Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Posion matkailu
Kuukausi
Majoituskapasiteetin rajallisuus jarruttaa Posion matkailun kehittämistä – "Kunnalla on loistavat mahdollisuudet kehittyä nykyistä isommaksi matkailupitäjäksi"

Ma­joi­tus­ka­pa­si­tee­tin ra­jal­li­suus jar­rut­taa Posion mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­tä – "Kun­nal­la on lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det ke­hit­tyä ny­kyis­tä isom­mak­si mat­kai­lu­pi­tä­jäk­si"

17.09.2023 17:00
Tilaajille
”Ei ole ihan tavallinen rakennus, katto nousee yli seitsemän metrin korkeuteen” – Posion keskustaan valmistumassa hulppea torirakennus

”Ei ole ihan ta­val­li­nen ra­ken­nus, katto nousee yli seit­se­män metrin kor­keu­teen” – Posion kes­kus­taan val­mis­tu­mas­sa hulppea to­ri­ra­ken­nus

29.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion matkailuyhdistys sai taas toiminnanjohtajan – kunta liittyi uudelleen yhdistykseen ja rahoittaa vetäjän palkan

Posion mat­kai­lu­yh­dis­tys sai taas toi­min­nan­joh­ta­jan – kunta liittyi uu­del­leen yh­dis­tyk­seen ja ra­hoit­taa vetäjän palkan

28.08.2023 17:00
Tilaajille
Tältä näyttää Livojärven iglukylä-hanke nyt – rakennustyöt käynnissä, kymmenen lasi-iglun perustat valmiina

Tältä näyttää Li­vo­jär­ven ig­lu­ky­lä-han­ke nyt – ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä, kym­me­nen la­si-ig­lun pe­rus­tat val­mii­na

28.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Posion matkailukohteet leviävät maailmalle – kunta jatkaa yhteistyötä Lapin markkinointiin erikoistuneen viestintäyrityksen kanssa

Posion mat­kai­lu­koh­teet le­viä­vät maail­mal­le – kunta jatkaa yh­teis­työ­tä Lapin mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­neen vies­tin­tä­yri­tyk­sen kanssa

06.06.2023 11:00
Tilaajille
Posion matkailuyhdistyksen jäsenet tyytymättömiä kunnan elinkeinotoimen kokeiluun – sekavaa tilannetta paikataan palkkaamalla yhdistykselle toiminnanjohtaja

Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen jäsenet tyy­ty­mät­tö­miä kunnan elin­kei­no­toi­men ko­kei­luun – sekavaa ti­lan­net­ta pai­ka­taan palk­kaa­mal­la yh­dis­tyk­sel­le toi­min­nan­joh­ta­ja

17.04.2023 13:51
Tilaajille
Posio saavutti kultatason kansainvälisessä kestävien matkailukohteiden ohjelmassa – "Posiota halutaan kehittää pitkällä tähtäimellä mahdollisimman kestäväksi ja vastuulliseksi matkailukohteeksi"

Posio saa­vut­ti kul­ta­ta­son kan­sain­vä­li­ses­sä kes­tä­vien mat­kai­lu­koh­tei­den oh­jel­mas­sa – "Po­sio­ta ha­lu­taan ke­hit­tää pit­käl­lä täh­täi­mel­lä mah­dol­li­sim­man kes­tä­väk­si ja vas­tuul­li­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si"

21.01.2023 12:00
Tilaajille
Posion Livojärven iglu-hanke siirtyi taas vuodella – hankkeesta vielä puuttuva rahoituspääoma jarruttaa etenemistä

Posion Li­vo­jär­ven ig­lu-han­ke siirtyi taas vuo­del­la – hank­kees­ta vielä puut­tu­va ra­hoi­tus­pää­oma jar­rut­taa ete­ne­mis­tä

18.10.2022 17:00 1
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Olemme 20 vuoden ajan kokoontuneet koulukavereiden kanssa Muikkumarkkinoille – sen lisäksi odotan kesältä tapahtumia ja pohjoisen kesäöitä
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Olemme 20 vuoden ajan ko­koon­tu­neet kou­lu­ka­ve­rei­den kanssa Muik­ku­mark­ki­noil­le – sen lisäksi odotan kesältä ta­pah­tu­mia ja poh­joi­sen ke­sä­öi­tä

01.06.2022 17:00
Tilaajille
Posion kunta matkailuyhdistyksen jäseneksi – katso tästä, mitä jäsenetuja kunta on saamassa vastineeksi

Posion kunta mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si – katso tästä, mitä jä­sen­etu­ja kunta on saa­mas­sa vas­ti­neek­si

24.05.2022 04:00
Tilaajille
Haasteet ovat kovia, eivät ylivoimaisia – Posiolla ei ole paljon aikaa hukattavaksi, uusia asuntoja on tavalla tai toisella saatava 1-2 vuoden sisällä rakennettua
Kolumni

Haas­teet ovat kovia, eivät yli­voi­mai­sia – Po­siol­la ei ole paljon aikaa hu­kat­ta­vak­si, uusia asun­to­ja on tavalla tai toi­sel­la saatava 1-2 vuoden sisällä ra­ken­net­tua

04.05.2022 04:00
Tilaajille
Pyörämatkailusta jopa 150 000 euroa vuodessa lisää matkailutuloa Posiolle – Tuleva retkipyöräilyreitistö yhdistää pitäjän kaikki tärkeimmät luonto- ja kulttuurikohteet sekä matkailijan palvelut

Pyö­rä­mat­kai­lus­ta jopa 150 000 euroa vuo­des­sa lisää mat­kai­lu­tu­loa Po­siol­le – Tuleva ret­ki­pyö­räi­ly­rei­tis­tö yh­dis­tää pitäjän kaikki tär­keim­mät luonto- ja kult­tuu­ri­koh­teet sekä mat­kai­li­jan pal­ve­lut

03.05.2022 11:00
Tilaajille
Puolet sielusta aina Posiolla – Kuopiosta syntyisin, Pielavedellä ja myös Posiolla aiemmin asunut Suvi Kekäläinen sanoo tulevansa kuin kotiin kun tulee Lomakeskus Himmerkiin

Puolet sie­lus­ta aina Po­siol­la – Kuo­pios­ta syn­tyi­sin, Pie­la­ve­del­lä ja myös Po­siol­la aiemmin asunut Suvi Ke­kä­läi­nen sanoo tu­le­van­sa kuin kotiin kun tulee Lo­ma­kes­kus Him­mer­kiin

08.04.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamo-Posio -kelkkareitti vihdoin käytössä – "Viime kesänä reitin varteen asennettiin virallisen reitin vaatimat merkit, kaikki on nyt kunnossa reitin käyttämiseen"

Kuu­sa­mo-Po­sio -kelk­ka­reit­ti vihdoin käy­tös­sä – "Viime kesänä reitin varteen asen­net­tiin vi­ral­li­sen reitin vaa­ti­mat merkit, kaikki on nyt kun­nos­sa reitin käyt­tä­mi­seen"

03.04.2022 04:00
Tilaajille
Posion maastopyöräilyreittien suunnittelija valittiin – Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta hankkeelle myönnettiin tukea 40 000 euroa

Posion maas­to­pyö­räi­ly­reit­tien suun­nit­te­li­ja va­lit­tiin – Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mas­ta hank­keel­le myön­net­tiin tukea 40 000 euroa

18.03.2022 12:00
Tilaajille
Posio vie interaktiiviselle revontulimatkalle Riisitunturiin – "Mahdollisuus nauttia luonnosta kotisohvalta käsin"

Posio vie in­te­rak­tii­vi­sel­le re­von­tu­li­mat­kal­le Rii­si­tun­tu­riin – "Mah­dol­li­suus nauttia luon­nos­ta ko­ti­soh­val­ta käsin"

10.03.2022 19:00
Tilaajille
Posion matkailun yöpymisvuorokausien tilastointiin haetaan työkalua ja mallia – ”Tilastoinnin puuttuminen ollut iso aukko matkailun kehittämisessä”

Posion mat­kai­lun yö­py­mis­vuo­ro­kau­sien ti­las­toin­tiin haetaan työ­ka­lua ja mallia – ”Ti­las­toin­nin puut­tu­mi­nen ollut iso aukko mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä”

07.03.2022 17:00
Tilaajille
Hotelli Aapa avaa Posiolla – "Avaamme terassin Suomessa ensimmäisenä, hotellille voi tulla vaikka hiihtämällä"

Hotelli Aapa avaa Po­siol­la – "A­vaam­me te­ras­sin Suo­mes­sa en­sim­mäi­se­nä, ho­tel­lil­le voi tulla vaikka hiih­tä­mäl­lä"

07.02.2022 14:27
Tilaajille
Posion Korouomassa voi nyt istahtaa kahveille eräkahvilaan – "Pidämme auki joka päivä, tunnustellaan mitä muita palveluita matkailijat haluavat"

Posion Ko­rouo­mas­sa voi nyt is­tah­taa kah­veil­le erä­kah­vi­laan – "Pi­däm­me auki joka päivä, tun­nus­tel­laan mitä muita pal­ve­lui­ta mat­kai­li­jat ha­lua­vat"

04.12.2021 20:29
Tilaajille
Liikuntatuotteita ja lintumatkailua – Posiolla on vielä matkailullisesti täysin hyödyntämättä liikuntapaikkakeskittymä ja pitäjän rikas lintulajisto
Kolumni

Lii­kun­ta­tuot­tei­ta ja lin­tu­mat­kai­lua – Po­siol­la on vielä mat­kai­lul­li­ses­ti täysin hyö­dyn­tä­mät­tä lii­kun­ta­paik­ka­kes­kit­ty­mä ja pitäjän rikas lin­tu­la­jis­to

03.12.2021 09:47
Tilaajille