Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

varhaiskasvatus
Kuusamon kaupunki aloittamassa yt-neuvottelut varhaiskasvatuksessa - "Lasten ja perheiden näkökulmasta palvelut ja niiden tarjonta eivät muutu"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki aloit­ta­mas­sa yt-neu­vot­te­lut var­hais­kas­va­tuk­ses­sa - "Lasten ja per­hei­den nä­kö­kul­mas­ta pal­ve­lut ja niiden tar­jon­ta eivät muutu"

26.02.2024 11:00
Tilaajille
Yksityisen varhaiskasvatuksen kustannukset kasvoivat merkittävästi, mutta Kuusamon kaupunki ei myöntynyt aikaistamaan palvelusetelin korotusta

Yk­si­tyi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen kus­tan­nuk­set kas­voi­vat mer­kit­tä­väs­ti, mutta Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei myön­ty­nyt ai­kais­ta­maan pal­ve­lusete­lin ko­ro­tus­ta

26.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Varhaiskasvatus maksutonta Posiolla ja Taivalkoskella – Kuusamossa ei

Var­hais­kas­va­tus mak­su­ton­ta Po­siol­la ja Tai­val­kos­kel­la – Kuu­sa­mos­sa ei

11.02.2024 17:00 1
Tilaajille
"Kuulostaa, että paikan saaminen heti ei ole itsestäänselvyys" – miten uudistukset vaikuttanut Taivalkoskella päivähoidon kysyntään, joka on tapissaan?

"Kuu­los­taa, että paikan saa­mi­nen heti ei ole it­ses­tään­sel­vyys" – miten uu­dis­tuk­set vai­kut­ta­nut Tai­val­kos­kel­la päi­vä­hoi­don ky­syn­tään, joka on ta­pis­saan?

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Taivalkoskelaiset sisarukset Tanja ja Teija tuottavat kasvattajille lasten tunnetaitovälineitä – "Kilpailua tällä alalla on aika paljon"

Tai­val­kos­ke­lai­set si­sa­ruk­set Tanja ja Teija tuot­ta­vat kas­vat­ta­jil­le lasten tun­ne­tai­to­vä­li­nei­tä – "Kil­pai­lua tällä alalla on aika paljon"

05.10.2023 04:00
Tilaajille
Tältä näyttää Taivalkosken varhaiskasvatuksen väistötilojen tontilla nyt – kalusteisiin tarvitaan 50 000 euroa lisää

Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt – ka­lus­tei­siin tar­vi­taan 50 000 euroa lisää

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta tarjoaa harkinnan mukaan varhaiskasvatusta koulupäivän jälkeen myös ykkös- ja kakkosluokkalaisille

Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa har­kin­nan mukaan var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­päi­vän jälkeen myös ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

21.09.2023 11:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta sai toistaiseksi purettua varhaiskasvatusjonon – Vesselille löytyivät tilat Vekaran naapurista

Tai­val­kos­ken kunta sai tois­tai­sek­si pu­ret­tua var­hais­kas­va­tus­jo­non – Ves­se­lil­le löy­tyi­vät tilat Vekaran naa­pu­ris­ta

01.03.2023 13:00
Tilaajille
Lapset leikkivät ja käyvät potalla samassa huoneessa, sillä varhaiskasvatus joutuu toimimaan osin puutteellisissa tiloissa Taivalkoskella – uusi päiväkoti olisi tervetullut: "Kun päättäjät asettaisivat miljoonahankkeet jonkinlaiseen tärkeysjärjestykseen"

Lapset leik­ki­vät ja käyvät potalla samassa huo­nees­sa, sillä var­hais­kas­va­tus joutuu toi­mi­maan osin puut­teel­li­sis­sa ti­lois­sa Tai­val­kos­kel­la – uusi päi­vä­ko­ti olisi ter­ve­tul­lut: "Kun päät­tä­jät aset­tai­si­vat mil­joo­na­hank­keet jon­kin­lai­seen tär­keys­jär­jes­tyk­seen"

13.01.2023 08:30
Tilaajille
"Päiväkotipaikkaa etsittäessä tuen tarve ei määrää automaattisesti lapsen sijoituspaikkaa" – Kuusamoon haetaan varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen yhteensä 11 työntekijää lisää

"Päi­vä­ko­ti­paik­kaa et­sit­täes­sä tuen tarve ei määrää au­to­maat­ti­ses­ti lapsen si­joi­tus­paik­kaa" – Kuu­sa­moon haetaan var­hais­kas­va­tuk­seen ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­seen yh­teen­sä 11 työn­te­ki­jää lisää

09.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos strategia on olla perheille paras, ei parane tyytyä sanahelinään

Pää­kir­joi­tus: Jos stra­te­gia on olla per­heil­le paras, ei parane tyytyä sa­na­he­li­nään

06.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Poika yritti karata kahdesti hankea pitkin Posion päiväkodin pihalta – työntekijät huomasivat paon, eikä lapsi päässyt maantielle saakka

Poika yritti karata kah­des­ti hankea pitkin Posion päi­vä­ko­din pihalta – työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat paon, eikä lapsi päässyt maan­tiel­le saakka

08.05.2020 04:00
Tilaajille
Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta – Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Samalla opetuksen järjestäjät ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen

Hal­li­tus päätti var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­rus­ope­tuk­sen ra­joit­tei­den pur­ka­mi­ses­ta – Ta­kai­sin lä­hi­ope­tuk­seen siir­ry­tään 14. tou­ko­kuu­ta alkaen hal­li­tus­ti ja tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­tien. Samalla ope­tuk­sen jär­jes­tä­jät ehtivät va­rau­tua hen­ki­lös­tö- ja muin jär­jes­te­lyin ope­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen

29.04.2020 20:37
Näin toimii varhaiskasvatus etänä: livelähetyksiä, tehtävävinkkejä ja askartelumateriaaleja kotiin - kunnallinen varhaiskasvatus taipuu etätoimintaan yksityistä kankeammin

Näin toimii var­hais­kas­va­tus etänä: li­ve­lä­he­tyk­siä, teh­tä­vä­vink­ke­jä ja as­kar­te­lu­ma­te­riaa­le­ja kotiin - kun­nal­li­nen var­hais­kas­va­tus taipuu etä­toi­min­taan yk­si­tyis­tä kan­keam­min

27.04.2020 11:24
Tilaajille
Näin sujuu lelujen esittely etänä päiväkotikavereille - Luontopäiväkoti Otso aloitti etäyhteydet koteihin

Näin sujuu lelujen esit­te­ly etänä päi­vä­ko­ti­ka­ve­reil­le - Luon­to­päi­vä­ko­ti Otso aloitti etä­yh­tey­det ko­tei­hin

27.04.2020 11:20
Tilaajille

Hir­si­päi­vä­ko­din kolme ryhmää täynnä

30.10.2018 05:00
Kaupunki sulkemassa ryhmäperhepäiväkoteja – vuodenvaihteen jälkeen avautuva Luontopäiväkoti Otso tuo helpotusta päivähoitopaikkojen kysyntään

Kau­pun­ki sul­ke­mas­sa ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­te­ja – vuo­den­vaih­teen jälkeen avau­tu­va Luon­to­päi­vä­ko­ti Otso tuo hel­po­tus­ta päi­vä­hoi­to­paik­ko­jen ky­syn­tään

30.10.2018 05:00
Kuusamon vuoden 2018 hyvä opettaja pelkää, että lapset eivät saa tarpeeksi aikaa ja rakkautta: ”Lapsilla on hirveästi kaikkea, mutta puuttuuko heiltä perusasiat?”

Kuu­sa­mon vuoden 2018 hyvä opet­ta­ja pelkää, että lapset eivät saa tar­peek­si aikaa ja rak­kaut­ta: ”Lap­sil­la on hir­veäs­ti kaik­kea, mutta puut­tuu­ko heiltä pe­ru­sa­siat?”

05.10.2018 14:00
Kaupunki sulkee päiväkoteja ja kymmenet perheet ovat muutosten kourissa – ilman hoitopaikkaa ei kuitenkaan jää kukaan

Kau­pun­ki sulkee päi­vä­ko­te­ja ja kym­me­net perheet ovat muu­tos­ten kou­ris­sa – ilman hoi­to­paik­kaa ei kui­ten­kaan jää kukaan

05.06.2018 14:00
Yksityisen päiväkodin tulo ajoi YT-neuvotteluihin - työpaikat säilyvät: "Yhdeksän työntekijää siirtyy"

Yk­si­tyi­sen päi­vä­ko­din tulo ajoi YT-neu­vot­te­lui­hin - työ­pai­kat säi­ly­vät: "Yh­dek­sän työn­te­ki­jää siir­tyy"

22.04.2018 05:00