Tuulivoima
Näin porot vaeltavat syksyllä ja keväällä laitumilleen – miten Maaningan-Jumiskon leveä voimajohto vaikuttaisi asiaan?

Näin porot vael­ta­vat syk­syl­lä ja ke­vääl­lä lai­tu­mil­leen – miten Maa­nin­gan-Ju­mis­kon leveä voi­ma­joh­to vai­kut­tai­si asiaan?

09.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Posion Murtotuulen tuulivoimaloille uudet rakennusluvat – niistäkin saattaa tulla valituksia

Posion Mur­to­tuu­len tuu­li­voi­ma­loil­le uudet ra­ken­nus­lu­vat – niis­tä­kin saattaa tulla va­li­tuk­sia

05.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Suomi hiilineutraaliksi tuulivoimalla – nestemäisiä biopolttoaineita voi valmistaa tehtaiden hiilipäästöistä ja vedystä sähköllä

Suomi hii­li­neut­raa­lik­si tuu­li­voi­mal­la – nes­te­mäi­siä bio­polt­to­ai­nei­ta voi val­mis­taa teh­tai­den hii­li­pääs­töis­tä ja vedystä säh­köl­lä

24.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Posio verottaa tuulivoimaloita kovimman mukaan – Murtotuulen yhden uuden voimalan verotulo 30 000 euroa vuodessa: "Se on todella merkittävä summa"

Posio ve­rot­taa tuu­li­voi­ma­loi­ta ko­vim­man mukaan – Mur­to­tuu­len yhden uuden voi­ma­lan ve­ro­tu­lo 30 000 euroa vuo­des­sa: "Se on todella mer­kit­tä­vä summa"

14.10.2020 10:21 0
Tilaajille
Murtotunturin tuulipuiston rakentaminen aloitetaan ensi kesänä – Operatiivinen johtaja Erkki Kunnari: ”Poikkeamisluvasta hallinto-oikeuteen tehty valitus ei vaikuta aloittamiseen"

Mur­to­tun­tu­rin tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ensi kesänä – Ope­ra­tii­vi­nen johtaja Erkki Kun­na­ri: ”Poik­kea­mis­lu­vas­ta hal­lin­to-oi­keu­teen tehty valitus ei vaikuta aloit­ta­mi­seen"

15.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Murto-tunturiin 22 voimalaa – Posion Murtotunturin tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan ensi vuonna. Kuusamon Maaningan puisto valituksien vuoksi on vielä vuosien päässä

Mur­to-tun­tu­riin 22 voi­ma­laa – Posion Mur­to­tun­tu­rin tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen aloi­te­taan ensi vuonna. Kuu­sa­mon Maa­nin­gan puisto va­li­tuk­sien vuoksi on vielä vuosien päässä

12.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Metsähallituksella keskeinen rooli matkalla kohti hiilineutraalia Suomea – Uuden ilmasto-ohjelman tavoitteena on hiilinielujen ja -varastojen vahvistaminen sekä tuulivoiman tuotantokapasiteetin moninkertaistaminen valtion alueilla

Met­sä­hal­li­tuk­sel­la kes­kei­nen rooli mat­kal­la kohti hii­li­neut­raa­lia Suomea – Uuden il­mas­to-oh­jel­man ta­voit­tee­na on hii­li­nie­lu­jen ja -va­ras­to­jen vah­vis­ta­mi­nen sekä tuu­li­voi­man tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin mo­nin­ker­tais­ta­mi­nen valtion alueil­la

12.06.2020 10:47 0
Tilaajille
Myönteistä pöhinää ilmastotekoina

Myön­teis­tä pöhinää il­mas­to­te­koi­na

20.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Tuulivoimapuistosta epävarmuustekijöitä – Posion kunta edellyttää lausunnossaan, ettei Maaningan voimajohtohankkeella ole haitallisia vaikutuksia asuin- ja matkailuympäristöihin Posion kunnan alueella, mikäli se toteutuu

Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Posion kunta edel­lyt­tää lau­sun­nos­saan, ettei Maa­nin­gan voi­ma­joh­to­hank­keel­la ole hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia asuin- ja mat­kai­lu­ym­pä­ris­töi­hin Posion kunnan alueel­la, mikäli se to­teu­tuu

07.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Kahdeksan vuoden valituskierteelle stoppi: Tolpanvaaran tuulivoimahanke vauhdilla eteenpäin Pudasjärvellä

Kah­dek­san vuoden va­li­tus­kier­teel­le stoppi: Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­han­ke vauh­dil­la eteen­päin Pu­das­jär­vel­lä

15.03.2020 13:00 0
Tilaajille
Murtotunturin tuulivoimapuiston rakentaminen tarkoitus aloittaa ensi syksynä – Korkeimmalta hallinto-oikeudelta ei valituslupaa valittajille, kaava sai lainvoiman

Mur­to­tun­tu­rin tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen tar­koi­tus aloit­taa ensi syksynä – Kor­keim­mal­ta hal­lin­to-oi­keu­del­ta ei va­li­tus­lu­paa va­lit­ta­jil­le, kaava sai lain­voi­man

11.03.2020 20:40 0
Tilaajille
Kauppakamarin Pellikainen: "Investoinnit tuovat positiivista kehitystä yli suhdanteiden"

Kaup­pa­ka­ma­rin Pel­li­kai­nen: "In­ves­toin­nit tuovat po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä yli suh­dan­tei­den"

11.03.2020 08:44 0
Taaleri myi tuulipuistoja, mutta olisi Posiolla pitkään

Taaleri myi tuu­li­puis­to­ja, mutta olisi Po­siol­la pitkään

28.01.2020 18:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat  -- ainoa kestävä tapa on haittojen syntymiseen vaikuttaminen
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat -- ainoa kestävä tapa on hait­to­jen syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­mi­nen

21.01.2020 14:00 0

Hal­lin­to-oi­keus: Posion tuu­li­puis­ton oi­kai­su­vaa­ti­muk­sia ei oteta tut­kit­ta­vak­si

06.11.2018 12:00 0

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­kaa­va näh­tä­vil­lä

02.07.2018 12:00 0
Maaningan tuulivoimala mukana maakuntakaavaehdotuksessa – "Poronhoidolle aiheutuvia haittoja voidaan vähentää"

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­la mukana maa­kun­ta­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa – "Po­ron­hoi­dol­le ai­heu­tu­via hait­to­ja voidaan vä­hen­tää"

28.03.2018 05:00 0
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Yleis­kaa­va py­sy­köön ja Maa­nin­gan tuu­li­puis­to hu­mis­koon – Pidän Flöjtin toi­min­taa maa­kun­ta­hal­li­tuk­ses­sa hyvin ris­ki­alt­tii­na

05.03.2018 12:00 0
Lukijalta: Taistelua tuulimyllyjä vastaan ja puolesta – "Miten maisemahaitta ilmastonmuutoksen torjunnan edelle?"
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tais­te­lua tuu­li­myl­ly­jä vastaan ja puo­les­ta – "Miten mai­se­ma­hait­ta il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan edel­le?"

13.12.2017 11:45 0
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­ma ja linnut

02.12.2017 14:00 0