Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Posion matkailu
Pekka Jääskön kolumni: Olemme 20 vuoden ajan kokoontuneet koulukavereiden kanssa Muikkumarkkinoille – sen lisäksi odotan kesältä tapahtumia ja pohjoisen kesäöitä
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Olemme 20 vuoden ajan ko­koon­tu­neet kou­lu­ka­ve­rei­den kanssa Muik­ku­mark­ki­noil­le – sen lisäksi odotan kesältä ta­pah­tu­mia ja poh­joi­sen ke­sä­öi­tä

01.06.2022 17:00
Tilaajille
Posion kunta matkailuyhdistyksen jäseneksi – katso tästä, mitä jäsenetuja kunta on saamassa vastineeksi

Posion kunta mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si – katso tästä, mitä jä­sen­etu­ja kunta on saa­mas­sa vas­ti­neek­si

24.05.2022 04:00
Tilaajille
Haasteet ovat kovia, eivät ylivoimaisia – Posiolla ei ole paljon aikaa hukattavaksi, uusia asuntoja on tavalla tai toisella saatava 1-2 vuoden sisällä rakennettua
Kolumni

Haas­teet ovat kovia, eivät yli­voi­mai­sia – Po­siol­la ei ole paljon aikaa hu­kat­ta­vak­si, uusia asun­to­ja on tavalla tai toi­sel­la saatava 1-2 vuoden sisällä ra­ken­net­tua

04.05.2022 04:00
Tilaajille
Pyörämatkailusta jopa 150 000 euroa vuodessa lisää matkailutuloa Posiolle – Tuleva retkipyöräilyreitistö yhdistää pitäjän kaikki tärkeimmät luonto- ja kulttuurikohteet sekä matkailijan palvelut

Pyö­rä­mat­kai­lus­ta jopa 150 000 euroa vuo­des­sa lisää mat­kai­lu­tu­loa Po­siol­le – Tuleva ret­ki­pyö­räi­ly­rei­tis­tö yh­dis­tää pitäjän kaikki tär­keim­mät luonto- ja kult­tuu­ri­koh­teet sekä mat­kai­li­jan pal­ve­lut

03.05.2022 11:00
Tilaajille
Puolet sielusta aina Posiolla – Kuopiosta syntyisin, Pielavedellä ja myös Posiolla aiemmin asunut Suvi Kekäläinen sanoo tulevansa kuin kotiin kun tulee Lomakeskus Himmerkiin

Puolet sie­lus­ta aina Po­siol­la – Kuo­pios­ta syn­tyi­sin, Pie­la­ve­del­lä ja myös Po­siol­la aiemmin asunut Suvi Ke­kä­läi­nen sanoo tu­le­van­sa kuin kotiin kun tulee Lo­ma­kes­kus Him­mer­kiin

08.04.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamo-Posio -kelkkareitti vihdoin käytössä – "Viime kesänä reitin varteen asennettiin virallisen reitin vaatimat merkit, kaikki on nyt kunnossa reitin käyttämiseen"

Kuu­sa­mo-Po­sio -kelk­ka­reit­ti vihdoin käy­tös­sä – "Viime kesänä reitin varteen asen­net­tiin vi­ral­li­sen reitin vaa­ti­mat merkit, kaikki on nyt kun­nos­sa reitin käyt­tä­mi­seen"

03.04.2022 04:00
Tilaajille
Posion maastopyöräilyreittien suunnittelija valittiin – Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta hankkeelle myönnettiin tukea 40 000 euroa

Posion maas­to­pyö­räi­ly­reit­tien suun­nit­te­li­ja va­lit­tiin – Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mas­ta hank­keel­le myön­net­tiin tukea 40 000 euroa

18.03.2022 12:00
Tilaajille
Posio vie interaktiiviselle revontulimatkalle Riisitunturiin – "Mahdollisuus nauttia luonnosta kotisohvalta käsin"

Posio vie in­ter­ak­tii­vi­sel­le re­von­tu­li­mat­kal­le Rii­si­tun­tu­riin – "Mah­dol­li­suus nauttia luon­nos­ta ko­ti­soh­val­ta käsin"

10.03.2022 19:00
Tilaajille
Posion matkailun yöpymisvuorokausien tilastointiin haetaan työkalua ja mallia – ”Tilastoinnin puuttuminen ollut iso aukko matkailun kehittämisessä”

Posion mat­kai­lun yö­py­mis­vuo­ro­kau­sien ti­las­toin­tiin haetaan työ­ka­lua ja mallia – ”Ti­las­toin­nin puut­tu­mi­nen ollut iso aukko mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä”

07.03.2022 17:00
Tilaajille
Hotelli Aapa avaa Posiolla – "Avaamme terassin Suomessa ensimmäisenä, hotellille voi tulla vaikka hiihtämällä"

Hotelli Aapa avaa Po­siol­la – "A­vaam­me te­ras­sin Suo­mes­sa en­sim­mäi­se­nä, ho­tel­lil­le voi tulla vaikka hiih­tä­mäl­lä"

07.02.2022 14:27
Tilaajille
Posion Korouomassa voi nyt istahtaa kahveille eräkahvilaan – "Pidämme auki joka päivä, tunnustellaan mitä muita palveluita matkailijat haluavat"

Posion Ko­rouo­mas­sa voi nyt is­tah­taa kah­veil­le erä­kah­vi­laan – "Pi­däm­me auki joka päivä, tun­nus­tel­laan mitä muita pal­ve­lui­ta mat­kai­li­jat ha­lua­vat"

04.12.2021 20:29
Tilaajille
Liikuntatuotteita ja lintumatkailua – Posiolla on vielä matkailullisesti täysin hyödyntämättä liikuntapaikkakeskittymä ja pitäjän rikas lintulajisto
Kolumni

Lii­kun­ta­tuot­tei­ta ja lin­tu­mat­kai­lua – Po­siol­la on vielä mat­kai­lul­li­ses­ti täysin hyö­dyn­tä­mät­tä lii­kun­ta­paik­ka­kes­kit­ty­mä ja pitäjän rikas lin­tu­la­jis­to

03.12.2021 09:47
Tilaajille
Posion messut Soukkavaaraan? – "Messuja tulisi uudistaa, myös järjestäjien omat tuntemukset ovat samanlaiset, messuille kaivataan uutta ilmettä"

Posion messut Souk­ka­vaa­raan? – "Mes­su­ja tulisi uu­dis­taa, myös jär­jes­tä­jien omat tun­te­muk­set ovat sa­man­lai­set, mes­suil­le kai­va­taan uutta il­met­tä"

27.10.2021 11:00
Tilaajille
Uusi kartta vanhan päälle – Posion matkailupolun taulujen ideoija kauhistelee kunnan toimia

Uusi kartta vanhan päälle – Posion mat­kai­lu­po­lun tau­lu­jen ideoija kau­his­te­lee kunnan toimia

09.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Posio julkaisi uuden matkailuesitteen

Posio jul­kai­si uuden mat­kai­lu­esit­teen

17.06.2021 10:31
Tilaajille
Posion opastetaulut uusitaan yksi kerrallaan – "Taulujen uusiminen on enemmänkin kiinni tahdosta kuin rahasta"

Posion opas­te­tau­lut uu­si­taan yksi ker­ral­laan – "Tau­lu­jen uu­si­mi­nen on enem­män­kin kiinni tah­dos­ta kuin ra­has­ta"

04.06.2021 04:00
Tilaajille
Posio pyrkii ympärivuotiseksi matkailukohteeksi – Lauri Sassali valittiin jatkaman Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtajana

Posio pyrkii ym­pä­ri­vuo­ti­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si – Lauri Sassali va­lit­tiin jat­ka­man Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

24.05.2021 14:31
Tilaajille
Kehittämistyö tuottanut Posiolla tulosta – Elinkeinopäällikkö: "Matkailun kehittämisessä on nyt punainen lanka löydetty"

Ke­hit­tä­mis­työ tuot­ta­nut Po­siol­la tulosta – Elin­kei­no­pääl­lik­kö: "Mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä on nyt pu­nai­nen lanka löy­det­ty"

17.04.2021 15:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Piskuinen Posio painii kestävässä matkailussa samassa sarjassa Helsingin kanssa – Itä-Lapin valinta vuoden matkailualueeksi tuo mukanaan nosteen, joka kannattaa hyödyntää

Pää­kir­joi­tus: Pis­kui­nen Posio painii kes­tä­väs­sä mat­kai­lus­sa samassa sar­jas­sa Hel­sin­gin kanssa – Itä-La­pin valinta vuoden mat­kai­lu­alueek­si tuo mu­ka­naan nos­teen, joka kan­nat­taa hyö­dyn­tää

29.03.2021 17:25
Tilaajille
Posio parasta matkailualuetta Suomessa – "PosioShopin mökkikaupan ja kahden suurimman yrityksen tietojen perusteella kotimaan matkailijoita oli Posiolla ennätysmäärä viime vuonna"

Posio parasta mat­kai­lu­aluet­ta Suo­mes­sa – "Po­sioS­ho­pin mök­ki­kau­pan ja kahden suu­rim­man yri­tyk­sen tie­to­jen pe­rus­teel­la ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta oli Po­siol­la en­nä­tys­mää­rä viime vuonna"

27.03.2021 15:30
Tilaajille