässä ovat vaih­to­eh­dot Ni­lon­kan­kaan koulun tai­de­teok­sek­si — minkä sinä va­lit­si­sit?

08.02.2024 17:00 1
Tilaajille
Ruka voitti hylätyn lentokentän festaripaikkana, saartakin tarjottiin – näin mystisesti Mikko Levón järjestää uusia Epiksiä: "Suuri haaveeni on olla kertomatta lainkaan esiintyjistä"

Ruka voitti hylätyn len­to­ken­tän fes­ta­ri­paik­ka­na, saar­ta­kin tar­jot­tiin – näin mys­ti­ses­ti Mikko Levón jär­jes­tää uusia Epik­siä: "Suuri haa­vee­ni on olla ker­to­mat­ta lain­kaan esiin­ty­jis­tä"

03.02.2024 04:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Taidesisältöistä tekemistä, kokemista ja virkistystä sivukylille – Posion Taidekelekka-hankkeessa jalkaudutaan kuulemaan kyläläisten toiveita ja ideoita

Tai­de­si­säl­töis­tä te­ke­mis­tä, ko­ke­mis­ta ja vir­kis­tys­tä si­vu­ky­lil­le – Posion Tai­de­ke­lek­ka-hank­kees­sa jal­kau­du­taan kuu­le­maan ky­lä­läis­ten toi­vei­ta ja ideoita

13.01.2024 15:21
Tilaajille
Maagiset siveltimen vedot – Taivalkoskelta lähtöisin olevan Elsi Tauriaisen video sai räjähtävän suosion, yhtäkkiä seuraajia olikin reilun tuhannen sijaan 126 000

Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – ­Tai­val­kos­kel­ta läh­töi­sin olevan Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

16.12.2023 17:00
Tilaajille
Brittitaiteilija Daniel Paul muutti perheensä kanssa Posiolle ja tuotteistaa yksityiskohtaisia vesivärimaalauksiaan – "Pääsen työssä uudelle tasolle, kun näen täällä luonnon joka päivä"

Brit­ti­tai­tei­li­ja Daniel Paul muutti per­heen­sä kanssa Po­siol­le ja tuot­teis­taa yk­si­tyis­koh­tai­sia ve­si­vä­ri­maa­lauk­siaan – "Pääsen työssä uudelle ta­sol­le, kun näen täällä luonnon joka päivä"

24.09.2023 17:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taideteoksen paljastaminen siirtyy, koska kunnalta puuttui suunnitelma ja lupa – "Kunnalla ei ollut asiassa oikeaa tilannekuvaa"

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teok­sen pal­jas­ta­mi­nen siir­tyy, koska kun­nal­ta puuttui suun­ni­tel­ma ja lupa – "Kun­nal­la ei ollut asiassa oikeaa ti­lan­ne­ku­vaa"

12.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Paula Suomisen suuri mosaiikkitaideteos asennetaankin Posion liikenneympyrään vasta ensi vuonna – perustuksia ei ole vielä tehty eikä kunnassa haluta hötkyillä talvea vasten

Paula Suo­mi­sen suuri mo­saiik­ki­tai­de­teos asen­ne­taan­kin Posion lii­ken­ne­ym­py­rään vasta ensi vuonna – ­pe­rus­tuk­sia ei ole vielä tehty eikä kun­nas­sa haluta höt­kyil­lä talvea vasten

09.09.2023 04:00 6
Tilaajille
Keraamikkojen taidetta tulella – Posion Arktisessa keramiikkakeskuksessa on päättymäisillään jo 13. kansainvälinen keramiikkasymposium

Ke­raa­mik­ko­jen tai­det­ta tulella – Posion Ark­ti­ses­sa ke­ra­miik­ka­kes­kuk­ses­sa on päät­ty­mäi­sil­lään jo 13. kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka­sym­po­sium

31.08.2023 16:08
Tilaajille
Yhteisötaidetta Maaninkavaaran koululla ja kihlajaisvene Karhujärvellä –  Tätä kaikkea on luvassa Polku naapuriin -taidepatikassa: "Kivan tekemisen luominen kyläläisille ja kylien välinen vuorovaikutus onkin keskiössä"

Yh­tei­sö­tai­det­ta Maanin­ka­vaa­ran kou­lul­la ja kih­la­jais­ve­ne Kar­hu­jär­vel­lä – Tätä kaikkea on luvassa Polku naa­pu­riin -tai­de­pa­ti­kas­sa: "Kivan te­ke­mi­sen luo­mi­nen ky­lä­läi­sil­le ja kylien välinen vuo­ro­vai­ku­tus onkin kes­kiös­sä"

28.08.2023 17:00
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Leikkivät oravat ja työn orjat
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: Leik­ki­vät oravat ja työn orjat

20.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Paula Koutaniemi avaa ovet kotiinsa Kuusamon Taiteiden yössä – Kaiken kaikkiaan tapahtumassa on luvassa niin uudistuksia kuin perinteitä

Paula Kou­ta­nie­mi avaa ovet ko­tiin­sa Kuu­sa­mon Tai­tei­den yössä – Kaiken kaik­kiaan ta­pah­tu­mas­sa on luvassa niin uu­dis­tuk­sia kuin pe­rin­tei­tä

14.08.2023 17:00 1
Tilaajille
"Onhan tässä iso paletti pyöritettävänä"  – Yli 50 harrastusryhmää pyörähtää käyntiin Kuusamon kouluissa syksyllä: lue jutusta, ketä uudet harrastuskoordinaattorit oikein ovat

"Onhan tässä iso paletti pyö­ri­tet­tä­vä­nä"  – Yli 50 har­ras­tus­ryh­mää pyö­räh­tää käyn­tiin Kuu­sa­mon kou­luis­sa syk­syl­lä: lue ju­tus­ta, ketä uudet har­ras­tus­koor­di­naat­to­rit oikein ovat

05.08.2023 12:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Tienpientareistakin voi inspiroitua
Kolumni

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Tien­pien­ta­reis­ta­kin voi ins­pi­roi­tua

31.07.2023 04:00
Tilaajille
Villiniittyä ja hylättyjä golfväyliä – Epikset ovat sijaintinsakin puolesta ainutlaatuinen lisä Suomen festarikesään

Vil­li­niit­tyä ja hy­lät­ty­jä golf­väy­liä – Epikset ovat si­jain­tin­sa­kin puo­les­ta ai­nut­laa­tui­nen lisä Suomen fes­ta­ri­ke­sään

16.07.2023 04:00
Tilaajille
Elämän palasia taiteilijauran varrelta – Simo ja Lea Iso-Möttösen yhteisnäyttely Pudasjärvellä Hyvän olon keskuksessa kertoo elämästä yhdessä ja yksin

Elämän palasia tai­tei­li­ja­uran var­rel­ta – Simo ja Lea Iso-Möt­tö­sen yh­teis­näyt­te­ly Pu­das­jär­vel­lä Hyvän olon kes­kuk­ses­sa kertoo elä­mäs­tä yhdessä ja yksin

12.07.2023 11:00
Tilaajille
"Sirkukseen kuuluu jännitys ja pohdinta siitä, onnistuuko esitys vai eikö onnistu" – Saarni Sirkus saapuu Rukalle torstaina

"Sir­kuk­seen kuuluu jän­ni­tys ja poh­din­ta siitä, on­nis­tuu­ko esitys vai eikö on­nis­tu" – Saarni Sirkus saapuu Rukalle tors­tai­na

11.07.2023 17:00
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

09.07.2023 12:00
Tilaajille