Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Ympäristölupa
Viimeisin 12 tuntia
Yhteismetsä hakee syrjäiselle alueelle 15 000 kiintokuutiometrin maa-aines- ja ympäristölupaa – järvi jää vielä runsaan kivenheiton päähän

Yh­teis­met­sä hakee syr­jäi­sel­le alueel­le 15 000 kiin­to­kuu­tio­met­rin maa-ai­nes- ja ym­pä­ris­tö­lu­paa – järvi jää vielä runsaan ki­ven­hei­ton päähän

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamon Kantokylälle haetaan yli puolen miljoonan kuutiometrin maa-aines- ja ympäristölupaa

Kuu­sa­mon Kan­to­ky­läl­le haetaan yli puolen mil­joo­nan kuu­tio­met­rin maa-ai­nes- ja ym­pä­ris­tö­lu­paa

03.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Yksi räjäytys vuodessa – Posion Soukkavaaran kallionlouhintaan haetaan lupaa kymmeneksi vuodeksi

Yksi rä­jäy­tys vuo­des­sa – Posion Souk­ka­vaa­ran kal­lion­lou­hin­taan haetaan lupaa kym­me­nek­si vuo­dek­si

15.01.2024 18:14 2
Tilaajille
Selvitys ei paljastanut, mitä Kuusamon Torankijärvelle kannattaisi tehdä ja olisiko siinä jotain järkeä – "Järven ongelma on ollut sen sisäinen ravinnekuormitus"

Sel­vi­tys ei pal­jas­ta­nut, mitä Kuu­sa­mon To­ran­ki­jär­vel­le kan­nat­tai­si tehdä ja olisiko siinä jotain järkeä – "Järven ongelma on ollut sen si­säi­nen ra­vin­ne­kuor­mi­tus"

10.05.2023 09:35
Tilaajille
Asuminen Rukalla ei tarkoita sitä, että kaikki tulisi niellä pureskelematta – entä jos helikopterikenttä perustettaisiin tietämättäsi sinun naapuritontille?
Kolumni

Asu­mi­nen Rukalla ei tar­koi­ta sitä, että kaikki tulisi niellä pu­res­ke­le­mat­ta – entä jos he­li­kop­te­ri­kent­tä pe­rus­tet­tai­siin tie­tä­mät­tä­si sinun naa­pu­ri­ton­til­le?

24.03.2023 04:00 7
Tilaajille
Perustaako lupaongelmien kypsyttämä Rukan helikopterilennättäjä alueelle ympärivuotisen kentän? – "Tokihan valittajat voivat jarruttaa"

Pe­rus­taa­ko lu­paon­gel­mien kyp­syt­tä­mä Rukan he­li­kop­te­ri­len­nät­tä­jä alueel­le ym­pä­ri­vuo­ti­sen kentän? – "To­ki­han va­lit­ta­jat voivat jar­rut­taa"

13.03.2023 04:00 3
Tilaajille
Kuusamolaisyrityksen maa-ainesluvan ja ympäristöluvan muuttaminen ei vielä onnistunut – ympäristöjaosto teki harvinaisen päätöksen

Kuu­sa­mo­lai­sy­ri­tyk­sen maa-ai­nes­lu­van ja ym­pä­ris­tö­lu­van muut­ta­mi­nen ei vielä on­nis­tu­nut – ym­pä­ris­tö­jaos­to teki har­vi­nai­sen pää­tök­sen

19.01.2023 04:00
Tilaajille
Rukan helikopterilentoja on tarkoitus operoida tänä talvena Kuontivaarantien varresta yhdeksän päivän ajan – nyt katsotaan, kelpaako meluilmoitus vai vaaditaanko ympäristölupaa

Rukan he­li­kop­te­ri­len­to­ja on tar­koi­tus ope­roi­da tänä talvena Kuon­ti­vaa­ran­tien var­res­ta yh­dek­sän päivän ajan – nyt kat­so­taan, kel­paa­ko me­luil­moi­tus vai vaa­di­taan­ko ym­pä­ris­tö­lu­paa

11.01.2023 11:00
Tilaajille
Kysymykset, verkot ja sähkövirta tiedonhankintakeinoina – Kaupunki määrättiin seuraamaan huolellisesti jäteaseman vaikutuksia kalakantoihin

Ky­sy­myk­set, verkot ja säh­kö­vir­ta tie­don­han­kin­ta­kei­noi­na – Kau­pun­ki mää­rät­tiin seu­raa­maan huo­lel­li­ses­ti jä­tea­se­man vai­ku­tuk­sia ka­la­kan­toi­hin

29.12.2022 04:00
Tilaajille
"On todennäköisesti aiheuttanut merkittävää haittaa" – kaupunki vastustaa Kuusamon Juuston hakemusta lauhdevesien päästämisestä edelleen Matkajokeen

"On to­den­nä­köi­ses­ti ai­heut­ta­nut mer­kit­tä­vää hait­taa" – kau­pun­ki vas­tus­taa Kuu­sa­mon Juuston ha­ke­mus­ta lauh­de­ve­sien pääs­tä­mi­ses­tä edel­leen Mat­ka­jo­keen

16.12.2022 04:00
Tilaajille
Rukan helikopterilennättäjä lopettaa tai vähentää toimintaa kovasti eikä aio hakea lupaa, jollainen oikeuden mielestä olisi viime talvena ollut tarpeen – "Meidän mielestä toiminta on tilapäistä"

Rukan he­li­kop­te­ri­len­nät­tä­jä lo­pet­taa tai vä­hen­tää toi­min­taa kovasti eikä aio hakea lupaa, jol­lai­nen oi­keu­den mie­les­tä olisi viime talvena ollut tarpeen – "­Mei­dän mie­les­tä toi­min­ta on ti­la­päis­tä"

31.10.2022 11:00 6
Tilaajille
Kalankasvattaja Pentti Parviainen vaatii sakkoja ja kunnianloukkauksesta korvausta istutusvelvoitetta koskevassa kiistassaan

Ka­lan­kas­vat­ta­ja Pentti Par­viai­nen vaatii sakkoja ja kun­nian­louk­kauk­ses­ta kor­vaus­ta is­tu­tus­vel­voi­tet­ta kos­ke­vas­sa kiis­tas­saan

16.08.2022 04:00 3
Tilaajille
Maarakentamiseen ja tiestön rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvitaan aineksia – Taivalkosken Huttuun haetaan 120 000 kuutiometrin ottolupaa

Maa­ra­ken­ta­mi­seen ja tiestön ra­ken­ta­mi­seen ja kun­nos­sa­pi­toon tar­vi­taan ai­nek­sia – Tai­val­kos­ken Huttuun haetaan 120 000 kuu­tio­met­rin ot­to­lu­paa

25.07.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki vastustaa Maunujärven lisälannoittamista kalanpoikastuotantoa varten niin kuin Voimalohi haluaa – mistä johtuu järven muuttuminen aiempaa karummaksi?

Kuu­sa­mon kau­pun­ki vas­tus­taa Mau­nu­jär­ven li­sä­lan­noit­ta­mis­ta ka­lan­poi­kas­tuo­tan­toa varten niin kuin Voi­ma­lo­hi haluaa – mistä johtuu järven muut­tu­mi­nen aiempaa ka­rum­mak­si?

11.04.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamon jäteaseman vesistövaikutuksia koskeva valitus ei menestynyt hallinto-oikeudessa

Kuu­sa­mon jä­tea­se­man ve­sis­tö­vai­ku­tuk­sia koskeva valitus ei me­nes­ty­nyt hal­lin­to-oi­keu­des­sa

30.03.2022 04:00
Tilaajille
Tiesitkö, mitä touhutaan luonnonravintolammikossa? – vuosikymmeniä jatkunut käyttö on köyhdyttänyt Kuusamon Maunujärven, ja siksi yhtiö hakee lupaa kylvää enemmän lannoitetta

Tie­sit­kö, mitä tou­hu­taan luon­non­ra­vin­to­lam­mi­kos­sa? – vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut käyttö on köyh­dyt­tä­nyt Kuu­sa­mon Mau­nu­jär­ven, ja siksi yhtiö hakee lupaa kylvää enemmän lan­noi­tet­ta

25.03.2022 04:00
Tilaajille
Kalankasvatus Vääräniemi sai luvan Oudonjoen kalanviljelylaitoksen toiminnan muuttamiseen – päästövaatimuksista aluehallintovirasto piti kiinni

Ka­lan­kas­va­tus Vää­rä­nie­mi sai luvan Ou­don­joen ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­sen toi­min­nan muut­ta­mi­seen – pääs­tö­vaa­ti­muk­sis­ta alue­hal­lin­to­vi­ras­to piti kiinni

23.11.2021 11:19
Tilaajille

Tai­val­kos­ke­lai­nen mai­don­tuot­ta­ja laa­jen­taa – rehua tar­vi­taan 2,4 mil­joo­naa kiloa vuo­des­sa

02.07.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelaisyritys ei saa korvata järvitaimenen istutusvelvoitetta kirjolohella - Ely-keskuksen mukaan kirjolohi voi haitata taimenta ja harjusta

Tai­val­kos­ke­lai­sy­ri­tys ei saa korvata jär­vi­tai­me­nen is­tu­tus­vel­voi­tet­ta kir­jo­lo­hel­la - Ely-kes­kuk­sen mukaan kir­jo­lo­hi voi haitata tai­men­ta ja har­jus­ta

19.06.2021 13:30
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta –muutoksenhakija halusi, että puhdistetut jätevedet johdetaan maastoon

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­sen Kuu­sa­mon uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta –muu­tok­sen­ha­ki­ja halusi, että puh­dis­te­tut jä­te­ve­det joh­de­taan maas­toon

16.04.2021 11:00 1
Tilaajille