Talous
Viimeisin 12 tuntia
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

13:46 0
Kuukausi
Autotallista kaikki sai alkunsa - Nyt käydään kaapin kanssa saunassa, kun pitää testata kalusteiden kosteuskestävyyttä

Au­to­tal­lis­ta kaikki sai alkunsa - Nyt käydään kaapin kanssa sau­nas­sa, kun pitää testata ka­lus­tei­den kos­teus­kes­tä­vyyt­tä

16.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Maakunnat vetoavat lentoliikenteen turvaamiseksi – lennot Kemiin ja Kajaaniin halutaan säilyttää

Maa­kun­nat ve­toa­vat len­to­lii­ken­teen tur­vaa­mi­sek­si – lennot Kemiin ja Ka­jaa­niin ha­lu­taan säi­lyt­tää

14.09.2020 12:49 0
Taivalkosken Telatekilla suurin osa työntekijöistä lomautettuna - valoa kuitenkin näkyvissä

Tai­val­kos­ken Te­la­te­kil­la suurin osa työn­te­ki­jöis­tä lo­mau­tet­tu­na - valoa kui­ten­kin nä­ky­vis­sä

11.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Yksinyrittäjien tukia jäi paljon hakematta Posiolla – Verotulot pysyvät melkein ennallaan

Yk­sin­yrit­tä­jien tukia jäi paljon ha­ke­mat­ta Po­siol­la – Ve­ro­tu­lot pysyvät melkein en­nal­laan

31.08.2020 19:41 0
Tilaajille
Vanhemmat
Elektroniikan ja rautakaupan myynti kasvoi koronakevään aikana, vaatekaupat menettivät yli puolet liikevaihdostaan – Kaupan liitto huolissaan kotimaisen erikoiskaupan kilpailukyvystä

Elekt­ro­nii­kan ja rau­ta­kau­pan myynti kasvoi ko­ro­na­ke­vään aikana, vaa­te­kau­pat me­net­ti­vät yli puolet lii­ke­vaih­dos­taan – Kaupan liitto huo­lis­saan ko­ti­mai­sen eri­kois­kau­pan kil­pai­lu­ky­vys­tä

03.08.2020 10:58 0
Lukijalta: Brysselin sopimus onnistuminen vaiko päin honkia – tämä selviää vasta tulevaisuudessa: "Tosiasiassa emme vielä tiedä, onko sopimus hyvä vai huono"
Lukijalta Mielipide KS

Lu­ki­jal­ta: Brys­se­lin sopimus on­nis­tu­mi­nen vaiko päin honkia – tämä selviää vasta tu­le­vai­suu­des­sa: "To­sia­sias­sa emme vielä tiedä, onko sopimus hyvä vai huono"

27.07.2020 19:48 0
Tilaajille
Toimittajalta: Rahaa voi hakea liian helposti ja seuraukset ovat ikäviä: "Pitkällä tähtäimellä kysymys on luottotietojen menettämisestä ja maksuhäiriömerkinnästä"
Kolumni Petri Markkanen

Toi­mit­ta­jal­ta: Rahaa voi hakea liian hel­pos­ti ja seu­rauk­set ovat ikäviä: "Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä kysymys on luot­to­tie­to­jen me­net­tä­mi­ses­tä ja mak­su­häi­riö­mer­kin­näs­tä"

20.07.2020 04:00 0
Insinööriliitto peräänkuuluttaa yritysten vastuuta talouskriisin ratkaisemisessa: "Ikävä kyllä näyttää siltä, että koronavirusta käytetään keppihevosena muuttaa sopimuksia ja sopimusjärjestelmää ikään kuin ohimennen"

In­si­nöö­ri­liit­to pe­rään­kuu­lut­taa yri­tys­ten vas­tuu­ta ta­lous­krii­sin rat­kai­se­mi­ses­sa: "Ikävä kyllä näyttää siltä, että ko­ro­na­vi­rus­ta käy­te­tään kep­pi­he­vo­se­na muuttaa so­pi­muk­sia ja so­pi­mus­jär­jes­tel­mää ikään kuin ohi­men­nen"

17.06.2020 11:17 0
Tilaajille
Riitun puoti -kyläkaupan myynti säilyi kevään ennallaan – koronan kevääksi sulkema Metsäbaari laski kokonaismyyntiä

Riitun puoti -ky­lä­kau­pan myynti säilyi kevään en­nal­laan – koronan ke­vääk­si sulkema Met­sä­baa­ri laski ko­ko­nais­myyn­tiä

13.06.2020 17:35 0
Tilaajille
Kuusamon seurakunta 
voi hyvin

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta voi hyvin

04.06.2020 11:03 0
Tilaajille
"Emme palaa joulukuun 2019 tilanteeseen pitkään aikaan" – Kuusamolaissyntyinen Varman toimitusjohtaja Risto Murto kritisoi hallitusta koko maan käsittelemisestä yhtenä alueena

"Emme palaa jou­lu­kuun 2019 ti­lan­tee­seen pitkään aikaan" – Kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­nen Varman toi­mi­tus­joh­ta­ja Risto Murto kri­ti­soi hal­li­tus­ta koko maan kä­sit­te­le­mi­ses­tä yhtenä alueena

11.05.2020 04:00 0
Tilaajille

Usko tu­le­vai­suu­teen antaa toivoa - Rain­ma­ker palkkaa Kuu­sa­moon tois­ta­kym­men­tä uutta työn­te­ki­jää

07.05.2020 11:15 0
Tilaajille
Lukijalta: Keskusta kiittää yhteistyöstä talouden tasapainottamisessa – Tornberg-Karjalainen huomauttaa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle kriisissä mennään"
Lukijalta Mielipide Mervi Tornberg-Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta kiittää yh­teis­työs­tä ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­sa – Torn­berg-Kar­ja­lai­nen huo­maut­taa: "Kukaan ei vielä tiedä miten syvälle krii­sis­sä men­nään"

07.05.2020 09:00 0
Työministeri Haatainen: Ravintoloille kaksiosainen tukipaketti, arvo noin 120 miljoonaa euroa – esitys annetaan torstaina tai perjantaina

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Ra­vin­to­loil­le kak­si­osai­nen tu­ki­pa­ket­ti, arvo noin 120 mil­joo­naa euroa – esitys an­ne­taan tors­tai­na tai per­jan­tai­na

06.05.2020 18:49 0
Näin korona kurittaa kampaamoita - pudonneita liikevaihtoja, lomautuksia, reippaasti tippuneita asiakasvirtoja: "Nyt saattaa olla vain puoli tuntia töitä"

Näin korona ku­rit­taa kam­paa­moi­ta - pu­don­nei­ta lii­ke­vaih­to­ja, lo­mau­tuk­sia, reip­paas­ti tip­pu­nei­ta asia­kas­vir­to­ja: "Nyt saattaa olla vain puoli tuntia töitä"

04.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Seitsemän viikkoa poikkeusoloja – kysyimme asiantuntijoilta rajoitusten höllentämisestä, taloudesta ja koronakaranteenissa jaksamisesta: "On tärkeää jatkaa varotoimia"

Seit­se­män viikkoa poik­keus­olo­ja – ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­ses­tä, ta­lou­des­ta ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa jak­sa­mi­ses­ta: "On tärkeää jatkaa va­ro­toi­mia"

30.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Tummallakin pilvellä on hopeareunukset - Koillismaan on otettava osuutensa toukokuun rahanjaosta

Tum­mal­la­kin pil­vel­lä on ho­pea­reu­nuk­set - Koil­lis­maan on otet­ta­va osuu­ten­sa tou­ko­kuun ra­han­jaos­ta

20.04.2020 09:55 0
”Rohkenen uskoa, että työttömyysiskusta toivutaan aika nopeasti”, kaupunginjohtaja Manninen sanoo koronakriisin keskellä hallituksen hyväksyessä jälleen alijäämäistä tilinpäätöstä

”Roh­ke­nen uskoa, että työt­tö­myys­is­kus­ta toi­vu­taan aika no­peas­ti”, kau­pun­gin­joh­ta­ja Man­ni­nen sanoo ko­ro­na­krii­sin kes­kel­lä hal­li­tuk­sen hy­väk­syes­sä jälleen ali­jää­mäis­tä ti­lin­pää­tös­tä

30.03.2020 16:00 0
Tilaajille
Yhtään ei ole irtisanottu - Pölkky ja Kuusamon Hirsitalot pyörivät vielä täysillä

Yhtään ei ole ir­ti­sa­not­tu - Pölkky ja Kuu­sa­mon Hir­si­ta­lot pyö­ri­vät vielä täy­sil­lä

25.03.2020 04:00 0
Tilaajille