lintubongaus
Tällä viikolla vietetään Lasten Lintuviikkoa – Verkkolomakkeella osallistuvien kesken arvotaan esimerkiksi kiikarit

Tällä vii­kol­la vie­te­tään Lasten Lin­tu­viik­koa – Verk­ko­lo­mak­keel­la osal­lis­tu­vien kesken ar­vo­taan esi­mer­kik­si kii­ka­rit

18.05.2022 04:00
Tilaajille
Tornien taistossa nähtiin yhteensä yli 70 lintulajia – Kurkkaa myös vinkit mistä lintuja nyt kannattaa etsiä ja miltä tutuimmat linnut kuulostavat

Tornien tais­tos­sa nähtiin yh­teen­sä yli 70 lin­tu­la­jia – Kurkkaa myös vinkit mistä lintuja nyt kan­nat­taa etsiä ja miltä tu­tuim­mat linnut kuu­los­ta­vat

10.05.2022 17:00
Tilaajille
Äitienpäivänä Kantokylässä nähtiin tuiki harvinainen lintu, jonka muuttomatka venähti pari tuhatta kilometriä pitkäksi – uusia lajeja kirjattiin enemmän kuin kahtena edellisenä viikkona yhteensä

Äi­tien­päi­vä­nä Kan­to­ky­läs­sä nähtiin tuiki har­vi­nai­nen lintu, jonka muut­to­mat­ka venähti pari tuhatta ki­lo­met­riä pit­käk­si – uusia lajeja kir­jat­tiin enemmän kuin kahtena edel­li­se­nä viik­ko­na yh­teen­sä

10.05.2022 04:00
Tilaajille
Tänään on valtakunnallinen lintuharrastuspäivä: Kuusamossa bongataan Vihtasalmen lintutornilla vielä parin tunnin ajan, Taivalkoskella kiikaroidaan Turvakonalustan tornissa

Tänään on val­ta­kun­nal­li­nen lin­tu­har­ras­tus­päi­vä: Kuu­sa­mos­sa bon­ga­taan Vih­ta­sal­men lin­tu­tor­nil­la vielä parin tunnin ajan, Tai­val­kos­kel­la kii­ka­roi­daan Tur­va­ko­na­lus­tan tor­nis­sa

07.05.2022 11:24
Tilaajille
Kuukkelikummun ekobongari on ulkona joka päivä: "Mitä tahansa yllätyksiä voi vielä löytyä, kun ulkoilee kiikarit kaulassa"

Kuuk­ke­li­kum­mun eko­bon­ga­ri on ulkona joka päivä: "Mitä tahansa yl­lä­tyk­siä voi vielä löytyä, kun ul­koi­lee kii­ka­rit kau­las­sa"

16.10.2021 12:01
Tilaajille
Vie lapset retkelle lähiluontoon – Tänään alkaa Lasten lintuviikko: "Pesinnän merkkien etsimisen voi ajatella vaikkapa hauskana salapoliisileikkinä"

Vie lapset ret­kel­le lä­hi­luon­toon – Tänään alkaa Lasten lin­tu­viik­ko: "Pe­sin­nän merk­kien et­si­mi­sen voi aja­tel­la vaik­ka­pa haus­ka­na sa­la­po­lii­si­leik­ki­nä"

17.05.2021 04:00
Tilaajille
Bongaa päivä pihalla tänä sunnuntaina – Montako lintulajia havaitset 100 metrin säteellä kodista? Ilmoita havaintosi BirdLifelle

Bongaa päivä pihalla tänä sun­nun­tai­na – Montako lin­tu­la­jia ha­vait­set 100 metrin sä­teel­lä ko­dis­ta? Ilmoita ha­vain­to­si Bird­Li­fel­le

15.05.2021 04:00
Tilaajille
Lintukerhon joulukisa käynnistyi neljäntoista joukkueen voimin – viime vuonna havaittiin 40 eri lintulajia

Lin­tu­ker­hon jou­lu­ki­sa käyn­nis­tyi nel­jän­tois­ta jouk­kueen voimin – viime vuonna ha­vait­tiin 40 eri lin­tu­la­jia

24.12.2020 15:51
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Kaikkien aikojen hanhien syysmuutto – tuhannet Koillismaan yli vyöryneet valkoposkihanhet tarjosivat ennen näkemättömän luontonäytelmän

Jyrkin mat­kas­sa: Kaik­kien aikojen hanhien syys­muut­to – tu­han­net Koil­lis­maan yli vyö­ry­neet val­ko­pos­ki­han­het tar­jo­si­vat ennen nä­ke­mät­tö­män luon­to­näy­tel­män

10.10.2020 04:00
Tilaajille
Alustava pönttöbangaustulos kertoo: linnunpöntöissä runsaasti asukkaita

Alus­ta­va pönt­tö­ban­gaus­tu­los kertoo: lin­nun­pön­töis­sä run­saas­ti asuk­kai­ta

09.06.2020 19:36
Tilaajille
Lintutornien suosio kasvaa – hoito takkuaa

Lin­tu­tor­nien suosio kasvaa – hoito takkuaa

09.06.2020 18:05
Tilaajille
Kuka asuu pöntössäsi? - viikonloppuna bongataan pönttölintuja

Kuka asuu pön­tös­sä­si? - vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan pönt­tö­lin­tu­ja

04.06.2020 13:25
Tilaajille
Pihojen taisto korvaa Tornien taiston – Vietä perheen yhteinen hetki ja bongaa lähialueen lintuja

Pihojen taisto korvaa Tornien taiston – Vietä perheen yh­tei­nen hetki ja bongaa lä­hi­alueen lintuja

05.05.2020 18:18
Joko bongasit taviokuurnan? – Lintujen kevätmuutto alkoi lauhasta talvesta huolimatta normaalissa aikataulussa Koillismaalla

Joko bon­ga­sit ta­vio­kuur­nan? – Lin­tu­jen ke­vät­muut­to alkoi lau­has­ta tal­ves­ta huo­li­mat­ta nor­maa­lis­sa ai­ka­tau­lus­sa Koil­lis­maal­la

01.04.2020 17:30
Tilaajille
Lintujen pihabongaus alkoi tänään – näillä helpoilla ohjeilla lähdet mukaan tirppojen tarkkailuun!

Lin­tu­jen pi­ha­bon­gaus alkoi tänään – näillä hel­poil­la oh­jeil­la lähdet mukaan tirp­po­jen tark­kai­luun!

25.01.2020 11:49
Talvilintujen bongaus järjestetään jo 15. kerran – osallistujan ei tarvitse olla harrastaja eikä kyse ole kilpailusta, vaan lähiluonnon havainnoinnista

Tal­vi­lin­tu­jen bongaus jär­jes­te­tään jo 15. kerran – osal­lis­tu­jan ei tar­vit­se olla har­ras­ta­ja eikä kyse ole kil­pai­lus­ta, vaan lä­hi­luon­non ha­vain­noin­nis­ta

13.01.2020 14:00
”Kuusamolaiset tosi myönteisiä”, mutta traktorillakin on ajettu kohti – Bongausmaraton alkaa jälleen perjantaina

”Kuu­sa­mo­lai­set tosi myön­tei­siä”, mutta trak­to­ril­la­kin on ajettu kohti – Bon­gaus­ma­ra­ton alkaa jälleen per­jan­tai­na

14.06.2018 05:00
Linnut piilossa Tornien taistossa Kuusamossa – Jätärillä nähtiin 31 lajia: ”Ei taideta voittaa”

Linnut pii­los­sa Tornien tais­tos­sa Kuu­sa­mos­sa – Jä­tä­ril­lä nähtiin 31 lajia: ”Ei taideta voit­taa”

08.05.2017 15:00