Taivalkoski
Viimeisin 12 tuntia
"Parempi panna monttuun, vaikka se on iso raha, mikä siinä meni" – Taljakauppa junnaa paikallaan ja Riipisillä on siihen ratkaisu

"Pa­rem­pi panna mont­tuun, vaikka se on iso raha, mikä siinä meni" – Tal­ja­kaup­pa junnaa pai­kal­laan ja Rii­pi­sil­lä on siihen rat­kai­su

04:00 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta: Seurakuntaelämässä ei ole totuttu ripeisiin muutoksiin Koillismaalla – uuden kirkon rakentaja tarvitsee rohkeutta

Lu­ki­jal­ta: Seu­ra­kun­ta­elä­mäs­sä ei ole totuttu ri­pei­siin muu­tok­siin Koil­lis­maal­la – uuden kirkon ra­ken­ta­ja tar­vit­see roh­keut­ta

01.03.2021 19:14
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sotapolkuja Taivalkoskelta -kirja täydentää paikkakunnan sotahistoriatietoja – Tuomo Horsma: "Haastateltavat pyysivät minua kirjoittamaan kertomistaan tapahtumista sitten, kun heistä aika jättää"

So­ta­pol­ku­ja Tai­val­kos­kel­ta -kirja täy­den­tää paik­ka­kun­nan so­ta­his­to­ria­tie­to­ja – Tuomo Horsma: "Haas­ta­tel­ta­vat pyy­si­vät minua kir­joit­ta­maan ker­to­mis­taan ta­pah­tu­mis­ta sitten, kun heistä aika jättää"

25.02.2021 11:00
Tilaajille
Taivalkoskella toimiva kalankasvattaja myi kaloja torilla viranomaisen kiellosta huolimatta – oikeus tuomitsi sakkoihin

Tai­val­kos­kel­la toimiva ka­lan­kas­vat­ta­ja myi kaloja torilla vi­ran­omai­sen kiel­los­ta huo­li­mat­ta – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

22.02.2021 16:47
Tilaajille
Koronarokotusaikoja annetaan rajatuille ikäryhmille puhelimella – Kuusamossa numero avautuu tiistaina kello 9

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja an­ne­taan ra­ja­tuil­le ikä­ryh­mil­le pu­he­li­mel­la – Kuu­sa­mos­sa numero avautuu tiis­tai­na kello 9

22.02.2021 16:04
”Ammattikalastajia pitäisi olla nykyistä enemmän” – Kuusamon Kalan toimitusjohtaja Juha Korhonen kaipaa alasta kiinnostuneita nuoria ammatinharjoittajaksi

”Am­mat­ti­ka­las­ta­jia pitäisi olla ny­kyis­tä enem­män” – Kuu­sa­mon Kalan toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Kor­ho­nen kaipaa alasta kiin­nos­tu­nei­ta nuoria am­ma­tin­har­joit­ta­jak­si

21.02.2021 11:00
Tilaajille
Harvinainen Jäämeren pikkuruokki pyrähti Mersun katolle Taivalkoskella – paikkakunnan toinen havainto kautta aikain

Har­vi­nai­nen Jää­me­ren pik­ku­ruok­ki pyrähti Mersun katolle Tai­val­kos­kel­la – paik­ka­kun­nan toinen ha­vain­to kautta aikain

20.02.2021 17:00
Tilaajille
Vaatekauppaa kohdennetusti – Vaatteiden kivijalkamyymälät Koillismaalla voivat pääosin hyvin

Vaa­te­kaup­paa koh­den­ne­tus­ti – Vaat­tei­den ki­vi­jal­ka­myy­mä­lät Koil­lis­maal­la voivat pääosin hyvin

20.02.2021 04:00
Tilaajille
Teksti muistuttaa ystävyydestä Taivalkoskella – "Kiitos kun oot", lukee valtatien varrella

Teksti muis­tut­taa ys­tä­vyy­des­tä Tai­val­kos­kel­la – "Kiitos kun oot", lukee val­ta­tien var­rel­la

19.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Taivalkosken Kuohulle rahoitus Porukalla Parempaan -hankkeelle – hankkeella hyvinvointia työttömille

Tai­val­kos­ken Kuo­hul­le ra­hoi­tus Po­ru­kal­la Pa­rem­paan -hank­keel­le – hank­keel­la hy­vin­voin­tia työt­tö­mil­le

17.02.2021 15:00
Tilaajille
Koillismaan majoituskohteet täyttyvät hiihtolomalaisista – "Kun kaikki toimivat THL:n ohjeiden mukaan, niin matkailusesonki pystytään pyöräyttämään turvallisesti"

Koil­lis­maan ma­joi­tus­koh­teet täyt­ty­vät hiih­to­lo­ma­lai­sis­ta – "Kun kaikki toi­mi­vat THL:n oh­jei­den mukaan, niin mat­kai­lu­se­son­ki pys­ty­tään pyö­räyt­tä­mään tur­val­li­ses­ti"

17.02.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Jumalanpalvelusten musiikki herättää tunteita – kun koronarajoitukset väistyvät, lupaan että Taivalkoskella järjestetään iskelmämessu
Lukijalta Mielipide Tuomo Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten mu­siik­ki he­rät­tää tun­tei­ta – kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set väis­ty­vät, lupaan että Tai­val­kos­kel­la jär­jes­te­tään is­kel­mä­mes­su

17.02.2021 14:04 3
Tilaajille
Ouluntien onnettomuus lähenteli suuronnettomuutta – Jos jotain vielä isompaa tapahtuisi, riittäisikö Koillismaalla pelastuskalusto?

Ou­lun­tien on­net­to­muus lä­hen­te­li suur­on­net­to­muut­ta – Jos jotain vielä isompaa ta­pah­tui­si, riit­täi­si­kö Koil­lis­maal­la pe­las­tus­ka­lus­to?

17.02.2021 09:03 1
Tilaajille
Hyydetulvariski jatkuu Iijoella –  Taivalkoskella vesi 40 senttiä korkeammalla ajankohtaan nähden

Hyy­de­tul­va­ris­ki jatkuu Ii­joel­la – Tai­val­kos­kel­la vesi 40 senttiä kor­keam­mal­la ajan­koh­taan nähden

15.02.2021 11:23
Tilaajille
Tavoitteena muistiystävällinen Koillismaa: Muistiyhdistys haluaa vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ja vahvistaa kyläyhteisöjen tietoisuutta ja ymmärrystä muistisairaiden maailmasta

Ta­voit­tee­na muis­ti­ys­tä­väl­li­nen Koil­lis­maa: Muis­ti­yh­dis­tys haluaa vä­hen­tää syr­jäy­ty­mis­tä ja yk­si­näi­syyt­tä ja vah­vis­taa ky­lä­yh­tei­sö­jen tie­toi­suut­ta ja ym­mär­rys­tä muis­ti­sai­rai­den maail­mas­ta

15.02.2021 04:00
Tilaajille
Iijoen lohella on vielä toivoa – jos visio toteutuu, lohi ui omin voimin yläjuoksulle lisääntymään vuonna 2030

Iijoen lohella on vielä toivoa – jos visio to­teu­tuu, lohi ui omin voimin ylä­juok­sul­le li­sään­ty­mään vuonna 2030

14.02.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eevi Jaakkola

Lu­ki­jal­ta: Et­sik­ko­ajan kirkko alkoi kohdata vies­tin­näs­sä uusia mah­dol­li­suuk­sia

13.02.2021 04:00
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas tuo hyvää myös Koillismaalle ja voi vaikuttaa jopa väestökehitykseen: "Kun tulee lisää puukuitukäyttöä, se parantaa sahateollisuuden asemaa"

Kemin bio­tuo­te­teh­das tuo hyvää myös Koil­lis­maal­le ja voi vai­kut­taa jopa väes­tö­ke­hi­tyk­seen: "Kun tulee lisää puu­kui­tu­käyt­töä, se pa­ran­taa sa­ha­teol­li­suu­den asemaa"

11.02.2021 19:00 2
Tilaajille
80-vuotispäiviään Taivalkoskella viettävä Hannu Taivalkoski tehnyt työuransa putkimiehenä – "Setä-Reino sanoi, että olisi sitä töitä hänelläkin"

80-vuo­tis­päi­viään Tai­val­kos­kel­la viet­tä­vä Hannu Tai­val­kos­ki tehnyt työ­uran­sa put­ki­mie­he­nä – "Se­tä-Rei­no sanoi, että olisi sitä töitä hä­nel­lä­kin"

11.02.2021 15:00
Tilaajille
Katso lista: Koillismaan kuntavaaliehdokaslista karttui kahdella – Milloin Taivalkoskella kerrotaan nimiä?

Katso lista: Koil­lis­maan kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­lis­ta karttui kah­del­la – Milloin Tai­val­kos­kel­la ker­ro­taan nimiä?

11.02.2021 04:00 2
Tilaajille