Korouoma
Posio ja muut pohjoisen pienet kunnat haluaisivat tehdä tunnetuista retkikohteista kansallispuistoja – Onko se kuitenkin luonnon kannalta turhaa?

Posio ja muut poh­joi­sen pienet kunnat ha­luai­si­vat tehdä tun­ne­tuis­ta ret­ki­koh­teis­ta kan­sal­lis­puis­to­ja – Onko se kui­ten­kin luonnon kan­nal­ta turhaa?

06.08.2022 17:00
Tilaajille
Jääkiipeily Korouoman rotkolaaksossa näyttää uhkarohkealta touhulta, mutta millaista se oikeasti on? Toimittaja ja kuvaaja selvittivät

Jää­kii­pei­ly Ko­rouo­man rot­ko­laak­sos­sa näyttää uh­ka­roh­keal­ta tou­hul­ta, mutta mil­lais­ta se oi­keas­ti on? Toi­mit­ta­ja ja kuvaaja sel­vit­ti­vät

18.04.2022 12:00
Tilaajille
Tiesitkö, että Korouoma on kansainvälisesti tunnettu jääkiipeilykohde, jonne tullaan kaukaakin? – Siellä Euroopan jääkiipeily Cupin voittajakin on harjoitellut jo parinkymmenen vuoden ajan

Tie­sit­kö, että Ko­rouo­ma on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu jää­kii­pei­ly­koh­de, jonne tullaan kau­kaa­kin? – Siellä Eu­roo­pan jää­kii­pei­ly Cupin voit­ta­ja­kin on har­joi­tel­lut jo pa­rin­kym­me­nen vuoden ajan

21.03.2022 17:00
Tilaajille
Kotiseudulle palannut pariskunta ryhtyi pikavauhtia Korouoman uusiksi kahvilayrittäjiksi – Haaveissa on käyttökiellossa olevien eräkämppien kunnostus ja vuokraaminen

Ko­ti­seu­dul­le pa­lan­nut pa­ris­kun­ta ryhtyi pi­ka­vauh­tia Ko­rouo­man uusiksi kah­vi­la­yrit­tä­jik­si – Haa­veis­sa on käyt­tö­kiel­los­sa olevien erä­kämp­pien kun­nos­tus ja vuok­raa­mi­nen

20.03.2022 12:00
Tilaajille
Kylmettyneet ihmiset haettiin Korouoman Piippukalliolta moottorikelkoilla – "Neljän ihmisen ryhmä oli todennäköisesti eksynyt polulta"

Kyl­met­ty­neet ihmiset haet­tiin Ko­rouo­man Piip­pu­kal­liol­ta moot­to­ri­kel­koil­la – "Neljän ihmisen ryhmä oli to­den­nä­köi­ses­ti eksynyt po­lul­ta"

11.03.2022 16:50
Tilaajille
Posion Korouomassa voi nyt istahtaa kahveille eräkahvilaan – "Pidämme auki joka päivä, tunnustellaan mitä muita palveluita matkailijat haluavat"

Posion Ko­rouo­mas­sa voi nyt is­tah­taa kah­veil­le erä­kah­vi­laan – "Pi­däm­me auki joka päivä, tun­nus­tel­laan mitä muita pal­ve­lui­ta mat­kai­li­jat ha­lua­vat"

04.12.2021 20:29
Tilaajille
Miksi Korouomalla on reitin vieressä nauloja ja polttojätettä? Metsähallituksen suunnittelija: "Niitä ei ole koettu haitaksi"

Miksi Ko­rouo­mal­la on reitin vie­res­sä nauloja ja polt­to­jä­tet­tä? Met­sä­hal­li­tuk­sen suun­nit­te­li­ja: "Niitä ei ole koettu hai­tak­si"

01.10.2021 15:17 4
Tilaajille
"Pussikämmekkää ei ole tavattu tässä kohteessa koskaan" – Englatilainen Stephen Venn teki ilahduttavia löytöjä Oulangalla: Venn on kolunnut kaksi kesää Oulangan kansallispuistossa ja Posion Korouomassa kartoittamassa tulvaniittyja

"Pus­si­käm­mek­kää ei ole tavattu tässä koh­tees­sa kos­kaan" – Eng­la­ti­lai­nen Stephen Venn teki ilah­dut­ta­via löytöjä Ou­lan­gal­la: Venn on ko­lun­nut kaksi kesää Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tos­sa ja Posion Ko­rouo­mas­sa kar­toit­ta­mas­sa tul­va­niit­ty­ja

28.08.2021 12:00
Tilaajille
Majava otti voiton ihmisestä Korouomassa – Metsähallituksen aluejohtaja: "Alueella pesivää majavaa ei yksistään voida syyttää reitin katkaisemisesta, tässä on päädytty kokonaisvaltaiseen ratkaisuun"

Majava otti voiton ih­mi­ses­tä Ko­rouo­mas­sa – Met­sä­hal­li­tuk­sen alue­joh­ta­ja: "A­lueel­la pesivää majavaa ei yk­sis­tään voida syyttää reitin kat­kai­se­mi­ses­ta, tässä on pää­dyt­ty ko­ko­nais­val­tai­seen rat­kai­suun"

05.07.2021 04:00
Tilaajille
Korouomalle rakennetaan uusi rengasreitti kesän aikana – samalla kanjonin pohjalla oleva reitti lyhenee, osasyynä majavien aiheuttamat tulvat

Ko­rouo­mal­le ra­ken­ne­taan uusi ren­gas­reit­ti kesän aikana – samalla kan­jo­nin poh­jal­la oleva reitti ly­he­nee, osa­syy­nä ma­ja­vien ai­heut­ta­mat tulvat

26.05.2021 08:43
Tilaajille
Koronjää-reitti poikki kolmesta kohtaa, vettä on syvimmillään reiteen asti – Korojoessa on nyt ennätyksellinen tulva

Ko­ron­jää-reit­ti poikki kol­mes­ta kohtaa, vettä on sy­vim­mil­lään reiteen asti – Ko­ro­joes­sa on nyt en­nä­tyk­sel­li­nen tulva

24.05.2021 12:57
Tilaajille
Karhunkierros poikki perinteisistä paikoista, Kiutakönkään tulvahuippua odotellaan torstaille: "Ennusteethan näyttäisi, että tänä vuonna tulee samankaltainen, ehkä hiukan pienempi tulva kuin viime vuonna"

Kar­hun­kier­ros poikki pe­rin­tei­sis­tä pai­kois­ta, Kiu­ta­kön­kään tul­va­huip­pua odo­tel­laan tors­tail­le: "En­nus­teet­han näyt­täi­si, että tänä vuonna tulee sa­man­kal­tai­nen, ehkä hiukan pie­nem­pi tulva kuin viime vuonna"

17.05.2021 15:00
Tilaajille
Posion kunta ehdottaa uutta tuulivoima-aluetta kunnan länsiosaan yhteismetsän maalle, Korouoman suojelualueelle matkaa olisi neljä kilometriä

Posion kunta eh­dot­taa uutta tuu­li­voi­ma-aluet­ta kunnan län­si­osaan yh­teis­met­sän maalle, Ko­rouo­man suo­je­lu­alueel­le matkaa olisi neljä ki­lo­met­riä

11.05.2021 14:50 3
Tilaajille
Posion matkailun ykkösluontokohteen tie suljettu – Tiehankkeen toteuttaneella Metsähallituksella ei ollut varattuna riittävästi kohteeseen rahaa, sen seurauksena tiellä on joka keväinen kelirikko

Posion mat­kai­lun yk­kös­luon­to­koh­teen tie sul­jet­tu – Tie­hank­keen to­teut­ta­neel­la Met­sä­hal­li­tuk­sel­la ei ollut va­rat­tu­na riit­tä­väs­ti koh­tee­seen rahaa, sen seu­rauk­se­na tiellä on joka ke­väi­nen ke­li­rik­ko

26.04.2021 04:00
Tilaajille
Etsitkö hienoa luontokohdetta pääsiäisretkelle? Nappaa tästä vinkit vähemmän ruuhkaisiin paikkoihin!

Etsitkö hienoa luon­to­koh­det­ta pää­siäis­ret­kel­le? Nappaa tästä vinkit vä­hem­män ruuh­kai­siin paik­koi­hin!

06.04.2021 12:21
Tilaajille
Oulangan kansallispuistossa ja Korouomassa uusitaan pitkospuureittejä – "Rakennustarpeiden vienti vaatii talvella maastoon satoja kelkkareissuja"

Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tos­sa ja Ko­rouo­mas­sa uu­si­taan pit­kos­puu­reit­te­jä – "Ra­ken­nus­tar­pei­den vienti vaatii tal­vel­la maas­toon satoja kelk­ka­reis­su­ja"

26.02.2021 15:00
Tilaajille
Maanalainen elämä hiljeni Korouomassa – korjaako Metsähallitus erikoisen korsukämpän, josta on vähän tuloja?

Maan­alai­nen elämä hiljeni Ko­rouo­mas­sa – kor­jaa­ko Met­sä­hal­li­tus eri­koi­sen kor­su­käm­pän, josta on vähän tuloja?

18.12.2020 04:00
Tilaajille
Posion kunta ei aio vielä luovuttaa, vaikka sen ehdottama Korouoman kansallispuistohanke ei mennytkään läpi – Kunnanhallituksen puheenjohtaja: ”Yksi vaihtoehto on laajentaa aluetta Rovaniemen Auttikönkäälle”

Posion kunta ei aio vielä luo­vut­taa, vaikka sen eh­dot­ta­ma Ko­rouo­man kan­sal­lis­puis­to­han­ke ei men­nyt­kään läpi – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: ”Yksi vaih­to­eh­to on laa­jen­taa aluetta Ro­va­nie­men Aut­ti­kön­kääl­le”

17.11.2020 15:05
Tilaajille
Ympäristöministeri esittää kahta uutta kansallispuistoa – Posion Korouoma kisaa useiden muiden uusien hankkeiden kanssa uudesta puistosta

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri esittää kahta uutta kan­sal­lis­puis­toa – Posion Ko­rouo­ma kisaa useiden muiden uusien hank­kei­den kanssa uudesta puis­tos­ta

13.10.2020 04:00
Tilaajille
Posion Kurtankaltiolla kippisteltiin jo 1960-luvulla – Omistajana aikoinaan ollut näyttelijä Liisa Tuomi hommasi paikkaan Posion ensimmäiset anniskeluoikeudet

Posion Kur­tan­kal­tiol­la kip­pis­tel­tiin jo 1960-lu­vul­la – Omis­ta­ja­na ai­koi­naan ollut näyt­te­li­jä Liisa Tuomi hommasi paik­kaan Posion en­sim­mäi­set an­nis­ke­lu­oi­keu­det

27.09.2020 04:00
Tilaajille