Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Etätyö
Kuusamolaislähtöinen Henna Väätäinen väitteli tohtoriksi – ”Lapsuuden kodissani kannustettiin kehittämään itseä, väittelemään opin jo pienenä"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Henna Vää­täi­nen väit­te­li toh­to­rik­si – ”Lap­suu­den ko­dis­sa­ni kan­nus­tet­tiin ke­hit­tä­mään itseä, väit­te­le­mään opin jo pie­ne­nä"

29.02.2024 04:00
Tilaajille
Taivalkosken kuntaan pysyvä etätyöohje, koe- ja perehdytysaikana pitää olla paikalla ellei koulutus tai pakottava syy estä – etätyön rajoitteet muistetaan Aki Räisäsen kunnanjohtaja-ajalta

Tai­val­kos­ken kuntaan pysyvä etä­työoh­je, koe- ja pe­reh­dy­tys­ai­ka­na pitää olla pai­kal­la ellei kou­lu­tus tai pa­kot­ta­va syy estä – e­tä­työn ra­joit­teet muis­te­taan Aki Räi­sä­sen kun­nan­joh­ta­ja-ajal­ta

05.02.2024 17:00 2
Tilaajille
Hilkka Nevalan vieraskolumni: Leikkivät oravat ja työn orjat
Kolumni

Hilkka Nevalan vie­ras­ko­lum­ni: Leik­ki­vät oravat ja työn orjat

20.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Kun Telian asiakaspalveluun soittaa, vastaaja voi olla kuusamolainen Anu Tauriainen – Barona haluaa lisää väkeä palvelukeskukseensa entisiin Hotkun tiloihinsa, mutta se on entistä vaikeampaa

Kun Telian asia­kas­pal­ve­luun soit­taa, vas­taa­ja voi olla kuu­sa­mo­lai­nen Anu Tau­riai­nen – Barona haluaa lisää väkeä pal­ve­lu­kes­kuk­seen­sa en­ti­siin Hotkun ti­loi­hin­sa, mutta se on entistä vai­keam­paa

02.04.2023 04:00
Tilaajille
15 vuotta sitten kuusamolainen Pekka Kantola oli harvinaisuus, nykyään hän on osa normia – Selvitimme Koillismaan kuntien etätyökäytäntöjä ja sitä, eroavatko ne toisistaan

15 vuotta sitten kuu­sa­mo­lai­nen Pekka Kantola oli har­vi­nai­suus, nykyään hän on osa normia – Sel­vi­tim­me Koil­lis­maan kuntien etä­työ­käy­tän­tö­jä ja sitä, eroa­vat­ko ne toi­sis­taan

24.02.2023 04:00
Tilaajille
Posion kunnalle lahjoitetut liiketilat uuteen käyttöön – Entiseen Laatikaisen liikehuoneistoon avattiin yhteisö- ja etätyötilat – Katso tästä kuvat avajaisista

Posion kun­nal­le lah­joi­te­tut lii­ke­ti­lat uuteen käyt­töön – En­ti­seen Laa­ti­kai­sen lii­ke­huo­neis­toon avat­tiin yh­tei­sö- ja etä­työ­ti­lat – Katso tästä kuvat ava­jai­sis­ta

11.02.2023 04:00
Tilaajille
DNA:n puhelinpalvelukeskuksen väki Taivalkoskella  tekee työnsä koronan myötä valtaosin kotona, mutta ovi on pidettävä kiinni – meillä pärjää, kun on halu oppia ja on vuorovaikutustaitoja, sanoo päällikkö Mika Alatalo

DNA:n pu­he­lin­pal­ve­lu­kes­kuk­sen väki Tai­val­kos­kel­la tekee työnsä koronan myötä val­ta­osin kotona, mutta ovi on pi­det­tä­vä kiinni – meillä pärjää, kun on halu oppia ja on vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, sanoo pääl­lik­kö Mika Alatalo

22.11.2022 04:00
Tilaajille
Mökkibuumi rauhoittui koronan jälkeen – nyt halutaan mökki kaikilla mukavuuksilla: "Useat näkevät mökin ostamisen sijoitusasuntoon rinnastettavana hankintana"

Mök­ki­buu­mi rau­hoit­tui koronan jälkeen – nyt ha­lu­taan mökki kai­kil­la mu­ka­vuuk­sil­la: "Useat näkevät mökin os­ta­mi­sen si­joi­tus­asun­toon rin­nas­tet­ta­va­na han­kin­ta­na"

27.07.2022 04:00
Tilaajille
Etätyökulttuuria muovataan nyt pandemian rauhoittuessa meillä ja maailmalla – olen yksi iloisista, jotka kokevat etäilyssä paljon hyvää
Kolumni

Etä­työ­kult­tuu­ria muo­va­taan nyt pan­de­mian rau­hoit­tues­sa meillä ja maail­mal­la – olen yksi iloi­sis­ta, jotka kokevat etäi­lys­sä paljon hyvää

06.06.2022 04:00
Tilaajille
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

21.04.2022 17:12
Tilaajille
Naturpolis houkuttelee paluumuuttajia ja etätyöstä kiinnostuneita ura- ja elämätarinoilla Koillismaalta – Maan pinnalla -kampanja starttasi tammikuussa

Na­tur­po­lis hou­kut­te­lee pa­luu­muut­ta­jia ja etä­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta ura- ja elä­mä­ta­ri­noil­la Koil­lis­maal­ta – Maan pin­nal­la -kam­pan­ja start­ta­si tam­mi­kuus­sa

09.01.2022 17:00
Tilaajille
Lähityöhön mielii yhä harvempi – Koronapandemian aikana etätyössä olleet haluavat jatkaa hyväksi havaitsemaansa tapaa

Lä­hi­työ­hön mielii yhä har­vem­pi – ­Ko­ro­na­pan­de­mian aikana etä­työs­sä olleet ha­lua­vat jatkaa hyväksi ha­vait­se­maan­sa tapaa

16.11.2021 09:04
Työnantajat valmistautuvat etätyön yleistymiseen Oulun seudullakin – Suvi Hämeenniemellä on pääasiallinen työpiste Kuusamon Purnuvaaralla, ja lisäksi hän käy yrityksen Kuusamon ja Oulun toimistoilla säännöllisesti

Työn­an­ta­jat val­mis­tau­tu­vat etätyön yleis­ty­mi­seen Oulun seu­dul­la­kin – ­Su­vi Hä­meen­nie­mel­lä on pää­asial­li­nen työ­pis­te Kuu­sa­mon Pur­nu­vaa­ral­la, ja lisäksi hän käy yri­tyk­sen Kuu­sa­mon ja Oulun toi­mis­toil­la sään­nöl­li­ses­ti

04.10.2021 08:34
Tilaajille
Valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta – vastuu terveysturvallisesta työnteosta on työpaikoilla

Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyy 15. lo­ka­kuu­ta – vastuu ter­veys­tur­val­li­ses­ta työn­teos­ta on työ­pai­koil­la

24.09.2021 14:08
Etätyö- ja etäkokoussuositus puretaan Pohjois-Pohjanmaalla – maskisuositus pysyy voimassa muun muassa julkisessa liikenteessä

Etätyö- ja etä­ko­kous­suo­si­tus pu­re­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – mas­ki­suo­si­tus pysyy voi­mas­sa muun muassa jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä

29.06.2021 16:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Työl­li­syy­den li­sää­mi­ses­sä ei aina tar­vit­se luoda uusia työ­paik­ko­ja, vaan voidaan käyttää eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja – Kunnat voivat osoit­taa kil­pai­lu­ky­kyään tar­joa­mal­la tuot­teis­tet­tu­ja ”e­tä­työ­pa­ket­te­ja”

25.05.2021 18:23
Tilaajille
1,7 miljoonalla suomalaisella on tänään viimeinen päivä täydentää veroilmoitusta

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 11:00
Analyysi: Yhdellä ja ainoalla kotikunnalla ei ole kohta merkitystä – Koronarokotteenkin saa jo sellaisessa kunnassa, jossa oleskelee pidempiaikaisesti

Ana­lyy­si: Yhdellä ja ai­noal­la ko­ti­kun­nal­la ei ole kohta mer­ki­tys­tä – Ko­ro­na­ro­kot­teen­kin saa jo sel­lai­ses­sa kun­nas­sa, jossa oles­ke­lee pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

03.05.2021 08:13
Tilaajille
Kun Paula Hiltunen aloitti uransa, käytettiin ATK-termiä ja naisia oli alalla vähän – Hiltunen teki yli 30-vuotisen uran Sanomalla IT-alalla ja etsii nyt Kuusamossa uutta suuntaa elämälle

Kun Paula Hil­tu­nen aloitti uransa, käy­tet­tiin ATK-ter­miä ja naisia oli alalla vähän – Hil­tu­nen teki yli 30-vuo­ti­sen uran Sa­no­mal­la IT-alal­la ja etsii nyt Kuu­sa­mos­sa uutta suuntaa elä­mäl­le

17.04.2021 17:00
Tilaajille
Miljoonabisnestä pyörittävä Niklas Nukari muutti Rukalle ja löysi kadoksissa olleen innovatiivisuuden: "Täällä ollessani olen hoksannnut, miten menestymistä on niin monella mittarilla"

Mil­joo­na­bis­nes­tä pyö­rit­tä­vä Niklas Nukari muutti Rukalle ja löysi ka­dok­sis­sa olleen in­no­va­tii­vi­suu­den: "Täällä ol­les­sa­ni olen hok­sann­nut, miten me­nes­ty­mis­tä on niin monella mit­ta­ril­la"

21.03.2021 17:00
Tilaajille