Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talous
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

26.05.2023 13:40
Tilaajille
Suomen suurimman tuulipuiston kaavoitus käynnistyy sittenkin Itä-Lapissa – Sallan kunnanhallitus käänsi kelkkansa

Suomen suu­rim­man tuu­li­puis­ton kaa­voi­tus käyn­nis­tyy sit­ten­kin Itä-La­pis­sa – Sallan kun­nan­hal­li­tus käänsi kelk­kan­sa

11.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo maksoi viime vuonna työterveyshuollosta lähes 700 000 euroa, selviää tilinpäätöksestä – sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jo viiden vuoden ajan

Kuusamo maksoi viime vuonna työ­ter­veys­huol­los­ta lähes 700 000 euroa, selviää ti­lin­pää­tök­ses­tä – sai­raus­pois­sa­olot ovat li­sään­ty­neet jo viiden vuoden ajan

09.05.2023 17:45 1
Tilaajille
Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa kertoo lakkauttavansa printtilehtensä

Kes­kus­tan pää-ää­nen­kan­nat­ta­ja Suo­men­maa kertoo lak­kaut­ta­van­sa print­ti­leh­ten­sä

25.04.2023 21:04 4
Hide The Pain Harold kertomassa kimppakompostista ja muut meemit toivat jäte- ja kiertotaloustiedon nykyaikaan – Marjukka Ronkainen kehittää Kuusamon viestintää uuteen suuntaan

Hide The Pain Harold ker­to­mas­sa kimp­pa­kom­pos­tis­ta ja muut meemit toivat jäte- ja kier­to­ta­lous­tie­don ny­ky­ai­kaan – ­Mar­juk­ka Ron­kai­nen ke­hit­tää Kuu­sa­mon vies­tin­tää uuteen suun­taan

21.04.2023 12:00
Tilaajille
Luonnonmarjojen poimijahinta laski erinomaisen sadon myötä - valtaosan myyntiin menneestä marjasadosta poimivat ulkomaiset marjanpoimijat

Luon­non­mar­jo­jen poi­mi­ja­hin­ta laski erin­omai­sen sadon myötä - val­ta­osan myyn­tiin men­nees­tä mar­ja­sa­dos­ta poi­mi­vat ul­ko­mai­set mar­jan­poi­mi­jat

20.04.2023 08:00 2
Tilaajille
Liki 340 000 euroa kirkkohallitukselta Taivalkosken kirkon remonttiin, velkaa joudutaan ehkä ottamaan silti satoja tuhansia: "Ilman lainarahaa remonttia on mahdoton toteuttaa"

Liki 340 000 euroa kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin, velkaa jou­du­taan ehkä ot­ta­maan silti satoja tu­han­sia: "Ilman lai­na­ra­haa re­mont­tia on mah­do­ton to­teut­taa"

20.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Seppo Salmisen vieraskolumni: Miljardeja vain muutaman minuutin tähden – onneksi eteläisen rautatieverkon parantaminen sai tyrmäyksen
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Mil­jar­de­ja vain muu­ta­man mi­nuu­tin tähden – onneksi ete­läi­sen rau­ta­tie­ver­kon pa­ran­ta­mi­nen sai tyr­mäyk­sen

20.04.2023 04:00 2
Tilaajille
Muista tarkistaa veroehdotuksesi viimeistään toukokuun alussa – kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si ­vii­meis­tään tou­ko­kuun alussa – ­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

16.04.2023 12:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­man tu­ke­mis­ta tulee koh­tuul­lis­taa

10.04.2023 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Sanna Ma­ri­nil­le toi­sel­ta la­ma-ajan lap­sel­ta

08.04.2023 04:00 2
Tilaajille
Tukes hyväksyi Latitude 66 Cobaltin lupahakemuksia malminetsintään – seitsemän Kuusamossa, kolme Posiolla ja neljä Sallassa

Tukes hy­väk­syi La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin lu­pa­ha­ke­muk­sia mal­min­et­sin­tään – seit­se­män Kuu­sa­mos­sa, kolme Po­siol­la ja neljä Sal­las­sa

04.04.2023 10:42 1
Tilaajille
Luontokato ja ilmastonmuutos korostuvat metsien käytön haasteina – Metsäbiotalouden tiedepaneeli listasi neuvonsa seuraavalle hallitukselle

Luon­to­ka­to ja il­mas­ton­muu­tos ko­ros­tu­vat metsien käytön haas­tei­na – Met­sä­bio­ta­lou­den tie­de­pa­nee­li listasi neu­von­sa seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le

01.04.2023 09:05 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Myrskyä ja myö­täis­tä: S-ryh­män väylä krii­sis­tä me­nes­tyk­seen

26.03.2023 17:06
Tilaajille
Mitä pitää vielä tapahtua, ennen kuin systeemi muuttuu?
Kolumni

Mitä pitää vielä ta­pah­tua, ennen kuin sys­tee­mi muut­tuu?

22.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Posion Haarakummun kolme malminetsintälupaa saivat lainvoiman – KHO ei myöntänyt valituslupaa

Posion Haa­ra­kum­mun kolme mal­min­et­sin­tä­lu­paa saivat lain­voi­man – KHO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa

20.03.2023 15:34
Tilaajille
La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

La­ti­tu­de löysi uuden ko­bolt­ti­esiin­ty­män Ol­lin­suon alueel­ta, reilun kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä Rukalta

15.03.2023 16:11 2
Tilaajille
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

14.03.2023 14:25
Tutkijat Ylen MOT:ssa: Suomalaiset maksoivat sähköstä viisi miljardia ylimääräistä, sähköntuottajat käärivät voittoja

Tut­ki­jat Ylen MOT:s­sa: Suo­ma­lai­set mak­soi­vat säh­kös­tä viisi mil­jar­dia yli­mää­räis­tä, säh­kön­tuot­ta­jat kää­ri­vät voit­to­ja

13.03.2023 12:42 4
Lukijalta: Valtiontalous on niin surkeassa tilanteessa, että talouden tasapainoon saattaminen ei ole enää mikään mielipidekysymys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Val­tion­ta­lous on niin sur­keas­sa ti­lan­tees­sa, että ta­lou­den ta­sa­pai­noon saat­ta­mi­nen ei ole enää mikään mie­li­pi­de­ky­sy­mys

08.03.2023 17:08 1
Tilaajille