Linnut
Ensimmäinen kerta historiassa: kolme kärkijoukkuetta tasapisteille lintumaratonissa

En­sim­mäi­nen kerta his­to­rias­sa: kolme kär­ki­jouk­kuet­ta ta­sa­pis­teil­le lin­tu­ma­ra­to­nis­sa

20.06.2022 05:00
Tilaajille
Mehiläishaukka säilyi Koillismaan pesimälajina

Me­hi­läis­hauk­ka säilyi Koil­lis­maan pe­si­mä­la­ji­na

30.05.2022 04:00
Tilaajille
Tällä viikolla vietetään Lasten Lintuviikkoa – Verkkolomakkeella osallistuvien kesken arvotaan esimerkiksi kiikarit

Tällä vii­kol­la vie­te­tään Lasten Lin­tu­viik­koa – Verk­ko­lo­mak­keel­la osal­lis­tu­vien kesken ar­vo­taan esi­mer­kik­si kii­ka­rit

18.05.2022 04:00
Tilaajille
Varpuspöllö on taantunut uhanalaiseksi – Laji tarvitsee vanhoja metsiä

Var­pus­pöl­lö on taan­tu­nut uhan­alai­sek­si – Laji tar­vit­see vanhoja metsiä

16.05.2022 10:45
Tilaajille
Onko tässä maailman puheliain papukaija? Kuusamossa asuva Otto luettelee puhelimessa kauppalistan ja kertoo miten rakastaa mamia: ”Otto on kuin pieni lapsi”

Onko tässä maail­man pu­he­liain pa­pu­kai­ja? Kuu­sa­mos­sa asuva Otto luet­te­lee pu­he­li­mes­sa kaup­pa­lis­tan ja kertoo miten ra­kas­taa mamia: ”Otto on kuin pieni lapsi”

14.05.2022 04:00
Tilaajille
Tornien taistossa nähtiin yhteensä yli 70 lintulajia – Kurkkaa myös vinkit mistä lintuja nyt kannattaa etsiä ja miltä tutuimmat linnut kuulostavat

Tornien tais­tos­sa nähtiin yh­teen­sä yli 70 lin­tu­la­jia – Kurkkaa myös vinkit mistä lintuja nyt kan­nat­taa etsiä ja miltä tu­tuim­mat linnut kuu­los­ta­vat

10.05.2022 17:00
Tilaajille
Äitienpäivänä Kantokylässä nähtiin tuiki harvinainen lintu, jonka muuttomatka venähti pari tuhatta kilometriä pitkäksi – uusia lajeja kirjattiin enemmän kuin kahtena edellisenä viikkona yhteensä

Äi­tien­päi­vä­nä Kan­to­ky­läs­sä nähtiin tuiki har­vi­nai­nen lintu, jonka muut­to­mat­ka venähti pari tuhatta ki­lo­met­riä pit­käk­si – uusia lajeja kir­jat­tiin enemmän kuin kahtena edel­li­se­nä viik­ko­na yh­teen­sä

10.05.2022 04:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Yrjö Kokon sanat pelastivat laulujoutsenen, mutta jäänreunan lintua en eivät voi auttaa

Viikon luon­toää­ni: Yrjö Kokon sanat pe­las­ti­vat lau­lu­jout­se­nen, mutta jään­reu­nan lintua en eivät voi auttaa

08.05.2022 12:00
Tilaajille
Timo Törmänen konttaa kotipihallaan ja kerää kummeksuvia katseita: "Naapuri kysyi, pitääkö viedä Niuanniemeen"

Timo Tör­mä­nen konttaa ko­ti­pi­hal­laan ja kerää kum­mek­su­via kat­sei­ta: "Naa­pu­ri kysyi, pitääkö viedä Niuan­nie­meen"

08.05.2022 12:00
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto on nyt kiivaassa vaiheessa – katso lukijoiden kuvat kevään linnuista ja lähetä oma kuvasi!

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to on nyt kii­vaas­sa vai­hees­sa – katso lu­ki­joi­den kuvat kevään lin­nuis­ta ja lähetä oma kuvasi!

08.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Tänään on valtakunnallinen lintuharrastuspäivä: Kuusamossa bongataan Vihtasalmen lintutornilla vielä parin tunnin ajan, Taivalkoskella kiikaroidaan Turvakonalustan tornissa

Tänään on val­ta­kun­nal­li­nen lin­tu­har­ras­tus­päi­vä: Kuu­sa­mos­sa bon­ga­taan Vih­ta­sal­men lin­tu­tor­nil­la vielä parin tunnin ajan, Tai­val­kos­kel­la kii­ka­roi­daan Tur­va­ko­na­lus­tan tor­nis­sa

07.05.2022 11:24
Tilaajille
Taantuneita vesilintukantoja halutaan elvyttää – Työryhmä pohtii vastuullista vesilintujen metsästystä

Taan­tu­nei­ta ve­si­lin­tu­kan­to­ja ha­lu­taan el­vyt­tää – Työ­ryh­mä pohtii vas­tuul­lis­ta ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys­tä

25.04.2022 18:00
Tilaajille
Joutsen lensi sähkölinjaan Kuusamossa keskustan liepeillä, pelastuslaitos tarkisti linnun tilanteen

Joutsen lensi säh­kö­lin­jaan Kuu­sa­mos­sa kes­kus­tan lie­peil­lä, pe­las­tus­lai­tos tar­kis­ti linnun ti­lan­teen

20.04.2022 17:40
Tilaajille
Tiaiset voivat kertoa metsälintujen runsaudesta – Oulun yliopiston tutkija pohtii kansalaisten osallistamista linnustoseurantoihin helposti havaittavien tiaisten avulla

Tiaiset voivat kertoa met­sä­lin­tu­jen run­sau­des­ta – Oulun yli­opis­ton tutkija pohtii kan­sa­lais­ten osal­lis­ta­mis­ta lin­nus­to­seu­ran­toi­hin hel­pos­ti ha­vait­ta­vien tiais­ten avulla

06.04.2022 04:00
Tilaajille
Sää kylmenee, kevätmuutto hidastuu – joutuisimmat harmaalokit odottelevat Kuusamossa vesistöjen sulamista

Sää kyl­me­nee, ke­vät­muut­to hi­das­tuu – jou­tui­sim­mat har­maa­lo­kit odot­te­le­vat Kuu­sa­mos­sa ve­sis­tö­jen su­la­mis­ta

26.03.2022 20:23
Tilaajille
Kevätmuutto etenee Pohjois-Pohjanmaalla –Ensimmäiset kottaraiset ehtivät jo Taivalkoskelle

Ke­vät­muut­to etenee Poh­jois-Poh­jan­maal­la –En­sim­mäi­set kot­ta­rai­set ehtivät jo Tai­val­kos­kel­le

15.03.2022 09:32
Tilaajille
Tuulivoimaa suunnitellaan maakotkareviireille – Tutkijan mielestä voimaloiden yhteisvaikutukset pitäisi selvittää: "Kokonaisuutta ei ole hahmotettu"

Tuu­li­voi­maa suun­ni­tel­laan maa­kot­ka­re­vii­reil­le – Tut­ki­jan mie­les­tä voi­ma­loi­den yh­teis­vai­ku­tuk­set pitäisi sel­vit­tää: "Ko­ko­nai­suut­ta ei ole hah­mo­tet­tu"

11.03.2022 06:00
Tilaajille
Hömötiaisella taas aallonpohja Pihabongauksessa – linnustossa suuria vaihtelua ympäri Suomea

Hö­mö­tiai­sel­la taas aal­lon­poh­ja Pi­ha­bon­gauk­ses­sa – lin­nus­tos­sa suuria vaih­te­lua ympäri Suomea

31.01.2022 15:06
Tilaajille
BirdLif Suomi haastaa tunnistamaan 100 lintulajia: "Sata lajia vuodessa on aloittelijalle sopiva tavoite: ei mahdoton, muttei ihan helppo"

BirdLif Suomi haastaa tun­nis­ta­maan 100 lin­tu­la­jia: "Sata lajia vuo­des­sa on aloit­te­li­jal­le sopiva ta­voi­te: ei mah­do­ton, muttei ihan helppo"

11.01.2022 04:00