Taivalkosken kunta
Maltillisen mukava tilinpäätös Taivalkoskella – Kunnanjohtaja: "Täytyy muistaa valtion koronasta aiheutuneet tukitoimet ovat vain hetkellinen helpotus"

Mal­til­li­sen mukava ti­lin­pää­tös Tai­val­kos­kel­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Täytyy muistaa valtion ko­ro­nas­ta ai­heu­tu­neet tu­ki­toi­met ovat vain het­kel­li­nen hel­po­tus"

30.03.2021 19:00
Tilaajille
Taivalkosken uusi paloasema valmistuu kesäksi – kalustoasennuksiin päästään pääsiäisen jälkeen

Tai­val­kos­ken uusi pa­lo­ase­ma val­mis­tuu kesäksi – ka­lus­to­asen­nuk­siin pääs­tään pää­siäi­sen jälkeen

28.03.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkosken keskustan asemakaava ajan tasalle – kauppakartanon alueelle asuntoja

Tai­val­kos­ken kes­kus­tan ase­ma­kaa­va ajan tasalle – kaup­pa­kar­ta­non alueel­le asun­to­ja

26.03.2021 04:00
Tilaajille
Ikääntyvien hoidontarve ja määrä kasvaa Taivalkoskella – Terhi Kurtti: "Ihmiset tulisi hoitaa mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa."

Ikään­ty­vien hoi­don­tar­ve ja määrä kasvaa Tai­val­kos­kel­la – Terhi Kurtti: "Ih­mi­set tulisi hoitaa mah­dol­li­sim­man ko­din­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa."

28.02.2021 04:00
Tilaajille

Vaa­li­mai­non­ta­te­li­neet maa­lis­kuun lopussa esille – Tai­val­kos­kel­la nel­jän­tien ris­teyk­seen

07.02.2021 04:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ki saa liki 20 mil­joo­naa val­tiol­ta – val­tion­osuuk­sia hieman las­ket­tua enemmän

06.02.2021 04:00
Tilaajille
Vaalilautakuntien jäsenistä uupeloa Taivalkoskella – tasa-arvolaista ja varajäsenten määrästä tingittiin

Vaa­li­lau­ta­kun­tien jä­se­nis­tä uupeloa Tai­val­kos­kel­la – ta­sa-ar­vo­lais­ta ja va­ra­jä­sen­ten mää­räs­tä tin­git­tiin

05.02.2021 15:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ken kuntaan pal­ka­taan asian­hal­lin­ta­sih­tee­ri – vastaa kunnan asia­kir­jois­ta

05.02.2021 04:00
Tilaajille

Tai­val­kos­ki valitsi il­moi­tus­leh­det – Ti­lin­tar­kas­ta­ja vaihtuu Tai­val­kos­kel­la

03.02.2021 04:00
Tilaajille
Kansalaisopisto käynnistynee nuorilla – koronarajoituksia jatketaan Taivalkoskella helmikuun alkuun

Kan­sa­lais­opis­to käyn­nis­ty­nee nuo­ril­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Tai­val­kos­kel­la hel­mi­kuun alkuun

20.01.2021 17:25
Loppukirin voitti 10 100 euron tarjous – kova kilpa vapaasta kolmiosta Taivalkoskella ratkesi viime metreillä

Lop­pu­ki­rin voitti 10 100 euron tarjous – kova kilpa va­paas­ta kol­mios­ta Tai­val­kos­kel­la ratkesi viime met­reil­lä

20.01.2021 04:00
Tilaajille
Nuoret uimaan ja laskettelemaan ilmaiseksi Taivalkoskella – myös uimahalliin pääsee kerran viikossa

Nuoret uimaan ja las­ket­te­le­maan il­mai­sek­si Tai­val­kos­kel­la – myös ui­ma­hal­liin pääsee kerran vii­kos­sa

16.01.2021 04:00 2
Tilaajille
Taivalkosken Kauppatien 16–20:n lisätutkimuksissa havaittiin öljyhiilivetyjä – jatkotoiminnalle haetaan rahoitusta: "Tavoitteena on, että toimenpiteet voidaan toteuttaa kesän 2021 aikana"

Tai­val­kos­ken Kaup­pa­tien 16–20:n li­sä­tut­ki­muk­sis­sa ha­vait­tiin öl­jy­hii­li­ve­ty­jä – jat­ko­toi­min­nal­le haetaan ra­hoi­tus­ta: "Ta­voit­tee­na on, että toi­men­pi­teet voidaan to­teut­taa kesän 2021 aikana"

17.12.2020 16:22
Tilaajille
OSAO käynnistää Taivalkosken kunnan kanssa kiinteistöpalvelualan koulutuksen – koulutus käynnistymässä jo tammikuussa

OSAO käyn­nis­tää Tai­val­kos­ken kunnan kanssa kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan kou­lu­tuk­sen – kou­lu­tus käyn­nis­ty­mäs­sä jo tam­mi­kuus­sa

10.12.2020 14:00
Tilaajille
Taivalkosken budjetti kasvattaa lainamäärää– Kunnanjohtaja: Vielä ollaan kuntien keskiarvon alapuolella. Velka kasvaa, ellei tuloja saada lisää

Tai­val­kos­ken bud­jet­ti kas­vat­taa lai­na­mää­rää– Kun­nan­joh­ta­ja: Vielä ollaan kuntien kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la. Velka kasvaa, ellei tuloja saada lisää

09.12.2020 10:00
Tilaajille
Taivalkoski hakee rahoitusta reiteille – tavoitteena on tarjota reittejä useille käyttäjäryhmille

Tai­val­kos­ki hakee ra­hoi­tus­ta rei­teil­le – ta­voit­tee­na on tarjota reit­te­jä useille käyt­tä­jä­ryh­mil­le

30.11.2020 10:00
Tilaajille
Taivalkosken uimahalli tarvitsee remonttia – varaa aikaisintaan parin vuoden kuluttua

Tai­val­kos­ken ui­ma­hal­li tar­vit­see re­mont­tia – varaa ai­kai­sin­taan parin vuoden ku­lut­tua

28.11.2020 04:00
Tilaajille
Verot säilyivät ennallaan Taivalkoskella – Painetta verojen korotuksille tulevaisuudessa on, ellei talouden tasapainottamiseen ryhdytä ajoissa.

Verot säi­lyi­vät en­nal­laan Tai­val­kos­kel­la – Pai­net­ta verojen ko­ro­tuk­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa on, ellei ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen ryhdytä ajois­sa.

19.11.2020 10:00
Tilaajille
Urheilun melskeessä tulee muistaa turvavälit – Taivalkoskella ei uusia tartuntoja viime viikolla

Ur­hei­lun mels­kees­sä tulee muistaa tur­va­vä­lit – Tai­val­kos­kel­la ei uusia tar­tun­to­ja viime vii­kol­la

11.11.2020 10:57
Tilaajille
Tarpeeton liikenne vähemmäksi, uusiutuva energia käyttöön ja ekotehokasta rakentamista – taivalkoskelaisia ohjataan ilmastotietoisiksi

Tar­pee­ton lii­ken­ne vä­hem­mäk­si, uu­siu­tu­va energia käyt­töön ja eko­te­ho­kas­ta ra­ken­ta­mis­ta – tai­val­kos­ke­lai­sia oh­ja­taan il­mas­to­tie­toi­sik­si

22.10.2020 04:00
Tilaajille