Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jyrkin matkassa
Merisirri toi Kuusamoon terveisiä Jäämereltä, aiemmin se on nähty Koillismaalla vain neljä kertaa – lintujen talviruokinta on edelleen turvallista

Me­ri­sir­ri toi Kuu­sa­moon ter­vei­siä Jää­me­rel­tä, aiemmin se on nähty Koil­lis­maal­la vain neljä kertaa – ­lin­tu­jen tal­vi­ruo­kin­ta on edel­leen tur­val­lis­ta

21.10.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamo on raakkujen vanhainkoti – elinvoimaisen kannan eteen on kuitenkin paljon tehtävissä

Kuusamo on raak­ku­jen van­hain­ko­ti – e­lin­voi­mai­sen kannan eteen on kui­ten­kin paljon teh­tä­vis­sä

10.10.2023 17:00 1
Tilaajille
Vielä ehtii ruskaretkelle – nappaa tästä vinkit Koillismaan kohteisiin

Vielä ehtii rus­ka­ret­kel­le – ­nap­paa tästä vinkit Koil­lis­maan koh­tei­siin

01.10.2023 04:00
Tilaajille
Aikovatko ne viettää joulun täällä? Kuusamon Salmisessa uiskentelee yhä sulapaikassa kymmenen joutsenta

Ai­ko­vat­ko ne viettää joulun täällä? Kuu­sa­mon Sal­mi­ses­sa uis­ken­te­lee yhä su­la­pai­kas­sa kym­me­nen jout­sen­ta

17.12.2022 04:00
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Käki on lintuatlashavaintojen jackpot – sinäkin voit osallistua käynnissä olevaan pesimälinnuston kartoitukseen

Jyrkin mat­kas­sa: Käki on lin­tu­at­las­ha­vain­to­jen jackpot – sinäkin voit osal­lis­tua käyn­nis­sä olevaan pe­si­mä­lin­nus­ton kar­toi­tuk­seen

06.08.2022 12:00
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Metsäkauris yleistyy, Koillismaalla niitä on talviruokintojen ja porotarhojen siivittämänä jo 150–200 yksilöä – "Nytkin niitä on seittemän kauriin lauma ja yks pukki"

Jyrkin mat­kas­sa: Met­sä­kau­ris yleis­tyy, Koil­lis­maal­la niitä on tal­vi­ruo­kin­to­jen ja po­ro­tar­ho­jen sii­vit­tä­mä­nä jo 150–200 yksilöä – "Nytkin niitä on seit­te­män kauriin lauma ja yks pukki"

18.05.2022 11:00
Tilaajille
Äitienpäivänä Kantokylässä nähtiin tuiki harvinainen lintu, jonka muuttomatka venähti pari tuhatta kilometriä pitkäksi – uusia lajeja kirjattiin enemmän kuin kahtena edellisenä viikkona yhteensä

Äi­tien­päi­vä­nä Kan­to­ky­läs­sä nähtiin tuiki har­vi­nai­nen lintu, jonka muut­to­mat­ka venähti pari tuhatta ki­lo­met­riä pit­käk­si – uusia lajeja kir­jat­tiin enemmän kuin kahtena edel­li­se­nä viik­ko­na yh­teen­sä

10.05.2022 04:00
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto on nyt kiivaassa vaiheessa – katso lukijoiden kuvat kevään linnuista ja lähetä oma kuvasi!

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to on nyt kii­vaas­sa vai­hees­sa – katso lu­ki­joi­den kuvat kevään lin­nuis­ta ja lähetä oma kuvasi!

08.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossa rengastettu nuori maakotka on jo 2 000 kilometrin päässä synnyinseuduiltaan – katso kartasta millainen Klasun lentoreitti on ollut

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­tet­tu nuori maa­kot­ka on jo 2 000 ki­lo­met­rin päässä syn­nyin­seu­duil­taan – katso kar­tas­ta mil­lai­nen Klasun len­to­reit­ti on ollut

29.11.2021 15:00
Tilaajille
Eläinhoitajan onnellinen päivä – Katso video tästä, kuinka viikon hoidossa ollut sääksi vapautettiin takaisin luontoon

Eläin­hoi­ta­jan on­nel­li­nen päivä – Katso video tästä, kuinka viikon hoi­dos­sa ollut sääksi va­pau­tet­tiin ta­kai­sin luon­toon

03.10.2021 12:00
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Jykä rakastui ja asettui reviirilleen Kuusamoon – poikamiehenä elänyt noin 7-vuotias merikotkakoiras on nyt vakiintunut

Jyrkin mat­kas­sa: Jykä ra­kas­tui ja asettui re­vii­ril­leen Kuu­sa­moon – poi­ka­mie­he­nä elänyt noin 7-vuo­tias me­ri­kot­ka­koi­ras on nyt va­kiin­tu­nut

02.07.2021 11:00 1
Tilaajille
Pohjois-Kuusamosta löytyy suoerämaa, joka on niin luonnontilainen, kuin nykyoloissa on mahdollista – mutta millainen paikka Sukerin luonnonpuisto on?

Poh­jois-Kuu­sa­mos­ta löytyy suoe­rä­maa, joka on niin luon­non­ti­lai­nen, kuin ny­ky­olois­sa on mah­dol­lis­ta – mutta mil­lai­nen paikka Sukerin luon­non­puis­to on?

18.04.2021 12:00
Tilaajille
Iloinen livertäjä peippo saapui jo – Opettele kymmenen yleisintä ja tunnistat jo puolet lähiympäristön linnuista

Iloinen li­ver­tä­jä peippo saapui jo – Opet­te­le kym­me­nen ylei­sin­tä ja tun­nis­tat jo puolet lä­hi­ym­pä­ris­tön lin­nuis­ta

09.04.2021 15:00
Tilaajille
Vain 1000 vuosittaista kävijää – Riisin alla piilotteleva pikkuveli on Posion tuntemattomampi helmi

Vain 1000 vuo­sit­tais­ta kävijää – Riisin alla pii­lot­te­le­va pik­ku­ve­li on Posion tun­te­mat­to­mam­pi helmi

27.03.2021 04:00
Tilaajille
Ylös, ulos ja talviretkelle! – tässä vinkit retkeilyyn Koillismaan luonnossa

Ylös, ulos ja tal­vi­ret­kel­le! – tässä vinkit ret­kei­lyyn Koil­lis­maan luon­nos­sa

03.01.2021 15:00
Tilaajille
Jyrkin matkassa: 500 joutsenta viipyy vielä, ja viranomaisille soitellaan, pitäisikö alkutalven joutsenia auttaa: "Samasta syystä kuin höyhenpeite hylkii vettä, se estää kiinnijäätymisen"

Jyrkin mat­kas­sa: 500 jout­sen­ta viipyy vielä, ja vi­ran­omai­sil­le soi­tel­laan, pi­täi­si­kö al­ku­tal­ven jout­se­nia auttaa: "Sa­mas­ta syystä kuin höy­hen­pei­te hylkii vettä, se estää kiin­ni­jää­ty­mi­sen"

07.11.2020 04:00
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Verkkoihin sotkeutunut merikotka pelastettiin Iijärvestä – katso video

Jyrkin mat­kas­sa: Verk­koi­hin sot­keu­tu­nut me­ri­kot­ka pe­las­tet­tiin Ii­jär­ves­tä – katso video

15.10.2020 18:12
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Kaikkien aikojen hanhien syysmuutto – tuhannet Koillismaan yli vyöryneet valkoposkihanhet tarjosivat ennen näkemättömän luontonäytelmän

Jyrkin mat­kas­sa: Kaik­kien aikojen hanhien syys­muut­to – tu­han­net Koil­lis­maan yli vyö­ry­neet val­ko­pos­ki­han­het tar­jo­si­vat ennen nä­ke­mät­tö­män luon­to­näy­tel­män

10.10.2020 04:00
Tilaajille
Kitkalla pesii arvokas linnusto, mutta nyt sen arvokkain laji on huolestuttavasti vähentynyt –  mökkirantoja karttava karun veden lintu ei onnistu pesinnöissään enää hyvin edes siellä

Kit­kal­la pesii arvokas lin­nus­to, mutta nyt sen ar­vok­kain laji on huo­les­tut­ta­vas­ti vä­hen­ty­nyt – mök­ki­ran­to­ja kart­ta­va karun veden lintu ei onnistu pe­sin­nöis­sään enää hyvin edes siellä

15.08.2020 15:00
Tilaajille
Kotka kohosi siivilleen - loukkaantunut ja mediahuomiossa paistatellut merikotka pääsi takaisin vapauteen, katso myös video!

Kotka kohosi sii­vil­leen - louk­kaan­tu­nut ja me­dia­huo­mios­sa pais­ta­tel­lut me­ri­kot­ka pääsi ta­kai­sin va­pau­teen, katso myös video!

24.04.2020 20:34
Tilaajille