Kaavoitus
Kyliin on saatava elämää – Yhdyskuntatekniikan lautakunnan uusi puheenjohtaja Juha Säkkinen: "Olen järkkymätön realistisen hajauttamispolitiikan kannattaja"

Kyliin on saatava elämää – Yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nan uusi pu­heen­joh­ta­ja Juha Säk­ki­nen: "Olen järk­ky­mä­tön rea­lis­ti­sen ha­jaut­ta­mis­po­li­tii­kan kan­nat­ta­ja"

13.10.2020 14:01 1
Tilaajille
Metsähallituksen tonteilla kolmanneksen kovempi kysyntä kuin aiemmin, myös rakennuksia kaupan: "Jos ne kaikki yhtäkkiä hävitettäisiin, kyllä siinä tietynlainen aukko tulisi"

Met­sä­hal­li­tuk­sen ton­teil­la kol­man­nek­sen kovempi kysyntä kuin aiem­min, myös ra­ken­nuk­sia kaupan: "Jos ne kaikki yht­äk­kiä hä­vi­tet­täi­siin, kyllä siinä tie­tyn­lai­nen aukko tulisi"

27.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Auttijärvelle kaavaillaan loma-asuntorakentamista – ehdotuksessa jopa 19 lomarakennusta ja varaus matkailurakentamiselle Palovaaran päälle: " Loma-asunnoilla vastataan Freeride-Korouoma-Saukkovaara -alueen tarpeeseen"

Aut­ti­jär­vel­le kaa­vail­laan lo­ma-asun­to­ra­ken­ta­mis­ta – eh­do­tuk­ses­sa jopa 19 lo­ma­ra­ken­nus­ta ja varaus mat­kai­lu­ra­ken­ta­mi­sel­le Pa­lo­vaa­ran päälle: " Lo­ma-asun­noil­la vas­ta­taan Free­ri­de-Ko­rouo­ma-Sauk­ko­vaa­ra -alueen tar­pee­seen"

24.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Pitää saada kirkko keskelle kylää - pappilan peltojen asemakaavan muuttaminen käynnistyy

Pitää saada kirkko kes­kel­le kylää - pap­pi­lan pel­to­jen ase­ma­kaa­van muut­ta­mi­nen käyn­nis­tyy

15.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Stadiumin esisopimus tehty - Rukalle valmistellaan uusia kaavoja

Sta­diu­min esi­so­pi­mus tehty - Rukalle val­mis­tel­laan uusia kaavoja

04.03.2020 08:20 0
Tilaajille

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­kaa­va näh­tä­vil­lä

02.07.2018 12:00 0
Poliisitaloa kaavaillaan Rajan tontille – Kaupunki lähtökohtaisesti myönteinen: kaavoituksesta ei vielä keskusteluja

Po­lii­si­ta­loa kaa­vail­laan Rajan ton­til­le – Kau­pun­ki läh­tö­koh­tai­ses­ti myön­tei­nen: kaa­voi­tuk­ses­ta ei vielä kes­kus­te­lu­ja

14.06.2018 16:42 0
Kuusamon kaivoskaava kaatui hallinto-oikeudessa – ankkamallista ”yhtiölle kohtuutonta haittaa”

Kuu­sa­mon kai­vos­kaa­va kaatui hal­lin­to-oi­keu­des­sa – ank­ka­mal­lis­ta ”yh­tiöl­le koh­tuu­ton­ta hait­taa”

13.06.2018 20:24 0
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kai­vos­kes­kus­te­lua on turha läm­mit­tää uu­del­leen – päätös suo­je­lus­ta tehtiin suu­rel­la enem­mis­töl­lä

09.01.2018 05:00 0
Pääkirjoitus

On parempi edetä pienin askelin – Kuu­sa­mon kes­kus­tan ehostus jatkuu

16.02.2017 05:00 0
SK: uusi kaivosyhtiö haluaakin koboltin, ei kultaa – aikoo valittaa kaavasta

SK: uusi kai­vos­yh­tiö ha­luaa­kin ko­bol­tin, ei kultaa – aikoo va­lit­taa kaa­vas­ta

09.02.2017 08:16 0