Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Työelämä
Viimeisin 4 tuntia
EU ehdottaa nopeaa käsittelyä kaivosluville – ajetaanko pikakaistalla luontoarvojen yli?

EU eh­dot­taa nopeaa kä­sit­te­lyä kai­vos­lu­vil­le – aje­taan­ko pi­ka­kais­tal­la luon­to­ar­vo­jen yli?

12:00 2
Tilaajille
Viikko
Lukijalta: Hallitusohjelma heikentää työntekijän arkea ja oikeuksia – tällaiset toiveet lähetämme Orpolle ja Purralle
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus­oh­jel­ma hei­ken­tää työn­te­ki­jän arkea ja oi­keuk­sia – ­täl­lai­set toiveet lä­he­täm­me Orpolle ja Pur­ral­le

21.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Jatkuva kiire ei ole hyväksi kenellekään – työelämässä pärjää vain kovalla suorittamisella, moni vaihtaa myös alaa
Kolumni

Jatkuva kiire ei ole hyväksi ke­nel­le­kään – työ­elä­mäs­sä pärjää vain kovalla suo­rit­ta­mi­sel­la, moni vaihtaa myös alaa

20.09.2023 11:28
Tilaajille
"Hieman värinöitä aiheuttaa tämmöinen järjestely" – Kuusamon kaupunginvaltuusto käsitteli työllisyysalueen yhteistoimintasopimusluonnosta

"Hieman vä­ri­nöi­tä ai­heut­taa täm­möi­nen jär­jes­te­ly" – ­Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to kä­sit­te­li työl­li­syys­alueen yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­luon­nos­ta

18.09.2023 20:20 1
Tilaajille
Kuljetusalalla muhii monisyinen ongelma, joka halutaan ratkaista, kun se on vielä mahdollista – Asiaa pohdittiin Kuusamossa Puutavaraseminaarissa

Kul­je­tus­alal­la muhii mo­ni­syi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan rat­kais­ta, kun se on vielä mah­dol­lis­ta – Asiaa poh­dit­tiin Kuu­sa­mos­sa Puu­ta­va­ra­se­mi­naa­ris­sa

18.09.2023 04:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Taivalkoskella ja Kuusamossa hyväksyttiin kuntien liittyminen Kainuu-Koillismaan työllisyysalueeseen – Kuusamossa kaupungin palvelukseen siirtymässä puolenkymmentä henkilöä

Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa hy­väk­syt­tiin kuntien liit­ty­mi­nen Kai­nuu-Koil­lis­maan työl­li­syys­aluee­seen – Kuu­sa­mos­sa kau­pun­gin pal­ve­luk­seen siir­ty­mäs­sä puo­len­kym­men­tä hen­ki­löä

13.09.2023 11:00
Tilaajille
Niina Impiötä ehdotetaan Taivalkosken kunnan sivistystoimenjohtajaksi – kunnanhallitus äänesti asiasta, joka menee valtuuston päätettäväksi

Niina Impiötä eh­do­te­taan Tai­val­kos­ken kunnan si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si – kun­nan­hal­li­tus äänesti asias­ta, joka menee val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

12.09.2023 17:49
Tilaajille
73-vuotias Koillissanomat hyppäsi notkeasti uuteen aikaan – jatkossa digin tekemiseen on entistä enemmän paukkuja
Pääkirjoitus

73-vuo­tias Koil­lis­sa­no­mat hyppäsi not­keas­ti uuteen aikaan – ­jat­kos­sa digin te­ke­mi­seen on entistä enemmän pauk­ku­ja

08.09.2023 08:30
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

07.09.2023 11:00 1
Tilaajille
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:48 2
Ennen mies ja kitara -hommaa, nyt karhujen perässä liikutaan asiakseen, tuumaa rajavartija karhunmetsästyksestä – Koillissanomat oli Rajavartioston mukana metsästyksenvalvonnassa: tällainen oli valvontapäivä, jolloin liikkeellä olivat vain tosimetsästäjät

Ennen mies ja kitara -hom­maa, nyt kar­hu­jen perässä lii­ku­taan asiak­seen, tuumaa ra­ja­var­ti­ja kar­hun­met­säs­tyk­ses­tä – ­Koil­lis­sa­no­mat oli Ra­ja­var­tios­ton mukana met­säs­tyk­sen­val­von­nas­sa: täl­lai­nen oli val­von­ta­päi­vä, jolloin liik­keel­lä olivat vain to­si­met­säs­tä­jät

01.09.2023 16:48
Tilaajille
Jäteuudistuksen viestinnän ontuminen ei ole yksittäistapaus – Kuusamon valitsema viestinnän hajautus ei toimi ja kaupunki tarvitsee pikaisen ratkaisun
Kolumni

Jä­te­uu­dis­tuk­sen vies­tin­nän on­tu­mi­nen ei ole yk­sit­täis­ta­paus – Kuu­sa­mon va­lit­se­ma vies­tin­nän ha­jau­tus ei toimi ja kau­pun­ki tar­vit­see pi­kai­sen rat­kai­sun

01.09.2023 04:00 1
Tilaajille
"Aika moni jää yksin, jos ei ole työyhteisöä tai muuta" – Tällä matalan kynnyksen toiminnalla taklataan nyt arjen hyvinvointihaasteita Koillismaalla

"Aika moni jää yksin, jos ei ole työ­yh­tei­söä tai muuta" – Tällä matalan kyn­nyk­sen toi­min­nal­la tak­la­taan nyt arjen hy­vin­voin­ti­haas­tei­ta Koil­lis­maal­la

01.09.2023 08:41
Tilaajille
Kuusamolainen Tuomas aloitti aikuisena pelastusalan opinnot – työllistyminen on lähes varmaa, sillä alalla on huutava pula tekijöistä

Kuu­sa­mo­lai­nen Tuomas aloitti ai­kui­se­na pe­las­tus­alan opinnot – työl­lis­ty­mi­nen on lähes varmaa, sillä alalla on huutava pula te­ki­jöis­tä

31.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Ysäriltä periytyvä toimistotalo remontoidaan Kuusamossa täysin uuteen uskoon – tyhjillään oleva kiinteistö tarkoitus vuokrata yritysten käyttöön ensi vuonna

Ysä­ril­tä pe­riy­ty­vä toi­mis­to­ta­lo re­mon­toi­daan Kuu­sa­mos­sa täysin uuteen uskoon – tyh­jil­lään oleva kiin­teis­tö tar­koi­tus vuok­ra­ta yri­tys­ten käyt­töön ensi vuonna

30.08.2023 11:00 3
Tilaajille
Paukkupatruunoita, pimeäharjoittelua ja yli tuhat sotilashenkilöä Kuusamossa – Vyötärö 23 -harjoitus keskittyy väestönsuojeluun ja evakuointiin

Pauk­ku­pat­ruu­noi­ta, pi­meä­har­joit­te­lua ja yli tuhat so­ti­las­hen­ki­löä Kuu­sa­mos­sa – ­Vyö­tä­rö 23 -har­joi­tus kes­kit­tyy väes­tön­suo­je­luun ja eva­kuoin­tiin

29.08.2023 13:29
Tilaajille
Kumppanuustalo Nuotassa järjestetään tiistai-iltapäivästä Järjestötori: " Ennen kaikkea odotamme hyviä kohtaamisia ja kaikenikäisiä kävijöitä"

Kump­pa­nuus­ta­lo Nuo­tas­sa jär­jes­te­tään tiis­tai-il­ta­päi­väs­tä Jär­jes­tö­to­ri: " Ennen kaikkea odo­tam­me hyviä koh­taa­mi­sia ja kai­ken­ikäi­siä kä­vi­jöi­tä"

28.08.2023 15:02
Tilaajille
Matkailuala kaipaa brändiuudistusta – alan opinnot eivät houkuttele nuoria ja työvoimapula on hellittänyt vain osittain
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu­ala kaipaa brän­di­uu­dis­tus­ta – alan opinnot eivät hou­kut­te­le nuoria ja työ­voi­ma­pu­la on hel­lit­tä­nyt vain osit­tain

28.08.2023 08:23
Tilaajille
Kolme irtisanoutunut Posion kirjastolta sisäilmaongelmien vuoksi – kunnanjohtaja Jääskö kertoo toimenpiteistä ongelman ratkaisemiseksi

Kolme ir­ti­sa­nou­tu­nut Posion kir­jas­tol­ta si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – kun­nan­joh­ta­ja Jääskö kertoo toi­men­pi­teis­tä on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si

27.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Taivalkosen VPK Vuoden sopimuspalokunta: "He ovat tehneet osaltaan merkittävän työn yhteisönsä turvallisuuden takaamiseksi"

Tai­val­ko­sen VPK Vuoden so­pi­mus­pa­lo­kun­ta: "He ovat tehneet osal­taan mer­kit­tä­vän työn yh­tei­sön­sä tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si"

26.08.2023 16:16
Tilaajille