Työelämä

Kuu­sa­mon kau­pun­ki palk­ka­si #duu­nie­ner­giaa -ke­sä­työ­kam­pan­jan kautta nuoria ke­sä­töi­hin – Nuorten teh­tä­vä­nä on tutkia kau­pun­gin, asuk­kai­den ja yri­tys­ten il­mas­to­te­ko­ja ja so­met­taa niistä kau­pun­gin ka­na­vil­le

10.06.2021 15:23
Tilaajille

JHL ja Kun­ta­työ­nan­ta­jat: Jos ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­sa on käytävä kesken työ­päi­vän, se on pal­kal­lis­ta työ­ai­kaa

26.05.2021 10:02
Tilaajille

Häi­rit­se­vät­kö jat­ku­vat kes­key­tyk­set työn­te­koa? OSAOssa ju­lis­tet­tiin aivojen työ­rau­ha – Näillä vin­keil­lä selätät tie­to­työ­läi­sil­le tutut on­gel­mat ja pa­ran­nat työn kog­ni­tii­vis­ta er­go­no­miaa

24.05.2021 09:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Työ­elä­mä on muut­tu­nut paljon elin­ai­ka­na­ni – nyt Tai­val­kos­kel­la pitää var­mis­taa työ­voi­man riit­tä­vyys ko­tout­ta­mi­sel­la ja per­hei­den hou­kut­te­lul­la

25.03.2021 15:30
Tilaajille

Oletko so­siaa­li­nen vai jär­jes­tel­mäl­li­nen? Per­soo­nal­li­suu­te­si mää­rit­tää pää­dyt­kö työs­ken­te­le­mään jul­ki­sel­le vai yk­si­tyi­sel­le sek­to­ril­le

23.02.2021 04:00
Tilaajille

Di­gi­osaa­mi­sel­la kiinni työ­elä­mään – uusi val­ta­kun­nal­li­nen kou­lu­tus käyn­nis­tyy maa­lis­kuus­sa: ha­ku­ai­kaa 7. hel­mi­kuu­ta asti

23.01.2021 11:15
Tilaajille

Nuorten mie­len­ter­veys laahaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Jos ihmisiä poistuu tällä tavalla työe­lä­mäs­tä, asiaan pitäisi pystyä puut­tu­maan"

11.01.2021 00:00
Tilaajille
Kolumni

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Työn ja yh­teis­kun­nan muu­tos­ta pi­ka­ke­lauk­sel­la

05.12.2020 04:00 1

Ou­lu­lai­nen Anu Höijer sai psy­kiat­rin diag­noo­sis­ta syyn miksei kes­tä­nyt vaa­ti­vaa työe­lä­mää, nyt hän haluaa vä­hen­tää stigmaa mie­len­ter­vey­des­tä: " Diag­noo­si oli hel­po­tus"

16.11.2020 19:59

Pää­kir­joi­tus: Ma­te­maat­ti­set ja luon­non­tie­teen alat eivät kiin­nos­ta nuoria, vaikka niillä olisi töitä – muut­tu­va työ­elä­mä he­rät­tää ky­sy­myk­sen, mihin nyt kan­nat­taa kou­lut­tau­tua?

28.10.2020 04:00 1
Tilaajille

Työl­li­syys­as­tet­ta ha­lu­taan nostaa, ja oma-aloit­tei­sia työn­te­ki­jöi­tä kai­va­taan: "Kun yri­tys­kult­tuu­riin pa­nos­taa, saa työn­te­ki­jät viih­ty­mään"

17.09.2020 04:00
Tilaajille

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin neuvot ko­ro­na­syk­syl­le: Yri­tys­ten va­rau­dut­ta­va vi­rus­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen

29.07.2020 08:29
Tilaajille

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­na­krii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eri­ar­voi­suus työ­elä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

26.05.2020 09:45

Suomen Kylät osak­kaak­si Töitä Suo­mes­ta osa­ke­yh­tiöön — yritys auttaa maa­seu­dun työ­voi­ma­pu­las­sa

24.04.2020 10:00

Kunnat jou­tu­vat lo­maut­ta­maan - Koil­lis­maal­la pu­hu­taan ainakin kym­me­nis­tä työn­te­ki­jöis­tä

26.03.2020 04:00
Tilaajille

Työ­elä­män pe­rus­tai­dois­sa on puu­tet­ta ja so­siaa­li­set taidot osalla hukassa – OSAO:n rehtori "Kovin vaikea on opis­kel­la säh­köa­sen­ta­jak­si, jos ei osaa lukea"

15.03.2020 09:04
Tilaajille

Hen­gel­lis­tä työtä jat­kos­sa kel­lo­kor­til­la? - Työn­an­ta­jat epäi­le­vät, työn­te­ki­jät toi­vo­vat: "Ajaton työaika voi olla hel­pos­ti myös ra­ja­ton"

22.01.2020 05:00
Tilaajille

Työ­uu­pu­muk­sen se­lät­tä­nyt ja syö­väs­tä toi­pu­nut Sisko Tiermas haluaa val­jas­taa elä­män­ko­ke­muk­sen­sa muiden avuksi: "Kaikki voi muuttua het­kes­sä, joten unelmat pitää to­teut­taa nyt eikä vasta eläk­keel­lä"

09.01.2020 13:00
Kolumni

Toi­mi­tus­pääl­li­köl­tä: Ei tullut tut­ki­jaa, tuli toi­mit­ta­ja – Saara Sippola kysyi, miten teistä tuli te ja nyt Koil­lis­sa­no­mien väki vastaa

18.10.2018 05:00
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: En tiedä työ­nan­ta­jaa, joka haluaa palkata ketään väkisin töihin

02.10.2018 05:00