Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Taivalkosken kunta
Viikko
Taivalkosken lukiolaisia innostetaan vapaa-ajallaan kulttuurielämyksiin kokijoina ja myös järjestäjinä – tuloksena kaksi opintopistettä

Tai­val­kos­ken lu­kio­lai­sia in­nos­te­taan va­paa-ajal­laan kult­tuu­ri­elä­myk­siin ko­ki­joi­na ja myös jär­jes­tä­ji­nä – tu­lok­se­na kaksi opin­to­pis­tet­tä

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Tältä näyttää Taivalkosken varhaiskasvatuksen väistötilojen tontilla nyt – kalusteisiin tarvitaan 50 000 euroa lisää

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt – ka­lus­tei­siin tar­vi­taan 50 000 euroa lisää

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta tarjoaa harkinnan mukaan varhaiskasvatusta koulupäivän jälkeen myös ykkös- ja kakkosluokkalaisille

Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa har­kin­nan mukaan var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­päi­vän jälkeen myös ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

21.09.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken eläkeläisyhdistyksille lupa käyttää koulujen tiloja korvauksetta – ei vain liikuntaan

Tai­val­kos­ken elä­ke­läis­yh­dis­tyk­sil­le lupa käyttää kou­lu­jen tiloja kor­vauk­set­ta – ei vain lii­kun­taan

20.09.2023 11:00
Tilaajille
Kuukausi
Taivalkosken kunta valmistelee yhtiön perustamista yritystilojen rakentamiseen teollisuusalueelle – yrittäjien tarpeiden kartoitus vaatii sinniä

Tai­val­kos­ken kunta val­mis­te­lee yhtiön pe­rus­ta­mis­ta yri­tys­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­seen teol­li­suus­alueel­le – yrit­tä­jien tar­pei­den kar­toi­tus vaatii sinniä

14.09.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkoskella järjestetään tuotekehityskoulutusta kunnan ja kehittämisyhtiön väelle – vuoden mittaiseen rupeamaan kuuluu 12 lähiopetuspäivää

Tai­val­kos­kel­la jär­jes­te­tään tuo­te­ke­hi­tys­kou­lu­tus­ta kunnan ja ke­hit­tä­mis­yh­tiön väelle – vuoden mit­tai­seen ru­pea­maan kuuluu 12 lä­hi­ope­tus­päi­vää

13.09.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkoskella ja Kuusamossa hyväksyttiin kuntien liittyminen Kainuu-Koillismaan työllisyysalueeseen – Kuusamossa kaupungin palvelukseen siirtymässä puolenkymmentä henkilöä

Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa hy­väk­syt­tiin kuntien liit­ty­mi­nen Kai­nuu-Koil­lis­maan työl­li­syys­aluee­seen – Kuu­sa­mos­sa kau­pun­gin pal­ve­luk­seen siir­ty­mäs­sä puo­len­kym­men­tä hen­ki­löä

13.09.2023 11:00
Tilaajille
Niina Impiötä ehdotetaan Taivalkosken kunnan sivistystoimenjohtajaksi – kunnanhallitus äänesti asiasta, joka menee valtuuston päätettäväksi

Niina Impiötä eh­do­te­taan Tai­val­kos­ken kunnan si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si – kun­nan­hal­li­tus äänesti asias­ta, joka menee val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si

12.09.2023 17:49
Tilaajille
Taivalkoskellekin aurinkovoimapuisto? – Kunta suunnittelee aurinkoenergiaselvityksen tekemistä

Tai­val­kos­kel­le­kin au­rin­ko­voi­ma­puis­to? – Kunta suun­nit­te­lee au­rin­ko­ener­gia­sel­vi­tyk­sen te­ke­mis­tä

09.09.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta laittaa nyt rahoiksi hulppean koulutus- ja virkistyskeskuksen, joka tehtiin alunperin metsäoppilaitokselle – matkailuyrittäjä irtisanottiin

Tai­val­kos­ken kunta laittaa nyt ra­hoik­si hulp­pean kou­lu­tus- ja vir­kis­tys­kes­kuk­sen, joka tehtiin alun­pe­rin met­sä­op­pi­lai­tok­sel­le – mat­kai­luy­rit­tä­jä ir­ti­sa­not­tiin

05.09.2023 11:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Nämä kuusi yritystä saivat Taivalkosken kunnan jakamat tiestön talvihoitourakat seuraaville vuosille – suurin osa kohteista kiinnosti vain yhtä tarjoajaa

Nämä kuusi yri­tys­tä saivat Tai­val­kos­ken kunnan jakamat tiestön tal­vi­hoi­to­ura­kat seu­raa­vil­le vuo­sil­le – suurin osa koh­teis­ta kiin­nos­ti vain yhtä tar­joa­jaa

11.08.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Mitenkähän Taivalkosken sote oikein meni?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mi­ten­kä­hän Tai­val­kos­ken sote oikein meni?

10.08.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken sivistystoimenjohtajaksi haki 12 henkilöä, joukossa taivalkoskelainen vs. rehtori – viran jäistä nostamisen taustalla myös työntekijöiden kuormitus

Tai­val­kos­ken si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si haki 12 hen­ki­löä, jou­kos­sa tai­val­kos­ke­lai­nen vs. rehtori – viran jäistä nos­ta­mi­sen taus­tal­la myös työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tus

08.08.2023 12:33
Tilaajille
"Helteillä täällä oli noin 60 ihmistä kerralla" – Taivalkosken ykkösuimapaikasta tulee entistä ehompi

"Hel­teil­lä täällä oli noin 60 ihmistä ker­ral­la" – Tai­val­kos­ken yk­kös­ui­ma­pai­kas­ta tulee entistä ehompi

31.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Tällaisen rantasaunan saa Taivalkoskella 20 000 euron tontin mukana – suunnittelijana entinen Posion yleisurheiluhuippu

Täl­lai­sen ran­ta­sau­nan saa Tai­val­kos­kel­la 20 000 euron tontin mukana – suun­nit­te­li­ja­na entinen Posion yleis­ur­hei­lu­huip­pu

24.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Taivalkosken kunnan kiinteistöstrategian uusii valtion liikelaitos, jolta kunta hankkii toimitilajohtamisen palveluja muutenkin

Tai­val­kos­ken kunnan kiin­teis­tö­stra­te­gian uusii valtion lii­ke­lai­tos, jolta kunta hankkii toi­mi­ti­la­joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja muu­ten­kin

20.07.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken Metsäkylän asuntojen kohtaloa selvitetään – "Osa asunnoista on remontoitu sisältä ihan hyvään kuntoon"

Tai­val­kos­ken Met­sä­ky­län asun­to­jen koh­ta­loa sel­vi­te­tään – "Osa asun­nois­ta on re­mon­toi­tu sisältä ihan hyvään kun­toon"

20.07.2023 04:00
Tilaajille
Mia Maisonvaara valittiin Kuusamossa koulukohtauttajaksi – tehtävänä on kuunnella ja kohdata peruskoulunuoria ja ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja kiusaamista

Mia Mai­son­vaa­ra va­lit­tiin Kuu­sa­mos­sa kou­lu­koh­taut­ta­jak­si – teh­tä­vä­nä on kuun­nel­la ja kohdata pe­rus­kou­lu­nuo­ria ja en­nal­ta­eh­käis­tä yk­si­näi­syyt­tä ja kiu­saa­mis­ta

13.07.2023 04:00
Tilaajille
"Keskustelu päättyy" – Taivalkosken valtuusto päätti Jokijärven ranta-asemakaavasta, sadan tonnin lisämäärärahasta ja pakolaissopimuksesta ilman keskustelua

"Kes­kus­te­lu päät­tyy" – Tai­val­kos­ken val­tuus­to päätti Jo­ki­jär­ven ran­ta-ase­ma­kaa­vas­ta, sadan tonnin li­sä­mää­rä­ra­has­ta ja pa­ko­lais­so­pi­muk­ses­ta ilman kes­kus­te­lua

14.05.2023 14:54 3
Tilaajille
Taivalkoskella mitataan teiden kantavuutta peruskorjauksia varten: painolaite pudotetaan tien pintaan 50 metrin välein

Tai­val­kos­kel­la mi­ta­taan teiden kan­ta­vuut­ta pe­rus­kor­jauk­sia varten: pai­no­lai­te pu­do­te­taan tien pintaan 50 metrin välein

04.05.2023 04:00
Tilaajille