Posion matkailu
IS: Lapin salatut matkailuhelmet! – Posiolta tähtipaikoiksi nimettiin Riisitunturin kansallispuisto, Korpihilla ja Pentik-mäki

IS: Lapin salatut mat­kai­lu­hel­met! – Po­siol­ta täh­ti­pai­koik­si ni­met­tiin Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to, Kor­pi­hil­la ja Pen­tik-mä­ki

27.10.2020 19:55 1
Tilaajille
Posio on komeasti esillä Italian -televisiokanavan dokumentissa – Mukana tunnelmia Riisitunturin kansallispuiston tykkymaisemista, Korouoman jääputouksista, talvikalastuksesta Kitkajärvellä ja koiravaljakkoajelusta

Posio on ko­meas­ti esillä Italian -te­le­vi­sio­ka­na­van do­ku­men­tis­sa – Mukana tun­nel­mia Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tyk­ky­mai­se­mis­ta, Ko­rouo­man jää­pu­touk­sis­ta, tal­vi­ka­las­tuk­ses­ta Kit­ka­jär­vel­lä ja koi­ra­val­jak­ko­aje­lus­ta

22.10.2020 15:18 1
Tilaajille
”Pienuus voi olla vahvuus” – Lapin Sadussa otetaan askelmerkkejä koronarajoitusten jälkeen

”Pie­nuus voi olla vah­vuus” – Lapin Sadussa otetaan as­kel­merk­ke­jä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen

29.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Paha takaisku Posion matkailulle – paha takaisku iglu-hankkeelle

Toi­mit­ta­jal­ta: Paha ta­ka­is­ku Posion mat­kai­lul­le – paha ta­ka­is­ku ig­lu-hank­keel­le

25.05.2020 04:00 0
Iglukeskus ei nouse ensi talveksi – Hanketta puuhaavassa Livo Arctic Oy:ssä pohditaan mahdollisuutta rakennuttaa muutamia igluja mahdollisesti jo ensi talveksi

Ig­lu­kes­kus ei nouse ensi tal­vek­si – Han­ket­ta puu­haa­vas­sa Livo Arctic Oy:ssä poh­di­taan mah­dol­li­suut­ta ra­ken­nut­taa muu­ta­mia igluja mah­dol­li­ses­ti jo ensi tal­vek­si

24.05.2020 23:28 0
Tilaajille
Lapsen syntyminen muutti arjen – Kunnanjohtaja Heli Knutars rytmittää nyt arkeansa pienen tyttölapsen äitinä

Lapsen syn­ty­mi­nen muutti arjen – Kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars ryt­mit­tää nyt ar­kean­sa pienen tyt­tö­lap­sen äitinä

15.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Posion vaarat koukuttavat – Antti Pöysä meinaa valloittaa Posion lukuisista vaaroista mahdollisimman monta

Posion vaarat kou­kut­ta­vat – Antti Pöysä meinaa val­loit­taa Posion lu­kui­sis­ta vaa­rois­ta mah­dol­li­sim­man monta

14.05.2020 08:00 0
Tilaajille
Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajat vetoavat matkailualan yritysten uusien ja riittävien tukimuotojen puolesta – Kaikki Lapin lentoasemat Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kemi-Tornio Enontekiö ja myös Kuusamo, ovat merkittävässä roolissa tavoiteltaessa matkailun myynnin nostamista vuoden 2019 tasolle

Lapin liitto ja Lapin kun­ta­joh­ta­jat ve­toa­vat mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusien ja riit­tä­vien tu­ki­muo­to­jen puo­les­ta – Kaikki Lapin len­to­ase­mat Ro­va­nie­mi, Kit­ti­lä, Ivalo, Ke­mi-Tor­nio Enon­te­kiö ja myös Kuu­sa­mo, ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ta­voi­tel­taes­sa mat­kai­lun myynnin nos­ta­mis­ta vuoden 2019 tasolle

10.05.2020 09:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Nyt ei kannata polttaa siltoja edessään – Kotimaan matkailu elpynee ensimmäisenä epidemian jälkeen ja mökkeily luultavasti kaikista nopeimmin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nyt ei kannata polttaa siltoja edes­sään – Ko­ti­maan mat­kai­lu elpynee en­sim­mäi­se­nä epi­de­mian jälkeen ja mök­kei­ly luul­ta­vas­ti kai­kis­ta no­peim­min

25.04.2020 22:50 0
Posion matkailussa valmistaudutaan jo koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan – Suomen kunnista Posiolla on suhteellisesti eniten ympäristösertifioituja matkailuyrityksiä – Jo puolet Posion matkailuyrityksistä on saanut Green Key -sertifikaatin

Posion mat­kai­lus­sa val­mis­tau­du­taan jo ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian jäl­kei­seen aikaan – Suomen kun­nis­ta Po­siol­la on suh­teel­li­ses­ti eniten ym­pä­ris­tö­ser­ti­fioi­tu­ja mat­kai­lu­yri­tyk­siä – Jo puolet Posion mat­kai­lu­yri­tyk­sis­tä on saanut Green Key -ser­ti­fi­kaa­tin

25.04.2020 15:18 0
Tilaajille
Muikkumarkkinat Posiolla perutaan – Markkina-alueena oleva torialue pois käytöstä viikkoja, tori uudistetaan heinäkuussa

Muik­ku­mark­ki­nat Po­siol­la pe­ru­taan – Mark­ki­na-aluee­na oleva to­ri­alue pois käy­tös­tä viik­ko­ja, tori uu­dis­te­taan hei­nä­kuus­sa

15.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: Yritystuet riittämättömät – väliinputoajat saatava kiinni

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: Yri­tys­tuet riit­tä­mät­tö­mät – vä­liin­pu­toa­jat saatava kiinni

09.04.2020 12:00 0
"Ehdottomasti erikoisuus" - Posion yrittäjät on Suomen yrittäjäkentässä harvinaisuus, ja yllättävällä tavalla: hallituksen jäsenet ovat niin nuoria

"Eh­dot­to­mas­ti eri­koi­suus" - Posion yrit­tä­jät on Suomen yrit­tä­jä­ken­täs­sä har­vi­nai­suus, ja yl­lät­tä­väl­lä ta­val­la: hal­li­tuk­sen jäsenet ovat niin nuoria

09.04.2020 04:00 0
Tilaajille
"Tärkeää on nyt jatkaa tulevaisuuden rakentamista, päivä kerrallaan" – Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Sassali luo uskoa yrittäjien keskuuteen

"Tär­keää on nyt jatkaa tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mis­ta, päivä ker­ral­laan" – Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Lauri Sassali luo uskoa yrit­tä­jien kes­kuu­teen

07.04.2020 21:13 0
Tilaajille
Tuulivoimapuistosta epävarmuustekijöitä – Posion kunta edellyttää lausunnossaan, ettei Maaningan voimajohtohankkeella ole haitallisia vaikutuksia asuin- ja matkailuympäristöihin Posion kunnan alueella, mikäli se toteutuu

Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Posion kunta edel­lyt­tää lau­sun­nos­saan, ettei Maa­nin­gan voi­ma­joh­to­hank­keel­la ole hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia asuin- ja mat­kai­lu­ym­pä­ris­töi­hin Posion kunnan alueel­la, mikäli se to­teu­tuu

07.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Elinkeinotoimi auttaa Posion yrittäjiä koronakriisissä – "Pyrimme soittamaan kaikki Posion yritykset läpi"

Elin­kei­no­toi­mi auttaa Posion yrit­tä­jiä ko­ro­na­krii­sis­sä – "Py­rim­me soit­ta­maan kaikki Posion yri­tyk­set läpi"

01.04.2020 11:45 0
Posion ladut gps-seurantaan – latujen kunnossapitoa voi seurata nyt nettilinkin kautta omalta mobiililaitteeltaan

Posion ladut gps-seu­ran­taan – latujen kun­nos­sa­pi­toa voi seurata nyt net­ti­lin­kin kautta omalta mo­bii­li­lait­teel­taan

03.02.2020 05:00 0
Tilaajille
Alexander Stubb lomaili Posiolla ja suitsuttaa paikkakuntaa estoitta: "Olen löytänyt täydellisen luonnonrauhan"

Ale­xan­der Stubb lomaili Po­siol­la ja suit­sut­taa paik­ka­kun­taa es­toit­ta: "Olen löy­tä­nyt täy­del­li­sen luon­non­rau­han"

20.01.2020 08:50 0
Tilaajille