Merikotka
Metsähallitukselta sadan euron palkkio maakotkan tai merikotkan pesän löytäjälle

Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta sadan euron palkkio maa­kot­kan tai me­ri­kot­kan pesän löy­tä­jäl­le

15.03.2022 09:38
Tilaajille
Luonto herää kevääseen, Jykä palasi Ruotsista Kuusamoon

Luonto herää ke­vää­seen, Jykä palasi Ruot­sis­ta Kuu­sa­moon

13.03.2022 17:00
Tilaajille
Merikotkan esiintymisalue laajenee Pohjois-Suomessa – Muuttohaukan kannan kasvu on tyrehtynyt

Me­ri­kot­kan esiin­ty­mis­alue laa­je­nee Poh­jois-Suo­mes­sa – Muut­to­hau­kan kannan kasvu on ty­reh­ty­nyt

29.11.2021 08:39
Tilaajille
Merikotkan poikasia kuoli kesällä lintuinfluenssaan – kanta vahvistuu vähitellen monissa paikoin Pohjois-Suomessa

Me­ri­kot­kan poi­ka­sia kuoli kesällä lin­tuinf­luens­saan – kanta vah­vis­tuu vä­hi­tel­len monissa paikoin Poh­jois-Suo­mes­sa

21.09.2021 08:05
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Jykä rakastui ja asettui reviirilleen Kuusamoon – poikamiehenä elänyt noin 7-vuotias merikotkakoiras on nyt vakiintunut

Jyrkin mat­kas­sa: Jykä ra­kas­tui ja asettui re­vii­ril­leen Kuu­sa­moon – poi­ka­mie­he­nä elänyt noin 7-vuo­tias me­ri­kot­ka­koi­ras on nyt va­kiin­tu­nut

02.07.2021 11:00 1
Tilaajille
Merikotkan aiheuttamia vahinkoja porotaloudelle aletaan selvittää – "Poronhoitajat ovat työssään nähneet miten merikotkat ovat oppineet saalistamaan poronvasoja"

Me­ri­kot­kan ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja po­ro­ta­lou­del­le aletaan sel­vit­tää – "Po­ron­hoi­ta­jat ovat työs­sään nähneet miten me­ri­kot­kat ovat op­pi­neet saa­lis­ta­maan po­ron­va­so­ja"

14.04.2021 10:39
Tilaajille
Kotkanpesiä kurkataan ja etsitään kokeeksi jo toukokuussa helikopterista – "Hyvässä lykyssä näkyy monen sadan metrin päähän"

Kot­kan­pe­siä kur­ka­taan ja et­si­tään ko­keek­si jo tou­ko­kuus­sa he­li­kop­te­ris­ta – "Hy­väs­sä lykyssä näkyy monen sadan metrin päähän"

22.03.2021 11:00
Tilaajille
Kotkan uskotaan tappaneen kissan kotipihaan Kuusamossa – "Eihän täällä uskalla enää kotieläimiä päästää ulos"

Kotkan us­ko­taan tap­pa­neen kissan ko­ti­pi­haan Kuu­sa­mos­sa – "Eihän täällä uskalla enää ko­tie­läi­miä päästää ulos"

10.11.2020 14:48
Tilaajille
Jykä seikkaili Utsjoelle ja Itämerelle saakka – Kuusamossa loukkaantumisen jälkeen kuntoon hoidettu merikotka on seurantalaitteen perusteella reissannut puolen vuoden aikana pohjoisesta itään ja lännestä etelään

Jykä seik­kai­li Uts­joel­le ja Itä­me­rel­le saakka – Kuu­sa­mos­sa louk­kaan­tu­mi­sen jälkeen kuntoon hoi­det­tu me­ri­kot­ka on seu­ran­ta­lait­teen pe­rus­teel­la reis­san­nut puolen vuoden aikana poh­joi­ses­ta itään ja län­nes­tä etelään

28.10.2020 20:13
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Verkkoihin sotkeutunut merikotka pelastettiin Iijärvestä – katso video

Jyrkin mat­kas­sa: Verk­koi­hin sot­keu­tu­nut me­ri­kot­ka pe­las­tet­tiin Ii­jär­ves­tä – katso video

15.10.2020 18:12
Tilaajille
Sorsastuskausi alkaa – uhanalaisetkin linnut ovat metsästäjien tähtäimissä: "Suojellun linnun ampumisesta saa sakkorangaistuksen tai menettää aseen valtiolle."

Sor­sas­tus­kau­si alkaa – uha­na­lai­set­kin linnut ovat met­säs­tä­jien täh­täi­mis­sä: "Suo­jel­lun linnun am­pu­mi­ses­ta saa sak­ko­ran­gais­tuk­sen tai me­net­tää aseen val­tiol­le."

19.08.2020 04:00
Tilaajille
Jyrkin matkassa: Rääkyvää uudisasukasta on jo enemmän – jos järven yllä liihottelee ladonovi, se on todennäköisesti merikotka

Jyrkin mat­kas­sa: Rää­ky­vää uu­dis­asu­kas­ta on jo enemmän – jos järven yllä lii­hot­te­lee la­do­no­vi, se on to­den­nä­köi­ses­ti me­ri­kot­ka

06.08.2020 17:05
Tilaajille
Katso video: Jyrki Mäkelä kiipesi puun latvaan mittaamaan, punnitsemaan ja rengastamaan merikotkan poikasta

Katso video: Jyrki Mäkelä kiipesi puun latvaan mit­taa­maan, pun­nit­se­maan ja ren­gas­ta­maan me­ri­kot­kan poi­kas­ta

06.08.2020 17:00
Tilaajille
Loukkaantuneena Kuusamossa löydetty maakotka kuoli – Epäillään laitonta ketunmyrkkyä tai lintupiikkejä

Louk­kaan­tu­nee­na Kuu­sa­mos­sa löy­det­ty maa­kot­ka kuoli – Epäil­lään lai­ton­ta ke­tun­myrk­kyä tai lin­tu­piik­ke­jä

17.06.2020 13:35
Tilaajille
Kotka kohosi siivilleen - loukkaantunut ja mediahuomiossa paistatellut merikotka pääsi takaisin vapauteen, katso myös video!

Kotka kohosi sii­vil­leen - louk­kaan­tu­nut ja me­dia­huo­mios­sa pais­ta­tel­lut me­ri­kot­ka pääsi ta­kai­sin va­pau­teen, katso myös video!

24.04.2020 20:34
Tilaajille
Loukkaantuneen merikotkan vapautus.

Louk­kaan­tu­neen me­ri­kot­kan va­pau­tus.

24.04.2020 17:11
Merikotka jalkapatikassa - pelastettu lintu palautetaan luontoon heti kun se kuntoutuu

Me­ri­kot­ka jal­ka­pa­ti­kas­sa - pe­las­tet­tu lintu pa­lau­te­taan luon­toon heti kun se kun­tou­tuu

13.04.2020 17:42
Tilaajille