Asuntopula: Kuu­sa­moon lisää vuok­ra-asun­to­ja ja mai­se­ma­tont­te­ja

Vanhat kuvat: Kuinka on suksi luis­ta­nut? – Katso kuvat men­neil­tä tal­vi­lo­ma­vii­koil­ta

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Taivalkosken kunta
Kuukausi
Niina Impiö lähti Taivalkoskelta ylioppilaana ja palasi yli 20 vuoden jälkeen sivistystoimenjohtajaksi : "Alkoi tuntua, että minulla voisi olla annettavaa sivistystoimelle"

Niina Impiö lähti Tai­val­kos­kel­ta yli­op­pi­laa­na ja palasi yli 20 vuoden jälkeen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si : "Alkoi tuntua, että minulla voisi olla an­net­ta­vaa si­vis­tys­toi­mel­le"

19.02.2024 17:32 1
Tilaajille
Taivalkosken kuntaan pysyvä etätyöohje, koe- ja perehdytysaikana pitää olla paikalla ellei koulutus tai pakottava syy estä – etätyön rajoitteet muistetaan Aki Räisäsen kunnanjohtaja-ajalta

Tai­val­kos­ken kuntaan pysyvä etä­työoh­je, koe- ja pe­reh­dy­ty­sai­ka­na pitää olla pai­kal­la ellei kou­lu­tus tai pa­kot­ta­va syy estä – e­tä­työn ra­joit­teet muis­te­taan Aki Räi­sä­sen kun­nan­joh­ta­ja-ajal­ta

05.02.2024 17:00 2
Tilaajille
Taivalkosken kunnan vastine uutiseen Pentti Parviaista koskevista syyttämättäjättämispäätöksistä – "Kunnassa on koettu, että kirjeillä on yritetty painostaa"
Mielipidekirjoitus

Tai­val­kos­ken kunnan vastine uu­ti­seen Pentti Par­viais­ta kos­ke­vis­ta syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­pää­tök­sis­tä – "Kun­nas­sa on koettu, että kir­jeil­lä on yri­tet­ty pai­nos­taa"

31.01.2024 16:41
Tilaajille
Taivalkosken kunta ja kunnanjohtaja Mirva Haataja yrittivät saada kalankasvattaja Pentti Parviaisen hänen viestiensä takia käräjille – syytteitä ei nostettu

Tai­val­kos­ken kunta ja kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja yrit­ti­vät saada ka­lan­kas­vat­ta­ja Pentti Par­viai­sen hänen vies­tien­sä takia kä­rä­jil­le – ­syyt­tei­tä ei nos­tet­tu

30.01.2024 14:07 5
Tilaajille
"Iso remonttihan me halliin tarvitaan" – Taivalkosken Kuohu haluaa kuntaa yhteistyöhön Taivalkaaren tilojen korjaamiseen ajanmukaisiksi

"Iso re­mont­ti­han me halliin tar­vi­taan" – Tai­val­kos­ken Kuohu haluaa kuntaa yh­teis­työ­hön Tai­val­kaa­ren tilojen kor­jaa­mi­seen ajan­mu­kai­sik­si

30.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Taivalvaaran hyppyrimäissä turvallisuuspuutteita – kaatumissuojakaiteita ei ole tai ne ovat liian matalia

Tai­val­vaa­ran hyp­py­ri­mäis­sä tur­val­li­suus­puut­tei­ta – ­kaa­tu­mis­suo­ja­kai­tei­ta ei ole tai ne ovat liian matalia

07.01.2024 14:10 2
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ei ammu raketteja vaan yhtyy seurakunnan juhlavuoden päätökseen – " Toivottavasti ensi vuodesta tulee maailmantilanteen kannalta rauhallisempi"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei ammu ra­ket­te­ja vaan yhtyy seu­ra­kun­nan juh­la­vuo­den pää­tök­seen – " Toi­vot­ta­vas­ti ensi vuo­des­ta tulee maail­man­ti­lan­teen kan­nal­ta rau­hal­li­sem­pi"

27.12.2023 17:00 4
Tilaajille
Vakava varoitus viranhaltijalle Taivalkoskella hovioikeuden antaman sakkotuomion seurauksena – jos toistuu, seurauksena on potkut

Vakava va­roi­tus vi­ran­hal­ti­jal­le Tai­val­kos­kel­la ho­vioi­keu­den antaman sak­ko­tuo­mion seu­rauk­se­na – jos tois­tuu, seu­rauk­se­na on potkut

08.07.2023 04:00 4
Tilaajille
Pekka Turpeinen pyysi eroa jatkaakseen vain rehtorina – sivistyspalvelujen pomo Taivalkosken kunnassa vaihtuu

Pekka Tur­pei­nen pyysi eroa jat­kaak­seen vain reh­to­ri­na – si­vis­tys­pal­ve­lu­jen pomo Tai­val­kos­ken kun­nas­sa vaihtuu

03.07.2023 16:42 3
Tilaajille
Taivalkoskella ei ole löytynyt aihetta erityistilintarkastukseen, jota valtuustoaloitteessa vaadittiin – keskiviikon kokouksen jälkeen ollaan viisaampia

Tai­val­kos­kel­la ei ole löy­ty­nyt aihetta eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­seen, jota val­tuus­toa­loit­tees­sa vaa­dit­tiin – kes­ki­vii­kon ko­kouk­sen jälkeen ollaan vii­saam­pia

27.06.2023 11:00
Tilaajille
Virkasalaisuutta rikottiin Taivalkoskella – Rovaniemen hovioikeus tuomitsi kahdelle henkilölle sakkoja

Vir­ka­sa­lai­suut­ta ri­kot­tiin Tai­val­kos­kel­la – Ro­va­nie­men ho­vioi­keus tuo­mit­si kah­del­le hen­ki­löl­le sakkoja

26.06.2023 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Päätös Taivalkosken vuodeosastosta pitää kumota
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Päätös Tai­val­kos­ken vuo­deo­sas­tos­ta pitää kumota

26.05.2023 04:00 4
Tilaajille
"On tullut myös huolta, että tänne ei uskalleta muuttaa" – Pohde toi paljon tietoa, mutta vuodeosaston korvaaminen uudella yksiköllä ja kotisairaalalla herättää kysymyksiä Taivalkoskella

"On tullut myös huolta, että tänne ei us­kal­le­ta muut­taa" – Pohde toi paljon tietoa, mutta vuo­deo­sas­ton kor­vaa­mi­nen uudella yk­si­köl­lä ja ko­ti­sai­raa­lal­la he­rät­tää ky­sy­myk­siä Tai­val­kos­kel­la

24.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Sotahistoriaa, olkaa hyvä! Kuusamo tarjoilee Kenttärataa ja Salpalinjaa entistä nohevammin – "On ilo olla mukana tuottamassa tällaista"

So­ta­his­to­riaa, olkaa hyvä! Kuusamo tar­joi­lee Kent­tä­ra­taa ja Sal­pa­lin­jaa entistä no­he­vam­min – "On ilo olla mukana tuot­ta­mas­sa täl­lais­ta"

22.05.2023 04:00
Tilaajille
Poikkeuksellisen hieno paikka kirkonkylällä joen varressa – Taivalkosken kunta muuttaa kaava-aluetta, joka on jäänyt rakentamatta

Poik­keuk­sel­li­sen hieno paikka kir­kon­ky­läl­lä joen var­res­sa – Tai­val­kos­ken kunta muuttaa kaa­va-aluet­ta, joka on jäänyt ra­ken­ta­mat­ta

14.05.2023 12:00
Tilaajille
Kainuu-Koillismaan työllisyysaluemalli tuli nyt kuntiin makusteltavaksi, myös Posio harkitsee – TE-palvelujen toimipiste jatkaisi joka kunnassa

Kai­nuu-Koil­lis­maan työl­li­syy­sa­lue­mal­li tuli nyt kuntiin ma­kus­tel­ta­vak­si, myös Posio har­kit­see – TE-pal­ve­lu­jen toi­mi­pis­te jat­kai­si joka kun­nas­sa

11.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Anu, Anna Leena, Joel, Petri ja kuusi muuta – Taivalkosken kunnan kouluihin valittiin opettajia, hakijoita oli niukasti

Anu, Anna Leena, Joel, Petri ja kuusi muuta – Tai­val­kos­ken kunnan kou­lui­hin va­lit­tiin opet­ta­jia, ha­ki­joi­ta oli niu­kas­ti

29.04.2023 04:00
Tilaajille
Taivalvaaran kirkasta pulppuaa Iijokeen tuhansia kuutiometrejä vuorokaudessa – erikoinen luonnonvara on paikallista kriittistä infrastruktuuria, jolle kunta rakentaa varajärjestelmää

Tai­val­vaa­ran kir­kas­ta pulp­puaa Ii­jo­keen tu­han­sia kuu­tio­met­re­jä vuo­ro­kau­des­sa – eri­koi­nen luon­non­va­ra on pai­kal­lis­ta kriit­tis­tä inf­rast­ruk­tuu­ria, jolle kunta ra­ken­taa va­ra­jär­jes­tel­mää

24.04.2023 04:00
Tilaajille
Koillismaan kuntiin on vireillä yhteiset ympäristönsuojelumääräykset – niitä on noudatettava ellei poikkeusta myönnetä

Koil­lis­maan kuntiin on vi­reil­lä yh­tei­set ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set – niitä on nou­da­tet­ta­va ellei poik­keus­ta myön­ne­tä

11.04.2023 08:49 2
Tilaajille
Koston kalasataman myymisestä keskusteltu Taivalkosken kunnassa – kalankasvattaja pyrkii saamaan perkuuoikeutensa takaisin

Koston ka­la­sa­ta­man myy­mi­ses­tä kes­kus­tel­tu Tai­val­kos­ken kun­nas­sa – ka­lan­kas­vat­ta­ja pyrkii saamaan per­kuuoi­keu­ten­sa ta­kai­sin

11.04.2023 04:00
Tilaajille