Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Linnut
Kuukausi
Maakotkilla hyvä pesintävuosi, tunturihaukkojen tulevaisuus on pohjoisessa epävarma: "Yksittäinen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi lisääntymässä"

Maa­kot­kil­la hyvä pe­sin­tä­vuo­si, tun­tu­ri­hauk­ko­jen tu­le­vai­suus on poh­joi­ses­sa epä­var­ma: "Yk­sit­täi­nen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi li­sään­ty­mäs­sä"

23.11.2022 08:34
Tilaajille
Kuusamolainen luontokuvaajalegenda Hannu Hautala mukana Vuoden luontokirja -kilpailun finalistijoukossa – Peltsin valitsema voittaja julkistetaan joulukuussa

Kuu­sa­mo­lai­nen luon­to­ku­vaa­ja­le­gen­da Hannu Hautala mukana Vuoden luon­to­kir­ja -kil­pai­lun fi­na­lis­ti­jou­kos­sa – Peltsin va­lit­se­ma voit­ta­ja jul­kis­te­taan jou­lu­kuus­sa

18.11.2022 08:41
Tilaajille
BirdLife huolissaan: Linnut vähenevät luontokadon edetessä

Bird­Li­fe huo­lis­saan: Linnut vä­he­ne­vät luon­to­ka­don ede­tes­sä

13.11.2022 17:13 1
Tilaajille
Joutsenet menossa kohti etelää – Suurimmassa Pudasjärvellä havaitussa parvessa 95 yksilöä

Jout­se­net menossa kohti etelää – Suu­rim­mas­sa Pu­das­jär­vel­lä ha­vai­tus­sa par­ves­sa 95 yksilöä

01.11.2022 19:52
Tilaajille
Vanhemmat
Viikonloppuna bongataan taas joutsenia –Pohjois-Pohjanmaalla levähtää perinteisesti paljon laulujoutsenia

Vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan taas jout­se­nia –Poh­jois-Poh­jan­maal­la le­väh­tää pe­rin­tei­ses­ti paljon lau­lu­jout­se­nia

25.10.2022 12:00
Tilaajille
Vesilintuja yhä runsaasti, marjalinnut ovat jo vähissä – Merisirrit muuttavat Suomeen talvehtimaan

Ve­si­lin­tu­ja yhä run­saas­ti, mar­ja­lin­nut ovat jo vähissä – Me­ri­sir­rit muut­ta­vat Suomeen tal­veh­ti­maan

25.10.2022 04:00
Tilaajille
Risto löysi ruokailevien lintujen seasta harvinaisuuden rapakon takaa – meluisaksi väitetty amerikanhaapana ei ole sorsinut kuusamolaisia serkkujaan

Risto löysi ruo­kai­le­vien lin­tu­jen seasta har­vi­nai­suu­den rapakon takaa – me­lui­sak­si väi­tet­ty ame­ri­kan­haa­pa­na ei ole sor­si­nut kuu­sa­mo­lai­sia serk­ku­jaan

03.10.2022 19:00
Tilaajille
Harvinainen Amerikanhaapana harhautui Kuusamon Torankijärvelle

Har­vi­nai­nen Ame­ri­kan­haa­pa­na har­hau­tui Kuu­sa­mon To­ran­ki­jär­vel­le

03.10.2022 19:00
Tilaajille
Suomen linnuille laskettiin suojeluarvot – Yksilöiden korvaussummat kaipaisivat päivitystä

Suomen lin­nuil­le las­ket­tiin suo­je­lu­ar­vot – Yk­si­löi­den kor­vaus­sum­mat kai­pai­si­vat päi­vi­tys­tä

15.09.2022 16:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen merikotkakannan kasvu jatkuu – Lintuinfluenssa on tappanut merikotkiakin

Poh­jois-Suo­men me­ri­kot­ka­kan­nan kasvu jatkuu – ­Lin­tuinf­luens­sa on tap­pa­nut me­ri­kot­kia­kin

09.09.2022 10:00
Tilaajille
Viikon luontoääni: Valkoposkihanhen haittamaine kasvussa

Viikon luon­toää­ni: Val­ko­pos­ki­han­hen hait­ta­mai­ne kas­vus­sa

06.09.2022 04:01
Tilaajille
Metsäkanalintujen metsästys alkaa lauantaina, linnustajille tarjotaan uutta koulutusta verkossa

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa lauan­tai­na, lin­nus­ta­jil­le tar­jo­taan uutta kou­lu­tus­ta ver­kos­sa

06.09.2022 04:00 1
Viikon luontoääni: Pienempi painos aiemmin vihatusta kanahaukasta on varpushaukka

Viikon luon­toää­ni: Pie­nem­pi painos aiemmin vi­ha­tus­ta ka­na­hau­kas­ta on var­pus­hauk­ka

30.08.2022 10:58
Tilaajille
Metsästyskausi käynnistyy keskiviikkona – ensimmäisenä tähtäimessä on viime vuosina suosituimmaksi saalislajiksi noussut sepelkyyhky

Met­säs­tys­kau­si käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na – en­sim­mäi­se­nä täh­täi­mes­sä on viime vuosina suo­si­tuim­mak­si saa­lis­la­jik­si noussut se­pel­kyyh­ky

10.08.2022 04:01
Viikon luontoääni: Pajusirkku on Koillismaan kosteikkojen mustapäinen sirkuttaja

Viikon luon­toää­ni: Pa­ju­sirk­ku on Koil­lis­maan kos­teik­ko­jen mus­ta­päi­nen sir­kut­ta­ja

07.08.2022 17:00
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Käki on lintuatlashavaintojen jackpot – sinäkin voit osallistua käynnissä olevaan pesimälinnuston kartoitukseen

Jyrkin mat­kas­sa: Käki on lin­tu­at­las­ha­vain­to­jen jackpot – sinäkin voit osal­lis­tua käyn­nis­sä olevaan pe­si­mä­lin­nus­ton kar­toi­tuk­seen

06.08.2022 12:00
Tilaajille
Ruskosuohaukka harvoin Koillismaan kosteikoilla – aikuinen koiras on komeimpia petolintujamme

Rus­ko­suo­hauk­ka harvoin Koil­lis­maan kos­tei­koil­la – ai­kui­nen koiras on ko­meim­pia pe­to­lin­tu­jam­me

01.08.2022 16:48
Tilaajille
Ensimmäinen kerta historiassa: kolme kärkijoukkuetta tasapisteille lintumaratonissa

En­sim­mäi­nen kerta his­to­rias­sa: kolme kär­ki­jouk­kuet­ta ta­sa­pis­teil­le lin­tu­ma­ra­to­nis­sa

20.06.2022 05:00
Tilaajille
Mehiläishaukka säilyi Koillismaan pesimälajina

Me­hi­läis­hauk­ka säilyi Koil­lis­maan pe­si­mä­la­ji­na

30.05.2022 04:00
Tilaajille
Tällä viikolla vietetään Lasten Lintuviikkoa – Verkkolomakkeella osallistuvien kesken arvotaan esimerkiksi kiikarit

Tällä vii­kol­la vie­te­tään Lasten Lin­tu­viik­koa – Verk­ko­lo­mak­keel­la osal­lis­tu­vien kesken ar­vo­taan esi­mer­kik­si kii­ka­rit

18.05.2022 04:00
Tilaajille