Linnut
BirdLif Suomi haastaa tunnistamaan 100 lintulajia: "Sata lajia vuodessa on aloittelijalle sopiva tavoite: ei mahdoton, muttei ihan helppo"

BirdLif Suomi haastaa tun­nis­ta­maan 100 lin­tu­la­jia: "Sata lajia vuo­des­sa on aloit­te­li­jal­le sopiva ta­voi­te: ei mah­do­ton, muttei ihan helppo"

11.01.2022 04:00
Suosiotaan kasvattava kansalaistiede kaipaa lisää talkoolaisia – Lintuja, sieniä ja perhosia tarkkailemalla voi auttaa tutkijoita

Suo­sio­taan kas­vat­ta­va kan­sa­lais­tie­de kaipaa lisää tal­koo­lai­sia – Lin­tu­ja, sieniä ja per­ho­sia tark­kai­le­mal­la voi auttaa tut­ki­joi­ta

03.01.2022 17:00
Tilaajille
Yli 20 miljoonaa katsojaa keränneen WWF:n Luontoliven tähtinä ovat tänä vuonna Oulangan kansallispuiston osin uhanalaiset lintulajit – katso live tästä!

Yli 20 mil­joo­naa kat­so­jaa ke­rän­neen WWF:n Luon­to­li­ven tähtinä ovat tänä vuonna Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton osin uhan­alai­set lin­tu­la­jit – katso live tästä!

30.11.2021 09:03
Tilaajille
Merikotkan esiintymisalue laajenee Pohjois-Suomessa – Muuttohaukan kannan kasvu on tyrehtynyt

Me­ri­kot­kan esiin­ty­mis­alue laa­je­nee Poh­jois-Suo­mes­sa – Muut­to­hau­kan kannan kasvu on ty­reh­ty­nyt

29.11.2021 08:39
Tilaajille
Suomen pesimälinnusto kartoitetaan – toteuttajat toivovat myös aloittelevat lintuharrastajat mukaan seurantaan

Suomen pe­si­mä­lin­nus­to kar­toi­te­taan – to­teut­ta­jat toi­vo­vat myös aloit­te­le­vat lin­tu­har­ras­ta­jat mukaan seu­ran­taan

27.11.2021 04:01
Tilaajille
Birdlife Suomi: Joka viides Euroopan lintulaji on uhanalainen tai silmälläpidettävä: "Luontokadon torjumisessa eletään nyt ratkaisun hetkiä"

Bird­li­fe Suomi: Joka viides Eu­roo­pan lin­tu­la­ji on uhan­alai­nen tai sil­mäl­lä­pi­det­tä­vä: "Luon­to­ka­don tor­ju­mi­ses­sa eletään nyt rat­kai­sun hetkiä"

27.10.2021 04:00
Tilaajille
Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa

Me­ri­kot­kan poi­ka­sia kuoli kesällä lin­tu­inf­luens­saan – kanta vah­vis­tuu vä­hi­tel­len monissa paikoin Poh­jois-Suo­mes­sa

21.09.2021 08:05
Tilaajille
Kurjet ovat lähteneet kohti etelää – päämuutto käynnissä, seuraa livekuvaa Vaasasta

Kurjet ovat läh­te­neet kohti etelää – pää­muut­to käyn­nis­sä, seuraa li­ve­ku­vaa Vaa­sas­ta

15.09.2021 17:34
Tilaajille
Viikon luontoääni: Lokkien ruokapöytä siivottiin puhtaaksi

Viikon luon­toää­ni: Lokkien ruo­ka­pöy­tä sii­vot­tiin puh­taak­si

06.09.2021 11:00
Tilaajille
Lintujen syysmuutto – Maailman suurin eläinvaellus

Lin­tu­jen syys­muut­to – Maail­man suurin eläin­vael­lus

23.08.2021 08:31
Tilaajille
Heinäkuun helteet ovat koetelleet luonnoneläimiä – oululainen Kati Alatalo otti hoiviinsa orpoja siilinpoikasia, kun aktiivisten siilinhoitajien kädet ovat täynnä töitä

Hei­nä­kuun helteet ovat koe­tel­leet luon­non­eläi­miä – ou­lu­lai­nen Kati Alatalo otti hoi­viin­sa orpoja sii­lin­poi­ka­sia, kun ak­tii­vis­ten sii­lin­hoi­ta­jien kädet ovat täynnä töitä

27.07.2021 09:01
Tilaajille
Viikon luontoääni: Rääkkä muuttui Leinon runossa linnuksi

Viikon luon­toää­ni: Rääkkä muuttui Leinon runossa lin­nuk­si

12.07.2021 04:00
Tilaajille
Käenpiiat asettuivat taloksi Kurkijärvellä – video näyttää, kuinka poikanen matkii kiemurtelemalla käärmettä: "Käytös on linnuille täysin ainutlaatuista"

Käen­piiat aset­tui­vat taloksi Kur­ki­jär­vel­lä – video näyt­tää, kuinka poi­ka­nen matkii kie­mur­te­le­mal­la käär­met­tä: "Käytös on lin­nuil­le täysin ai­nut­laa­tuis­ta"

11.07.2021 12:00 3
Tilaajille
Viikon luontoääni: Ruokin nähdäkseen on mentävä merelle

Viikon luon­toää­ni: Ruokin näh­däk­seen on mentävä merelle

05.07.2021 14:30
Tilaajille
Sorsapoikue pelastettiin kiipelistä Posiolla – poikaset olivat pudonneet vanhaan lietesäiliöön, untuvikot noukittiin ylös haavin avulla

Sor­sa­poi­kue pe­las­tet­tiin kii­pe­lis­tä Po­siol­la – poi­ka­set olivat pu­don­neet vanhaan lie­te­säi­liöön, un­tu­vi­kot nou­kit­tiin ylös haavin avulla

22.06.2021 14:54
Tilaajille
Kuusamolaisen Leevi Moilasen pihassa Kurkijärvellä pesii kymmenen telkkää – poikasista ensimmäiset lentänevät pesästä tällä viikolla: "Toistatuhatta poikasta on lähtenyt meidän pihasta vuosien varrella"

Kuu­sa­mo­lai­sen Leevi Moi­la­sen pihassa Kur­ki­jär­vel­lä pesii kym­me­nen telkkää – poi­ka­sis­ta en­sim­mäi­set len­tä­ne­vät pesästä tällä vii­kol­la: "Tois­ta­tu­hat­ta poi­kas­ta on läh­te­nyt meidän pihasta vuosien var­rel­la"

16.06.2021 19:00
Tilaajille
Erittäin uhanalaisia muuttolintuja havaittiin Lapin alkukesässä

Erit­täin uhan­alai­sia muut­to­lin­tu­ja ha­vait­tiin Lapin al­ku­ke­säs­sä

16.06.2021 08:54
Tilaajille
Nyt on harvinaisten lintuvieraiden sesonki: Lehmähaikara Posiolla, amerikantukkasotka Kemijärvellä, punjalkahaukkakoiras Kittilässä ja monet muut erikoisuudet

Nyt on har­vi­nais­ten lin­tu­vie­rai­den se­son­ki: Leh­mä­hai­ka­ra Po­siol­la, ame­ri­kan­tuk­ka­sot­ka Ke­mi­jär­vel­lä, pun­jal­ka­hauk­ka­koi­ras Kit­ti­läs­sä ja monet muut eri­koi­suu­det

08.06.2021 23:16
Tilaajille
Viikon luontoääni: Järripeippo ryystää taajaan Koillismaalla

Viikon luon­toää­ni: Jär­ri­peip­po ryystää taajaan Koil­lis­maal­la

07.06.2021 04:00
Tilaajille
Iiringin koppelon pesän ohi tehty väliaikainen uusi reittilinjaus: "Jokainen maalintu, joka sieltä elämään ponnistaa, on tärkeä"

Ii­rin­gin kop­pe­lon pesän ohi tehty vä­li­ai­kai­nen uusi reit­ti­lin­jaus: "Jo­kai­nen maa­lin­tu, joka sieltä elämään pon­nis­taa, on tärkeä"

03.06.2021 16:42
Tilaajille