Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Vesistöjen säännöstely
"Parantaa merkittävästi Kuusinkijoen tilaa kalatalouden kannalta" – Kuusamon kaupunki puoltaa hakemusta Piilijoen ja Kuusinkijoen muutostöitä mutta kehottaa tarkkuuteen

"Pa­ran­taa mer­kit­tä­väs­ti Kuu­sin­ki­joen tilaa ka­la­ta­lou­den kan­nal­ta" – Kuu­sa­mon kau­pun­ki puoltaa ha­ke­mus­ta Pii­li­joen ja Kuu­sin­ki­joen muu­tos­töi­tä mutta ke­hot­taa tark­kuu­teen

28.01.2024 04:00 7
Tilaajille
Raportin mukaan Myllykosken kalatie toimi hyvin ja houkutteli nousuhaluiset Kuusingin taimenet ohi voimalan – ennallistamishankkeella halutaan saada kalakanta vahvistumaan

Ra­por­tin mukaan Myl­ly­kos­ken kalatie toimi hyvin ja hou­kut­te­li nou­su­ha­lui­set Kuu­sin­gin tai­me­net ohi voi­ma­lan – en­nal­lis­ta­mis­hank­keel­la ha­lu­taan saada ka­la­kan­ta vah­vis­tu­maan

04.01.2024 04:00 6
Tilaajille
PVO ja ely-keskus eri mieltä, miten kalanpoikasen arvo Kuusamon säännöstelyjärvillä määritellään, jos varasuunnitelma otetaan käyttöön

PVO ja ely-kes­kus eri mieltä, miten ka­lan­poi­ka­sen arvo Kuu­sa­mon sään­nös­te­ly­jär­vil­lä mää­ri­tel­lään, jos va­ra­suun­ni­tel­ma otetaan käyt­töön

21.12.2023 04:00
Tilaajille
Kostoon istutetaan edelleen kahden kokoisia taimenia tuhansin kappalein – myös Posion puolen säännöstelyjärvet saavat osansa

Kostoon is­tu­te­taan edel­leen kahden ko­koi­sia tai­me­nia tu­han­sin kap­pa­lein – myös Posion puolen sään­nös­te­ly­jär­vet saavat osansa

04.10.2023 04:00 1
Tilaajille
Näin eri tavalla Kitkajoen ja Rautalammin taimenkannat käyttäytyvät Koston kalatiessä ja näin sitä valvotaan – kauan haaveiltu tekojoki on toiminut pian vuosikymmenen

Näin eri tavalla Kit­ka­joen ja Rau­ta­lam­min tai­men­kan­nat käyt­täy­ty­vät Koston ka­la­ties­sä ja näin sitä val­vo­taan – kauan haa­veil­tu te­ko­jo­ki on toi­mi­nut pian vuo­si­kym­me­nen

01.08.2023 11:00
Tilaajille
Tänne Suolijärvien vedet virtaavat – yleisöä tulvi torstaina kallion sisälle kaivettuun Jumiskon vesivoimalaitokseen

Tänne Suo­li­jär­vien vedet vir­taa­vat – yleisöä tulvi tors­tai­na kallion sisälle kai­vet­tuun Ju­mis­kon ve­si­voi­ma­lai­tok­seen

30.06.2023 12:00
Tilaajille
Lämpö toi jo riesan sorateille, tulvasta ennustetaan keskimääräistä – "Saatamme tässä vaiheessa toppuutella Karhunkierrokselle haluavia, että kannattaa odottaa toukokuun loppupuolelle"

Lämpö toi jo riesan so­ra­teil­le, tul­vas­ta en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä – "Saa­tam­me tässä vai­hees­sa top­puu­tel­la Kar­hun­kier­rok­sel­le ha­lua­via, että kan­nat­taa odottaa tou­ko­kuun lop­pu­puo­lel­le"

22.04.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki vastustaa Maunujärven lisälannoittamista kalanpoikastuotantoa varten niin kuin Voimalohi haluaa – mistä johtuu järven muuttuminen aiempaa karummaksi?

Kuu­sa­mon kau­pun­ki vas­tus­taa Mau­nu­jär­ven li­sä­lan­noit­ta­mis­ta ka­lan­poi­kas­tuo­tan­toa varten niin kuin Voi­ma­lo­hi haluaa – mistä johtuu järven muut­tu­mi­nen aiempaa ka­rum­mak­si?

11.04.2022 11:00
Tilaajille
Tiesitkö, mitä touhutaan luonnonravintolammikossa? – vuosikymmeniä jatkunut käyttö on köyhdyttänyt Kuusamon Maunujärven, ja siksi yhtiö hakee lupaa kylvää enemmän lannoitetta

Tie­sit­kö, mitä tou­hu­taan luon­non­ra­vin­to­lam­mi­kos­sa? – vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut käyttö on köyh­dyt­tä­nyt Kuu­sa­mon Mau­nu­jär­ven, ja siksi yhtiö hakee lupaa kylvää enemmän lan­noi­tet­ta

25.03.2022 04:00
Tilaajille