Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taivalvaara
Viimeisin 24 tuntia
Taivalvaaran hiihtokeskus sai uudet yrittäjät, jotka toivat hyllyyn läskipyörät ja vievät paikan TikTokiin: "Teemme nuorille hyviä suorituspaikkoja, jotka ovat myös turvallisia"

Tai­val­vaa­ran hiih­to­kes­kus sai uudet yrit­tä­jät, jotka toivat hyllyyn läs­ki­pyö­rät ja vievät paikan Tik­To­kiin: "Teemme nuo­ril­le hyviä suo­ri­tus­paik­ko­ja, jotka ovat myös tur­val­li­sia"

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalkoskelaiset Harri Karjalainen ja Joni Juntunen ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Taivalkoskelle jo useampia frisbeegolf-ratoja: "Kun Paula-myrsky tuhosi ratoja, kaikki ollaan siivottu käsivoimin pois”

Tai­val­kos­ke­lai­set Harri Kar­ja­lai­nen ja Joni Jun­tu­nen ovat suun­ni­tel­leet ja to­teut­ta­neet Tai­val­kos­kel­le jo useam­pia fris­bee­golf-ra­to­ja: "Kun Pau­la-myrs­ky tuhosi ratoja, kaikki ollaan sii­vot­tu kä­si­voi­min pois”

19.07.2023 09:42 2
Tilaajille
Vaarantuuko junnujen mäkihypyn talvikausi? Meijerin mäen muovittaminen viivästyy, tavoitteena olisi aloittaa tänä syksynä

Vaa­ran­tuu­ko jun­nu­jen mä­ki­hy­pyn tal­vi­kau­si? Mei­je­rin mäen muo­vit­ta­mi­nen vii­väs­tyy, ta­voit­tee­na olisi aloit­taa tänä syksynä

13.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalvaaran rinnetoimintojen järjestämisen neuvottelut ovat edenneet aiesopimusvaiheeseen

Tai­val­vaa­ran rin­ne­toi­min­to­jen jär­jes­tä­mi­sen neu­vot­te­lut ovat eden­neet aie­so­pi­mus­vai­hee­seen

03.07.2023 18:38
Tilaajille
"Matkailun kehittäminen on yhdistykselle Kalle Päätalon sanoin silimäänni maankaatoassie" – Näin 20 vuotta sitten perustetun Taivalkosken matkailuyhdistyksen toiminta on muuttunut vuosien aikana

"Mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on yh­dis­tyk­sel­le Kalle Pää­ta­lon sanoin si­li­mään­ni maan­kaa­toas­sie" – Näin 20 vuotta sitten pe­rus­te­tun Tai­val­kos­ken mat­kai­luyh­dis­tyk­sen toi­min­ta on muut­tu­nut vuosien aikana

30.05.2023 04:00
Tilaajille
Saadaanko Taivalvaaralle uudet toimijat? Va. kunnanjohtajan pojan Miro Haatajan ja Carita Shemeikan liiketoimintasuunnitelma pärjäsi markkinakartoituksessa Komakea paremmin

Saa­daan­ko Tai­val­vaa­ral­le uudet toi­mi­jat? Va. kun­nan­joh­ta­jan pojan Miro Haa­ta­jan ja Carita She­mei­kan lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma pärjäsi mark­ki­na­kar­toi­tuk­ses­sa Komakea pa­rem­min

20.05.2023 04:00 6
Tilaajille
Taivalvaaran kirkasta pulppuaa Iijokeen tuhansia kuutiometrejä vuorokaudessa – erikoinen luonnonvara on paikallista kriittistä infrastruktuuria, jolle kunta rakentaa varajärjestelmää

Tai­val­vaa­ran kir­kas­ta pulp­puaa Ii­jo­keen tu­han­sia kuu­tio­met­re­jä vuo­ro­kau­des­sa – eri­koi­nen luon­non­va­ra on pai­kal­lis­ta kriit­tis­tä inf­rast­ruk­tuu­ria, jolle kunta ra­ken­taa va­ra­jär­jes­tel­mää

24.04.2023 04:00
Tilaajille
Paintball-kenttään varatut rahat Taivalvaaran välineistöön – lisämäärärahasta päätetään myöhemmin

Paint­ball-kent­tään varatut rahat Tai­val­vaa­ran vä­li­neis­töön – ­li­sä­mää­rä­ra­has­ta pää­te­tään myö­hem­min

18.04.2023 17:00 5
Tilaajille
Virolaiskaksosille kaksoisvoitto Taivalkosken lankalauantain hiihdoissa, Trinidad ja Tobagon mies jäi sarjansa voittajasta kympin ladulla yli viisi kilometriä

Vi­ro­lais­kak­so­sil­le kak­sois­voit­to Tai­val­kos­ken lan­ka­lauan­tain hiih­dois­sa, Tri­ni­dad ja Tobagon mies jäi sar­jan­sa voit­ta­jas­ta kympin ladulla yli viisi ki­lo­met­riä

08.04.2023 17:53
Tilaajille
Lauri Mannila hiihti toiseksi Metsä-Veikkojen pääsiäiskisan ensimmäisellä matkalla, ainoa Koillismaan seuroja edustava voittaja oli kymppivuotiaiden Sampo Runnakko Kuusamosta – lauantaina ja sunnuntaina hiihdetään lisää

Lauri Mannila hiihti toi­sek­si Met­sä-Veik­ko­jen pää­siäis­ki­san en­sim­mäi­sel­lä mat­kal­la, ainoa Koil­lis­maan seuroja edus­ta­va voit­ta­ja oli kymp­pi­vuo­tiai­den Sampo Run­nak­ko Kuu­sa­mos­ta – lauan­tai­na ja sun­nun­tai­na hiih­de­tään lisää

08.04.2023 10:44 1
Tilaajille
Viimeisiä laskuja Komake Oy:n hoitamilla Taivalvaaran rinteillä – tulevan palveluntarjoajan haku on Taivalkosken kunnan mukaan herättänyt kiinnostusta laajasti, vaikka Komakella on epäilyksiä

Vii­mei­siä laskuja Komake Oy:n hoi­ta­mil­la Tai­val­vaa­ran rin­teil­lä – tulevan pal­ve­lun­tar­joa­jan haku on Tai­val­kos­ken kunnan mukaan he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta laa­jas­ti, vaikka Ko­ma­kel­la on epäi­lyk­siä

31.03.2023 04:00 2
Tilaajille
Komake Oy:n oikaisuvaatimus Taivalvaaraa ja hiihtomajaa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisesta hylättiin – kunta pyrkii valitsemaan toimintoja jatkavan yrityksen jo kesän korvalla

Komake Oy:n oi­kai­su­vaa­ti­mus Tai­val­vaa­raa ja hiih­to­ma­jaa kos­ke­van vuok­ra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta hy­lät­tiin – kunta pyrkii va­lit­se­maan toi­min­to­ja jat­ka­van yri­tyk­sen jo kesän kor­val­la

16.03.2023 20:51 1
Tilaajille
Komake Oy vaatii Taivalkosken kuntaa jatkamaan vuokrasopimusta hiihtokeskustoiminnasta ja hiihtomajasta – mikä on markkinakartoitus, jota kunta on tekemässä Taivalvaaran tulevaisuutta varten?

Komake Oy vaatii Tai­val­kos­ken kuntaa jat­ka­maan vuok­ra­so­pi­mus­ta hiih­to­kes­kus­toi­min­nas­ta ja hiih­to­ma­jas­ta – mikä on mark­ki­na­kar­toi­tus, jota kunta on te­ke­mäs­sä Tai­val­vaa­ran tu­le­vai­suut­ta varten?

14.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Suksiboksijonot tulevat taas ja Rukalla odotetaan hyvää sesonkia – Taivalvaaralla mietityttää Pikku-Syötteen avautuminen: "Lähialueilta ihmiset oppivat käymään täällä"

Suk­si­bok­si­jo­not tulevat taas ja Rukalla odo­te­taan hyvää se­son­kia – Tai­val­vaa­ral­la mie­ti­tyt­tää Pik­ku-Syöt­teen avau­tu­mi­nen: "Lä­hia­lueil­ta ihmiset oppivat käymään täällä"

17.02.2023 04:00
Tilaajille
Komake Oy teki oikaisuvaatimuksen ja uskoo Taivalvaaran vuokrasopimuksen käsittelyn jatkuvan – "Kunnan pitäisi pistää hiihtokeskukseen 100 000 euroa"

Komake Oy teki oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja uskoo Tai­val­vaa­ran vuok­ra­so­pi­muk­sen kä­sit­te­lyn jat­ku­van – "Kunnan pitäisi pistää hiih­to­kes­kuk­seen 100 000 euroa"

15.02.2023 12:56 3
Tilaajille
Taivalkosken kunta etsii ratkaisua sisäilmaongelmiin – keskushallinto siirtyy väliaikaisesti monitoimitalolle

Tai­val­kos­ken kunta etsii rat­kai­sua si­säil­maon­gel­miin – kes­kus­hal­lin­to siirtyy vä­liai­kai­ses­ti mo­ni­toi­mi­ta­lol­le

05.02.2023 04:00 6
Tilaajille
Säilölumen rahoitus koetuksella Taivalkoskella – järjestetäänkö hiihtokilpailut ensi syksynä?

Säi­lö­lu­men ra­hoi­tus koe­tuk­sel­la Tai­val­kos­kel­la – jär­jes­te­tään­kö hiih­to­kil­pai­lut ensi syk­sy­nä?

31.01.2023 04:00
Tilaajille
Taivalvaara siirtyy kunnan hallintaan – hiihtokeskuksen vuokrasopimus päättyy toukokuussa

Tai­val­vaa­ra siirtyy kunnan hal­lin­taan – hiih­to­kes­kuk­sen vuok­ra­so­pi­mus päättyy tou­ko­kuus­sa

30.01.2023 16:25 4
Tilaajille
Riikka Voutilainen korjasi potin Taivalkosken parikumpareissa – Severi Vierelä onnistui Kanadan maailmancupissa

Riikka Vou­ti­lai­nen korjasi potin Tai­val­kos­ken pa­ri­kum­pa­reis­sa – Severi Vierelä on­nis­tui Kanadan maail­man­cu­pis­sa

28.01.2023 21:25
Tilaajille