Työelämä
Oululainen Anu Höijer sai psykiatrin diagnoosista syyn miksei kestänyt vaativaa työelämää, nyt hän haluaa vähentää stigmaa mielenterveydestä: " Diagnoosi oli helpotus"

Ou­lu­lai­nen Anu Höijer sai psy­kiat­rin diag­noo­sis­ta syyn miksei kes­tä­nyt vaa­ti­vaa työe­lä­mää, nyt hän haluaa vä­hen­tää stigmaa mie­len­ter­vey­des­tä: " Diag­noo­si oli hel­po­tus"

16.11.2020 19:59 0
Pääkirjoitus: Matemaattiset ja luonnontieteen alat eivät kiinnosta nuoria, vaikka niillä olisi töitä – muuttuva työelämä herättää kysymyksen, mihin nyt kannattaa kouluttautua?

Pää­kir­joi­tus: Ma­te­maat­ti­set ja luon­non­tie­teen alat eivät kiin­nos­ta nuoria, vaikka niillä olisi töitä – muut­tu­va työ­elä­mä he­rät­tää ky­sy­myk­sen, mihin nyt kan­nat­taa kou­lut­tau­tua?

28.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Työllisyysastetta halutaan nostaa, ja oma-aloitteisia työntekijöitä kaivataan: "Kun yrityskulttuuriin panostaa, saa työntekijät viihtymään"

Työl­li­syys­as­tet­ta ha­lu­taan nostaa, ja oma-aloit­tei­sia työn­te­ki­jöi­tä kai­va­taan: "Kun yri­tys­kult­tuu­riin pa­nos­taa, saa työn­te­ki­jät viih­ty­mään"

17.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Keskuskauppakamarin neuvot koronasyksylle:  Yritysten varauduttava virustilanteen pahentumiseen

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin neuvot ko­ro­na­syk­syl­le: Yri­tys­ten va­rau­dut­ta­va vi­rus­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen

29.07.2020 08:29 0
Tilaajille
Suomalaisten usko oman työpaikkansa pysyvyyteen vahvalla pohjalla ennen koronakriisiä - työministeri Haatainen: "Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan"

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­na­krii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eri­ar­voi­suus työ­elä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

26.05.2020 09:45 0
Suomen Kylät osakkaaksi Töitä Suomesta osakeyhtiöön — yritys auttaa maaseudun työvoimapulassa

Suomen Kylät osak­kaak­si Töitä Suo­mes­ta osa­ke­yh­tiöön — yritys auttaa maa­seu­dun työ­voi­ma­pu­las­sa

24.04.2020 10:00 0
Kunnat joutuvat lomauttamaan - Koillismaalla puhutaan ainakin kymmenistä työntekijöistä

Kunnat jou­tu­vat lo­maut­ta­maan - Koil­lis­maal­la pu­hu­taan ainakin kym­me­nis­tä työn­te­ki­jöis­tä

26.03.2020 04:00 0
Tilaajille
Työelämän pe­rus­tai­dois­sa on puutetta ja sosiaaliset taidot osalla hukassa – OSAO:n rehtori "Kovin vaikea on opiskella säh­kö­asen­ta­jak­si, jos ei osaa lukea"

Työ­elä­män pe­rus­tai­dois­sa on puu­tet­ta ja so­siaa­li­set taidot osalla hukassa – OSAO:n rehtori "Kovin vaikea on opis­kel­la säh­köa­sen­ta­jak­si, jos ei osaa lukea"

15.03.2020 09:04 0
Tilaajille
Hengellistä työtä jatkossa kellokortilla? - Työnantajat epäilevät, työntekijät toivovat: "Ajaton työaika voi olla helposti myös rajaton"

Hen­gel­lis­tä työtä jat­kos­sa kel­lo­kor­til­la? - Työn­an­ta­jat epäi­le­vät, työn­te­ki­jät toi­vo­vat: "Ajaton työaika voi olla hel­pos­ti myös ra­ja­ton"

22.01.2020 05:00 0
Tilaajille

Työ­uu­pu­muk­sen se­lät­tä­nyt ja syö­väs­tä toi­pu­nut Sisko Tiermas haluaa val­jas­taa elä­män­ko­ke­muk­sen­sa muiden avuksi: "Kaikki voi muuttua het­kes­sä, joten unelmat pitää to­teut­taa nyt eikä vasta eläk­keel­lä"

09.01.2020 13:00 0
Kolumni

Toi­mi­tus­pääl­li­köl­tä: Ei tullut tut­ki­jaa, tuli toi­mit­ta­ja – Saara Sippola kysyi, miten teistä tuli te ja nyt Koil­lis­sa­no­mien väki vastaa

18.10.2018 05:00 0
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: En tiedä työ­nan­ta­jaa, joka haluaa palkata ketään väkisin töihin

02.10.2018 05:00 0
"Minun on pakko olla tässä työssä, en koskaan pääse pois Kuusamosta ja olen jumittunut tänne" - Miten päästä pois negatiivisesta ajattelumallista?: Lue tästä työyhteisökouluttaja Pirkko Heiskeen vinkit

"Minun on pakko olla tässä työssä, en koskaan pääse pois Kuu­sa­mos­ta ja olen ju­mit­tu­nut tänne" - Miten päästä pois ne­ga­tii­vi­ses­ta ajat­te­lu­mal­lis­ta?: Lue tästä työ­yh­tei­sö­kou­lut­ta­ja Pirkko Heis­keen vinkit

05.04.2018 12:00 0
Nyt se selvitetään – mitä nuoret ajattelevat työstä

Nyt se sel­vi­te­tään – mitä nuoret ajat­te­le­vat työstä

26.01.2017 10:11 0