Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Posion matkailu
Posion Korouomassa voi nyt istahtaa kahveille eräkahvilaan – "Pidämme auki joka päivä, tunnustellaan mitä muita palveluita matkailijat haluavat"

Posion Ko­rouo­mas­sa voi nyt is­tah­taa kah­veil­le erä­kah­vi­laan – "Pi­däm­me auki joka päivä, tun­nus­tel­laan mitä muita pal­ve­lui­ta mat­kai­li­jat ha­lua­vat"

04.12.2021 20:29
Tilaajille
Liikuntatuotteita ja lintumatkailua – Posiolla on vielä matkailullisesti täysin hyödyntämättä liikuntapaikkakeskittymä ja pitäjän rikas lintulajisto
Kolumni

Lii­kun­ta­tuot­tei­ta ja lin­tu­mat­kai­lua – Po­siol­la on vielä mat­kai­lul­li­ses­ti täysin hyö­dyn­tä­mät­tä lii­kun­ta­paik­ka­kes­kit­ty­mä ja pitäjän rikas lin­tu­la­jis­to

03.12.2021 09:47
Tilaajille
Posion messut Soukkavaaraan? – "Messuja tulisi uudistaa, myös järjestäjien omat tuntemukset ovat samanlaiset, messuille kaivataan uutta ilmettä"

Posion messut Souk­ka­vaa­raan? – "Mes­su­ja tulisi uu­dis­taa, myös jär­jes­tä­jien omat tun­te­muk­set ovat sa­man­lai­set, mes­suil­le kai­va­taan uutta il­met­tä"

27.10.2021 11:00
Tilaajille
Uusi kartta vanhan päälle – Posion matkailupolun taulujen ideoija kauhistelee kunnan toimia

Uusi kartta vanhan päälle – Posion mat­kai­lu­po­lun tau­lu­jen ideoija kau­his­te­lee kunnan toimia

09.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Posio julkaisi uuden matkailuesitteen

Posio jul­kai­si uuden mat­kai­lu­esit­teen

17.06.2021 10:31
Tilaajille
Posion opastetaulut uusitaan yksi kerrallaan – "Taulujen uusiminen on enemmänkin kiinni tahdosta kuin rahasta"

Posion opas­te­tau­lut uu­si­taan yksi ker­ral­laan – "Tau­lu­jen uu­si­mi­nen on enem­män­kin kiinni tah­dos­ta kuin ra­has­ta"

04.06.2021 04:00
Tilaajille
Posio pyrkii ympärivuotiseksi matkailukohteeksi – Lauri Sassali valittiin jatkaman Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtajana

Posio pyrkii ym­pä­ri­vuo­ti­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si – Lauri Sassali va­lit­tiin jat­ka­man Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

24.05.2021 14:31
Tilaajille
Kehittämistyö tuottanut Posiolla tulosta – Elinkeinopäällikkö: "Matkailun kehittämisessä on nyt punainen lanka löydetty"

Ke­hit­tä­mis­työ tuot­ta­nut Po­siol­la tulosta – Elin­kei­no­pääl­lik­kö: "Mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä on nyt pu­nai­nen lanka löy­det­ty"

17.04.2021 15:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Piskuinen Posio painii kestävässä matkailussa samassa sarjassa Helsingin kanssa – Itä-Lapin valinta vuoden matkailualueeksi tuo mukanaan nosteen, joka kannattaa hyödyntää

Pää­kir­joi­tus: Pis­kui­nen Posio painii kes­tä­väs­sä mat­kai­lus­sa samassa sar­jas­sa Hel­sin­gin kanssa – Itä-La­pin valinta vuoden mat­kai­lu­alueek­si tuo mu­ka­naan nos­teen, joka kan­nat­taa hyö­dyn­tää

29.03.2021 17:25
Tilaajille
Posio parasta matkailualuetta Suomessa – "PosioShopin mökkikaupan ja kahden suurimman yrityksen tietojen perusteella kotimaan matkailijoita oli Posiolla ennätysmäärä viime vuonna"

Posio parasta mat­kai­lu­aluet­ta Suo­mes­sa – "Po­sioS­ho­pin mök­ki­kau­pan ja kahden suu­rim­man yri­tyk­sen tie­to­jen pe­rus­teel­la ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta oli Po­siol­la en­nä­tys­mää­rä viime vuonna"

27.03.2021 15:30
Tilaajille
Posio julkisti uuden matkailustrategiansa – "Haluamme, että matkailu kasvaa ja luo lisää elinvoimaa koko kuntaan, mutta vain luontoa kunnioittaen"

Posio jul­kis­ti uuden mat­kai­lu­stra­te­gian­sa – "Ha­luam­me, että mat­kai­lu kasvaa ja luo lisää elin­voi­maa koko kun­taan, mutta vain luontoa kun­nioit­taen"

01.03.2021 18:05 1
Tilaajille
Posio osallistuu kolmeen kehittämishankkeeseen - Matkailumarkkinoinnin tavoitteena on tukea Posion ja Lapin matkailuelinkeinon toipumista koronakriisistä

Posio osal­lis­tuu kolmeen ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen - Mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin ta­voit­tee­na on tukea Posion ja Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non toi­pu­mis­ta ko­ro­na­krii­sis­tä

23.12.2020 10:00
Tilaajille
IS: Lapin salatut matkailuhelmet! – Posiolta tähtipaikoiksi nimettiin Riisitunturin kansallispuisto, Korpihilla ja Pentik-mäki

IS: Lapin salatut mat­kai­lu­hel­met! – Po­siol­ta täh­ti­pai­koik­si ni­met­tiin Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to, Kor­pi­hil­la ja Pen­tik-mä­ki

27.10.2020 21:38 1
Tilaajille
Posio on komeasti esillä Italian -televisiokanavan dokumentissa – Mukana tunnelmia Riisitunturin kansallispuiston tykkymaisemista, Korouoman jääputouksista, talvikalastuksesta Kitkajärvellä ja koiravaljakkoajelusta

Posio on ko­meas­ti esillä Italian -te­le­vi­sio­ka­na­van do­ku­men­tis­sa – Mukana tun­nel­mia Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tyk­ky­mai­se­mis­ta, Ko­rouo­man jää­pu­touk­sis­ta, tal­vi­ka­las­tuk­ses­ta Kit­ka­jär­vel­lä ja koi­ra­val­jak­ko­aje­lus­ta

22.10.2020 16:39 1
Tilaajille
”Pienuus voi olla vahvuus” – Lapin Sadussa otetaan askelmerkkejä koronarajoitusten jälkeen

”Pie­nuus voi olla vah­vuus” – Lapin Sadussa otetaan as­kel­merk­ke­jä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen

29.05.2020 08:01
Tilaajille
Toimittajalta: Paha takaisku Posion matkailulle – paha takaisku iglu-hankkeelle

Toi­mit­ta­jal­ta: Paha ta­ka­is­ku Posion mat­kai­lul­le – paha ta­ka­is­ku ig­lu-hank­keel­le

25.05.2020 04:00
Iglukeskus ei nouse ensi talveksi – Hanketta puuhaavassa Livo Arctic Oy:ssä pohditaan mahdollisuutta rakennuttaa muutamia igluja mahdollisesti jo ensi talveksi

Ig­lu­kes­kus ei nouse ensi tal­vek­si – Han­ket­ta puu­haa­vas­sa Livo Arctic Oy:ssä poh­di­taan mah­dol­li­suut­ta ra­ken­nut­taa muu­ta­mia igluja mah­dol­li­ses­ti jo ensi tal­vek­si

24.05.2020 23:38
Tilaajille
Lapsen syntyminen muutti arjen – Kunnanjohtaja Heli Knutars rytmittää nyt arkeansa pienen tyttölapsen äitinä

Lapsen syn­ty­mi­nen muutti arjen – Kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars ryt­mit­tää nyt ar­kean­sa pienen tyt­tö­lap­sen äitinä

15.05.2020 04:00
Tilaajille
Posion vaarat koukuttavat – Antti Pöysä meinaa valloittaa Posion lukuisista vaaroista mahdollisimman monta

Posion vaarat kou­kut­ta­vat – Antti Pöysä meinaa val­loit­taa Posion lu­kui­sis­ta vaa­rois­ta mah­dol­li­sim­man monta

14.05.2020 17:29
Tilaajille
Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajat vetoavat matkailualan yritysten uusien ja riittävien tukimuotojen puolesta – Kaikki Lapin lentoasemat Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kemi-Tornio Enontekiö ja myös Kuusamo, ovat merkittävässä roolissa tavoiteltaessa matkailun myynnin nostamista vuoden 2019 tasolle

Lapin liitto ja Lapin kun­ta­joh­ta­jat ve­toa­vat mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusien ja riit­tä­vien tu­ki­muo­to­jen puo­les­ta – Kaikki Lapin len­to­ase­mat Ro­va­nie­mi, Kit­ti­lä, Ivalo, Ke­mi-Tor­nio Enon­te­kiö ja myös Kuu­sa­mo, ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ta­voi­tel­taes­sa mat­kai­lun myynnin nos­ta­mis­ta vuoden 2019 tasolle

10.05.2020 09:00
Tilaajille